Quyển 5 - Link các ngày nghe Pháp - Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8)

Xem Nghi thức tu tập sám hối chuyển hóa (bài tu số 8) tại link (ấn vào link)

https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-tap-cho-nguoi-o-xa-c3567.html

Ngày 2 và ngày 3

(Cập nhật sau)

Ngày 5 và ngày 6

Vui khổ do ta

Sướng khổ tại tâm hay còn tại ngoại cảnh?

Ngày 8 và ngày 9

Quy y Tam Bảo để dứt nghiệp tà kiến nhiều đời nhiều kiếp

Người tu chiến thắng ngũ dục thế gian bằng cách nào?

Ngày 11 và ngày 12

Sự nguy hiểm của tâm buông lung, phóng dật và cách làm chủ tâm phóng dật

Câu chuyện “Vàng và rắn độc” - Tai họa của tham lam

Ngày 14 và ngày 15

Cách đứng vững trước vòng xoáy tham dục của cuộc đời

Rèn sửa tâm tham để được an lạc trong cuộc sống!

Ngày 17 và ngày 18

Cách làm phước để được hưởng nhiều đời

Ngày 20 và ngày 21

Tu bát quan trai thế nào để được nhiều công đức?

Cách tránh cạm bẫy trừ tai họa

Ngày 23 và ngày 24

Tinh tấn tu tập của người con Phật

Tinh tấn trong các duyên làm phận sự được lợi ích gì?

Ngày 26 và ngày 27

Nhận biết về mình thích làm người trí hay kẻ ngu?

"Siêu trí tuệ thế gian" không thể sánh được với "trí xuất thế gian"

Ngày 29 và ngày 30

Chết đi về đâu - khi đang nghe giảng Phật Pháp?

Ngày 32 và ngày 33

Tham nào cần có, tham gì cần bỏ?

Tập sống khiêm hạ, nhìn lại chính mình để thành công đến với bản thân

Ngày 35 và ngày 36

Nguyện bảo hộ công đức

Ngày 38 và ngày 39

Quả phước hiện đời của tâm trung thực và biết ơn

Ngày 41 và ngày 42

Tâm tri ân sẽ phát sinh trí tuệ

Ngày 44 và ngày 45

Có nên học theo cách cúng lễ của người giàu?

Ngày 47 và ngày 48

Rước họa vào thân khi lập điện thờ thế này - nghe để tránh

Nương tựa Tam Bảo được những lợi ích gì?

-
aa
+
1,122 lượt xem
15/04/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ