Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi | Tu tập tại rừng lần 2

Khi chúng ta thiền quán sẽ thấy được những tâm bất thiện của mình và khi đoạn trừ những tâm bất thiện đó là thiền định. Nếu chúng ta khởi lên một khởi niệm bất thiện, chúng ta sẽ quán chiếu về niệm bất thiện đó và khởi lên một niệm từ bi là “tôi sẽ đoạn cái tâm niệm bất thiện này, đây là tôi đang tu thiền quán và tôi nguyện cho giáo Pháp của Như Lai kéo dài hơn nữa cho những chúng sinh sau này được hưởng”. Đó chính là trú trong niệm từ bi.
Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn cho các Phật tử trong khóa tu 3 ngày trên núi lần 2 cách ngồi thiền để tư duy làm tăng trưởng tâm từ bi của mình.

829 lượt xem
01/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ