Tổng hợp các video Bài học từ rừng

I. Tu tập tại rừng Lần 1

Bài 1: Kính Pháp: Sống ở Rừng

Link video:

Bài 2: Thiền hành - Vọng tưởng

Link video:

Bài 3: Cảnh giác với sự phản trắc

Link video:

Bài 4: Diệt hạt giống vô ơn bất thiện

Link video:

Bài 5: Cắt duyên thị phi - Dẹp trừ phiền não 

Link video:

Bài 6: Học để được làm Thầy

Link video:

II. Các video tu tập tại từng Lần 2

Bài 1: Cách trú tâm từ bi kéo dài giáo Pháp Phật 

Link video:

Bài 2: Hành thiền trừ tâm phóng dật

Link video:

Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi

Link video:

Bài 4: Thiền hành sinh niệm kính quý "duyên xuất gia" 

Link video:

Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và "duyên" thực hành Pháp

Link video:

Bài 6: Buông bỏ "gia duyên" hướng tới "duyên tu"

Link video:

Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được "tăng thượng duyên" tu giải thoát

Link video:

Bài 8: Trạng thái đầu của "tâm phóng dật"

Link video:

Bài 9: Tu "đức tôn trọng" từ việc nhỏ trong đạo tràng 

Link video:

Bài 10: Thiền hành: Khởi tưởng "đi chân đất giống chư Tăng"

Link video:

Bài 11: Ngồi thiền vọng tưởng "bứt cọng cỏ"

Link video:

Bài 12: Phật tử nên "cầm cờ tiên phong" trong giao tiếp 

Link video:

Bài 13: Thiền hành: Diệt trừ "tâm chấp thiện"

Link video:

Bài 14: Ba trong mười pháp không thể thiếu để đắc quả Tu đà hoàn

Link video:

Bài 15: Ngồi thiền: Lợi ích của quán "đề mục"

Link video:

Bài 16: Thực hành "trú niệm" trong bổn phận

Link video:

Bài 17: Thiền hành: Vọng tưởng, theo vọng về khúc cây và vỏ sữa

Link video:

Bài 18: Hành thiền: Đối trị với phiền não về nhiều vọng tưởng 

Link video:

Bài 19: Tu ba ngày cũng mang lại lợi ích cho thế gian

Link video:

Bài 20: Phật tử hộ trì Tam Bảo cần có mười đức tính

Link video:

718 lượt xem
15/03/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ