Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Hướng Dẫn Cách Tính Ngày Cúng Tuần Thất

Kính thưa quý đạo hữu! 7 ngày được tính là một tuần thất. Có hai cách tính tùy vào địa phương như sau:

1. Tính Từ Ngày Chết (Tuần Đầu Của Người Chết)

a. Tính ngày cúng tuần: ví dụ chết vào thứ năm, thì tuần hai vào thứ năm… cúng các tuần thất vào thứ năm. Riêng ngày 49 sẽ vào ngày thứ tư, tức là trước 1 ngày so với các ngày cúng tuần thất.

b. Thời gian cúng tuần đầu: Ngay ngày hôm sau xong đám ma. Cúng tuần đầu có thể không cúng thí thực, vì hôm trước đã cúng thí thực trong lễ an sàng.

2. Sau 7 Ngày, Tính Từ Khi Chết. (Chết Được 1 Tuần)

a. Tính ngày: ví dụ chết vào thứ bảy, thì tuần đầu vào thứ sáu… cúng các tuần thất vào thứ sáu. Ngày 49 vào thứ sáu của tuần thứ 7.

b. Thời gian cúng tuần đầu vào ngày thứ 7, tính từ khi người đó bị chết.

Cúng tuần đầu, bằng bài kinh tuần đầu. Nếu từ ngày hôm sau muốn tụng kinh, thì tụng các bài kinh của tuần thất thứ hai. Cúng tuần thứ hai, tụng kinh bài kinh tuần thất thứ hai, các ngày sau tiếp theo, thì tụng kinh của tuần thất thứ ba; cúng tuần thứ ba, tụng kinh của tuần thứ ba, các ngày sau tụng kinh của tuần thất thứ tư;…

– Hiện tại câu lạc bộ tính theo cách tính số 1.

Lưu ý các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Người mất vì lý do phải gửi ở nhà lạnh, chưa được hỏa táng/chôn
Trường hợp 2: Người mất đã được hỏa táng/gửi tro cốt nhưng chưa chôn

Cả hai trường hợp vẫn tụng kinh, cúng cơm theo nghi thức (tính theo ngày chết để biết tuần 1, 2, 3…)

Nghi Thức Cúng Lễ

A. Hướng Dẫn Gia Đình Sắm Lễ

– Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước.
(Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thần linh, thì không sắm lễ cúng Phật, không sắm lễ cúng thần linh, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
– Nếu gia đình có bát hương thần linh, thì trước bát hương thờ Thần Linh (chư Thiên, chư Thần, Thổ Công, Thần đất…): quả, một bát cơm, một cốc nước. Ban thờ Thần Linh ở chỗ khác, xa với bàn thờ người mất, thì lễ vẫn đặt trước bát hương thần linh và ngồi cúng tại đàn lễ người mất.
– Ban thờ vong (thần thức Phật tử): quả, một mâm cơm chay.
– Tuần thất: gia đình nên sắm lễ cúng thí thực phóng sinh.

Hồi Hướng Công Đức Lục Hòa
1. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng được công đức lục hòa: Phật tử chính thức và Phật tử dự thính đã phát tâm tu lục hòa. Vậy nên, các thành phần này dùng các nghi thức dành cho Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng.

2. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng không hồi hướng được công đức lục hòa:
Phật tử dự thính chưa phát tâm tu lục hòa và thành phần C chưa tu lục hòa thì không hồi hướng được. Vậy nên, các thành phần này dùng nghi thức dành cho nhân dân Phật tử ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng. (đường link tu tập, ấn vào tên bài để mở: Nghi thức cúng lễ: tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

3. Thực hành nghi thức chung
Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, vì hiện tại trong buổi lễ các thành viên chưa thực hành lục hòa, đang trong hạnh tùy hỷ vui theo Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa, nên hồi hướng được công đức lục hòa của buổi lễ.

Trước khi làm lễ cần đọc phần này: Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

B. Nghi Lễ

I. Các Mục Tâm Linh

1. Các mục tâm linh khi làm lễ đám ma
Vong linh người mất đã có trong nghi thức không cần thêm.

2. Các mục tâm linh khi tụng kinh trong đám tang
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên họ… hợp duyên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

3. Các mục tâm linh trong tuần thất
a) Chết già, bệnh nặng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên họ… hợp duyên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

b) Chết trẻ, chết bất thường có dấu hiệu chết trùng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên họ… hợp duyên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất
– Oan gia trái chủ riêng của từng người trong gia đình trên nạn nghiệp và thọ mạng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với các thành viên trong gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng

Lưu ý:
– Nếu sau đám tang, gia đình đang bị hiện tượng không tốt, thì làm theo các mục vong linh như trong phần hướng dẫn chung tác động qua các hiện tượng.
– Tịnh tài cúng dường cầu siêu cho vong linh là tất cả số tịnh tài đã bạch cúng dường hồi hướng cho vong linh tại các lễ cúng tuần thất.

II. Cúng Tuần Thất, 49, 100 Ngày

– Hướng dẫn cho gia đình, sau khi đạo tràng cúng tuần thất xong, thì hằng ngày gia đình cúng lễ, tu tập hồi hướng cho người mất theo chương trình tại bài (ấn vào tên bài để xem bài): Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày, dành cho gia đình tự làm lễ (người mất là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng đã phát nguyện Bồ Đề, tu lục hòa)

1. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Chủ sám cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương

(Quỳ gối; chắp tay)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Bạch Phật

(Quỳ gối; chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là tuần thất thứ (49, 100 ngày)… đạo hữu Phật tử (tên, Pháp danh)… bỏ báo thân ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, an táng (gửi tro cốt) tại… Đệ tử chúng con nương theo Pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))…, sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để trợ duyên cho gia đình tín chủ tu tập công đức, tụng kinh cúng lễ, để hồi hướng phước lành cho đạo hữu Phật tử (tên, Pháp danh)… đã bỏ báo thân. Vì chúng con chưa biết rõ đạo hữu Phật tử, sau khi bỏ báo thân, hiện đang ở cảnh giới nào, nên trong buổi lễ này, chúng con xin phép tùy duyên, được hướng tâm gọi là thần thức Phật tử và xin được dùng văn từ bạch là: “bạch thỉnh thần thức Phật tử về trong Pháp hội”. Chúng con cũng nguyện mong, dù ở cảnh giới nào thì đạo hữu Phật tử cũng được hưởng phước báu của đàn lễ này.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con nhất tâm thỉnh mời, thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, an táng (đang gửi tro cốt) tại… cùng vong linh gia tiên tiền tổ họ (họ của gia đình tín chủ)… hợp duyên với gia đình tín chủ, cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tín chủ, được vân tập về nơi pháp hội đàn tràng, cùng chúng con tu tập và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình tín chủ.

Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

* Cúng dường Tam Bảo

(Nếu gia đình phát tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc cho người mất, thì chủ sám hướng dẫn cho đại diện gia đình quỳ bạch, nhưng đến phần đọc số tiền, thì thí chủ đọc thầm. Và nhắc gia đình đọc hàng ngày cho tới ngày về chùa tác lễ hoặc gửi tịnh tài cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho người mất. Nếu gia đình không cúng dường thì bỏ qua phần này.
Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… đã hiểu rõ về lời Đức Phật dạy tạo các công đức phúc báu, để hồi hướng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư vong linh, nên con xin được đại diện cho gia đình, phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo tại chùa Ba Vàng như sau:
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho vong linh họ… hợp duyên với gia đình con
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho thần thức Phật tử (tên vong linh được cúng tuần thất)…
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình.
– Con xin hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư vong linh và gia đình con, cùng gia đình anh em con các cháu mong được an lành hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!)

(Nếu về chùa cầu siêu cho vong linh thì đọc tiếp: Và gia đình chúng con xin vào ngày… tháng… năm… sẽ về chùa (gửi tịnh tài về chùa), để cầu siêu cho vong linh… mất ngày… an táng tại… Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!)

4. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; Pháp khí: Khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y (1 chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây phương Giáo chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 chuông. 1 lễ)

5. Cúng Thực

(Quỳ gối; chắp tay)
* Cúng Phật

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, giờ này chúng con xin được dâng cúng vật thực lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng.
(Khai chuông mõ. Đại chúng cùng tụng chậm rãi)
(Mõ)

Lò trầm vừa đốt,
Chiên đàn ngát thơm,
Khói hương mây tỏa
Đàn tràng trang nghiêm
Thỉnh mười phương Phật
Thỉnh chư Bồ Tát
Cùng A-la-hán
Giáng đàn chứng minh
Chúng con cúng dường.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 1 chuông)

Trên trời dưới đất ai bằng Phật,
Mười phương thế giới ai sánh tày,
Con thấy tận cùng khắp thế gian,
Hết thảy không ai như Đức Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! (3 lần. 3 chuông)

Cúng Dường
(Pháp khí: Mõ)

Nam mô thường trụ mười phương Phật.
Nam mô thường trụ mười phương Pháp.
Nam mô thường trụ mười phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.
Nam mô mười phương ba đời hết thảy chư Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát.
Nam mô Lịch đại Tổ sư Bồ Tát.
Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật Bồ Tát.
Nam mô nhất thiết chư Hiền Thánh Tăng! (3 chuông)
Chúng con kính ngưỡng dâng phẩm vật
Chư Phật, Bồ Tát chứng lòng thành
Thánh Tăng hoan hỷ đồng gia hộ
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 3 chuông)
Chúng con thành tâm
Cúng dường chư Phật
Cúng dường Bồ Tát,
Cúng dường Thánh Tăng
Xin nguyện chúng sanh
Tất cả công việc
Thành biện đúng pháp! (3 chuông)

* Cúng chư Thiên, chư Thần Linh

(Đại chúng ngồi, chủ sám quỳ bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hôm nay trong đàn lễ này, gia đình tín chủ cũng sắm sửa vật thực, dâng cúng lên hết thảy các vị chư Thiên, chư Thần Linh ở tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì. Chúng con thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì thọ hưởng cho lòng thành của gia đình thí chủ. (1 chuông)

(Tất cả cùng ngồi, tụng theo mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)
(Xong phần cúng thần linh)

* Cúng vong linh

(Đại chúng ngồi, chủ sám quỳ bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Giờ này chúng con xin tác lễ cúng cơm, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… mất vào hồi … ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi, an táng (gửi tro cốt tại)… và các vong linh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Chủ sám hướng dẫn: Gia đình quỳ, cầm dâng hương hoa để thỉnh. Nếu 1 người thì cầm 3 nén hương, một cành hoa; nếu nhiều người, thì mỗi người cầm một nén hương, chia ba cành hoa cho ba người. 3 tiếng chuông. Tất cả cùng ngồi cùng tụng theo mõ)

Nam mô đại Thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 1 chuông)
Từ bi quảng đại diệu khó lường,
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,
Tích trượng rung thời khai địa ngục,
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương. (1 chuông)
Bi quang cứu tế u minh giới
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang (1 chuông)

Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 3 chuông)
U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư
Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi
Quá khứ phụng sự chư Phật,
Nhân hưng vạn thiện. (1 chuông)
Hiện tại vì độ quần mê,
Hóa thân Bồ Tát
Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền
Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám
Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,
Độ khổ thú lên đường Bồ Đề. (1 chuông)

Chủ sám: Hôm nay hiện tiền gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… nhân tấm lòng nghĩa hiếu sửa soạn cơm chay, cầu Phật lực, Pháp lực, Tăng lực cứu đường mê qua hiểm ải. Chúng con nguyện Bồ Tát tiếp tịch phách thân nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang minh. Nhờ đại hùng lực Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, từ bi, phá vỡ trùng trùng u ám. (1 chuông)
(Đại chúng cùng tụng, mõ)

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,
Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai
Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn
Đường mê nay hóa đóa sen khai
Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần. 1 chuông)

Chủ sám:

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… phụng vì chính tiến thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, an táng (tro cốt gửi) tại…, chính tiến chư vong linh gia tiên tiền tổ họ (họ của gia đình tín chủ)… hợp duyên với gia đình tín chủ cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư vong linh.

(Đại chúng cùng tụng; chuông, mõ)
Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, thọ nhận cơm canh cúng dường.

(Chủ sám đọc)
Dâng hương hoa thỉnh

(Chủ nhà dâng hương hoa lên, gắp thức ăn vào bát cơm ở giữa, rồi quỳ dâng bát cơm cúng. Các thành viên khác trong gia đình: người dâng nước trà, dâng sữa. Nếu như nhà chỉ có 1 người thì chuẩn bị 1 cái đĩa đặt lên đó bát cơm, cốc sữa, cốc nước trà sau đó để tín chủ quỳ, dâng lên ngang trán)

(1 tiếng chuông. Đại chúng tụng theo mõ)
Biến thực chân Ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân Ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

(Tín chủ dâng cơm lên bàn vong. Tín chủ về chỗ lễ một lễ theo tiếng chuông. Xong đại chúng cùng tụng chậm theo mõ)

Mong thần thức Phật tử
Kết duyên cùng đàn tràng
Thọ thực phẩm vật cúng
Lòng tràn đầy hoan hỷ
Tinh tấn Bồ Đề nguyện
Thực hành Bồ Đề hạnh
Lợi ích chúng hữu tình.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Chủ sám quỳ bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh… (đọc tên bài kinh). Chúng con kính thỉnh chư Thiên chư Thần linh, chư linh Thần hộ trì, thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Kệ khai kinh
(Tất cả ngồi tụng)

Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Bài kinh (Phật tử ấn vào tên bài kinh để vào bài kinh tụng):

Tuần thất 1 (ấn vào tên bài): Kinh Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (cùlasetthipeta)

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài, con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm vong linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm vong linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người con gái đã sắm sửa đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Thần thức đã tự mình, tạo lập được công đức phước báu, tự mình cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và tu tập, cùng làm rất nhiều các công đức thiện lành Ba-la-mật, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Với tất cả các công đức, mà thần thức Phật tử đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Hiện nay, người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Tuần thất 2 (ấn vào tên bài): Kinh Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh; chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) nghe. Con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập, các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh sám hối trên, nói về các quả báo khổ, mà chúng sinh phải chịu, do khi mang thân người, tạo các việc bất thiện, trên thân khẩu ý. Hỡi thần thức Phật tử, tất cả chúng sinh chúng ta, nếu chưa biết tu hành, làm trong sạch thân tâm, thì sau khi chết, không thể tránh khỏi sự thống khổ, vì quả báo do chính mình gây tạo. Vì thế cho nên, muốn cho nghiệp chướng tiêu trừ, không bị quả báo khổ, thì nên chuyên tâm sám hối, để sửa chữa lỗi lầm, làm cho thân tâm được thanh tịnh.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)..., khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta đã được hướng dẫn, sách tấn tu lục hòa. Chúng ta luôn luôn, thực tập nhận lỗi, sửa lỗi, lại còn thực hành chỉ lỗi, giúp nhau sửa đổi lỗi lầm. Đây là phương pháp tu rất thù thắng, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, giúp chúng ta thanh tịnh tâm. Vậy thỉnh thần thức Phật tử, hãy tiếp tục tu tập, theo phương pháp sám hối này, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Và hiện nay, người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Tuần thất 3 (ấn vào tên bài): Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, Đức Phật nói về nhân quả, tội phúc của chúng sinh; nói về nguyên nhân dẫn đến giàu sang, đẹp tốt, an vui; nói về nguyên nhân dẫn đến nghèo hèn, xấu xí, đau khổ. Và tất cả nguyên nhân đó, đều từ suy nghĩ, lời nói, hành động của chính tự thân chúng sinh mà sinh ra, chứ không phải do ai ban phát, hay do ai trừng phạt chúng sinh. Từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng sinh chúng ta, vì không biết được điều này, nên đã buông xuôi, không kiểm soát thân khẩu ý, luôn đổ vạ cho một đấng nào đó, một vị nào đó, trừng phạt hay ban phát phúc lộc cho mình. Chính vì thế mà chúng sinh, không chỉnh sửa hành vi của mình, không đối diện với chính mình và phải chịu quả báo khổ đau từ nhân quả, do chính mình gây ra, mà không hề hay biết. Chúng sinh đã hoàn toàn bị thụ động, trước mọi sự khổ đau, trong các kiếp sống. Sự thành tựu đạo của Đức Phật Thích Ca, đã khai mở cho chúng sinh, sự thật về chân lý hạnh phúc, cho chúng sinh biết một cách chân thật, về gốc cội của hạnh phúc và khổ đau, khiến chúng sinh giác ngộ, từ bỏ sự thụ động, chủ động xây dựng cuộc đời hiện tại, tự làm cho mình được bớt khổ, hết khổ trong cuộc đời này và nhiều đời sau, bằng cách giác ngộ nhân quả và thực hành thiện nhân quả.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, giác ngộ về nhân quả, thực hành thiện nhân quả, phát đại Bồ Đề tâm, thực hành công hạnh Bồ Đề. Thần thức đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta đã được hướng dẫn, sách tấn tu lục hòa. Chúng ta đã cùng nhau, tu bát quan trai giới hàng tháng; thường sớt bát cúng dường chư Tăng; nghe học đàm luận pháp; thực hành hiếu hạnh với cha mẹ tổ tiên; giúp đỡ cho mọi người, gieo duyên dẫn dắt mọi người tu tập Phật Pháp; làm các việc từ thiện xã hội, phóng sinh… và rất nhiều công đức khác. Chúng ta làm tất cả các việc đó, với sự giác ngộ nhân quả, thực hành công đức Ba-la-mật, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Với tất cả các công đức, mà thần thức Phật tử đã tạo lập đó, thần thức Phật tử, sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Vậy thỉnh thần thức Phật tử, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Và hiện nay người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Tuần thất 4 (ấn vào tên bài): Kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về ông Đế Thích là vua của cõi trời, với thần thông ông Đế Thích đã biết được, sau khi ông hết mạng sống ở cõi trời, ông sẽ bị đầu thai vào loài súc sinh, đó là làm con lừa trong nhà người thợ gốm. Khi dùng thần thông để biết như vậy, nên ông đã vội đến chỗ Đức Phật để xin quy y. Nhờ công đức quy y Phật, nên sau khi chết, ông chỉ bị đầu thai vào bụng con lừa, trong khoảng tích tắc nhập thai, rồi lại trở sinh về cõi trời, trong ngôi vị cũ, là vua của cõi trời. Công đức quy y Phật, sinh ra phúc báu vô cùng to lớn, khiến ông thoát kiếp súc sinh, thoát kiếp con lừa mang vác kéo hàng, đòn roi đói khổ, lại còn được phước làm vua cõi trời. Thật là vĩ đại thay, thật là hạnh phúc thay, cho những ai chân thật quy y Tam Bảo.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta luôn chánh niệm đối với giới, chánh niệm nương tựa Tam Bảo, thực hành ba tâm, cung kính, vâng lời, biết ơn Tam Bảo. Vậy nên, đối với niệm quy y, thần thức Phật tử, cũng như các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã thực hành chánh niệm trọn vẹn. Với công đức này, thần thức Phật tử, sẽ được lợi ích lớn, quả phúc lớn. Vậy thỉnh thần thức Phật tử, hãy tiếp tục tu tập, với chánh niệm quy y Tam Bảo, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tiếp tục thực hành ba tâm: cung kính, vâng lời, biết ơn Tam Bảo. Và hiện nay người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Tuần thất 5 (ấn vào tên bài): Kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh và Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh,chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh, nói về chúng ngạ quỷ vong linh, một lòng nương tựa chư Tăng, nương tựa Tam Bảo, sách tấn nhau hộ trì chư Tăng, không quấy nhiễu sự tu tập của chư Tăng. Chúng ngạ quỷ, chăm chỉ, mong muốn được nghe chư Tăng tụng kinh. Chúng ngạ quỷ, hoan hỷ theo chư Tăng, nghe học Phật Pháp, để cầu hạnh phúc.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng, thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, cùng với đạo hữu chúng tôi, đã thực hành công hạnh: “hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp”, chúng ta có lịch thường kỳ tụng kinh, lịch thường kỳ nghe học Phật Pháp từ chư Tăng, đàm luận Pháp và còn tán thán, chuyển tải kinh Pháp Phật đến cho mọi người. Với các việc làm trong công hạnh Bồ Đề, mà thần thức Phật tử, đã cùng đạo hữu Phật tử chúng tôi tạo lập, sẽ đem lại cho thần thức Phật tử, quả phúc lớn, lợi ích lớn.

Hôm nay, chúng tôi cũng tụng bài kinh: “Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân”, là bài kinh chúng ta vẫn tụng, nói về những điều cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ, cần phải thực hành, để đưa đến hạnh phúc tuyệt đối, thành Thánh, thành Phật. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ, nghe học từ Sư Phụ và cùng nhau quán niệm, tập thực hành tám điều giác ngộ này. Do đã quán niệm và thực hành, nên chúng ta mới phát được đại tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Tuần thất 6 (ấn vào tên bài): Kinh Năm Trăm Con Khỉ Bắt Chước Cúng Dường Tháp Được Sinh Cõi Trời

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về 500 con khỉ đã bắt chước vị Tỳ-kheo đắp tháp, lễ bái Phật, nhờ công đức đó mà sau khi chết chúng được sinh về cõi trời. 500 con khỉ này, đã có được các nhân duyên thù thắng đó là: gặp được vị Tỳ-kheo tâm thanh tịnh kính tín Phật; vị Tỳ-kheo chăm chuyên tu tập; bắt chước làm theo vị Tỳ-kheo. Từ ba nhân duyên thù thắng đó, mà 500 con khỉ đã được kết quả hạnh phúc nơi cõi trời. Hạnh phúc thay, khi chiêm bái đảnh lễ tháp thờ bậc đại giác. Phúc báu to lớn, sẽ đến với những ai, thành kính tín, đảnh lễ, tôn tượng, tôn hình hay tháp thờ bậc đại giác, Phật Thế Tôn.

Bạch thỉnh thần thức (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng với các đạo hữu chúng tôi, luôn trong hạnh vâng lời chư Tăng, cung kính lễ bái tôn tượng, tôn hình chư Phật, cung kính lễ bái tháp, chùa thờ Phật; cung kính lễ bái xá lợi Phật, tháp thờ xá lợi Phật. Thần thức Phật tử lại cùng đạo hữu, thực hành sáu pháp hòa kính, tu tập trai giới, đó là các việc làm chân thật cung kính lễ bái chư Phật. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Tuần thất 7 (ấn vào tên bài): Kinh Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về công đức trí tuệ của Phật; nói về công năng siêu việt của giáo Pháp Phật; nói về đức tu, hạnh tu cao quý của chư Tăng và Đức Phật khẳng định Phật Pháp Tăng Tam Bảo, là châu báu thù diệu, mang đến hạnh phúc to lớn, không thể nghĩ bàn, cho những ai tán thán, cho những ai đảnh lễ, cho những ai cúng dường. Đức Phật còn khẳng định, những ai tán thán, những ai đảnh lễ, những ai cúng dường, đến cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, được tất cả chúng Thiên, nhân, Dạ Xoa, La Sát, Long Vương… hộ trì. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường, giáo Pháp bất tử nhiệm mầu, do Đức Phật tuyên thuyết. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường, bậc phạm hạnh Thánh Tăng. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường Tam Bảo.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng các đạo hữu Phật tử, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, luôn tụng kinh Tam Bảo, tán thán công đức Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì tứ sự chúng Tăng; hộ trì giáo Pháp bất tử của Như Lai, bằng công hạnh, chuyển tải Phật Pháp. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử, sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn trong nhiều kiếp. Và bây giờ thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc… Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Ngày 49 (ấn vào tên bài): Kinh Điềm Lành Tối Thượng

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về một vị trời hỏi Đức Phật về các điềm báo như thế nào, thì biết được sẽ đem đến cho chúng sinh điều tốt đẹp hạnh phúc. Đức Phật đã trả lời về mười một điềm báo, mà chúng sinh có thể tự quán sát được ở nội tâm, suy nghĩ và hành động của chính mình. Đức Phật còn chỉ dạy cho chúng sinh, tự mình có thể chủ động tạo ra các điềm lành đó, để được hạnh phúc, an vui.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng, thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã chủ động tu tập giới Pháp, tâm linh, đã biết cách tạo các nhân lành, điềm lành: hiếu dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình, chăm chỉ làm nghề, thân cận bậc trí, nghe học diệu pháp, thân cận phụng sự Tam Bảo, đàm luận Phật Pháp, làm tăng thượng tâm, tăng thượng giới, tăng thượng trí… theo đúng lời Đức Phật, dạy trong bài kinh Điềm Lành. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn trong nhiều kiếp. Và bây giờ thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 9)

Ngày 100 (ấn vào tên bài): Bài kinh Phật Thuyết Kinh Trai Giới

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh; chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, Đức Phật dạy về lợi ích hạnh phúc, phát sinh từ 8 giới đức. Nếu ai thực hành 8 giới đức này trong một ngày một đêm, thì họ sẽ có quả báo hạnh phúc ở các cõi trời. Ở các cõi trời đó, họ sẽ được hạnh phúc vượt trội về danh xưng, về thọ dục, hơn cả vua của cõi người, cai quản toàn bộ thế giới này.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng, thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, hàng tháng về chùa thọ bát quan trai giới, như vậy thần thức Phật tử, không phải chỉ có thọ giới bát quan trai, một lần một ngày một đêm, mà thần thức Phật tử, đã cùng các Phật tử, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, nhiều lần thọ giới bát quan trai, hồi hướng công đức, cầu Vô Thượng Bồ Đề, như vậy thì công đức phước báu, sẽ vượt trội hơn nữa. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử, sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn trong nhiều kiếp. Và bây giờ thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Tiếp Sau Phần Khai Thị Của Bài Kinh

(Chủ sám đọc tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Xin thỉnh thức thần đạo hữu (tên người mất, Pháp danh)…, nhất tâm phát nguyện theo lời các Phật tử đọc, để tăng trưởng thắng duyên, dù sinh về cảnh giới nào, cũng được đầy đủ nhân duyên, quy y Tam Bảo, tu tập sáu pháp hòa kính, theo duyên các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, được an lạc, làm vị Hộ Pháp cho giáo pháp bất tử của Như Lai, thực hành tâm cao thượng cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
(Tất cả đọc theo mõ)

Thần thức Phật tử nhớ niệm Quy y Tam Bảo
– Quy y Phật: Tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt. (1 chuông)
– Quy y Pháp: Tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông)
– Quy y Tăng: Tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông)
* Quy y Phật rồi, không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông)
* Quy y Pháp rồi, không tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông)
* Quy y Tăng rồi, không làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông)

Thần thức Phật tử nhớ niệm
Thực hành sáu pháp hòa kính
Một là thân hòa đồng trụ
Hai là khẩu hòa vô tranh
Ba là ý hòa đồng duyệt
Bốn là giới hòa đồng tu
Năm là kiến hòa đồng giải
Sáu là lợi hòa đồng quân

Thần thức Phật tử
Hãy luôn tinh tấn
Phát tâm Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

[Chuyển Nơi Thờ Thần Thức Phật Tử Lên Cùng Với Gia Tiên – Xả Tang Phục
(Thực hiện vào nghi thức 49 ngày)

Chủ sám chắp tay bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ. Chư Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ.
Hôm nay gia đình tín chủ đã cúng lễ 49 ngày cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) vừa xong, gia đình mong muốn thỉnh thần thức Phật tử lên thờ cùng gia tiên tại bát hương gia tiên (dòng họ…)… Và theo phong tục tập quán, sau 49 ngày gia đình xin xả việc đeo khăn tang, chúng con xin tác lễ lấy pháp làm duyên, chuyển vị trí thờ thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) lên thờ tại bát hương gia tiên… Chúng con xin chư Phật chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, xin thỉnh thần thức Phật tử hoan hỷ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Sau đó chủ sám rút 3 nén nhang đang cháy dở và di ảnh của người mất cho gia đình cầm quỳ trước ban thờ gia tiên)
(Chủ sám đọc)
Nam mô U minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nguyện nương oai thần lực Bồ Tát dẫn dắt chư thần thức Phật tử(tên, Pháp danh) chứng minh nơi thờ phụng. Gia đình dâng hương phụng thỉnh.

(cắm hương vào bát hương, đặt di ảnh lên ban thờ)
Chủ sám cùng đại chúng cùng tụng: Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)
Chủ sám: Gia đình lễ thần thức Phật tử cùng gia tiên hai lễ (gia đình lễ)

Chủ sám: Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát! Hôm nay đã hoàn mãn các tuần thất, gia đình xin xả tang phục. Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Tiếp tục nghi lễ phần phục nguyện, hồi hướng, tam quy, tại ban thờ Phật hoặc không có ban thờ Phật, thì tại phần ban thờ gia tiên. Sau khóa lễ cho bát hương cũ của thần thức Phật tử và đồ tang phục vào túi bóng màu đen rồi bỏ ra thùng rác. Lưu ý: Bát hương cũ và đồ tang phục không còn/có yếu tố tâm linh)]

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chủ sám bạch)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con, xin hồi hướng công đức tu tập, trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng và các công đức gia đình tạo lập, hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, an táng (tro cốt gửi) tại… được tăng phước tăng duyên, nương tựa Tam Bảo, tiếp tục tu tập sáu pháp lục hòa, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề; hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với chúng con; hộ trì cho gia đình tín chủ, được cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức, cho gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))…, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc, được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, cùng với chúng con, thực hành Phật Pháp được hạnh phúc an vui.

Nguyện cho các Phật tử tham gia đàn lễ hôm nay, nương công đức tu tập, phận sự lục hòa mà gia đình cũng được hóa giải oán kết, bình an và kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ, tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

9. Hồi Hướng

(Quỳ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Quy

(Quỳ hoặc đứng)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

11. Gia Chủ Lễ Tạ

(Tất cả ngồi, chủ sám đọc, tín chủ quỳ lễ. Nếu người mất nhỏ tuổi, thì không thực hành phần nghi lễ này.)

Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ.

(mỗi lễ 1 tiếng chuông, lễ cuối là 3 tiếng chuông sau đó đặt dùi chuông lên thành miệng chuông, để ngắt tiếng chuông)

12. Bạch Phật Cúng Thí Thực Phóng Sinh

(Chủ sám quỳ bạch. Nếu gia đình cúng thí thực mà không phóng sinh, thì chủ sám không bạch phóng sinh. Bạch xong, tất cả ra ngoài đàn lễ để cúng lễ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con, gia đình tín chủ có sắm sửa vật thực để cúng thí thực, cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng. Chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực, phóng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Nếu gia đình cúng cả thí thực và phóng sinh, thì khi làm lễ thí thực xong phần phục nguyện, sẽ chuyển sang tác lễ phóng sinh và thực hành hết lễ phóng sinh)

Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

III. Nghi Thức Dành Cho Đạo Tràng Làm Phận Sự Trợ Duyên Tụng Kinh Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mất Trong 49 Ngày. (Người Mất Là Phật Tử Câu Lạc Bộ Cúc Vàng)

1. Hô Chuông
(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Chủ sám cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ (1 chuông)
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh (1 chuông)
Lìa địa ngục, thoát vô minh (1 chuông)
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương (1 chuông)
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

2. Nguyện Hương
(Quỳ gối; chắp tay)

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Bạch Phật
(Quỳ gối; chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là tuần thất thứ (49, 100 ngày)… đạo hữu Phật tử (tên, Pháp danh) bỏ báo thân ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi, an táng (gửi tro cốt) tại… Đệ tử chúng con, nương theo Pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để trợ duyên cho gia đình tín chủ tu tập công đức, tụng kinh cúng lễ, để hồi hướng phước lành cho đạo hữu Phật tử (tên, Pháp danh)… đã bỏ báo thân. Vì chúng con chưa biết rõ đạo hữu Phật tử, sau khi bỏ báo thân, hiện đang ở cảnh giới nào, nên trong buổi lễ này, chúng con xin phép tùy duyên, được hướng tâm gọi là thần thức Phật tử và xin được dùng văn từ bạch là: “bạch thỉnh thần thức Phật tử về trong Pháp hội”. Chúng con cũng nguyện mong, dù ở cảnh giới nào thì đạo hữu Phật tử cũng được hưởng phước báu của đàn lễ này.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con nhất tâm thỉnh mời, thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, an táng (đang gửi tro cốt) tại… cùng vong linh gia tiên tiền tổ họ (họ của gia đình tín chủ)… hợp duyên với gia đình tín chủ, cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tín chủ, được vân tập về nơi pháp hội đàn tràng, cùng chúng con tu tập và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình tín chủ.

Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

* Cúng dường Tam Bảo

(Nếu gia đình phát tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc cho người mất, thì chủ sám hướng dẫn cho đại diện gia đình quỳ bạch, nhưng đến phần đọc số tiền, thì thí chủ đọc thầm. Và nhắc gia đình đọc hàng ngày cho tới ngày về chùa tác lễ hoặc gửi tịnh tài cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho người mất. Nếu gia đình không cúng dường thì bỏ qua phần này.
Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… đã hiểu rõ về lời Đức Phật dạy tạo các công đức phúc báu, để hồi hướng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư vong linh, nên con xin được đại diện cho gia đình, phát nguyện cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo tại chùa Ba Vàng như sau:
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho vong linh họ… hợp duyên với gia đình con.
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho thần thức Phật tử (tên vong linh được cúng tuần thất)…
– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng phúc lành đến cho vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình.
– Con xin hồi hướng phúc lành đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư vong linh và gia đình con, cùng gia đình anh em con các cháu mong được an lành hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!)

(Nếu về chùa cầu siêu cho vong linh thì đọc tiếp: Và gia đình chúng con xin vào ngày… tháng… năm… sẽ về chùa (gửi tịnh tài về chùa), để cầu siêu cho thàn thức Phật tử (tên, Pháp danh)… mất ngày… an táng tại… Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!)

4. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: Khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y (1 chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Nam mô Tây phương Giáo chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 chuông. 1 lễ)

5. Bạch cúng Phật, chư Thiên, chư Thần Linh Và Thần Thức Phật Tử

(Quỳ, chắp tay, chủ sám bạch)

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, gia đình thí chủ sắm sanh vật thực xin bạch lễ cúng dường Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho gia đình tín chủ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng con cũng xin bạch thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, gia đình thí chủ sắm sanh vật thực xin bạch lễ hiến cúng lên chư vị, chúng con xin chư vị hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Và gia đình cũng sắm vật thực hiến cúng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… cùng các vong linh, giờ này chúng con xin được thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… cùng các vong linh, hoan hỷ thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(1 tiếng chuông. Đại chúng tụng theo mõ)
Biến thực chân Ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân Ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Mong thần thức Phật tử
Kết duyên cùng đàn tràng
Thọ thực phẩm vật cúng
Lòng tràn đầy hoan hỷ
Tinh tấn Bồ Đề nguyện
Thực hành Bồ Đề hạnh
Lợi ích chúng hữu tình.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

6. Tụng Kinh
(Chủ sám quỳ bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh… (đọc tên bài kinh). Chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

Kệ khai kinh
(Tất cả ngồi tụng)

Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Bài kinh (Phật tử ấn vào tên bài kinh để vào bài kinh tụng):

Tuần thất 1 (ấn vào tên bài): Kinh Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (cùlasetthipeta)

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài, con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm vong linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm vong linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người con gái đã sắm sửa đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Thần thức đã tự mình, tạo lập được công đức phước báu, tự mình cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và tu tập, cùng làm rất nhiều các công đức thiện lành Ba-la-mật, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Với tất cả các công đức, mà thần thức Phật tử đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Hiện nay, người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 7)

Tuần thất 2 (ấn vào tên bài): Kinh Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh; chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) nghe. Con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập, các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh sám hối trên, nói về các quả báo khổ, mà chúng sinh phải chịu, do khi mang thân người, tạo các việc bất thiện, trên thân khẩu ý. Hỡi thần thức Phật tử, tất cả chúng sinh chúng ta, nếu chưa biết tu hành, làm trong sạch thân tâm, thì sau khi chết, không thể tránh khỏi sự thống khổ, vì quả báo do chính mình gây tạo. Vì thế cho nên, muốn cho nghiệp chướng tiêu trừ, không bị quả báo khổ, thì nên chuyên tâm sám hối, để sửa chữa lỗi lầm, làm cho thân tâm được thanh tịnh.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta đã được hướng dẫn, sách tấn tu lục hòa. Chúng ta luôn luôn, thực tập nhận lỗi, sửa lỗi, lại còn thực hành chỉ lỗi, giúp nhau sửa đổi lỗi lầm. Đây là phương pháp tu rất thù thắng, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, giúp chúng ta thanh tịnh tâm. Vậy thỉnh thần thức Phật tử, hãy tiếp tục tu tập, theo phương pháp sám hối này, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Và hiện nay, người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 7)

Tuần thất 3 (ấn vào tên bài): Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, Đức Phật nói về nhân quả, tội phúc của chúng sinh; nói về nguyên nhân dẫn đến giàu sang, đẹp tốt, an vui; nói về nguyên nhân dẫn đến nghèo hèn, xấu xí, đau khổ. Và tất cả nguyên nhân đó, đều từ suy nghĩ, lời nói, hành động của chính tự thân chúng sinh mà sinh ra, chứ không phải do ai ban phát, hay do ai trừng phạt chúng sinh. Từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng sinh chúng ta, vì không biết được điều này, nên đã buông xuôi, không kiểm soát thân khẩu ý, luôn đổ vạ cho một đấng nào đó, một vị nào đó, trừng phạt hay ban phát phúc lộc cho mình. Chính vì thế mà chúng sinh, không chỉnh sửa hành vi của mình, không đối diện với chính mình và phải chịu quả báo khổ đau từ nhân quả, do chính mình gây ra, mà không hề hay biết. Chúng sinh đã hoàn toàn bị thụ động, trước mọi sự khổ đau, trong các kiếp sống. Sự thành tựu đạo của Đức Phật Thích Ca, đã khai mở cho chúng sinh, sự thật về chân lý hạnh phúc, cho chúng sinh biết một cách chân thật, về gốc cội của hạnh phúc và khổ đau, khiến chúng sinh giác ngộ, từ bỏ sự thụ động, chủ động xây dựng cuộc đời hiện tại, tự làm cho mình được bớt khổ, hết khổ trong cuộc đời này và nhiều đời sau, bằng cách giác ngộ nhân quả và thực hành thiện nhân quả.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, giác ngộ về nhân quả, thực hành thiện nhân quả, phát đại Bồ Đề tâm, thực hành công hạnh Bồ Đề. Thần thức đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta đã được hướng dẫn, sách tấn tu lục hòa. Chúng ta đã cùng nhau, tu bát quan trai giới hàng tháng; thường sớt bát cúng dường chư Tăng; nghe học đàm luận pháp; thực hành hiếu hạnh với cha mẹ tổ tiên; giúp đỡ cho mọi người, gieo duyên dẫn dắt mọi người tu tập Phật Pháp; làm các việc từ thiện xã hội, phóng sinh… và rất nhiều công đức khác. Chúng ta làm tất cả các việc đó, với sự giác ngộ nhân quả, thực hành công đức Ba-la-mật, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Với tất cả các công đức, mà thần thức Phật tử đã tạo lập đó, thần thức Phật tử, sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Vậy thỉnh thần thức Phật tử, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Và hiện nay người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 7)

Tuần thất 4 (ấn vào tên bài): Kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về ông Đế Thích là vua của cõi trời, với thần thông ông Đế Thích đã biết được, sau khi ông hết mạng sống ở cõi trời, ông sẽ bị đầu thai vào loài súc sinh, đó là làm con lừa trong nhà người thợ gốm. Khi dùng thần thông để biết như vậy, nên ông đã vội đến chỗ Đức Phật để xin quy y. Nhờ công đức quy y Phật, nên sau khi chết, ông chỉ bị đầu thai vào bụng con lừa, trong khoảng tích tắc nhập thai, rồi lại trở sinh về cõi trời, trong ngôi vị cũ, là vua của cõi trời. Công đức quy y Phật, sinh ra phúc báu vô cùng to lớn, khiến ông thoát kiếp súc sinh, thoát kiếp con lừa mang vác kéo hàng, đòn roi đói khổ, lại còn được phước làm vua cõi trời. Thật là vĩ đại thay, thật là hạnh phúc thay, cho những ai chân thật quy y Tam Bảo.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta luôn chánh niệm đối với giới, chánh niệm nương tựa Tam Bảo, thực hành ba tâm, cung kính, vâng lời, biết ơn Tam Bảo. Vậy nên, đối với niệm quy y, thần thức Phật tử, cũng như các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã thực hành chánh niệm trọn vẹn. Với công đức này, thần thức Phật tử, sẽ được lợi ích lớn, quả phúc lớn. Vậy thỉnh thần thức Phật tử, hãy tiếp tục tu tập, với chánh niệm quy y Tam Bảo, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tiếp tục thực hành ba tâm: cung kính, vâng lời, biết ơn Tam Bảo. Và hiện nay người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 7)

Tuần thất 5 (ấn vào tên bài): Kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh và Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh, nói về chúng ngạ quỷ vong linh, một lòng nương tựa chư Tăng, nương tựa Tam Bảo, sách tấn nhau hộ trì chư Tăng, không quấy nhiễu sự tu tập của chư Tăng. Chúng ngạ quỷ, chăm chỉ, mong muốn được nghe chư Tăng tụng kinh. Chúng ngạ quỷ, hoan hỷ theo chư Tăng, nghe học Phật Pháp, để cầu hạnh phúc.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng, thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, cùng với đạo hữu chúng tôi, đã thực hành công hạnh: “hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp”, chúng ta có lịch thường kỳ tụng kinh, lịch thường kỳ nghe học Phật Pháp từ chư Tăng, đàm luận Pháp và còn tán thán, chuyển tải kinh Pháp Phật đến cho mọi người. Với các việc làm trong công hạnh Bồ Đề, mà thần thức Phật tử, đã cùng đạo hữu Phật tử chúng tôi tạo lập, sẽ đem lại cho thần thức Phật tử, quả phúc lớn, lợi ích lớn.

Hôm nay, chúng tôi cũng tụng bài kinh: “Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân”, là bài kinh chúng ta vẫn tụng, nói về những điều cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ, cần phải thực hành, để đưa đến hạnh phúc tuyệt đối, thành Thánh, thành Phật. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ, nghe học từ Sư Phụ và cùng nhau quán niệm, tập thực hành tám điều giác ngộ này. Do đã quán niệm và thực hành, nên chúng ta mới phát được đại tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 7)

Tuần thất 6 (ấn vào tên bài): Kinh Năm Trăm Con Khỉ Bắt Chước Cúng Dường Tháp Được Sinh Cõi Trời

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về 500 con khỉ đã bắt chước vị Tỳ-kheo đắp tháp, lễ bái Phật, nhờ công đức đó mà sau khi chết chúng được sinh về cõi trời. 500 con khỉ này, đã có được các nhân duyên thù thắng đó là: gặp được vị Tỳ-kheo tâm thanh tịnh kính tín Phật; vị Tỳ-kheo chăm chuyên tu tập; bắt chước làm theo vị Tỳ-kheo. Từ ba nhân duyên thù thắng đó, mà 500 con khỉ đã được kết quả hạnh phúc nơi cõi trời. Hạnh phúc thay, khi chiêm bái đảnh lễ tháp thờ bậc đại giác. Phúc báu to lớn, sẽ đến với những ai, thành kính tín, đảnh lễ, tôn tượng, tôn hình hay tháp thờ bậc đại giác, Phật Thế Tôn.

Bạch thỉnh thần thức (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng với các đạo hữu chúng tôi, luôn trong hạnh vâng lời chư Tăng, cung kính lễ bái tôn tượng, tôn hình chư Phật, cung kính lễ bái tháp, chùa thờ Phật; cung kính lễ bái xá lợi Phật, tháp thờ xá lợi Phật. Thần thức Phật tử lại cùng đạo hữu, thực hành sáu pháp hòa kính, tu tập trai giới, đó là các việc làm chân thật cung kính lễ bái chư Phật. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.

Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 7)

Tuần thất 7 (ấn vào tên bài): Kinh Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh. Chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám. Chúng con chân thật nương tựa Tam Bảo, chân thật phát tâm Bồ Đề, chân thật thực hành sáu pháp hòa kính, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyển tải Phật Pháp, giác ngộ cho mình và cho chúng sinh. Với các sự chân thật đó, con xin được sự gia hộ của các Ngài. Con xin được làm đại diện, đọc lại lời khai thị, về nội dung bài kinh, cho thần thức Phật tử nghe, con thỉnh các Ngài gia trì, cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, được tiếp nối tu tập các công hạnh Bồ Đề, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để đem lại hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, trong bài kinh trên, nói về công đức trí tuệ của Phật; nói về công năng siêu việt của giáo Pháp Phật; nói về đức tu, hạnh tu cao quý của chư Tăng và Đức Phật khẳng định Phật Pháp Tăng Tam Bảo, là châu báu thù diệu, mang đến hạnh phúc to lớn, không thể nghĩ bàn, cho những ai tán thán, cho những ai đảnh lễ, cho những ai cúng dường. Đức Phật còn khẳng định, những ai tán thán, những ai đảnh lễ, những ai cúng dường, đến cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, được tất cả chúng Thiên, nhân dạ xoa, la sát, long vương… hộ trì. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường, giáo Pháp bất tử nhiệm mầu, do Đức Phật tuyên thuyết. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường, bậc phạm hạnh Thánh Tăng. Hạnh phúc lớn sẽ đến, trong nhiều đời nhiều kiếp, cho những ai kính tín, tán thán, đảnh lễ cúng dường Tam Bảo.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)…, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thần thức Phật tử, đã cùng các đạo hữu Phật tử, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, luôn tụng kinh Tam Bảo, tán thán công đức Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì tứ sự chúng Tăng; hộ trì giáo Pháp bất tử của Như Lai, bằng công hạnh, chuyển tải Phật Pháp. Với những công đức đã tạo lập đó, thần thức Phật tử, sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn trong nhiều kiếp. Và bây giờ thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc… Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

7. Tiếp Sau Phần Khai Thị Của Bài Kinh
(Chủ sám đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Xin thỉnh thức thần đạo hữu (tên người mất, Pháp danh)…, nhất tâm phát nguyện theo lời các Phật tử đọc, để tăng trưởng thắng duyên, dù sinh về cảnh giới nào, cũng được đầy đủ nhân duyên, quy y Tam Bảo, tu tập sáu pháp hòa kính, theo duyên các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, được an lạc, làm vị Hộ Pháp cho giáo Pháp bất tử của Như Lai, thực hành tâm cao thượng cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Tất cả đọc theo mõ)

Thần thức Phật tử nhớ niệm Quy y Tam Bảo
– Quy y Phật: Tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt. (1 chuông)
– Quy y Pháp: Tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông)
– Quy y Tăng: Tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông)
* Quy y Phật rồi, không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông)
* Quy y Pháp rồi, không tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông)
* Quy y Tăng rồi, không làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông)

Thần thức Phật tử nhớ niệm
Thực hành sáu pháp hòa kính
Một là thân hòa đồng trụ
Hai là khẩu hòa vô tranh
Ba là ý hòa đồng duyệt
Bốn là giới hòa đồng tu
Năm là kiến hòa đồng giải
Sáu là lợi hòa đồng quân
Thần thức Phật tử
Hãy luôn tinh tấn
Phát tâm Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

8. Phục Nguyện
(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con, xin hồi hướng công đức tu tập, trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa, của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng và các công đức gia đình tạo lập, hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên, Pháp danh) mất ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi, an táng (tro cốt gửi) tại… được tăng phước tăng duyên, nương tựa Tam Bảo, tiếp tục tu tập sáu pháp lục hòa, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề; hồi hướng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với chúng con; hộ trì cho gia đình tín chủ, được cùng chúng con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, tại câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Đạo.
Chúng con cũng xin hồi hướng công đức, cho gia đình tín chủ (tên, Pháp danh, nếu có))…, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc, được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, cùng với chúng con, thực hành Phật Pháp được hạnh phúc an vui.

Nguyện cho các Phật tử tham gia đàn lễ hôm nay, nương công đức tu tập, phận sự lục hòa mà gia đình cũng được hóa giải oán kết, bình an và kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ, tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

9. Hồi Hướng
(Quỳ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Quy
(Quỳ hoặc đứng)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

11. Gia Chủ Lễ Tạ

(Tất cả ngồi, chủ sám đọc, tín chủ quỳ lễ. Nếu người mất nhỏ tuổi, thì không thực hành phần nghi lễ này.)

Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ.

(mỗi lễ 1 tiếng chuông, lễ cuối là 3 tiếng chuông sau đó đặt dùi chuông lên thành miệng chuông, để ngắt tiếng chuông)

Lưu Ý: Hướng Dẫn Gia Đình Xử Lý Những Bức Chướng Có In Hình Chư Phật, Chư Bồ Tát

Trong tang lễ gia đình thường nhận được những bức chướng có in hình chư Phật, chư Bồ Tát. Khi muốn bỏ các bức chướng đó đi, thì xếp lại trên/trước ban thờ, chắp tay khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con có tang sự, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè… có đến chia buồn động viên và gửi tấm lòng đến cho vong linh bằng các bức chướng này, nay sự việc tang sự đã xong, gia đình con xin hóa bỏ các bức chướng này, nhưng trên các bức chướng có thêu/in hình chư Phật, chư Bồ Tát, chúng con xin gỡ hình thêu theo mặt trái của bức chướng trước khi bỏ đi và tô phẩm màu đối với các bức in tôn hình chư Phật, chư Bồ Tát. Nguyện với tâm cung kính này, gia đình được tăng phước, tăng duyên, được an lành và tinh tấn trong các thiện pháp, trong các công đức giải thoát.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Sau đó gỡ hình thêu, hủy hình in, rồi tùy duyên đốt/bỏ.

4.782 lượt xem
04/10/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục