Lợi ích 3 tháng an cư kiết hạ cho người tại gia và cách tu tập

Hàng năm trong 3 tháng an cư kiết hạ, rất nhiều Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập tu Lục Hòa được chuyển nghiệp khổ về bệnh tật, thất thoát tài sản, công danh sự nghiệp, gia đình bất hòa,…. Bên cạnh đó, trí giác ngộ cũng được tăng trưởng mạnh mẽ.

Được như vậy là bởi các Phật tử câu lạc bộ đã tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng. Thông tin về chương trình tu tập được giới thiệu trong bài viết dưới đây, qua sự hướng dẫn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến.

Lợi ích khi tu tập

1. Thay đổi nghiệp lực, chuyển hóa nghiệp khổ

Giác ngộ sẽ chuyển nghiệp

Khi tu theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng ta sẽ thông tỏ hơn về Tứ diệu đế và Bát chính đạo; về khổ, vô thường, vô ngã. Như vậy, chúng ta sẽ tăng trưởng sự giác ngộ và công đức phước báo cho mình.

Chương trình tu tập xây dựng theo lộ trình: tụng kinh, nghe Pháp, thiền quán sẽ giúp chúng ta thuần thục Pháp. Mà người thuần thục Pháp sẽ ngăn được ác, diệt được ác. Từ đó chuyển hóa nghiệp lực ngay trong hiện tại nếu ai chăm chỉ tu tập. Chúng ta càng giác ngộ bao nhiêu thì nghiệp càng nhanh chuyển bấy nhiêu.

Tu tập chương trình an cư kiết hạ giúp chúng ta thuần thục Pháp

Tu tập chương trình an cư kiết hạ giúp chúng ta thuần thục Pháp

Thay đổi tâm để chuyển nghiệp

Nghi thức tu tập sẽ hướng dẫn chúng ta thiền quán rất nhiều, đó là quán Pháp. Quán Pháp thì mới giác ngộ, mới áp dụng trong đời sống và sửa đổi tâm tính được. Tâm tính thay đổi thì nghiệp lực cũng thay đổi. Bởi hoàn cảnh sống chính là nghiệp lực, chỉ cần thay đổi sự giác ngộ – tức là tri kiến của chúng ta vào được chính kiến, tâm chúng ta hiền thiện lên thì lập tức nghiệp lực thay đổi.

Quán Pháp sẽ giúp chúng ta giác ngộ

Quán Pháp sẽ giúp chúng ta giác ngộ

Trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp kể lại câu chuyện Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư. Trong 1 kiếp, Ngài làm quan và xử oan cho một người tên Tiều Thố. Tiều Thố sau khi chết trở thành vong linh theo báo oán Ngài. Nhưng do 10 kiếp về sau, Ngài đều làm bậc cao Tăng, luật giới tinh nghiêm nên vong linh không thể làm gì được.

Đến kiếp này, Ngài Ngộ Đạt trở nên vang danh, được nhà vua yêu chuộng nên khởi tâm danh lợi làm tổn giới đức; cho nên Tiều Thố mới có thể báo oán, khiến đầu gối Ngài mọc mụn ghẻ mặt người đau nhức tận xương tủy, không danh y nào chữa được.

Như vậy, nếu Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư không khởi tâm ý ngã mạn, ham danh lợi thì đã tiêu trừ được nghiệp bị báo oán. Cũng vậy, nếu chúng ta có định nghiệp nhưng đến nay biết tu tập, tâm trở nên thiện lành, có chính kiến thì sẽ chuyển hóa được nghiệp đó.

2. Tạo năng lực thiền quán các Pháp khi đối duyên xúc cảnh

Với năng lực thiền quán được huân tập trong các chu kỳ, khi chúng ta đối duyên xúc cảnh thì sẽ tư duy, quán chiếu được. Nhờ có sự thuần thục tư duy quán chiếu đó, chúng ta sẽ phân biệt, nhận diện được và xử lý các thông tin trong tâm chúng ta là thiện hay bất thiện, là chính hay là tà.

Phật tử CLB Cúc Vàng thiền quán theo đề mục tại nhà

Phật tử CLB Cúc Vàng thiền quán theo đề mục tại nhà

3. Lợi ích cho các chúng sinh trong cõi tâm linh

Khi chúng ta tu tập, những chúng hữu duyên với chúng ta cũng được lợi ích. Nếu họ có theo báo oán, mà chúng ta có giác ngộ thì họ cũng được giác ngộ. Chúng ta có thể hồi hướng công đức cho các chúng trong cõi tâm linh ngay trong buổi tu tập để họ giác ngộ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể hồi hướng cho chư Thiên chư Thần, họ giác ngộ thì sẽ ủng hộ cho mình. Đó là lợi ích lớn khi tu tập chương trình an cư kiết hạ.

Chúng ta giác ngộ thì các chúng hữu duyên trong cõi tâm linh cũng giác ngộ

Chúng ta giác ngộ thì các chúng hữu duyên trong cõi tâm linh cũng giác ngộ

4. Đem lại phúc lành cho những người xung quanh

Đức Phật đã dạy, bố thí cho người có trí, người trì giới, người giác ngộ thì đều được phước lành. Tuy chúng ta là người tại gia, công đức chưa thể như chư Tăng nhưng vẫn có phước. Nếu chúng ta cứ kiên trì tu tập, có trì giới, có chính kiến và trí tuệ tăng trưởng, được giác ngộ thì mình sẽ mang lại phước lành cho những người xung quanh khi họ “cho” chúng ta điều gì đó. Nếu chúng ta nhận thì họ đều có phước, tuy phước báo này chỉ được nhỏ thôi bởi chúng ta sống đời tại gia còn những mong cầu.

5. Nếu đủ duyên sẽ vào được hướng quả

Tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, chúng ta cũng phải chăm chuyên tu giới đức, phải học kinh, đọc tụng kinh để hiểu nghĩa rồi chúng ta phải nghe Pháp, hành thiền, tu sửa thân tâm để tăng trưởng công đức của mình lên.

Nếu như chúng ta chăm chuyên như vậy, chúng ta mong rằng mình sẽ có đủ duyên đến hướng quả, tuy chưa vào quả nhưng chúng ta cứ hướng đến quả thì chúng ta sẽ có cơ hội thành tựu nếu đủ duyên.

Muốn có hướng quả, đầu tiên phải có hướng tu. Hướng tâm vào tu thì hướng quả mới thành tựu được. Nếu Phật tử chúng ta cứ hướng tâm vào tu, hướng tới quả Thánh thì tâm đó của chúng ta đã sinh ra phước báo và tâm đó của chúng ta khiến chúng ta khai mở trí tuệ rất nhiều.

Hướng tâm tu an cư kiết hạ để hướng đến quả vị

Hướng tâm tu an cư kiết hạ để hướng đến quả vị

Giới thiệu nghi thức an cư kiết hạ

1. Thời gian tu tập

– Chương trình tu tập sẽ kéo dài 3 tháng, thường bắt đầu từ Rằm tháng 4 Âm lịch (Năm Nhâm Dần, chương trình bắt đầu từ 1/5 Âm lịch).
– Khai/kết đàn phát nguyện tu tập: theo thời gian hướng dẫn của câu lạc bộ. Khai đàn trực tuyến trên các kênh truyền thông.
– Nếu không tham gia trực tuyến được, thì khai đàn sau cũng theo video đã phát.
– Thời gian phát nguyện tu: tùy duyên phát nguyện tu đủ chương trình hoặc tu tùy duyên.
-Thời gian tu trong ngày: Tùy duyên tu vào thời gian bố trí được trong ngày.
– Trường hợp đang tu, mà gia duyên bận phải nghỉ, khi tu lại thì tu tiếp theo, không bỏ cách chương trình. Khi Câu lạc bộ kết đàn, vẫn tham gia kết đàn, sau đó thì tùy duyên có/không tu tiếp cho đến hết chương trình.
– Các ngày: mùng 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) thì các Phật tử nghe Pháp, tu tập theo định kỳ của chùa, nghỉ chương trình này.

2. Đối tượng tu tập

Chương trình được biên soạn dành cho 02 đối tượng:
(1) Nhân dân, Phật tử chưa phát nguyện Bồ đề: là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa.
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ đề tu lục hòa: là các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

3. Cách thức tham gia

– Đối với Phật tử CLB Cúc Vàng – Tập tu Lục Hòa: Quý đạo hữu đăng ký với đạo tràng, đạo tràng đăng ký với câu lạc bộ. Việc này sẽ giúp quý đạo hữu nhận được công đức lục hòa.
– Đối với nhân dân, Phật tử ngoài CLB Cúc vàng – Tập Tu Lục Hòa: tu tập theo nghi thức.

4.Nghi thức tu tập

(1) Chương trình số 1 tu theo kinh Bát đại nhân giác

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 1

(2) Chương trình số 2 tu Pháp lục hòa

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng số 2

Tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3… không tu nhảy cách. Phật tử mới tham gia vào đạo tràng, tu từ chương trình số 1, sau khi tu xong chương trình 1, có thể tu đuổi theo đạo tràng bằng các chương trình tiếp theo mà không cần chờ đến mùa an cư năm sau.

Một số lưu ý để việc tu tập được trọn vẹn

1. Phải tu lần lượt từ chương trình 1 đến các chương trình sau.
2. Tu lần lượt từng ngày, không tu nhảy cóc.
3. Đối với ngày ngồi thiền, không được tu gộp 2 ngày vào 1 ngày. Đối với ngày tụng kinh, nghe Pháp; có thể tụng kinh xong thì nghe Pháp liền sau đó. Tuy nhiên như vậy không trọn vẹn.
4. Đối với những ngày nghe Pháp mà quá bận rộn, có thể thực hiện nghi thức trước, rồi nghe Pháp tùy duyên trong ngày.
5. Ngày nào không tu được thì cần bạch xin nghỉ.

Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng là cơ hội cho chúng ta chuyên tâm tu tập để thâm nhập Phật Pháp, khai mở tri kiến, tăng trưởng trí tuệ, phát sinh nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về sau, được thân cận nương tựa Tam Bảo, xuất gia tu đạo. Chúc quý đạo hữu tinh tấn tu tập để nhận được những lợi ích lớn lao trong mùa an cư.

Các bài nên xem:

2,783 lượt xem
22/06/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ