Nghi thức làm lễ tại đài hỏa thiêu dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Có hai nghi thức: Tụng kinh trước khi thiêu và cúng chư Thiên, chư Thần Linh.

Hướng dẫn gia đình sắm hoa quả để cúng chư Thiên, chư Thần Linh tại đài hỏa thiêu.

1. Nghi Thức Tụng Kinh

a) Trường hợp nhà hỏa thiêu cho hành lễ

Tất cả chắp tay, chủ lễ bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Phật tử chúng con xin tác lễ tụng kinh hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… Chúng con xin nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Hộ Pháp ủng hộ cho thần thức Phật tử được giác ngộ xả bỏ ái chấp vào thân tứ đại, cùng dự pháp nghe kinh.

Thỉnh thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… thân tứ đại đó không phải là thần thức, mà là thân của kiếp đã qua, không dính mắc vào đó, mà sinh ra phiền não, đọa lạc. Thần thức Phật tử hãy cùng chúng tôi tụng hoặc nghe lời Đức Phật, bậc Cha Lành của chúng ta, để cầu giác ngộ giải thoát.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Tụng Kinh

(Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ)

Kinh Tám điều giác ngộ của bậc Đại nhân

Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí tâm, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Đại nhân.

Điều giác ngộ thứ nhất:
Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần dần lìa sinh tử.

Điều giác ngộ thứ hai:
Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại.

Điều giác ngộ thứ ba:
Tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp.

Điều giác ngộ thứ tư:
Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Điều giác ngộ thứ năm:
Ngu si phải sinh tử, nên Bồ Tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho tất cả.

Điều giác ngộ thứ sáu:
Nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, Bồ Tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ người ác.

Điều giác ngộ thứ bảy:
Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả.

Điều giác ngộ thứ tám:
Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Bồ đề, tu hành cầu Thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài, đều được đại an lạc.

Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ Tát, đã tự mình giác ngộ, và tinh tấn hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn, rồi trở lại sinh tử, độ thoát các chúng sinh, cũng đem tám điều này, chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo Thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật, tư duy tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chính giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

Chủ lễ: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nguyện đem công đức này
Hồi hướng cho thần thức Phật tử
Được tăng trưởng phước duyên
Giác ngộ xả chấp thân
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tinh tấn thực hành pháp
Cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

Chủ lễ: Giờ này khóa lễ tụng kinh cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… đã viên mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b) Trường hợp nhà hỏa thiêu không cho hành nghi lễ

Chủ lễ bạch tại vị trí dành cho gia đình:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con nương oai lực của Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Hộ Pháp ủng hộ cho thần thức Phật tử được giác ngộ xả bỏ ái chấp vào thân tứ đại. Thỉnh thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… nương nơi phúc báu hồi hướng của gia đình, được nương tựa Tam Bảo tu hành được thoát khổ.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 1 chuông)

2. Nghi Thức Bạch Cúng Lễ Cho Chư Thiên, Chư Thần Linh

Bày lễ hoa quả tại ban cúng Thần Linh của đài hỏa thiêu.

Chủ lễ bạch: Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con chân thật nương tựa vào chư Phật, nương tựa giáo Pháp, nương tựa chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh tại đài hỏa thiêu này, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))… có (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi, và đang làm lễ hỏa thiêu thân tứ đại của người mất tại đài hỏa thiêu này. Gia đình tín chủ sắm lễ hoa quả, dâng cúng đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì; thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì tùy duyên thọ hưởng và gia hộ cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Và chúng con xin chư vị ủng hộ cho gia đình tiến tu Phật Pháp.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 1 chuông)

Hết

1,670 lượt xem
08/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ