Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức cúng lễ: hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình tự làm lễ (Người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

I. LỜI DẪN

1. LỢI ÍCH CHO NGƯỜI MẤT

Kính thưa quý vị, khi còn mang thân người, người thân của quý vị, đã là Phật tử, được quy y Tam Bảo, được thực hành giới pháp của Phật, được phát tâm Bồ Đề, thực hành các việc thiện lợi bằng đạo đức trí tuệ giác ngộ. Nên sau khi người thân mất, nếu quý vị thông qua việc lễ cúng, đúng theo nghi thức Phật giáo này, thì quý vị sẽ giúp cho người thân, được thắng duyên tương tục tu tập, khiến họ nếu còn sở chấp gì, sẽ dễ được khai ngộ, mà được lợi ích hạnh phúc lớn. Từ đó gia đình, cũng sẽ được tăng phúc phần và được họ gia hộ. Cũng nhân duyên đàn lễ cúng này mà quý vị được lợi ích giác ngộ.
Pháp hội cúng lễ này, tạo duyên cho cả người đã mất và gia đình tu tập đạo đức, đạo hạnh, tăng duyên giác ngộ.

2. LỢI ÍCH CỦA GIA ĐÌNH

a) Lợi ích tu tập cho gia đình
– Gia đình thực hành tu tâm hiếu, nghĩa: Làm các việc đúng lời Phật dạy, cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc, lợi ích cho người mất.
– Gia đình thực hành tu tâm từ bi: Hiến cúng vật thực trong đàn lễ cúng thí thực, đến cho chúng sinh trong cõi ngạ quỷ (vong linh, cô hồn). Cứu mạng chúng sinh.
– Gia đình thực hành công đức giác ngộ cho mình và tăng duyên giác ngộ cho người mất, cho chúng sinh, qua việc lễ bái, tụng kinh, khai thị.
b) Lợi ích nhân quả phước báu cho gia đình
– Tăng trưởng tâm biết ơn, hiếu nghĩa, nhiều kiếp về sau, được cha mẹ chăm lo, mọi người giúp đỡ. Hiện tại hồi hướng công đức cho con cháu, để được ngoan hiền, ơn nghĩa.
– Cúng thí thực: sinh ra công đức, được người giúp đỡ, lúc cơ nhỡ khó khăn, được phước phần về đồ ăn uống.
– Lễ phóng sinh: sinh ra công đức, tiêu trừ các ác nạn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, thọ mạng được kéo dài.
– Làm đàn lễ cúng, đúng theo lời Phật dạy: sinh ra các công đức phước báu thiện lành, khiến hiện tại gia đình tăng duyên hạnh phúc và lợi ích cho các kiếp sau.

3. CÁC VẤN ĐỀ TÂM LINH

– Không làm các việc chấn yểm.
– Không đốt vàng mã, giấy sớ.
– Các tuần thất, nên mời đạo tràng đến làm lễ, để được phần công đức hòa hợp lớn từ câu lạc bộ Cúc Vàng, để người mất nối tiếp tâm hoan hỷ với các việc làm từ trước, nếu người mất có tâm ý ái chấp vào việc sự việc gì, thì dễ buông bỏ, dễ được siêu thoát.

4. LƯU Ý

– Biết rõ chỉ có tạo phúc cúng dường Tam Bảo, cúng dường tới Tăng đoàn phạm hạnh, từ năng lực tu tập của Tăng đoàn, thì mới sinh ra phúc báu và hồi hướng phúc báu đó đến cho người mất, thì mới đem đến lợi ích cho người mất và gia đình.
– Biết rõ việc làm lễ của mình, không thể so sánh với đạo tràng, với chư Tăng. Đạo tràng, có năng lực từ việc tu tập, thực hành pháp lục hòa. Chư Tăng, có năng lực từ việc thực hành các pháp giải thoát.
– Tịnh tài cúng dường cầu siêu cho vong linh là tất cả số tịnh tài đã bạch cúng dường hồi hướng cho vong linh tại các lễ cúng tuần thất.

5. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC LỤC HÒA

1. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng hồi hướng được công đức lục hòa: Phật tử chính thức và Phật tử dự thính đã phát tâm tu lục hòa. Vậy nên, các thành phần này dùng các nghi thức dành cho Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng.

2. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng không hồi hướng được công đức lục hòa: Phật tử dự thính chưa phát tâm tu lục hòa và thành phần C chưa tu lục hòa thì không hồi hướng được. Vậy nên, các thành phần này dùng nghi thức dành cho nhân dân Phật tử ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng. (đường link tu tập, ấn vào tên bài để mở: Bài cúng ông Công ông Táo (dành cho Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng))

3. Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, vì hiện tại trong buổi lễ các thành viên chưa thực hành lục hòa, đang trong hạnh tùy hỷ vui theo Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa, nên hồi hướng được công đức lục hòa của buổi lễ.

II. HƯỚNG DẪN SẮM LỄ

1) LỄ CÚNG TUẦN THẤT

– Trước bát hương thờ Phật: hoa, quả, một bát cơm, một cốc nước. (Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thần linh, thì không sắm lễ cúng Phật, không sắm lễ cúng thần linh, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
– Trước bát hương thờ Thần Linh (chư Thiên, chư Thần, Thổ Công, Thần đất…): hoa, quả một bát cơm, một cốc nước. Ban thờ thần linh ở chỗ khác, xa với bàn thờ người mất, thì lễ vẫn đặt trước bát hương thần linh và ngồi cúng tại đàn lễ người mất.
– Ban thờ vong (linh thức Phật tử): quả, một mâm cơm chay.
– Tuần thất: gia đình nên sắm lễ cúng thí thực phóng sinh.
Lưu ý: Phần sắm lễ cúng 49, 100 ngày giống như phần sắm lễ cúng tuần thất.

2) LỄ CÚNG HÀNG NGÀY

– Trước bát hương thờ Phật: một bát cơm, một cốc nước. (Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật, chưa có bát hương thần linh, thì không sắm lễ cúng Phật, không sắm lễ cúng thần linh, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh).
– Trước bát hương thờ Thần Linh (chư Thiên, chư Thần, Thổ Công, Thần đất…): một bát cơm, một cốc nước. Ban thờ thần linh ở chỗ khác, xa với bàn thờ người mất, thì lễ vẫn đặt trước bát hương thần linh và ngồi cúng tại đàn lễ người mất.
– Ban thờ vong (linh thức Phật tử): quả, một bát cơm, một cốc nước trà.

3) THỜI GIAN CÚNG CƠM

– Nếu hàng ngày gia đình tụng kinh, thì cúng cơm vào các thời khóa tụng kinh.
– Nếu hàng ngày, gia đình không tụng kinh, thì cúng thực theo văn khấn tại phần (IV).
– Vào các thời gian khác trong ngày, gia đình có thể cúng cơm hoặc các đồ ăn khác thay cơm như bánh mỳ, xôi… Văn khấn tại phần (IV).

III. NGHI THỨC CÚNG LỄ

HƯỚNG DẪN

– Tụng kinh hàng ngày: tụng theo bài kinh của tuần thất. Một tuần tụng một bài kinh.
– Pháp khí: chuông, mõ, khánh, tùy duyên dùng (có hoặc không).

CÁC MỤC TÂM LINH

1. Các mục tâm linh khi làm lễ đám ma
Vong linh người mất đã có trong nghi thức không cần thêm.

2. Các mục tâm linh khi tụng kinh trong đám tang
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

3. Các mục tâm linh trong tuần thất
a) Chết già, bệnh nặng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất

b) Chết trẻ, chết bất thường có dấu hiệu chết trùng
– Chư Thiên, chư Thần Linh
– Vong linh gia tiên
– Vong linh người mất
– Vong linh trên đất
– Oan gia trái chủ riêng của từng người trong gia đình trên nạn nghiệp và thọ mạng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với các thành viên trong gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng
– Oan gia trái chủ chung của người mất với gia đình trên nghiệp chết bất thường, chết trùng

Lưu ý: Nếu sau đám tang, gia đình đang bị hiện tượng không tốt, thì làm theo các mục vong linh như trong phần hướng dẫn chung tác động qua các hiện tượng.

NGHI LỄ

1. Nguyện hương
(quỳ, dâng 3 nén hương)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 tiếng chuông, cắm hương)

2. Bạch Phật
(quỳ)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… là tuần thất thứ (49, 100 ngày)(mẹ, cha,… tên) của chúng con, bỏ báo thân ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt) tại…  gia đình con xin tu tập công đức, tụng kinh, cúng lễ để hồi hướng phước lành cho (mẹ, cha,… tên)… đã bỏ báo thân. Vì chúng con chưa biết rõ (mẹ, cha,… tên) của chúng con, sau khi bỏ báo thân, hiện đang ở cảnh giới nào, nên trong buổi lễ này, chúng con xin phép tùy duyên, được hướng tâm gọi là linh thức Phật tử (mẹ, cha,… tên) và xin được dùng văn từ bạch là: “bạch thỉnh linh thức Phật tử về trong Pháp hội”. Chúng con cũng nguyện mong, dù ở cảnh giới nào thì (mẹ, cha,… tên) cũng được hưởng phước báu của đàn lễ này.

Con kính bạch quý Ngài, linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… khi còn mang thân người, là Phật tử đạo tràng (tên đạo tràng)… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng, nay con xin được sự gia trì của Tam Bảo, năng lực của pháp lục hòa, hạnh nguyện độ sinh, của chư Tăng chùa Ba Vàng, con xin thỉnh chư Thiên, thiện Thần, Hộ Pháp đồng gia hộ cho đàn lễ và ủng hộ cho con nhất tâm thỉnh mời, linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)… cùng các vong linh gia tiên tiền tổ họ… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, được vân tập về nơi pháp hội đàn tràng, cùng chúng con tu tập và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình chúng con. Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.

(Nếu gia đình có ý định sẽ về chùa, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc cho người mất, thì khấn theo đoạn văn khấn sau. Và mỗi ngày cũng đều khấn, cho đến ngày về chùa hoặc gửi tịnh tài về chùa tác lễ cúng dường hồi hướng phúc cho người mất.
Văn khấn: Và gia đình chúng con xin vào ngày… tháng… năm… sẽ về chùa hoặc gửi tịnh tài cúng dường Tam Bảo với số tiền là:… để hồi hướng phúc báu đến cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi … ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)… Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!)

(đọc tiếp)

Giờ này chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, chư Thần; thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, thỉnh các vong linh, cùng với chúng con vào khóa lễ tu tập các công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

3. Lễ tán Phật
(quỳ hoặc đứng)
Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 lễ)

4. Cúng cơm
(quỳ; chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, gia đình chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường:
Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)… cùng các vong linh mà con đã thỉnh mời.
Nguyện cho, linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… cùng các vong linh, được nương sự bố thí, trong đàn lễ cúng này của gia đình con, mà được thọ thực no đủ.

(Ngồi; Khai chuông mõ. Đọc chú Biến thực, Biến thủy)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)

(Nếu phát tâm cúng dường Tam Bảo về chùa thì đọc tiếp, nếu không cúng dường thì không đọc phần in đậm:
Nhân duyên ngày này, gia đình chúng con xin cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành, từ nơi tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng, với tâm nguyện cho chư Tăng, được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập, để hồi hướng công đức phúc báu, từ sự cúng dường của chúng con, đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
– Chúng con cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho các vong linh, có duyên trong pháp hội.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát)
(Tụng tiếp)
Mong linh thức Phật tử
Kết duyên cùng đàn tràng
Thọ thực phẩm vật cúng
Lòng tràn đầy hoan hỷ
Tinh tấn Bồ Đề nguyện
Thực hành Bồ Đề hạnh
Lợi ích chúng hữu tình.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tá Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

5. Tụng kinh
(quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng pháp bảo tôn kinh… (tụng kinh gì thì bạch tên kinh). Chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần, thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Kệ khai kinh
(ngồi tụng)
Phật Pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Bài kinh (Phật tử ấn vào tên bài kinh để vào bài kinh tụng):

Tuần thất 1 (ấn vào tên bài): Kinh Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố (cùlasetthipeta)

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.

Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… trong bài kinh trên, nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm vong linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được họ giúp đỡ, nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, con người sau khi chết, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm vong linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường, sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vây, người con gái đã sắm sửa, đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế, thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành, cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh tức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Linh thức đã tự mình, tạo lập được công đức phước báu, tự mình cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và tu tập, cùng làm rất nhiều các công đức thiện lành Ba-la-mật, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Với tất cả các công đức, mà linh thức đã tạo lập đó, linh thức sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.

Con kính bạch Đức Phật! Xin thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… hoan hỷ. Gia đình con xin vâng theo lời Phật dạy, để hồi hướng thêm phúc báu cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin phát nguyện vào ngày… tháng… năm… gia đình con sẽ về (gửi tịnh tài về) chùa Ba Vàng, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, tùy duyên như pháp xin cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ trì tứ sự cho chư Tăng tu tập và hoằng pháp hoặc tôn tạo chùa chiền… với số tịnh tài là… và xin hồi hướng phúc lành tạo ra đó, đến cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, nguyện phúc lành này sẽ giúp cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… được tăng trưởng phúc lành, kết duyên pháp lữ với gia đình, phù hộ cho gia đình, trợ duyên cho gia đình và cùng nhau tinh tấn tu hành cho tới ngày thành Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Tuần thất 2 (ấn vào tên bài): Kinh Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.

Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh sám hối trên, nói về các quả báo khổ, mà chúng sinh phải chịu, do khi mang thân người, tạo các việc bất thiện, trên thân khẩu ý. Hỡi các vong linh, tất cả chúng sinh chúng ta, nếu chưa biết tu hành, làm trong sạch thân tâm, thì sau khi chết, không thể tránh khỏi sự thống khổ, vì quả báo do chính mình gây tạo. Vì thế cho nên, muốn cho nghiệp chướng tiêu trừ, không bị quả báo khổ, thì nên chuyên tâm sám hối, để sửa chữa lỗi lầm, làm cho thân tâm, được thanh tịnh.

Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Linh thức đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đã được hướng dẫn, sách tấn tu lục hòa, luôn luôn thực tập nhận lỗi, sửa lỗi, lại còn thực tập, chỉ lỗi giúp nhau, sửa đổi lỗi lầm. Đây là phương pháp tu rất thù thắng, mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, giúp chúng ta thanh tịnh tâm. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập phương pháp sám hối này, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Với tất cả các công đức, mà linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, đã tạo lập đó linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Và hiện nay gia đình mình, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Tuần thất 3 (ấn vào tên bài): Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.

Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh trên, Đức Phật nói về nhân quả, tội phúc của chúng sinh. Nói về nguyên nhân dẫn đến giàu sang, đẹp tốt, an vui; nói về nguyên nhân dẫn đến nghèo hèn, xấu xí, đau khổ. Và tất cả nguyên nhân đó, đều từ suy nghĩ, lời nói, hành động của chính tự thân chúng sinh mà sinh ra, chứ không phải do ai ban phát, hay do ai trừng phạt chúng sinh. Từ nhiều đời nhiều kiếp, chúng sinh chúng ta, vì không biết được điều này, nên đã buông xuôi, không kiểm soát thân khẩu ý, luôn đổ vạ cho một đấng nào đó, một vị nào đó, trừng phạt hay ban phát phúc lộc cho mình. Chính vì thế mà chúng sinh, không chỉnh sửa hành vi của mình, không đối diện với chính mình và phải chịu quả báo khổ đau từ nhân quả, do chính mình gây ra, mà không hề hay biết. Chúng sinh đã hoàn toàn bị thụ động, trước mọi sự khổ đau, trong các kiếp sống. Sự thành tựu đạo của Đức Phật Thích Ca, đã khai mở cho chúng sinh, sự thật về chân lý hạnh phúc, cho chúng sinh biết một cách chân thật, về gốc cội của hạnh phúc và khổ đau, khiến chúng sinh giác ngộ, từ bỏ sự thụ động, chủ động xây dựng cuộc đời hiện tại, tự làm cho mình được bớt khổ, hết khổ trong cuộc đời này và nhiều đời sau, bằng cách giác ngộ nhân quả và thực hành thiện nhân quả.

Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Linh thức đã được quy y Tam Bảo, giác ngộ về nhân quả, thực hành thiện nhân quả, phát đại bồ đề tâm, thực hành công hạnh Bồ Đề. Linh thức đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta đã được hướng dẫn, sách tấn tu lục hòa. Chúng ta đã cùng nhau, tu bát quan trai giới hàng tháng; thường sớt bát cúng dường chư Tăng; nghe học đàm luận pháp; thực hành hiếu hạnh với cha mẹ tổ tiên; giúp đỡ cho mọi người, gieo duyên dẫn dắt mọi người tu tập Phật Pháp; làm các việc từ thiện xã hội, phóng sinh… và rất nhiều công đức khác. Linh thức làm tất cả các việc đó, với sự giác ngộ nhân quả, thực hành công đức Ba-la-mật, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Với tất cả các công đức, mà linh thức đã tạo lập đó, linh thức sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Và hiện nay gia đình mình, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Tuần thất 4 (ấn vào tên bài): Kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.

Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh trên, nói về ông Đế Thích là vua của cõi trời, với thần thông Đế Thích biết rõ, khi ông hết mạng sống ở cõi trời, ông sẽ bị đầu thai vào loài súc sinh, đó là làm con lừa trong nhà người thợ gốm. Khi dùng thần thông để biết như vậy, nên ông đã vội đến chỗ Đức Phật để xin quy y. Nhờ công đức quy y Phật, nên sau khi chết, ông chỉ bị đầu thai vào bụng con lừa, trong khoảng tích tắc, rồi lại trở sinh về cõi trời, trong ngôi vị cũ là vua của cõi trời. Công đức quy y Phật, sinh ra phúc báu vô cùng to lớn, khiến ông thoát kiếp súc sinh, thoát kiếp con lừa mang vác kéo hàng, đòn roi đói khổ, lại còn được phước làm vua cõi trời. Thật là vĩ đại thay, thật là hạnh phúc thay, cho những ai chân thật quy y Tam Bảo.

Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, các Phật tử được sách tấn, luôn chánh niệm đối với giới, chánh niệm nương tựa Tam Bảo, thực hành ba tâm, cung kính, vâng lời, biết ơn Tam Bảo, vậy nên đối với niệm quy y, linh thức cũng như các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã thực hành chánh niệm trọn vẹn. Với công đức này, linh thức sẽ được lợi ích lớn, quả phúc lớn. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập, với chánh niệm quy y Tam Bảo, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành ba tâm: cung kính, vâng lời, biết ơn Tam Bảo. Và hiện nay gia đình mình, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Tuần thất 5 (ấn vào tên bài): Kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh và Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.

Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh Ngạ Quỷ Nghe Kinh, nói về chúng ngạ quỷ vong linh, một lòng nương tựa chư Tăng, nương tựa Tam Bảo, bảo nhau hộ trì chư Tăng, không quấy nhiễu sự tu tập của chư Tăng, nghe học theo chư Tăng, để cầu hạnh phúc.

Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng, linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức Phật tử, cùng với các đạo hữu thực hành công hạnh: “hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp”. Linh thức cùng các đạo hữu, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, có lịch thường kỳ tụng kinh, lịch thường kỳ nghe học Phật Pháp từ chư Tăng, đàm luận pháp và còn tán thán, chuyển tải kinh pháp Phật đến cho mọi người. Với các việc làm trong công hạnh Bồ Đề, mà linh thức Phật tử, đã cùng đạo hữu Phật tử tạo lập, sẽ đem lại cho linh thức Phật tử, quả phúc lớn, lợi ích lớn.

Và trong bài kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân, nói về những điều cần phải giác ngộ, cần phải hiểu rõ, cần phải thực hành, để đưa đến hạnh phúc tuyệt đối, thành Thánh, thành Phật. Khi tu tập tại câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức Phật tử, đã cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ, nghe học từ Sư Phụ và cùng nhau quán niệm, tập thực hành tám điều giác ngộ này. Do đã quán niệm và thực hành, nên linh thức mới phát được đại tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Với những công đức đã tạo lập đó, linh thức sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Và hiện nay gia đình mình, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Tuần thất 6 (ấn vào tên bài): Kinh Năm Trăm Con Khỉ Bắt Chước Cúng Dường Tháp Được Sinh Cõi Trời

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của vong linh (tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho vong linh nghe.
Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh trên, nói về 500 con khỉ đã bắt chước vị Tỳ-kheo đắp tháp, lễ bái Phật, nhờ công đức đó mà sau khi chết chúng được sinh về cõi trời. 500 con khỉ này, đã có được các nhân duyên thù thắng đó là: gặp được vị Tỳ-kheo tâm thanh tịnh kính tín Phật; vị Tỳ-kheo chăm chuyên tu tập; bắt chước làm theo vị Tỳ-kheo. Từ ba nhân duyên thù thắng đó, mà 500 con khỉ đã được kết quả hạnh phúc nơi cõi trời.
Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức Phật tử, đã cùng với các đạo hữu chúng tôi, luôn trong hạnh vâng lời chư Tăng, cung kính lễ bái tôn tượng, tôn hình chư Phật, cung kính lễ bái tháp, chùa thờ Phật; cung kính lễ bái xá lợi Phật, tháp thờ xá lợi Phật. Linh thức Phật tử lại cùng đạo hữu, thực hành sáu pháp hòa kính, tu tập trai giới, đó là các việc làm, chân thật cung kính lễ bái chư Phật. Với những công đức đã tạo lập đó, linh thức sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Và hiện nay gia đình mình, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Tuần thất 7 (ấn vào tên bài): Kinh Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.
Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh trên, nói về công đức trí tuệ của Phật; nói về công năng siêu việt của giáo pháp Phật; nói về đức tu, hạnh tu cao quý của chư Tăng và Đức Phật khẳng định Phật Pháp Tăng Tam Bảo, là châu báu thù diệu, mang đến hạnh phúc to lớn, không thể nghĩ bàn, cho những ai tán thán, cho những ai đảnh lễ, cho những ai cúng dường. Đức Phật còn khẳng định, những ai tán thán, những ai đảnh lễ, những ai cúng dường, đến cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo, sẽ được lợi ích, sẽ được tất cả chúng Thiên, nhân, dạ xoa, la sát, long vương… hộ trì.
Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức đã cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành hạnh vâng lời chư Tăng, cung kính lễ bái chư Phật, cung kính lễ bái, hộ trì Tam Bảo. Tinh tấn thực hành sáu pháp hòa kính, theo lời Phật dạy. Với những công đức đã tạo lập đó, linh thức sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn. Và hiện nay gia đình mình, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Ngày 49 (ấn vào tên bài): Kinh Điềm Lành Tối Thượng

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.
Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, trong bài kinh trên, nói về một vị trời hỏi Đức Phật về các điềm báo như thế nào, thì biết được sẽ đem đến cho chúng sinh điều tốt đẹp hạnh phúc. Đức Phật đã trả lời về mười một điềm báo, mà chúng sinh có thể tự quán sát được ở nội tâm, suy nghĩ và hành động của chính mình. Đức Phật còn chỉ dạy cho chúng sinh, tự mình có thể chủ động tạo ra các điềm lành đó, để được hạnh phúc, an vui.
Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức Phật tử, đã cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã chủ động tu tập giới pháp, tâm linh, đã biết cách tạo các nhân lành, điềm lành: hiếu dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình, chăm chỉ làm nghề, thân cận bậc trí, nghe học diệu pháp, thân cận phụng sự Tam Bảo, đàm luận Phật Pháp, làm tăng thượng tâm, tăng thượng giới, tăng thượng trí… theo đúng lời Đức Phật dạy trong bài kinh Điềm Lành. Với những công đức đã tạo lập đó, linh thức Phật tử sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn trong nhiều kiếp.
Và hiện nay gia đình mình tác lễ 49 ngày, theo phong tục thế gian, cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, gia đình lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(đọc tiếp phần 6)

Ngày 100 (ấn vào tên bài): Bài kinh Phật Thuyết Kinh Trai Giới

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Văn khai thị
(ngồi, một người đọc)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch Đức Phật, con tên là… là (con, cháu, anh, em…) của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… Con xin được nương tựa oai lực của Tam Bảo, đọc lại lời khai thị cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… nghe.
Hỡi linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… trong bài kinh trên, Đức Phật dạy về lợi ích hạnh phúc, phát sinh từ 8 giới đức. Nếu ai thực hành 8 giới đức này trong một ngày một đêm, thì họ sẽ có quả báo hạnh phúc ở các cõi trời. Ở các cõi trời đó, họ sẽ được hạnh phúc vượt trội về danh xưng, về thọ dục, hơn cả vua của cõi người, cai quản toàn bộ thế giới này.
Bạch thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, khi còn mang thân người, linh thức đã là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, đã tự mình tạo lập được công đức phước báu. Khi tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng, linh thức Phật tử, đã cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, hàng tháng về chùa thọ bát quan trai giới, như vậy linh thức Phật tử, không phải chỉ có thọ giới bát quan trai, một lần một ngày một đêm, mà linh thức Phật tử, đã cùng các Phật tử, trong câu lạc bộ Cúc Vàng, nhiều lần thọ giới bát quan trai, hồi hướng công đức, cầu Vô Thượng Bồ Đề, như vậy thì công đức phước báu, sẽ vượt trội hơn nữa. Với những công đức đã tạo lập đó, linh thức Phật tử, sẽ được quả báo lớn, hạnh phúc lớn trong nhiều kiếp.
Và hiện nay gia đình mình tác lễ 100 ngày, theo phong tục thế gian, cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, gia đình lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho linh thức. Vậy thỉnh linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, hãy tiếp tục tu tập lục hòa, cùng các Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng. Nguyện mong linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)…, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

6. (tiếp sau phần khai thị của bài kinh)
(ngồi)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Xin thỉnh thức thần (mẹ, bố,… tên)…, nhất tâm phát nguyện theo lời con (em, cháu…) đọc, để tăng trưởng thắng duyên, dù sinh về cảnh giới nào, cũng được đầy đủ nhân duyên, quy y Tam Bảo, tu tập sáu pháp hòa kính, theo duyên các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề, được an lạc, làm vị Hộ Pháp cho giáo pháp bất tử của Như Lai, thực hành tâm cao thượng cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Thần thức Phật tử nhớ niệm quy y Tam Bảo
– Quy y Phật: Tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt. (1 chuông)
– Quy y Pháp: Tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông)
– Quy y Tăng: tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông)
* Quy y Phật rồi, không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông)
* Quy y Pháp rồi, không tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông)
* Quy y Tăng rồi, không làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông)

Thần thức Phật tử nhớ niệm
Thực hành sáu pháp hòa kính
Một là thân hòa đồng trụ
Hai là khẩu hòa vô tranh
Ba là ý hòa đồng duyệt
Bốn là giới hòa đồng tu
Năm là kiến hòa đồng giải
Sáu là lợi hòa đồng quân

Thần thức Phật tử
Hãy luôn tinh tấn
Phát tâm Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần, 3 tiếng chuông)

7. Phục nguyện
(quỳ)
[CHUYỂN NƠI THỜ VONG LINH LÊN CÙNG VỚI GIA TIÊN – XẢ TANG PHỤC
(Thực hiện vào nghi thức 49 ngày)

Chủ sám chắp tay bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ. Chư Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh ủng hộ.
Hôm nay gia đình tín chủ đã cúng lễ 49 ngày cho vong linh (tên)… vừa xong, gia đình mong muốn thỉnh vong linh lên thờ cùng gia tiên tại bát hương gia tiên (dòng họ…)… Và theo phong tục tập quán, sau 49 ngày gia đình xin xả việc đeo khăn tang, chúng con xin tác lễ lấy pháp làm duyên, chuyển vị trí thờ vong linh (tên)… lên thờ tại bát hương gia tiên… Chúng con xin chư Phật chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ, xin thỉnh vong linh hoan hỷ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Sau đó chủ sám rút 3 nén nhang đang cháy dở và di ảnh của người mất cho gia đình cầm quỳ trước ban thờ gia tiên)
(Chủ sám đọc)
Nam mô U minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát! Nguyện nương oai thần lực Bồ Tát dẫn dắt chư vong linh (tên)… chứng minh nơi thờ phụng. Gia đình dâng hương phụng thỉnh.

(cắm hương vào bát hương, đặt di ảnh lên ban thờ)
Chủ sám cùng đại chúng cùng tụng: Nam mô Linh Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)
Chủ sám: Gia đình lễ vong linh cùng gia tiên hai lễ (gia đình lễ)

Chủ sám: Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát! Hôm nay đã hoàn mãn các tuần thất, gia đình xin xả tang phục. Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Tiếp tục nghi lễ phần phục nguyện, hồi hướng, tam quy, tại ban thờ Phật hoặc không có ban thờ Phật, thì tại phần ban thờ gia tiên. Sau khóa lễ cho bát hương cũ của vong linh và đồ tang phục vào túi bóng màu đen rồi bỏ ra thùng rác. Lưu ý: Bát hương cũ và đồ tang phục không còn/có yếu tố tâm linh)]

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con xin hồi hướng, công đức tu tập trong đàn lễ này, công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng và các công đức gia đình tạo lập, hồi hướng cho linh thức Phật tử (tên)… mất ngày… tháng… năm… an táng (tro cốt gửi) tại… được tăng phước tăng duyên nương tựa Tam Bảo, tiếp tục tu tập sáu pháp lục hòa, cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, tích tập các công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề; hồi hướng cho các chư vị chư Thiên, chư Thần, được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực, kết duyên pháp lữ tu hành với chúng con, hộ trì cho gia đình chúng con được phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Chúng con cũng xin, hồi hướng công đức, nguyện cho cả gia đình, được tiêu trừ ách nạn, gia tăng tuổi thọ, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, cùng thân bằng quyến thuộc được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật pháp được hạnh phúc an vui.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 tiếng chuông)

8. Hồi hướng
(quỳ)
Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng sinh cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác.

9. Tam quy
(quỳ hoặc đứng)
Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lễ)

HẾT

(Nếu gia đình sắp lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch)

10. Bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực
(Nếu gia đình sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực, mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con, gia đình tín chủ có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực tại nhà

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà

IV. VĂN KHẤN CÚNG MỜI THỌ THỰC VÀO CÁC BỮA KHÔNG TỤNG KINH

VĂN KHẤN
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày thứ (tuần thất thứ, 49, 100 ngày)… của linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng… năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
Chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng vật thực (kể tên đồ cúng: bát cơm, bánh, sữa…)… cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… mất vào hồi… ngày… tháng … năm… an táng (gửi tro cốt tại)…
Nguyện cho linh thức Phật tử (mẹ, bố…, tên)… được thọ thực no đủ.

(Đọc chú Biến thực, Biến thủy)
Chú biến thực: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần)
Chú biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần)
Mong linh thức Phật tử
Kết duyên cùng đàn tràng
Thọ thực phẩm vật cúng
Lòng tràn đầy hoan hỷ
Thực hành Bồ Đề nguyện
Tinh tấn Bồ Đề hạnh
Lợi ích chúng hữu tình.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tá Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT

Lưu ý: HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH XỬ LÝ NHỮNG BỨC CHƯỚNG CÓ IN HÌNH CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT

Trong tang lễ gia đình thường nhận được những bức chướng có in hình chư Phật, chư Bồ Tát. Khi muốn bỏ các bức chướng đó đi, thì xếp lại trên/trước ban thờ, chắp tay khấn:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình con có tang sự, bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè… có đến chia buồn động viên và gửi tấm lòng đến cho vong linh bằng các bức chướng này, nay sự việc tang sự đã xong, gia đình con xin hóa bỏ các bức chướng này, nhưng trên các bức chướng có thêu/in hình chư Phật, chư Bồ Tát, chúng con xin gỡ hình thêu theo mặt trái của bức chướng trước khi bỏ đi và tô phẩm màu đối với các bức in tôn hình chư Phật, chư Bồ Tát. Nguyện với tâm cung kính này, gia đình được tăng phước, tăng duyên, được an lành và tinh tấn trong các thiện pháp, trong các công đức giải thoát.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)

Sau đó gỡ hình thêu, hủy hình in, rồi tùy duyên đốt/bỏ.

3.723 lượt xem
07/10/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục