Văn bạch thỉnh các mục tâm linh trước khi tham gia đàn chẩn tế Dược Sư

A. Hướng Dẫn

1. Đối Tượng - Điều Kiện

a. Đối tượng - điều kiện thực hành văn bạch tham gia chẩn tế KHAI đàn Dược Sư. (Ngày mùng 8/Giêng)

- Đối tượng: tất cả thành phần a, b, c, d, e.

- Điều kiện tu tập: Một trong các trường hợp sau:

+ Các lễ cần tham gia đầy đủ: Tham gia đầy đủ lễ khai pháp, khai đàn Dược Sư và đàn chẩn tế khai đàn Dược Sư.
+ Làm phận sự của câu lạc bộ trong thời gian diễn ra các lễ trên.
+ Làm phận sự đám ma tại đạo tràng trong thời điểm trên.
+ Phật tử chính thức trong câu lạc bộ, ốm bệnh không thể tham gia các lễ trên.

b. Đối tượng - điều kiện thực hành văn bạch tham gia chẩn tế KẾT đàn Dược Sư. (Ngày 28/giêng)

Tu đầy đủ theo quy định phát nguyện của câu lạc bộ: Tụng đủ 7 quyển kinh Dược Sư trở lên và tu đủ 21 ngày, mỗi ngày ít nhất 1 thời (gồm cả tu bù) và tu bát quan trai 3 ngày (tinh nghiêm/tùy hỷ).

2. Thời Gian - Địa Điểm - Cách Thức Bạch

2.1. Thời gian - Cách thức.

a. Đàn chẩn tế khai đàn Dược Sư (ngày mùng 8/Giêng)

Tùy duyên trong các trường hợp sau:

+ Bạch trước 3 ngày, mỗi ngày 1 lần.
+ Bạch trong ngày mùng 8/Giêng (có thể bạch trong thời gian đi xe về chùa), trước khi diễn ra lễ đàn chẩn tế (trước khi chư Tăng niêm hương bạch Phật): bạch 1 lần 3 lượt.
+ Riêng Phật tử làm phận sự tại chùa Ba Vàng: có thể bạch trước 1, 2, 3 ngày: bạch 1 lần 3 lượt.

b. Đàn chẩn tế kết đàn Dược Sư (ngày 28/Giêng)

Bạch trước khi diễn ra lễ đàn chẩn tế (trước khi chư Tăng niêm hương bạch Phật): bạch 1 lần.

2.2. Địa điểm bạch: Tùy duyên.

B. Văn Bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ:… là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

Nhân duyên các Phật tử cùng nhau thiết lập trai đàn chẩn tế, nhân dịp (khai lễ/kết lễ)... tụng kinh Dược Sư, cầu sức khỏe, thọ mạng và quốc thái dân an, các Phật tử cung thỉnh chư Tăng tác lễ phổ tế đến cho các chúng trong cõi tâm linh, con xin (tham gia trực tiếp/trực tuyến/bạch thỉnh các hương linh về đàn lễ, nhưng không tham gia cùng được vì làm phận sự… của câu lạc bộ giao phó, phụng sự Tam Bảo)...

Và theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), bạch thỉnh các hương linh có oán kết có thể đang tác động và sẽ tác động trong năm nay, lên các nạn về bệnh tật, tai nạn, thọ mạng của con, các thành viên trong gia đình con tên là (kể tên)...

[ngày kết đàn: tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế, khi con tu tập theo nghi thức tu cầu nguyện chánh pháp trụ lâu dài tháng 12/Quý Mão; và các chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì), cùng các chúng trong cõi tâm linh tại lễ cúng thí mà con đã bạch thỉnh trong các khóa lễ tu tập, cúng lễ theo phát nguyện, cũng]...

được vân tập về trong pháp hội chẩn tế (khai/kết)... đàn Dược Sư tại chùa Ba Vàng vào ngày (mùng 8/ 28) tháng Giêng năm Giáp Thìn, theo sự triệu thỉnh của chư Tăng [nếu phát nguyện hồi hướng phước báu tại đàn chẩn tế thì bạch: và con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số) về Tam Bảo, để hồi hướng phước về đàn lễ chẩn tế tại chùa Ba Vàng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế là…]

Con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính (cùng công đức cúng dường, phận sự)... về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng đến cho chư vị trong cõi tâm linh mà con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và con cũng xin hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

-
aa
+
30,148 lượt xem
26/01/2023

Bình luận (31)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Hạ

  16/03/2024
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, con xin kính tri ân Sư Phụ, Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, con cúi đầu đảnh lễ tất cả các hương linh từ vô thủy kiếp và kiếp này của gia đình con đã gây ra bao tội lỗi mà con không biết sát hại chúng sinh. Con xin cúi đầu sám hối tội lỗi của gia đình con ạ.
 2. N
  N

  Nguyễn Hoàng Hải Vân

  16/03/2024
  Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, chư tăng chùa Ba Vàng và cô Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã tạo duyên lành và hướng dẫn chúng con tu tập ạ.
 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thường

  16/03/2024
  Con xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm rất nhiều ạ.
 4. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh

  16/03/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, chư Tăng cùng Cô chủ nhiệm và các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho con tu tập chương trình này.
 5. N
  N

  Nguyễn Tố Uyên

  10/03/2024
  Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân công đức của Tam Bảo