Hướng dẫn dành cho nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm

Xem Nghi thức tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm tại link:

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tung-kinh-duoc-su-cau-an-dau-nam-c2842.html 

I. Tu Bát Quan Trai Kết Hợp

Link nghi thức tu bát quan trai:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html 

1. Phát Nguyện Tu Theo Phát Động Của Câu Lạc Bộ
Đầy đủ các duyên sau:
- Số ngày: 7 ngày.
- Thời gian: Từ mùng 10 cho đến hết tháng Giêng.
- Các đạo tràng tự họp bàn, thống nhất về thời gian tu bát quan trai, để cả đạo tràng tu cùng ngày với nhau (ngày chung cho tất cả các trường hợp tu cá nhân/nhóm/đạo tràng). Không tu hai ngày liền nhau.
- Hình thức tu giới: Tinh nghiêm (đầy đủ 8 giới) và tu tùy hỷ. (Xem tại mục C và D.III, trong link:
https://phamthiyen.com/huong-dan-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4353.html)
- Đăng ký ngày tu tại ban quản chúng câu lạc bộ.

2. Không Đủ Điều Kiện Tu Theo Phát Nguyện Của Câu Lạc Bộ
- Tùy duyên tu.
- Đăng ký tại đạo tràng.

II. Thời Gian Phát Nguyện Tụng Kinh

Tại sao kinh Dược Sư cần tu theo phát nguyện?

Tu kinh Dược Sư là nương theo 12 nguyện của Đức Phật Dược Sư, vì vậy mà trong kinh dạy rõ về việc khi tu cần phát nguyện, để có được năng lực của Nguyện Lực. Kinh Dược Sư dạy rõ phát nguyện 49 ngày tụng kinh, trì trai giới, cúng dường chư Tăng, phóng sinh 49 loài,… Và cũng nhờ vào sự chân thật thực hành Nguyện, mà nghiệp về bệnh, yểu mạng, chết oan,… được tiêu trừ.

1. Thời Gian Tu Theo Phát Nguyện
- Từ mùng 8 đến 21/Giêng.
- Số buổi tu: 14.
- Thời khóa: Ít nhất 1 thời khóa/1 ngày.
- Trường hợp nhận phận sự đột xuất của đạo tràng, câu lạc bộ, chùa thì được tu bù bằng cách tu tăng thời khóa hoặc tu gộp tại phần tụng kinh. Tối đa được tu bù 3 ngày vào 1 ngày, ví dụ: ngày 11, được tu bù các ngày: 8, 9, 10 và tu thời khóa của ngày 11; có thể 1 thời khóa, tại phần tụng kinh, thì tụng gộp của cả 4 ngày: 8, 9, 10, 11.

2. Thời Gian Tu Tùy Duyên (Có/Không Tu)

Từ 22 - 29/Giêng.

III. Đối Tượng Tu

- Nghi thức tu tập này dành cho hai thành phần tu:
+ Nhân dân Phật tử trong và ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng.
+ Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu lục hòa.
Lưu ý: Nếu tu tập theo nhóm/đạo tràng, chủ sám là thành phần nào, thì nhóm/đạo tràng tu theo nghi thức dành cho thành phần đó.

IV. Các Hình Thức Tu

1. Tu Theo Chương Trình Phát Trực Tuyến Của Chùa
Lưu ý: Sau khi tham gia hết chương trình trực tuyến, Phật tử tùy duyên có/không tu thêm các phần còn lại trong nghi thức.

2. Tu Theo Nghi Thức Này

- Thực hành các mục trong nghi lễ: Tùy duyên có/không thực hành phần cúng dường, thỉnh vong linh và cúng thực.

3. Tu Đan Xen Trực Tuyến Và Nghi Thức Này
- Trường hợp 1 thời khóa/1 ngày: Nội dung theo phát trực tuyến.
- Trường hợp tu nhiều thời khóa/ngày:
+ Các thời khóa tu theo nghi thức, các phần kinh tuần tự từ phần 1 đến phần 7.
+ Các thời khóa theo phát trực tuyến: Tham gia trực tuyến.

4. Hướng Dẫn Trường Hợp Dự Khai Đàn Trực Tiếp Tại Chùa, Hôm Sau Về Nhà Tu Tiếp
- Tùy duyên thực hành theo hai cách sau:
+ Khai đàn thêm tại nhà.
+ Tu tiếp ngày thứ 2. Phần tâm linh: Tùy duyên có thể bạch mời vong linh nếu hôm trước chưa mời.

V. Các Trường Hợp Được Tu Thay Kinh Phụ Bài 8

+ Trường hợp 1: Nhân dân Phật tử trong và ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng đã tu hết 3 quyển: Thượng, Trung, Hạ kèm tụng kinh phụ.
+ Trường hợp 2: Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu lục hòa, đã tu xong quyển Thượng kèm tụng kinh phụ.

VI. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

1. Các Mục Tâm Linh Thỉnh Về Tu
Đã có trong phần văn khấn của nghi thức.

2. Thỉnh Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế 15/Giêng
a. Điều kiện tu để được thỉnh vong linh về đàn chẩn tế
Tu đúng theo phát nguyện tại phần (II.1)

b. Văn bạch sám hối vong linh, trước hoặc sau đàn chẩn tế, nếu tu không đủ điều kiện số ngày quy định được thỉnh vong linh về đàn chẩn tế
- Địa điểm bạch: Tại nơi đã tu hoặc giữa hư không.
- Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ… (Nếu ở trọ thì thêm: và đang ở trọ tại địa chỉ…)…

Vào ngày… tháng… năm… con đã phát nguyện tu đủ số ngày của nghi thức tụng kinh Dược sư cầu an đầu năm, theo hướng dẫn của câu lạc bộ Cúc Vàng, và con đã bạch các mục tâm linh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày 15 tháng Giêng năm… Nhưng nay do nhân duyên (bạch nhân duyên)… nên con không tu được đủ số ngày như phát nguyện, (trường hợp sau đàn chẩn tế thì bạch thêm: mặc dù đàn chẩn tế đã diễn ra và con đã thỉnh vong linh về đàn chẩn tế), nên theo hướng dẫn của câu lạc bộ, con (trường hợp trước đàn chẩn tế: xin hủy lời bạch thỉnh các mục tâm linh và) xin sám hối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng và con xin được sự gia hộ, để các lần sau con đủ duyên thực hành được phát nguyện tu tập tâm Bồ Đề của nghi thức tu này.
Con xin chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ cho con.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
Lưu ý: Nếu tu không đủ điều kiện để thỉnh các mục tâm linh về đàn chẩn tế, thì trong thời gian phát động của câu lạc bộ, các đạo hữu vẫn nên tu, để hồi hướng công đức tu tập, công đức lục hòa của câu lạc bộ để cầu an hoặc hồi hướng cho các mục tâm linh khác/của chương trình tu khác.

3. Cúng Dường

Thời khóa thực hành: Các thời khóa có bạch cúng dường. Các khóa lễ tiếp theo không bạch lại các phần đã bạch hôm trước.
Ngày mang/gửi tịnh tài về chùa có thể bạch rõ số tịnh tài đã phát nguyện hoặc chỉ bạch chung là tất cả số tịnh tài đã phát nguyện.

a. Hình thức công đức hồi hướng
- Tịnh tài: Cúng dường Tam Bảo.
- Ngày, giờ công quả.
Lưu ý: Hồi hướng công đức nào thì bạch công đức đó.

b. Hình thức nhận phước của các chúng trong cõi tâm linh
- Hồi hướng cho các chúng nhận phước ngay tại đàn lễ. (Lưu ý: Không dùng số tịnh tài này đi cầu siêu nữa, chỉ mang về cho vào hòm công đức)
- Hồi hướng khi thỉnh các chúng về chùa dự lễ cầu siêu (14; 30) hoặc đàn chẩn tế theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

c. Cách bạch hồi hướng cho các mục tâm linh
- Bạch hồi hướng chung cho tất cả các mục tâm linh.
- Bạch hồi hướng riêng cho từng mục tâm linh.
- Bạch hồi hướng riêng cho một số mục tâm linh và bạch hồi hướng chung cho các mục tâm linh còn lại.
Lưu ý: Tu nhóm Phật tử tự bạch.

VII. Sắm Lễ - Bày Lễ

Tùy duyên 1 trong các trường hợp sau:
1. Không sắm lễ

2. Sắm lễ hoa quả bày ban thờ thông thường và tùy duyên có/không sắp lễ cúng bằng ba bát cơm, ba chén nước.

3. Sắm và bày lễ tượng trưng đàn Dược Sư
a. Sắm lễ
- Hoa: 7 bông hoa hoặc 7 lọ hoa, làm 7 màu hoặc 7 loại.
- Quả: 7 loại quả (mỗi loại từ 1 quả trở lên).
- Thực: 7 chiếc oản (thực) 7 màu hoặc bánh kẹo hoặc cả hai.
- Đăng: 7 ngọn nến hoặc đèn (chỉ thắp khi lên khóa lễ).
- Nước: 7 chai nước hoặc 7 lon nước (có thể bày tổng cộng là 49).
7 chén nước trắng (khi lên khóa lễ).

b. Bày lễ
- Vị trí bày lễ:
+ Bày tại ban thờ Phật; ban thờ chung: Phật, chư Thiên, chư Thần Linh, vong linh.
+ Nếu chưa có ban thờ như trên thì bày trí trên bàn. Tùy duyên có/không có tôn hình/tôn tượng Phật.
- Cách thức bày lễ:
+ Thứ tự theo chiều ngang ban thờ theo thứ tự từ 1 đến 7. Một cỗ ở giữa.
+ Thứ tự theo chiều dọc tùy duyên xen: Hoa, nước, quả, thực, đăng.
Lưu ý: Nếu cúng thực, một ngày tu nhiều thời khóa, thì chỉ cúng thực vào 1 thời khóa/1 ngày.

VIII. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

28,923 lượt xem
26/01/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thanh Nga

  17/02/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và Cô chủ nhiệm.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị liên

  02/02/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm đã được cho chúng con tu tập để bớt khổ ạ