Các chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu!
Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ đề, người hành giả không thể tu thành Phật được. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: “Quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện Pháp cũng là hành động theo ma vương”, bởi tâm Bồ đề là gốc của đạo, là chúa tể của các thiện pháp, là nhũ mẫu của chúng sinh. Các Đức Phật cũng đều do phát tâm Bồ đề mà được thành tựu. Cho nên, tâm Bồ đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”, Phật tử chúng ta nay có duyên biết đến Phật Pháp, thì nên lập nguyện phát Bồ đề tâm vì sự giải thoát của chính mình và lợi ích chúng sinh.

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, ngày 19/6 âm lịch hàng năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử được phát tâm Bồ đề. Đây là nhân duyên khiến kiếp này và nhiều kiếp sau chúng ta được sinh ra trong thiện Pháp, thực hành chính Pháp và thành tựu Vô thượng Bồ đề.

Chương trình tu Khuyến phát tâm Bồ đề dưới đây với các phần tụng kinh, nghe Pháp, tư duy, thiền quán, sẽ khiến chúng ta rõ hơn về sự phát tâm Bồ đề rộng lớn vì lợi ích chúng sinh của chư Phật, chư Bồ tát. Sự tu tập này giúp chúng ta giác ngộ để dũng mãnh phát tâm Bồ đề, kiên cố trong tâm Bồ đề và tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề cho đến ngày thành tựu Vô thượng Bồ đề.

Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Hướng Dẫn

Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8, thì tu chương trình này thay cho phần tụng kinh phụ của bài số 8.

I. Đối Tượng Tu Tập

1.Nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề

2. Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.
– Thành phần Phật tử dự thính/chính thức trong đạo tràng: đã/đang phát nguyện 49 ngày bạch bài “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên…”
– Đã/đang phát nguyện bạch phát nguyện 108 ngày
– Đối trước 35 chư Tăng, hướng về oan gia trái chủ phát tâm Bồ Đề

II. Hướng Dẫn Tu Tập

1. Thời Gian

– Tu trong 4 ngày: ngày 16, 17, 18 (âm lịch), 19/6 tu theo chương trình trực tiếp tại chùa hoặc trực tuyến trên các kênh truyền thông của chùa, câu lạc bộ.

Lưu ý:
– Không tu trước ngày phát động tu chung của Câu lạc bộ.
– Nếu Phật tử bận gia duyên, thì có thể tu sau ngày phát động của Câu lạc bộ và kéo dài thời gian kết thúc tu không quá 15 ngày kể từ ngày đầu tiên Câu lạc bộ phát động.

2. Nội Dung Tu Tập Trong Chương Trình: lễ tán Phật, tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền

3. Phương Thức Tu Tập

– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng.
–Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến: thực hành nguyên theo nghi thức này.
–Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến:
Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, Văn khấn theo nghi thức này
Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến
Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, Phật tử thấy phần nào của nghi thức này chưa có trong chương trình trực tuyến thì tu tiếp các phần còn thiếu đó.

III. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
– Tùy duyên có/không bày lễ: hoa, nước trà hoặc nước trắng, quả, thực (bát cơm hoặc bánh và cần thay mới mỗi khi cúng).
Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

IV. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

1. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh: Đã có trong văn khấn và tùy duyên mời thêm

Lưu ý: các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.

2. Cúng Dường

– Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh.
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…

Lưu ý: Tùy duyên có/không thực hành phần này

V. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

C. Nghi Thức

– Nghi thức có nhiều chương trình tu. Mỗi chương trình tương ứng với 1 lần tu/1 năm.
– Để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức Phật Pháp, các Phật tử tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3…
– Nếu Phật tử mới tham gia vào đạo tràng, mà muốn tu để tăng trưởng kiến thức Phật Pháp cũng như công đức, thì tu tuần tự hết chương trình 1, rồi tu tiếp các chương trình tiếp theo 2->3, 4….

1. Chương trình số 1

Ấn vào tên bài: Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 1

2. Chương trình số 2

Ấn vào tên bài: Chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ Đề số 2

80,084 lượt xem
12/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ