Các chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân (15/6)

Kính thưa quý đạo hữu! Sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Chính Đẳng Chính Giác, 49 ngày sau đó, Ngài đã ở lại dưới cội Bồ đề để chiêm nghiệm, rà soát lại toàn bộ Giáo Pháp mà Ngài đã chứng ngộ, cũng như thọ hưởng hạnh phúc siêu thế. 
Với tâm tha thiết cầu thỉnh Pháp, Phạm thiên Sahampati đã 3 lần thỉnh nguyện Đức Thế Tôn truyền bá chân lý bất tử đến với chúng sinh. Nhận lời thỉnh cầu, Đức Phật đã quyết định lên đường chuyển bánh xe Pháp và nơi đầu tiên Ngài đi đến là vườn Lộc Uyển (vườn Nai) để giáo hóa cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Tại đây, Đức Phật đã thuyết bài pháp Tứ diệu đế – là bốn sự thật về sự khổ, nguyên nhân của khổ, cách giải quyết khổ và con đường đưa đến hạnh phúc tối hậu. Cũng từ đó, tiếng trống Pháp bất tử đã được gióng lên và truyền thừa cho đến ngày hôm nay. 
Bởi vậy, sự kiện Đức Phật chuyển bánh xe Pháp vô cùng thiêng liêng đối với Phật tử chúng ta. Nhờ có sự truyền bá giáo Pháp ấy mà chúng ta mới được thực hành để đạt được phần nào lợi ích, hạnh phúc cho mình và những người xung quanh. 
Cho nên, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển pháp luân (15/6 âm lịch hằng năm), Phật tử chúng ta hãy cùng phát nguyện tu tập, tụng kinh, tư duy, thiền quán, để phần nào giác hiểu thâm nhập Giáo Pháp cứu khổ nhiệm màu của Ngài. Sự tu tập này giúp chúng ta kiên định, tinh tấn trên con đường giải thoát cho đến ngày thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. 
Kính chúc quý đạo hữu chúng ta cùng sách tấn nhau luôn luôn tinh tấn! 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Hướng Dẫn

Nếu đạo hữu nào đang tu bài số 8, thì tu chương trình này thay cho phần tụng kinh phụ của bài số 8.

I. Đối Tượng Tu Tập

Chương trình dành cho hai đối tượng: 
(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa 
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

Giải thích:

(1) Nhân dân và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Nhân dân là những người chưa quy y Tam Bảo; Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa là những người đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát tâm Bồ Đề tu lục hòa. 
(2) Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: Các Phật tử đã được phát nguyện Bồ Đề và phát nguyện tu sáu Pháp hòa kính là: 1. Thân hòa đồng trụ; 2. Khẩu hòa vô tránh; 3. Ý hòa đồng duyệt; 4. Giới hòa đồng tu; 5. Kiến hòa đồng giải; 6. Lợi hòa đồng quân.

Lưu ý: 
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

II. Hướng Dẫn Tu Tập

1. Thời Gian

– Tu trong 4 ngày: ngày 12, 13, 14, 15/6 (âm lịch).

Lưu ý: 
– Không tu trước ngày phát động tu chung của Câu lạc bộ. 
– Nếu Phật tử bận gia duyên, thì có thể tu sau ngày phát động của Câu lạc bộ và kéo dài thời gian kết thúc tu không quá 15 ngày kể từ ngày đầu tiên Câu lạc bộ phát động.

2. Nội Dung Tu Tập Trong Chương Trình: lễ tán Phật, tụng kinh, nghe Pháp, ngồi thiền

3. Phương Thức Tu Tập

– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng. 
–Trường hợp không tu theo chương trình phát trực tuyến: thực hành nguyên theo nghi thức này. 
–Trường hợp tu theo chương trình phát trực tuyến: 
Bước 1: Thực hiện trước Nguyện hương, Văn khấn theo nghi thức này 
Bước 2: Tham gia theo chương trình phát trực tuyến 
Bước 3: Sau khi hết chương trình trực tuyến, Phật tử thấy phần nào của nghi thức này chưa có trong chương trình trực tuyến thì tu tiếp các phần còn thiếu đó.

III. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn. 
– Tùy duyên có/không bày lễ: hoa, nước trà hoặc nước trắng, quả, thực (bát cơm hoặc bánh và cần thay mới mỗi khi cúng). 
Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

IV. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh Và Cúng Dường

1. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh: Đã có trong văn khấn và tùy duyên mời thêm

Lưu ý: các mục tâm linh của chương trình bài số 8 không thỉnh mời về đàn chẩn tế.

2. Cúng Dường

– Tùy duyên đặt tịnh tài cúng dường (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều), để hồi hướng cho các vong linh, để các vong linh có phúc lành thọ thực, nghe kinh. 
– Tịnh tài phát nguyện cúng dường hồi hướng để riêng thành hai phần: 1. Chư Thiên, chư Thần; 2. Vong linh,…

Lưu ý: Tùy duyên có/không thực hành phần này

V. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử xem hướng dẫn tại đây bài: Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng 
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html 
Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link trên, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

C. Nghi Thức

– Nghi thức có nhiều chương trình tu. Mỗi chương trình tương ứng với 1 lần tu/1 năm. 
– Để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức Phật Pháp, các Phật tử tu theo tuần tự từ chương trình số 1-> 2-> 3… 
– Nếu Phật tử mới tham gia vào đạo tràng, mà muốn tu để tăng trưởng kiến thức Phật Pháp cũng như công đức, thì tu tuần tự hết chương trình 1, rồi tu tiếp các chương trình tiếp theo 2->3, 4…

1. Chương trình số 1

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân số 1

2. Chương trình số 2

Ấn vào tên bài: Chương trình tu tập kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân số 2 

D. Tham Gia Chương Trình Đặt Bát Cúng Dường Trực Tiếp/Trực Tuyến

(Nếu Câu lạc bộ đặt bát cúng dường thì bạch văn bạch này)

Văn Bạch Lễ Đặt Bát Cúng Dường Kỷ Niệm Ngày Đức Phật Chuyển Pháp Luân Trực Tiếp/ Trực Tuyến

– Đối tượng: nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa và Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút.

– Văn bạch: 
(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! 
Đệ tử con tên là… ở tại…

– Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa: 
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.) 
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

– Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa đọc: 
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

(Tiếp) 
Chúng con được nghe học lời Đức Phật dạy rằng: “Pháp đầu đà thành tựu ba cõi: Người, trời và Niết Bàn như ý nguyện. Pháp đầu đà hằng nuôi dưỡng, bảo vệ chúng sinh, là ruộng phước cho chư Thiên và loài người. Nếu như chư Tăng thực hành hạnh đầu đà thì chính Pháp được trụ lâu dài ở thế gian và các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán sẽ xuất hiện” 
Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm…, Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con vì mong cầu lợi ích hạnh phúc cho gia đình và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian để đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, nên chúng con tổ chức đặt bát thành kính cúng dường lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni thực hành hạnh đầu đà chùa Ba Vàng.

– Trường hợp có tham gia tịnh tài sớt bát tại Câu lạc bộ: Con/chúng con có tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

– Trường hợp không tham gia tịnh tài tại Câu lạc bộ, chỉ tùy hỷ: Con/chúng con xin tùy hỷ với các Phật tử tham gia quỹ sớt bát tại Câu lạc bộ.

(Tiếp) 
Con/chúng con xin nguyện cầu chư Tăng được mạnh khỏe, tu hành sớm vào Thánh quả, giữ gìn Chánh Pháp Phật trụ lâu dài ở thế gian, và hoằng dương giáo Pháp Phật, cứu khổ cho chúng sinh, làm phước điền tối thượng cho chúng sinh. 
Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc thêm: oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa), thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì,) cùng các vong linh (tùy duyên mời)…, theo oai lực Tam Bảo, về chùa Ba Vàng thọ nhận phần phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng. 
Nguyện cho các chúng được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được giác ngộ an vui giải thoát và gia hộ cho gia đình con được bình an. Con/chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đức Phật, tri ân Pháp hạnh đầu đà, cùng các bậc Tỳ kheo thực hành hạnh đầu đà. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hưng lợi lạc muôn loài, pháp hạnh đầu đà trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước điền cho nhân thiên muôn loài. 
Giờ này con/chúng con xin tham dự chương trình bạch lễ đặt bát cúng dường kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân trực tiếp/trực tuyến. 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(Quý đạo hữu tu theo chương trình phát trực tuyến của chùa, Câu lạc bộ.)

47,523 lượt xem
10/07/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hoa

    14/07/2022

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 🙏🙏🙏