Thời khóa buổi sáng - Nghi thức tu bát quan trai

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link:

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4353.html

B. Thời Khóa

I. Trường Hợp Tu Theo Chương Trình Trực Tuyến: Thực Hành Theo Nghi Thức Trực Tuyến

II. Nhận Giới Theo Video Chung

Link: https://www.youtube.com/live/StW61Hg4TEI?feature=share 

III. Văn Bạch Nhận Giới Dành Cho Phật Tử Làm Phận Sự Và Đã Thuần Thục Nghe Giảng Giới

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nhan-gioi-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4362.html

IV. Nghi Thức

1. Văn Bạch

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…) là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng),

*Nhóm/đạo tràng: Con xin đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…
(Tiếp)

Chúng con tu học Phật Pháp được biết, được chứng nghiệm về công đức cao quý của ngày tu Bát quan trai giới.
Hôm nay là ngày… tháng… năm…, chúng con thành kính hướng về thập phương chư Phật, hướng về Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, thành tâm xin (thọ nhận; tu tùy hỷ)... bát quan trai giới tu tập một ngày một đêm.

+ Trường hợp nhận đủ 8 giới thì bạch: Chúng con xin thọ trì 8 giới.

+ Trường hợp tùy hỷ: Chúng con xin nhận các giới số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 và chúng con xin tùy hỷ với giới số 7.

Một là giới không sát sanh. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại; cho đến tất cả con vật nhỏ, chúng con cũng gắng xin thực tập không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)

Hai là giới không trộm cướp. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)

Ba là giới không dâm dục. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không dâm dục. Nghĩa là chúng con thực tập sống đời sống của người xuất gia, lìa bỏ sự trói buộc của ái dục sinh tử luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bốn là giới không nói dối. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)

Năm là giới không uống rượu và không sử dụng các chất gây nghiện. Chúng con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ thuốc lá, thuốc lào, á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)

Sáu là giới không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Nghĩa là chúng con từ bỏ sự ái nhiễm sắc thân của mình và sắc thân của người, thường quán biết sắc thân này là bất tịnh, do tứ đại duyên hợp mà thành và sắc thân này đang tan hoại bởi quy luật sinh diệt; thường quán rõ nếu ái nhiễm sắc thân mình và sắc thân người thì sẽ bị phiền não, bị đau khổ và bị trói buộc trong luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bảy là giới không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ. Nghĩa là chúng con từ bỏ sự chiều chuộng sắc thân này, tập sống phạm hạnh. (1 chuông. 1 vái)

Tám là giới không ăn phi thời, tức là ăn một ngày một bữa và hôm nay không được ăn quá giờ (quy định của chùa; tu tại nhà/nhóm: quá giờ ngọ). Nghĩa là chúng con ăn vừa đủ để nuôi thân, tập sống thiểu dục tri túc. (1 chuông. 1 vái)

Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến ngày hôm nay chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn giới trong sạch để được an lạc hạnh phúc nhiều đời, để tăng trưởng công đức Bồ Đề, sớm thành tựu đạo. (1 chuông. 1 vái).

Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thỉnh mời các hương linh (tùy duyên mời)... được về đây cùng chúng con tu tập.

Giờ này chúng con xin thỉnh tất cả chư chúng trong cõi tâm linh cùng với chúng con tụng kinh (theo video; tên kinh…)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

2. Kệ Khai Kinh

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

3. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Tùy duyên tụng 1 bài kinh)

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Người Đẹp Không Bằng Người Có Đạo Đức
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Lợi Ích Của Giữ Giới
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Gần Phật Và Xa Phật
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Phật Độ 5 Vị Sa Môn Ở Núi Xa Thành
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Phật Khen Sự Thọ Trì Bát Quan Trai Của Mạc Lợi Phu Nhân
Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Phật Thuyết Kinh Trai Giới

Lưu ý: Trường hợp tu bát quan trai theo phát động của câu lạc bộ thì sau khi tụng 1 trong 6 bài kinh trên thì tụng tiếp bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân


4. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Tụng kinh công đức có bao nhiêu.
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

5. Lễ Kết Thời Khóa Tụng Kinh

(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đã tu xong thời khóa nhận giới tụng kinh. Chúng con xin được đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (3 lần. 3 lễ)

>>> Link Thời khóa buổi trưa - Nghi thức tu bát quan trai: https://phamthiyen.com/thoi-khoa-buoi-trua-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4357.html

195,882 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (35)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. h
  h

  hồ thị liên

  02/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng ạ
 2. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  29/02/2024
  Con xin chí tâm đảnh lễ Mười phương Vô Thượng Tam Bảo. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 3. N
  N

  Nguyễn Thị Tuần

  27/02/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thành kính tri ân trên Tam Bảo, con tri ân Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và Cô chủ nhiệm, con đã tu tập và đã nhận giới ạ.
 4. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  23/02/2024
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con đã tu tập và nhận giới ạ
 5. N
  N

  Nguyễn Thị Hiếu

  17/01/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng Ni chùa Ba Vàng, tri ân công đức của Cô chủ nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con tu tập công đức này. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!