Các văn bạch tu bát quan trai

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link:
https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

A. Các Trường Hợp Thực Hành

I. Nhận - Xả Giới

1. Nhận giới

Hai trường hợp
- Làm phận sự tại chùa, câu lạc bộ, đạo tràng, đã thuần thục nghe giảng giới.
- Không làm phận sự, nhưng đã thuần thục nghe giảng giới (tu tùy hỷ, cần xử lý các việc khác, tu kết hợp chương trình).

2. Văn bạch xả giới
- Dành cho trường hợp không có thời gian.

II. Các Văn Bạch Trước Khi Làm Phận Sự

B. Văn Bạch

I. Văn Bạch Nhận - Xả Giới

1. Văn bạch nhận giới

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… con xin phát nguyện (thọ nhận; tu tùy hỷ) bát quan trai giới (đúng ngày; chuyển ngày; theo phát động của câu lạc bộ)... tại (chùa; nhóm; đạo tràng; nhà)...

+ Trường hợp nhận phận sự: Con đã nhận phận sự phân công của (chùa, câu lạc bộ; nhóm; đạo tràng)...
Con đã nhớ và hiểu về tám giới và công đức của việc thọ trì tám giới, con vâng theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng, con xin chư Phật chứng minh cho con được thọ nhận giới.
+ Trường hợp nhận đủ 8 giới thì bạch: Con xin thọ trì 8 giới.
+ Trường hợp tùy hỷ: Con xin nhận các giới số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 và con xin tùy hỷ với giới số 7.

Một là giới không sát sanh. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không sát sanh. Nghĩa là con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, con cũng không nhẫn tâm giết hại; cho đến tất cả con vật nhỏ, con cũng gắng xin thực tập không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)

Hai là giới không trộm cướp. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là con thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)

Ba là giới không dâm dục. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không dâm dục. Nghĩa là con thực tập sống đời sống của người xuất gia, lìa bỏ sự trói buộc của ái dục sinh tử luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bốn là giới không nói dối. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không nói dối. Nghĩa là con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)

Năm là giới không uống rượu và không sử dụng các chất gây nghiện. Con nguyện một ngày một đêm hôm nay giữ giới không uống rượu và sử dụng các chất gây nghiện. Nghĩa là con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ thuốc lá, thuốc lào, á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)

Sáu là giới không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. Nghĩa là con từ bỏ sự ái nhiễm sắc thân của mình và sắc thân của người, thường quán biết sắc thân này là bất tịnh, do tứ đại duyên hợp mà thành và sắc thân này đang tan hoại bởi quy luật sinh diệt; thường quán rõ nếu ái nhiễm sắc thân mình và sắc thân người thì sẽ bị phiền não, bị đau khổ và bị trói buộc trong luân hồi. (1 chuông. 1 vái)

Bảy là giới không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ. Nghĩa là con từ bỏ sự chiều chuộng sắc thân này, tập sống phạm hạnh. (1 chuông. 1 vái)

Tám là giới không ăn phi thời, tức là ăn một ngày một bữa và hôm nay không được ăn quá giờ (quy định của chùa; tu tại nhà/nhóm: quá giờ ngọ). Nghĩa là con ăn vừa đủ để nuôi thân, tập sống thiểu dục tri túc. (1 chuông. 1 vái)

Trường hợp thời khóa buổi khuya chưa mời vong linh: Con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (Phật tử câu lạc bộ đã bạch xong bài 49 ngày thì bạch thêm: oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) xin thỉnh các vong linh... về tu cùng con trong ngày tu (tùy hỷ) bát quan trai này.

(Tiếp)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

Lưu ý: Trường hợp làm phận sự không bạch theo nhóm. Lý do: Mất thời gian tập trung, ảnh hưởng đến phận sự.

2. Văn bạch xả giới

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… ở tại… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
Hôm qua chúng con đã phát nguyện (thọ nhận/tu tùy hỷ) bát quan trai giới một ngày một đêm, giờ này đã viên mãn, chúng con xin được bạch xả giới. Chúng con xin hồi hướng công đức tu Bát quan trai về Vô Thượng Bồ Đề.

+ Trường hợp có làm phận sự: Chúng con lại xin hồi hướng công đức Lục Hòa phát sinh khi nhận phận sự trong ngày tu bát quan trai (tên phận sự)… đến cho cha mẹ tiền kiếp và cha mẹ hiện kiếp; hồi hướng cho các vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp bất hiếu của con, các vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp bị con bất hiếu. (Nếu đang bị con bất hiếu, thì đọc tên con và hiện tượng bất hiếu)

(Tiếp)

Chúng con cũng xin hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh đã thỉnh mời (tùy duyên hồi hướng thêm cho các mục vong linh phát sinh)… . Nguyện cho tất cả được tăng trưởng phúc lành, cùng với chúng con nương tựa Tam Bảo tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Và hiện tiền chúng con hồi hướng cho (đọc mong cầu)

Chúng con cũng xin hồi hướng nguyện mong cho chánh Pháp được trụ lâu dài ở thế gian. Thời tiết được thuận hòa. Đất nước luôn có minh quân ủng hộ cho Phật Pháp, ngày càng thêm nhiều người được kết duyên với Phật Pháp, chăm tu giới đức, được an lạc hạnh phúc.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

III. Văn Bạch Sám Hối Khi Vô Tình Phạm Giới

(Tùy duyên bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đức Phật dạy: Giới là con thuyền, đưa chúng sinh qua biển sinh tử và nên “giữ giới như giữ tròng mắt.”
Đệ tử con xin thành tâm sám hối, đã phát nguyện (thọ nhận/tu tùy hỷ) bát quan trai giới một ngày một đêm, mà con đã bị mất chánh niệm về giữ giới thứ… qua sự việc…
Con xin hướng về chư Phật thành tâm sám hối lỗi đó và con xin hứa sẽ cố gắng giữ chánh niệm, con nguyện mong chư Phật gia hộ cho con, để con tinh tấn chánh niệm về giữ giới.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

IV. Các Văn Bạch Trước Khi Làm Phận sự

1. Văn bạch trước khi làm phận sự tại chùa

a. Văn bạch trong dịp Tết và các dịp lễ hội/khóa tu

Lưu ý: Có thể tùy duyên ngày thường vẫn bạch được văn bạch dành cho ngày Tết lễ hội tại phần (A). Không bạch theo nhóm. Lý do: Mất thời gian tập trung, ảnh hưởng đến phận sự.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp.
Đệ tử con tên là… Pháp danh… làm tại ban... công việc của con là:.. (Nếu là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng thì đọc: và con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã/chưa phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.)

Con một lòng nương tựa Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng/pháp Lục Hòa/cùng sự hướng dẫn từ Cô Chủ Nhiệm.
Con được nhiệm vụ phụng sự Tam Bảo từ chư Tăng/câu lạc bộ. Con xin phát nguyện làm hết khả năng và trách nhiệm của mình trong các việc được giao. Từ tâm chân thật phát nguyện, con xin được sự bảo hộ của Tam Bảo, sự gia trì của chư vị Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã bạch xong bài 49 thì bạch thêm: chư linh Thần hộ trì) mà các việc giao thông liên quan đến chùa, của Phật tử du khách được hanh thông, không xảy ra tai nạn; tài sản của Tam Bảo, của nhân dân Phật tử về chùa không xảy ra mất cắp; an ninh, trật tự được tốt, không có các việc đánh cãi nhau; các phận sự của các Phật tử được hanh thông, thành tựu, không bị người ác phá hoại, không xảy ra cháy nổ, tai nạn, không bị các việc ảnh hưởng đến Tam Bảo thông qua các trang truyền thông ác tâm và phận sự của con là… được (tùy phận sự bạch thêm theo mong cầu...)

+ Trường hợp phát tâm hồi hướng phước thì bạch: Con cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo/công quả số (ngày; giờ) là….
(Tiếp)

Con xin hồi hướng công đức tạo lập được về Vô Thượng Bồ Đề và nguyện cho tất cả mọi người về chùa, nhận được lợi ích từ tâm chân thành, thực hành pháp Lục Hòa bố thí hoan hỷ của các Phật tử chúng con, mà được kết duyên tu hành Phật Pháp với chúng con. Con tuy còn nhiều lỗi lầm, nhưng với Tam Bảo, con xin được tôn kính và phụng sự đúng Pháp. Và con cũng xin hồi hướng cho đời sống hiện tại, các thiện cầu (trong cuộc sống tại gia)… của con, nguyện sớm được thành tựu. Con cũng xin hồi hướng công đức này, (Phật tử đã bạch xong bài 49 thì bạch thêm: cùng công đức tu tập Lục Hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng) cho các chúng vong linh oan gia trái chủ hữu duyên cản trở công việc của con, được giác ngộ Phật Pháp, xả bỏ oán kết, kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con được như nguyện.

+ Tùy tâm theo nhân duyên mà bạch phần này: Vâng theo sự hướng dẫn của Cô Chủ Nhiệm Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, con xin gia hộ cho con phận sự được đúng pháp Lục Hòa. Con xin hướng tâm về chư Phật và đảnh lễ tri ân pháp Lục Hòa.
Con xin đảnh lễ tri ân pháp Lục Hòa (từ 3- 7 lễ)
(Tiếp)

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b. Bài bạch ngày thường
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp.

Đệ tử con tên là… Pháp danh… làm tại ban... công việc của con là:..
(Nếu là Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng thì đọc: và con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã/chưa phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.)

Con một lòng nương tựa Tam Bảo, chư Tăng chùa Ba Vàng/pháp Lục Hòa/cùng sự hướng dẫn từ Cô Chủ Nhiệm.

Con được nhiệm vụ phụng sự Tam Bảo từ chư Tăng/câu lạc bộ. Con xin phát nguyện làm hết khả năng và trách nhiệm của mình trong các việc được giao. Từ tâm chân thật phát nguyện, con xin được sự bảo hộ của Tam Bảo, sự gia trì của chư vị Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã bạch xong bài 49 thì bạch thêm: chư linh Thần hộ trì) cho con có được tư duy tốt, phù hợp khiến cho công việc ngày hôm nay của con được hanh thông, đạt kết quả cao, mọi người cùng được an lành, hòa hợp với nhau.
Con cũng xin hồi hướng cho tất cả các chúng có hữu duyên với việc này của con được tăng phước và cùng với con thực hành thiện phận sự này.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Văn bạch trước khi làm phận sự tại đạo tràng

a. Các phận sự liên quan tới các khóa lễ tâm linh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là… Pháp danh... đang tu tập tại đạo tràng... và thực hành sáu pháp Hòa Kính của Phật, tại câu lạc bộ Cúc Vàng. Hôm nay con được thực hành phận sự công đức (kể tên phận sự)... tại...

Con xin phát nguyện thực hành công hạnh của câu lạc bộ Cúc Vàng là “Phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”. Con xin vâng theo lời hướng dẫn là hồi hướng công đức Lục Hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng, cho các vong linh có hữu duyên với con trong công việc phận sự, được tăng trưởng phúc lành, được về câu lạc bộ tu tập Lục Hòa, cùng các Phật tử thực hành công hạnh Bồ Đề được giác ngộ giải thoát.

Con xin Tam Bảo chứng minh và gia hộ, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con làm phận sự được thành tựu công đức.
Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

b. Văn bạch dành cho Phật tử trước khi làm phận sự các công việc không liên quan tới các khoá lễ tâm linh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…

Con được sự cắt cử phân công đúng Pháp của (chùa/câu lạc bộ/đạo tràng)
Giờ này con xin làm phận sự (tên)…
Con xin nương oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hoà, con xin Tam Bảo gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, khiến cho trí tuệ của con được sáng suốt, tâm được hoan hỷ, công việc được hanh thông.
Con cũng xin hồi hướng cho tất cả các chúng có hữu duyên với việc này của con được tăng phước và cùng với con thực hành thiện phận sự này.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

 

185,547 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (21)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Luyến

  26/08/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và cô chủ nhiệm ạ 🙏🙏🙏

 2. T
  T

  Trương Thi Lương

  20/08/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng Ni cùng Cô chủ nhiệm ạ

 3. Đặng thị Quyết

  29/04/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni, tri ân công đức của cô chủ nhiệm đã hướng dẫn cho chúng con được thực hành các bài bạch. Con xin thực hành ạ.

 4. T
  T

  Trần Thị Thủy

  06/03/2023

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con xin xả giới! Con xin thành kính đảng lễ tạ ân Tam Bảo! Con xin thành kính đảnh lễ tri ân đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và cô Chủ nhiệm CLBCV ạ! Nam Mô A Di Đà Phật!🙏🙏🙏

 5. Đồng Thị Diên

  05/03/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni. Em xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm CLB đã sách tấn cho em được hiểu biết về các bài kinh để tu tập ạ