Thời khóa buổi trưa - Nghi thức tu bát quan trai

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

A. Đọc Kỹ Phần Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành Nghi Thức

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4353.html

B. Nghi Thức

1. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Quỳ gối; chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) chứng giám, chư vong linh hoan hỷ, hôm nay là ngày chúng con thực hành tu Bát quan trai giới, chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà chúng con đã thỉnh mời về tu bát quan trai giới ngày hôm nay. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong Khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)
b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

c. Bạch cúng dường Tam Bảo

(Tùy duyên có/không thực hành. Nếu thực hành phần nào thì đọc phần đó)
(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Trong ngày tu bát quan trai giới hôm nay, chúng con với tâm cung kính Tam Bảo, khát ngưỡng công đức từ Tam Bảo, từ chư Tăng chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Chúng con xin tác phúc:
+ Cúng dường Tam Bảo là…
+ Phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó số ngày, giờ công quả là…

Để (hồi hướng chung cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời về trong khóa lễ tu tập hôm nay; hồi hướng riêng cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì); hồi hướng riêng cho chư vong linh (đọc tên mục vong linh hồi hướng))…
Chúng con xin chư Phật chứng minh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

d. Văn bạch kết cúng thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của chúng con đã viên mãn. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)
e. Bạch hạ lễ
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

2. Thọ Trai

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Hôm nay, chúng con phát nguyện thọ giới bát quan trai.

+ Trường hợp không thực hành phần cúng thực: Chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con.
+ Trường hợp đã cúng thực: Chúng con đã dâng cúng vật thực lên Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì) và các vong linh.
(Tiếp)
Giờ này chúng con xin được thọ trai.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho vong linh)
b. Văn bạch kết trai
(Ngồi, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con đã thọ thực xong, chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, (tùy hỷ; thực hành) công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

>>> Link Thời khóa buổi chiều - Nghi thức tu bát quan trai: https://phamthiyen.com/thoi-khoa-buoi-chieu-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4358.html

85,946 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. B
  B

  BUI THI LOAN

  14/05/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 2. B
  B

  Bùi Thị Hường

  29/03/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

 3. N
  N

  NGUYỄN THÚY HẰNG

  17/02/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo! Con thành kính tri ân Sư Phụ, đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm ạ!

 4. C
  C

  Cao Thị thu

  14/02/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô CN ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Thu Hà

  07/02/2023

  Con xin tri ân công đức của Cô CN ạ