Thời khóa buổi trưa - Nghi thức tu bát quan trai

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

A. Đọc Kỹ Phần Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành Nghi Thức

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4353.html

B. Nghi Thức

1. Cúng Thực

a. Văn bạch cúng thực
(Quỳ gối; chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) chứng giám, chư hương linh hoan hỷ, hôm nay là ngày chúng con thực hành tu Bát quan trai giới, chúng con thành tâm nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin dâng cúng vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các hương linh mà chúng con đã thỉnh mời về tu bát quan trai giới ngày hôm nay. Nguyện cho các hương linh được nương sự bố thí trong Khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

(Tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng hương linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

* Nếu phát tâm công đức thì đọc

Chúng con xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước tại khóa lễ này; cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

b. Văn bạch kết cúng thực
(Quỳ bạch. Lễ: đứng hoặc quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thời khóa cúng thực của chúng con đã viên mãn. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo.
Chí tâm đảnh lễ mười phương vô thượng Tam Bảo. (3 lễ. 3 chuông kết)

c. Bạch hạ lễ
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

2. Thọ Trai

(Chung cho tu riêng/nhóm/đạo tràng)
a. Văn bạch thọ trai
(Ngồi, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Hôm nay, chúng con phát nguyện thọ giới bát quan trai.

+ Trường hợp không thực hành phần cúng thực: Chúng con xin dâng thức ăn trai tịnh cúng dường lên Tam Bảo, cúi xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con.
+ Trường hợp đã cúng thực: Chúng con đã dâng cúng vật thực lên Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì) và các hương linh.
(Tiếp)
Giờ này chúng con xin được thọ trai.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)
(Phật tử nào đã bạch xong văn bạch 108 ngày, thì thêm phần cúng cơm cho hương linh)
b. Văn bạch kết trai
(Ngồi, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con đã thọ thực xong, chúng con xin phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, (tùy hỷ; thực hành) công hạnh Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Cúi xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

>>> Link Thời khóa buổi chiều - Nghi thức tu bát quan trai: https://phamthiyen.com/thoi-khoa-buoi-chieu-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4358.html

-
aa
+
118,727 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (12)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đoàn Thị Lan

  20/02/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng và Cô chủ nhiệm đã dẫn dắt cho chúng con được tu tập ạ.
 2. D
  D

  Diệu Hoàng

  15/12/2023
  Con thành kính tri ân Đức Phật, tri ân Sư Phụ, đại tăng và tri ân cô CN ạ
 3. T
  T

  Trần Thị Thu

  21/10/2023
  Con xin thành kính tri ân công đức trên sư phụ cùng đại tăng và cô chủ nhiệm đã tạo duyên tốt để chúng con thực hành tu tập công đức này ạ
 4. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  10/07/2023

  Con xin tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng. Con xin tri ân Cô chủ nhiệm đã cho chúng con có được chương trình tu tập lợi ích này

 5. i
  i

  i Thuy An Hạnh

  21/06/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo. Con xin cảm niệm ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, con xin thành kính tri ân công đức trên Cô Phạm Thị Yến pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa ạ