Hướng dẫn thực hành nghi thức tu bát quan trai giới

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link: 

https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html

A. Hướng Dẫn Chung

I. Địa Điểm - Thành Phần

1. Địa Điểm: Chùa, nhà, nhóm, đạo tràng.

2. Thành Phần Tu
- Nhân dân Phật tử trong và ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng.
- Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng đã bạch xong 49 ngày phát nguyện tu Lục Hòa.

Lưu ý: Nếu tu theo nhóm thì dùng theo nghi thức tương ứng với duyên của chủ sám.

II. Duyên Tu

Hai duyên: Tu bát quan trai tinh nghiêm và tu bát quan trai tùy hỷ.

1. Tu Bát Quan Trai Tinh Nghiêm
Nghỉ làm (nghỉ ở nhà cũng không làm các việc liên quan đến công việc kiếm tiền ở đời), để thành tựu được mục đích của ngày tu: Cắt tham trừ ái.

2. Tu Bát Quan Trai Tùy Hỷ
a. Nhận giới
Hai trường hợp
- Trường hợp nhận 7 giới có/không đi làm: Nhận các giới: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 và tùy hỷ với giới thứ 7: “Không nằm giường tòa cao tốt”.
- Trường hợp nhận đủ 8 giới, đi làm/nghỉ không đi làm, nhưng ở nhà còn làm các việc liên quan đến các công việc làm (Ví dụ: nghỉ cơ quan, nhưng còn làm sổ sách…)
b. Các thời khóa
- Tùy duyên nghe 1 bài pháp trong ngày.
- Thực hành thời khóa nhận/xả giới.
- Các thời khóa khác: Tùy duyên có/không thực hành.

III. Thời Gian

Tính theo ngày âm lịch
1. Thời gian cố định trong năm: Mùng 8 hàng tháng; 19/6; 23/8.

2. Thời gian dành cho những người không thực hành được theo thời gian cố định (tu bù/tu chuyển ngày)
- Ngày nghỉ đầu tiên sau ngày tu cố định. (Nếu nghỉ hai, ba ngày liền nhau, thì tùy duyên tu trong các ngày đó)

3. Tu thêm
- Phật tử tùy duyên tu thêm vào ngày 15 âm lịch hàng tháng.

4. Thời gian khác: Câu lạc bộ phát động.

IV. Thỉnh Mời Các Mục Tâm Linh

Đã có trong văn khấn
Lưu ý: Tu tại chùa/nhóm/đạo tràng không cần bạch mời hương linh từ nhà.

V. Sắm Lễ

Tùy duyên có/không sắm lễ cúng Phật, chư Thiên, chư Thần Linh, hương linh; thí thực.

VI. Pháp Khí

Tùy duyên có/không dùng pháp khí: Chuông, mõ, khánh.

B. Hướng Dẫn Các Thời Khóa

I. Thời Khóa Chung

1. Thời khóa buổi khuya: 4h30 - 5h00
- Ngày tu cố định:
+ Phật tử trên xe về chùa: Tu thời khóa trên xe

+ Phật tử tham gia phận sự: Nhận giới tại thời khóa này.

- Phật tử tu tùy hỷ: Nếu không ăn sáng, có thể nhận giới tại thời khóa này.

2. Thời khóa buổi sáng: 7h00 - 8h00
- Nhận giới, tụng kinh.
- Phật tử tu tùy hỷ: Có thể nhận giới từ 04h00 - 10h00. (Lưu ý: Thời gian nhận giới từ 9h00 - 10h00 thì xả giới phải từ 9h00 đến 11h00)

3. Thời khóa buổi trưa: Từ 11h00 – 12h00
- Tham gia chương trình sớt bát (nếu có)
- Thọ trai

4. Thời khóa buổi chiều
- 14h00: Ngồi thiền
- 15h00: Nghe Pháp (Tu đúng ngày, chuyển ngày, tùy hỷ: Nghe theo bài pháp trong tháng của chùa.)

5. Thời khóa buổi tối: Tùy duyên từ 18h00.

6. Thời khóa xả giới
Thời gian: Vào sáng hôm sau tùy duyên: Từ 4h30 – 8h00

II. Thời Khóa Cho Phật Tử Tham Gia Làm Phận Sự Và Công Đức

Áp dụng cho những ngày tu cố định.
- Các phận sự tại chùa: Các việc do chùa, câu lạc bộ cắt cử.
- Phận sự tại nhóm/đạo tràng: Phận sự trợ niệm, đám ma; phận sự do chùa, câu lạc bộ cắt cử.

1. Thời Khóa
- Thời khóa công phu khuya: Có thể làm phận sự thay cho thời khóa này.
- Nhận giới:
+ Địa điểm: Trước tôn tượng Phật, Bồ Tát hoặc hướng lên hư không về phía Chánh điện.
+ Thời gian: Từ khi trời sáng nhìn rõ đường chỉ trong lòng bàn tay đến 08h00 hoặc thời gian chư Tăng truyền giới.
- Các thời khóa khác: Không làm phận sự thì tham gia. Nếu phận sự vào thời gian nghe Pháp thì nghe bù lại trong khoảng thời gian 10 ngày.

2. Công Đức Phận Sự Lục Hòa Của Ngày Tu Bát Quan Trai Giới

- Công đức phận sự Lục Hòa là công đức được phát sinh từ các nhân duyên:
+ Ngày tu cố định. Lý do: Hòa từ sự tổ chức tu của chư Tăng Ni và Phật tử.
+ Phật tử nhận làm phận sự trong ngày tu bát quan trai giới cố định tại chùa/nhóm/đạo tràng.
- Công năng của công đức phận sự Lục Hòa: Phát sinh nhân duyên giác ngộ, tu hành, chuyển nghiệp cho: cha mẹ quá khứ; cha mẹ hiện tại; hương linh trên nghiệp bất hiếu của Phật tử và hương linh trên nghiệp bị con bất hiếu của Phật tử.
- Thời khóa hồi hướng: Xả giới.

Lưu ý: Tất cả Phật tử đã phát nguyện tu Lục Hòa, bạch xong bài 49 ngày đều có công đức tu Lục Hòa của ngày tu bát quan trai giới.

III. Hướng Dẫn Thời Khóa Các Trường Hợp Tu Khác

1. Tu Thêm (15 âm Lịch)
- Đăng ký lên đạo tràng.
- Có thể thay các thời khóa bằng các chương trình trực tiếp/trực tuyến của chùa.
- Thời khóa nghe Pháp: Tùy duyên mỗi Phật tử chọn bài pháp phù hợp với duyên tu của mình.

2. Tu Chuyển Ngày (Tu Bù)
Tu theo chương trình trong tháng. Nếu có các chương trình trực tuyến đã xem thì sẽ tu tùy duyên tu thay nội dung khác.

3. Tu Theo Phát Động Của Câu Lạc Bộ
- Thời gian: Không tu bát quan trai hai ngày liền nhau. Nếu câu lạc bộ có hướng dẫn thì theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
- Đăng ký lên câu lạc bộ: Hai trường hợp tu 8 giới, tu tùy hỷ 7 giới và tu đủ số ngày phát nguyện theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
- Đăng ký tại đạo tràng: Các trường hợp còn lại.

- Tu kết hợp với các chương trình khác.
+ Thời khóa nhận giới: Theo nghi thức.
+ Nghe Pháp: Trường hợp câu lạc bộ cho sẵn các bài pháp thì thực hành theo hướng dẫn. Trường hợp câu lạc bộ cho tùy duyên chọn bài pháp để nghe: Tùy duyên mỗi Phật tử tự chọn bài pháp phù hợp với duyên tu của mình.
+ Các thời khóa khác: Có thể thay bằng nội dung của chương trình tu kết hợp đó (Do chùa/câu lạc bộ hướng dẫn; tu bài 8, cầu siêu, an vị lô hương…)

C. Các Văn Bạch Tu Bát Quan Trai

Link: https://phamthiyen.com/van-bach-nhan-gioi-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4362.html

D. Lưu Ý Về Thực Hành Các Giới

1. Một là giới không sát sanh
Hướng dẫn: Không sát sinh dù con vật nhỏ nhất. Chế biến và ăn được đồ tam tịnh nhục. (Tam tịnh nhục: Không tự tay giết, không xui người giết, không hoan hỷ với/chứng kiến sự giết của người)

2. Hai là giới không trộm cướp
Hướng dẫn: Không lấy/không sử dụng những thứ chưa được sự đồng ý của người.

3. Ba là giới không dâm dục
Hướng dẫn: Bao gồm cả không được thủ dâm.

4. Bốn là giới không nói dối
Hướng dẫn: Trường hợp nhận giới tu tùy hỷ, nếu làm nghề bán hàng, cũng không được quảng cáo sản phẩm vượt giá trị tính năng thật của sản phẩm.

5. Năm là giới không uống rượu và không sử dụng các chất gây nghiện
Hướng dẫn: Nếu bị bệnh thì được dùng theo chỉ định của thầy thuốc.

6. Sáu là giới không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát
Hướng dẫn:
- Trang điểm, thoa dầu thơm: Chỉ được dùng các sản phẩm có tính chất chữa bệnh (đang bị bệnh, cần phải chữa). Vệ sinh cơ thể: Thấy thật cần thiết thì mới tắm rửa gội đầu. Các việc khác mà phải dùng các chất có hương thơm thì nên hạn chế và phòng tâm không yêu thích hương thơm và thân thể.

- Múa hát..: Đối với các các sự việc ở đời. Trường hợp tu tùy hỷ, được xem nghe làm các công việc liên quan, nhưng nên hạn chế tối đa và phòng tâm không để ham thích các nội dung không đúng chánh kiến.

7. Bảy là giới không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ
Hướng dẫn: Trường hợp Phật tử tối phải ngủ ở nhà, gia đình chưa thuận duyên thì có thể nằm trên chỗ ngủ hiện tại và có thể ngủ chung với vợ chồng, nhưng nên giữ tâm và tránh việc đụng chạm.

8. Tám là giới không ăn phi thời, tức là ăn một ngày một bữa và hôm nay không được ăn quá giờ (quy định của chùa; tu tại nhà/nhóm: quá giờ ngọ)
Hướng dẫn: Sau khi nhận giới, chỉ ăn nhai vào 1 bữa, sau khi xả giới thì mới ăn nhai. Được nêm nếm, uống các món vật thực không cần qua động tác nhai.

E. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

-
aa
+
115,283 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (13)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  19/05/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân ân đức trên Tam Bảo, ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và cô Chủ Nhiệm đã tạo duyên và chỉ dạy cho chúng con tu tập ạ.
 2. T
  T

  Thiện Bảo

  30/04/2024
  Kính tri ân Sư Phụ, Đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm đã luôn quan tâm đến chúng con trên con đường học và thực hành Pháp để bớt đi những ham thích của đời tại gia
 3. N
  N

  Ngoc khuyên

  07/03/2024
  Chúng con xin tri ân Cô chủ nhiệm đã chỉ dậy để chúng con hiểu được thêm về giữ giới khi tu bát quan trai giới, được nhiều lợi ích nhất cho phật tử tại gia khi còn nhiều gia duyên ạ.
 4. N
  N

  Ngô thị Thúy pd Thúy Diệu Hương

  08/11/2023
  Con thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, Cô chủ nhiệm đã tạo duyên cho chúng con được tu tập ạ
 5. L
  L

  LÊ THẾ BẢY

  25/08/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã tạo duyên cho chúng con và chỉ dạy cho chúng con được tu tập ạ!