Nghi thức trợ niệm dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Lời Dẫn

Con người sau khi chết, sẽ tiếp tục đi đến các cảnh giới mới: cảnh giới của chư Phật hoặc lục đạo luân hồi. Một người khi mới chết, nếu chưa đắc giải thoát sẽ tái sinh ngay sang kiếp sống mới thuộc 1 trong 6 cảnh trong luân hồi: trời, A – tu – la, người, súc sinh, ngã quỷ, địa ngục.

Ý nghĩa và lợi ích của việc trợ niệm cho người mới chết

Người mới chết rất dễ rơi vào cõi ngã quỷ, vì khi cận tử nghiệp tâm trí họ thường bị các niệm về tham ái chi phối. Nếu sau khi chết, người đó tái sinh ngay vào các cảnh giới: trời, người, súc sinh hay địa ngục, thì việc trợ niệm sẽ không cần thiết. Nếu sau khi chết, người đó tái sinh vào cảnh giới ngã quỷ thì việc trợ niệm là vô cùng cần thiết.

Trợ niệm là gì?

Trợ là hỗ trợ, niệm là hiện tiền; trợ niệm là phương pháp giúp cho thần thức hương linh giữ được chính niệm hiện tiền, để hương linh được tỉnh táo, nương vào Pháp Phật mà giữ tâm tư được thư thái, tỉnh thức, xả bỏ những niệm ái chấp, oán kết mà hoan hỷ nương tựa Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, được tái sinh vào cảnh giới an lành.

Trợ niệm có vai trò quan trọng như thế nào đối với người vừa qua đời?

Một người khi mới chết chưa đắc giải thoát, thần thức của họ chuyển sinh liên tục hoặc là về cảnh giới tốt hoặc xuống cảnh giới không tốt, bởi các duyên sau: thần thức tự bị cảm thọ hoang mang, hoảng sợ bởi các nghiệp quả không tốt; do sự giác ngộ hiện tại của thần thức nếu được khai thị trợ duyên tốt; do phúc báu từ gia đình hồi hướng.

Giai đoạn đầu trong kiếp sống mới, trong cảnh giới mới này, thần thức hương linh thường hay hoang mang, lo sợ, bất an, thần thức hương linh không biết nương tựa vào đâu. Vì vậy việc trợ niệm cho thần thức là rất cần thiết. Nếu thần thức được người biết tu tập kề bên để trợ niệm, khai thị cho thần thức khởi sinh được các niệm thiện, niệm giác ngộ bằng các bài kinh, khiến thần thức giữ được tâm bình thản trợ cùng với việc người nhà làm phúc cúng dường hồi hướng phước báu cho thần thức, thì thần thức sẽ dễ được chuyển sinh sang cảnh giới cao tốt như làm Thần làm Tiên hoặc cõi người, cõi trời.

B. Cách Thực Hành Nghi Lễ

Bước 1: Khai lễ – Trợ niệm – Cúng thực

Gồm các phần: từ đầu đến phần 14 (cúng thực)

(Lưu ý: tại phần 8 chỉ tụng 1 bài kinh đầu)

Bước 2: Trợ niệm. Các chu kỳ nối tiếp nhau

Một chu kỳ gồm nhiều vòng có các phần: một bài kinh tại phần 8 đến phần 12 (Niệm Phật). Tụng đến vòng bài kinh cuối cùng của phần 8 (đến phần 12), được gọi là hết một chu kỳ.

Sau đó lại tụng chu kỳ 2 cho tới gần hết thời gian trợ niệm, thì tiếp đến bước 3 (kết lễ)

(Lưu ý: kết lễ tùy duyên theo thời gian trợ niệm, không nhất thiết là phải cuối chu kỳ)

Bước 3: Kết lễ

Gồm các phần: phần trợ niệm sau cùng từ phần 14 (Cúng Thực) cho tới hết (Tam Quy).

C. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html 

2. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Đánh 3 chuông lễ 1 lễ, sau đó đánh một hồi chuông. Dứt hồi chuông, bắt đầu đánh chuông, từng tiếng thong thả. Chủ sám hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Bạch Phật

(Quỳ, chủ lễ bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Phật tử chúng con theo pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))…, sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng, cùng Câu lạc bộ, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ tại địa chỉ… để trợ niệm cho thần thức đạo hữu Phật tử, khi còn sống mang tên là…, Pháp danh… đã phát tâm Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng và đã bỏ báo thân vào hồi… giờ, ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con nhất tâm thỉnh mời thần thức Phật tử, nếu chưa tái sinh về cõi trời hay cõi người, thì được vân tập về nơi đây, cùng chúng con tu tập nghe kinh thính pháp, nghe lời khai thị cầu giác ngộ và thọ hưởng phẩm thực hiến cúng của gia đình tín chủ.
Chúng con xin nhất tâm thỉnh mời.
Và chúng con cũng xin thỉnh mời chư hương linh gia tiên tiền tổ (họ của gia đình tín chủ)… hợp duyên với gia đình tín chủ, các hương linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tín chủ, hương linh hữu duyên với đàn lễ này cùng được vân tập về đây tu tập.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Lễ Phật

(Quỳ; pháp khí: khánh)

Đại từ, đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ, đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

6. Khai Thị Thỉnh Thần Thức Phật Tử Cùng Tu Tập

(Quỳ, chắp tay)

Đại chúng hướng về ban thờ, chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin đọc lại lời khai thị cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)... được về tại đàn lễ cùng với chúng con tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Đại chúng hướng về phía người mất, 1 hồi khánh)
Này hỡi thần thức Phật tử khi còn thân người mang tên (tên người mất, Pháp danh)… (1 khánh)
Này hỡi thần thức Phật tử khi còn thân người mang tên (tên người mất, Pháp danh)… (1 khánh)
Này hỡi thần thức Phật tử khi còn thân người mang tên (tên người mất, Pháp danh)… (1 khánh)

Bây giờ thần thức đã sang một kiếp sống mới, không phải là kiếp sống của cõi người nữa. Khi xưa mang thân người, Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… thuộc đạo tràng… tu tập trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, và thực hành công hạnh Bồ Đề. Đó là công hạnh truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… cũng tu rất nhiều công đức, tụng kinh, nghe Pháp, hành thiền, cúng dường, bố thí, phóng sinh, giúp đỡ rất nhiều người được giác ngộ Phật Pháp, được tu tập Phật Pháp, cùng với nhau trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa tại đạo tràng… Bao nhiêu công đức đó, thì giờ này được hưởng phước phần cho thân mới, đó là thần thức Phật tử. Với các công đức đó, thì sẽ được sinh lên các cõi lành như cõi người, cõi trời, nhưng đôi khi còn chút duyên ái đối với thân bằng quyến thuộc có thể làm chậm giờ phút sinh về cõi Trời, cõi người mà vẫn mang thân là thần thức.

Giờ này xin thỉnh thần thức cùng với các Phật tử tiếp tục tu tập để đoạn trừ các tâm niệm tham ái, nếu như còn vương xót trong tâm thức để thần thức sớm được chuyển sinh sang cõi cao tốt hơn, cõi người, cõi trời để tiếp tục tu tập.

Giờ này xin nhất tâm thỉnh thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… cùng với các đạo hữu Phật tử chúng tôi cùng nhau tu tập.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 khánh)
Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 khánh)

Đại chúng hướng về ban thờ, chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho chúng con. Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… khi mang thân người tu tập rất nhiều công đức, như Đức Phật chỉ dạy nếu giữ Bát quan trai giới 1 ngày 1 đêm thì sau khi mạng chung được sinh lên cõi Trời hưởng hạnh phúc lâu dài nhưng bởi vì chúng con không rõ biết là sau khi bỏ báo thân thì Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… đã sinh ở cõi nào, cho nên chúng con nương tựa vào pháp hộ niệm, trợ niệm mà Đức Phật đã chỉ dạy để chúng con tiếp tục hộ duyên trong buổi lễ này cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)... được tăng phước, tăng duyên, dù là còn trong thân thần thức hay sinh ở cõi nào cũng đều có lợi ích. Nếu đang ở trong thân thần thức thì được vân tập về đây cùng chúng con tiếp tục tu tập các công đức để cầu Vô thượng Bồ Đề.

Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 hồi khánh)

Chủ sám: Thỉnh đại chúng chúng ta an tọa, chúng ta khai Pháp tụng kinh.

7. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

8. Tụng Kinh/Sám

(Pháp khí: mõ, chuông)

Bài kinh: Niệm Phật

Bài kinh: Mười Danh Hiệu của Phật

Bài Kinh: Sám Hồng Danh
Lưu ý: Chỉ dùng thân kinh từ phần Đảnh lễ Phật – không dùng nghi thức

Bài kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

Bài kinh: Sáu Pháp Hòa Kính

Bài Kinh: Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám
Lưu ý: Chỉ dùng thân kinh từ phần Đảnh lễ Phật – không dùng nghi thức

Bài kinh: Tam Bảo

Bài kinh: Đức Tin Nơi Tam Bảo Và Quả Báu

Bài sám: Sám Hối Sáu Căn

Bài kinh: Phật Thuyết Kinh Trai Giới

Bài kinh: Phật Nói Kinh Bát Quan Trai

Bài Kinh: Đức Phật Thích Ca Khi Phát Tâm Bồ Đề Phát Nguyện Thực Hành Đại Bi

Bài Kinh: Tiền Thân Đức Phật Thích Ca Khi Phát Tâm Bồ Đề Phát Nguyện Thực Hành Sáu Ba-la-mật

9. Khai Thị

(Tùy vào nội dung mỗi bài kinh mà đọc các cụm từ: nghe kinh/sám hối. Tùy duyên quỳ/ngồi, hướng về người chết)

Chủ sám đọc, đại chúng chắp tay hướng theo:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin được đọc lời khai thị, nhắc cho thần thức Phật tử nhớ nghĩ an trú trong niệm thanh tịnh, trong công đức thanh cao mà khi còn mang thân người, Phật tử đã phát tâm Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề tại Câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, để thần thức của Phật tử được tăng thêm công đức, được lợi ích an vui.

– Hỡi thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… thần thức vừa (nghe kinh/sám hối) thần thức hãy nhớ lại, khi còn mang thân người, thần thức Phật tử đã cùng với các Phật tử chúng tôi tu trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, chúng ta một lòng tin kính cúng dường Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo; chúng ta đã thường sách tấn nhau tinh tấn sám hối, tụng kinh, nghe Pháp, tu thiền, cùng nhau kính tín thực hành giới, đã phát tâm Bồ Đề tu lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề. Phúc báu phát sinh từ những sự chân thật thực hành pháp đó, sẽ mang lại sự hoan hỷ, mang lại hạnh phúc lâu dài cho thần thức Phật tử.

10. Nhắc Lại Niệm Quy Y – Công Hạnh Bồ Đề

10.1. Nhắc Lại Ý Nghĩa Tam Bảo

Giờ này (tên chủ lễ, Pháp danh)…, sẽ nhắc lại ý nghĩa của Tam Bảo.
Hỡi này thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)…, Tam Bảo là ruộng phúc lành của tất cả chúng sinh.

Đức Phật – Ngài là nhân vật có thật trong lịch sử nhân loại. Là bậc giác ngộ viên mãn nhất về công đức và trí tuệ, tối thượng giữa Trời và người. Sự xuất hiện của Ngài vì lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân loại. Với tâm đại bi, Ngài dạy cho chúng sinh giác ngộ về sự thật cuộc đời là khổ, dẫn dắt chúng sinh vào con đường thoát khổ và cách thực hành Bát chánh đạo để vượt thoát sự khổ.

Đức Pháp – Là những lời dạy của Ngài, những ai thực hành thì sẽ thoát được khổ đau, như phương thuốc giải các độc: tham sân si, tà kiến, ganh ghét, tật đố, phiền não, sinh tử… Pháp đem lại an lạc, hạnh phúc tuyệt đối Niết Bàn an vui cho chúng sinh.

Đức Tăng – Là người thầy dẫn đường, thay Phật giữ gìn và hoằng dương Chính Pháp. Các Ngài xả bỏ dục lạc, tham ái thế gian, đi theo Đức Phật, lấy nguyện Giác ngộ, nguyện cứu độ làm bản hoài của mình. Noi theo Đức Thế Tôn, làm ruộng phúc lành và làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh.

Trên thế gian này, không có một tôn giáo nào, một Đấng giáo chủ, một giáo lý, giáo luật hay một hội chúng nào có thể làm nơi cho chúng sinh đặt niềm tin hay nương tựa, hoặc có thể làm ruộng phước màu mỡ cho chúng sinh gieo trồng ngoại trừ Tam Bảo.

Tam Bảo là Tối thượng trân bảo, là nơi nương tựa vững chắc nhất. Vì chỉ có Tam Bảo mới có đủ khả năng giúp cho chúng sinh thoát đau khổ, không chỉ trong hiện tại mà còn thoát đau khổ trong nhiều kiếp vị lai.

Và đặc biệt thần thức nên nhớ là trong mỗi chúng ta đều có Tam Bảo, đấy là bản tâm sáng suốt, thanh tịnh và bình đẳng vậy.

10.2. Nhắc Lại Ý Nghĩa Tâm Bồ Đề

Hỡi thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)…, giờ này (tên chủ lễ, Pháp danh)… xin nhắc lại ý nghĩa của tâm Bồ Đề

Này hỡi thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)…, tâm Bồ Đề là tâm cao quý, bao dung, che chở và bao bọc cho tất cả chúng sinh, nâng đỡ các loài, yêu thương mà không cầu lợi ích riêng cho mình, chỉ một lòng cầu trí tuệ giải thoát, giác ngộ, đem tâm bình đẳng giáo hóa chúng sinh. Khi đã thành tựu, lại đưa đến cho chúng sinh vô lượng an lạc.

Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy:

– Bồ Đề Tâm là con đường lớn, vì có thể đưa người vào được cõi Nhất thiết trí.

– Bồ đề Tâm là con mắt sáng, vì có thể xem thấy hết thảy đường chánh nẻo tà.

– Bồ Đề Tâm là mặt trăng sáng, vì soi rõ các tịnh pháp đều viên mãn.

– Bồ Đề Tâm là nước sạch, vì rửa sạch tất cả dơ bẩn phiền não.

– Bồ Đề Tâm là ruộng tốt, vì nuôi dưỡng chúng sanh trong sạch.

– Bồ Đề Tâm là hạt giống tất cả Đức Phật, vì có thể sanh ra tất cả các pháp, tất cả các Đức Phật.

Hỡi thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)…, trước đây khi còn mang thân người, thần thức đã từng được quy y, được phát tâm Bồ Đề và thực hành nguyện Bồ Đề, nay giờ phút này thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… hãy bình tâm nhớ lại những thiện nghiệp, những hạnh lành mà mình đã từng làm trước đây, nhờ vậy mà thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)... sẽ được hạnh phúc.

11. Quy y Tam Bảo – Phát tâm Bồ Đề

(Ngồi, hướng lên tôn tượng/tôn hình Phật)

Giờ này thỉnh thần thức đạo hữu Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… tiếp tục cùng với Phật tử chúng tôi, tâm tưởng theo lời đọc tụng của chúng tôi, mà an trú trong niệm quy y, trong pháp lục hòa, trong hạnh nguyện Bồ Đề để cầu Vô Thượng Bồ Đề.

(Quỳ gối, chủ sám đọc, đại chúng hòa theo sau)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử chúng con chí thành xin phát nguyện:

Chúng con nguyện đời đời Quy y Phật (1 chuông. 1 vái)
Chúng con nguyện đời đời Quy y Pháp (1 chuông. 1 vái)
Chúng con nguyện đời đời Quy y Tăng (1 chuông. 1 vái)

Chúng con xin phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương giới Pháp của Phật, phát tâm Bồ Đề tu pháp lục hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.
Hồi hướng cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 chuông. 1 lễ)

12. Niệm Phật

(Quỳ gối, chắp tay)

Chủ sám: Giờ này xin thỉnh thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… cùng với chúng tôi niệm hồng danh Đức Phật. (3 khánh)

(Đại chúng ngồi, Pháp khí: mõ, 3 tiếng chuông)

Kính Lạy Đức Phật Thích Ca
Cha lành cứu khắp gần xa muôn loài
Con xin trì niệm danh Ngài
Bổn Sư – Thầy của các loài chúng sinh
Thích Ca tộc họ của Ngài
Mâu Ni tịch tịnh trong ngoài thân tâm
Thần thức hãy phát tâm thành
Tri ân nhớ nghĩ thâm ân Phật Đà
Phật Đà như mẹ như cha
Giúp cho thần thức thoát qua luân hồi.
Nam mô Sa bà giáo chủ Điều Ngự Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông)

(Pháp khí: mõ)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (5 phút. 3 chuông)

(Pháp khí: mõ)

Đức Phật – bậc Vô thượng
Liễu thông pháp Vô thượng
Ban bố pháp Vô thượng
Chuyển đạt pháp Vô thượng
Chính Phật Bảo như vậy
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này
Được sống chân hạnh phúc. (3 chuông)

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. (5 phút. 3 chuông)

13. Cúng Dường Tam Bảo

(Đại diện gia đình bạch trước ban thờ Phật. Nếu gia đình không cúng dường Tam Bảo thì không thực hiện phần này)

Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là…, Pháp danh (nếu có)…, con xin thay mặt cho gia đình, con đã hiểu rõ về lời Đức Phật dạy, nên gia đình con đã thỉnh đạo tràng đến trợ niệm cho (bố, mẹ…) tên là… Pháp danh… bỏ báo thân vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi. Hôm nay trong buổi lễ này, gia đình con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với tâm hộ trì Tam Bảo, mong nguyện Tam Bảo trụ mãi ở thế gian làm ruộng phước lành cho nhân thiên với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báo đến cho thần thức của (bố, mẹ…) tên… Pháp danh… nguyện cho thần thức tăng trưởng phước duyên, được sinh về cảnh giới an lành.

– Con xin cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là…, để hồi hướng cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các hương linh có duyên đã được thỉnh mời trong đàn lễ này.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

14. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì chứng giám, chư hương linh hoan hỷ, hôm nay gia đình tín chủ thành tâm sắm sửa vật thực dâng cúng:

Thượng: xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì.
Sau: xin hiến cúng cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)... bỏ báo thân vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi, cùng xin hiến cúng đến cho tất cả các hương linh mà chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)... cùng các hương linh được nương sự hiến cúng trong đàn lễ cúng này của gia đình tín chủ mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho thần thức
Cùng các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Tâm Bồ Đề kiên cố
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 vái)

15. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay; chủ lễ bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử chúng con được cử làm đại diện, xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, công đức trong buổi lễ trợ niệm này cùng công đức của gia đình tín chủ về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… giờ… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi, nguyện cho thần thức Phật tử, được an trú trong chánh niệm nương tựa Tam Bảo, nguyện Bồ Đề hạnh Bồ Đề, được chư Phật, được Tam Bảo gia trì tiếp độ, khiến cho được an nhiên tự tại, tiếp tục được gặp Bậc minh Sư, Thiện hữu tri thức dẫn dắt tu hành, tu Pháp lục hòa, được kết duyên pháp lữ với chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Chúng con cũng xin hồi hướng công đức cho chư vị hương linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên của gia đình tín chủ, chư hương linh đã được mời về đây ngày hôm nay tu tập, nguyện cho các hương linh cũng được tăng trưởng phước lành, tín tâm Tam Bảo, kết duyên pháp lữ cùng với chúng con tu hành cầu Vô thượng đạo.
Chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, đến cho gia đình tín chủ, nguyện cho gia đình tín chủ được an lành, tín tâm Tam Bảo được tăng trưởng, đầy đủ nhân duyên, phát tâm Bồ Đề, tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề, được lợi ích giải thoát.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

16. Hồi Hướng

(Quỳ; pháp khí: mõ)

Trợ niệm công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (1 chuông)

17. Tam Tự Quy

(Quỳ; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 24 tháng 1 năm 2024

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP
 
I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]
-
aa
+
5,864 lượt xem
28/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ