Bài kinh: Phật Nói Kinh Bát Quan Trai

Nghe như vầy:
Một thời Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
­Nay Ta sẽ nói về pháp Bát quan trai của bậc Thánh. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Khéo suy nghĩ, nay Ta sẽ giảng nói.

Các Tỳ-kheo thưa:
­Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Khi ấy các Tỳ-kheo đều theo Phật để thọ giáo.

Đức Thế Tôn bảo:
­Này các Tỳ-kheo, nếu các tộc tánh nam, tộc tánh nữ có tín tâm muốn biết Bát quan trai của bậc Thánh, hãy chỉ dạy cho họ nói như vầy: “Giống như bậc A-la-hán, suốt đời cho đến chết không sát sanh, cũng không dạy người sát sanh, không có tâm oán hận, thường ôm lòng hổ thẹn, có lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh, con tên là…, họ là…, theo lời dạy của A-la-hán, từ ngày hôm nay về sau, tùy theo ý muốn không còn sát sanh, không lòng oán hận, thường ôm lòng hổ thẹn, có lòng từ thương yêu tất cả chúng sanh.

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không trộm cắp, thích bố thí, cũng không dạy người trộm cắp, thường thích ở chỗ tĩnh lặng. Như vậy, con tên là…, họ là…, theo lời dạy của A-la-hán, tùy theo ý muốn không còn trộm cắp, thường nuôi tâm bố thí, thích ở chỗ vắng vẻ, thanh tịnh.

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không theo hạnh bất tịnh, thường tu phạm hạnh, thanh tịnh không ô uế, tự mình được vui thích. Như vậy, con tên là…, họ là…, theo lời dạy của A-la-hán, từ ngày hôm nay về sau, tùy theo ý muốn, không còn dâm dật nữa, thanh tịnh, không ô uế.

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không nói dối, thường nói lời chân thật, hết mực tôn quý, là các vị tôn trưởng cao quý trong cuộc đời. Như vậy, con tên là…, họ là…, theo lời dạy của A-la-hán, từ hôm nay về sau, tùy theo ý muốn không còn nói dối, cũng không dạy người khiến họ nói dối, thường nói lời chân thật, làm bậc Tôn trưởng ở đời, không nói dối.

Giống như bậc A-la-hán, cả đời không uống rượu. Như vậy, con tên là…, họ là…, từ nay về sau, tùy theo ý muốn, cũng không uống rượu, cũng không dạy bảo người uống rượu.

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không vi phạm trai giới, ăn đúng giờ. Như vậy con tên là…, họ là…, một ngày một đêm này, tùy theo ý muốn cũng không vi phạm trai giới, cũng không dạy bảo người vi phạm trai giới, ăn đúng giờ.

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không ngồi giường cao đẹp. Như vậy con tên là…, họ là…, ngày và đêm hôm nay không ngồi giường cao rộng, cũng không dạy bảo người khác ngồi.

Giống như bậc A-la-hán, suốt đời không tập ca múa, vui chơi, cũng không mặc đồ gấm vóc và đeo các thứ trang sức, dùng hương xông ướp xoa vào người. Ngày đêm hôm nay con cũng không tập ca múa, vui chơi, cũng không mặc đồ gấm vóc, mang các đồ trang sức, dùng hương xông ướp xoa vào người.

Như vậy là tu tập pháp Bát quan trai của bậc Thánh; công đức của pháp Bát quan trai này không có hạn lượng, chỉ có thể nói rằng có nhiều phước, có nhiều công đức, có nhiều phước báo mà thôi. Công đức như vậy rất nhiều, không thể kể hết.

Này các Tỳ-kheo, ví như nước của năm con sông lớn đều đổ về một nơi chốn. Đó là Hằng-già, Diêu-bà-noa, Tân-đầu, A-chỉ-da, Bà-đề-ma-khí. Nước nơi các con sông ấy chẳng thể lượng tính, chỉ có thể nói bao nhiêu là nước, bao nhiêu là nước ở trong bình, có bao nhiêu là nước ở ngàn bình, trăm ngàn bình. Cũng như vậy, Bát quan trai của bậc Thánh phước đức không thể kể lường, chỉ nói là: có bao nhiêu là phước, bao nhiêu là công đức, bao nhiêu là quả báo mà thôi, phước đức to lớn ấy không thể tính kể được.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng dạy đều hoan hỷ phụng hành.

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Cư sĩ Cừ Kinh Thanh

-
aa
+
1,185 lượt xem
04/04/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ