Nghi thức lễ Ngũ Bách Danh (dành cho trường hợp không tu trực tiếp tại chùa và không tu trực tuyến theo chư Tăng)

Xem thêm: Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh

A. Lời Dẫn Đầu

Kính thưa quý đạo hữu, lễ Ngũ Bách Danh là thực hành lễ 500 lễ hồng danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm, nhằm để sám hối các tội lỗi và nhờ sự sám hối đó, nghiệp chướng được tiêu trừ khiến chuyển hóa bệnh tật, thọ mạng được dài thêm, tín tâm được tăng trưởng.
Chư Tăng đại diện cho Tam Bảo, vì lợi ích cho nhân dân Phật tử, mà dẫn lễ sám hối, cho nên khi chúng ta theo chư Tăng lễ bái sám hối trực tiếp/trực tuyến hay lễ bái theo nghi thức này, theo đúng khung thời gian phát nguyện (ngày/giờ) cùng chư Tăng, thì chúng ta sẽ được hòa cùng vào năng lượng tâm thanh tịnh của chư Tăng và đó chính là lợi ích của sự nương tựa Tam Bảo, khiến tâm của chúng ta tăng thượng được thiện pháp và đó cũng là nhân duyên, khiến tiêu trừ bệnh tật hiện đang có và bệnh tật sẽ phát sinh sau này của nghiệp lực.

Khuyến Tu

Trường hợp thân đang có bệnh: Cố gắng sắp xếp thời gian để tu. Nếu ốm mệt quá thì có thể lễ quỳ, mệt quá nữa thì ngồi vái.
Trường hợp không có thời gian theo hết khóa lễ của chư Tăng, thì tùy duyên tham gia.
Phát nguyện tu theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, để có thêm phần công đức thù thắng từ pháp Lục Hòa.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức lễ Ngũ Bách Danh - Cập nhật sau

B. Hướng Dẫn

I. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

Lưu ý: Nếu trong quá trình Lễ Ngũ Bách Danh có hiện tượng bất thường thì chỉ bạch nội dung thỉnh hương linh hiện tượng bất thường tại phần 3. Văn Khấn.

II. Cách thực hành nghi thức

- Địa điểm: Tùy duyên; Thực hành trước ban thờ tùy duyên có/không dùng hương đốt.

- Trường hợp thực hành đầy đủ nghi thức:

+ Khóa lễ khai/kết đàn.
+ Trường hợp thực hành 1 thời khoá/1 ngày.

- Trường hợp 1 ngày thực hành nhiều thời khoá:

+ Thời khóa đầu tiên: từ đầu -> phần lễ.
+ Thời khóa tiếp theo: phần văn bạch và phần lễ
+ Thời khóa cuối cùng: phần văn bạch, phần lễ và tiếp đến hết.

- Số lễ trong 1 thời khóa: Tùy duyên.

- Cúng thực:

+ Tùy duyên có/không.
+ Trường hợp có cúng và thực hành nhiều thời khóa/1 ngày, thì chỉ cúng 1 lần.

C. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: 

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: 

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Đệ tử con được phân làm chủ sám, đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh 19/2, hôm nay chúng con xin nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ hồng danh và hạnh nguyện đại từ, đại bi, cứu khổ cứu nạn của Ngài để sám hối, tăng trưởng công đức, hồi hướng tiêu trừ các nghiệp bệnh hiện đang có trên thân (đọc tên bệnh)... của chúng con và xin tiêu trừ ác nghiệp phát sinh các bệnh sau này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu (khai đàn/tiếp/kết đàn) lễ Ngũ Bách Danh.

Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) chúng con xin nhất tâm thỉnh mời (Tu nhóm Phật tử tự bạch):

- Thỉnh hương linh

+ Thời khóa tu khai đàn:

Các chúng hương linh có oán kết trên nghiệp sát sinh của chúng con từ vô lượng kiếp tới nay, đang báo oán trên thân bệnh mà chúng con đã biết (kể tên bệnh nếu có: trên các bệnh…) và báo oán trên thân bệnh mà chúng con chưa biết, cũng như đang báo oán, sẽ báo oán các việc khác trong cuộc đời này của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này.

+ Thời khóa tu tiếp theo/kết đàn: Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh.

- Thỉnh hương linh hiện tượng bất thường (tùy duyên có/không): Chúng con xin thỉnh chư vị hương linh trên hiện tượng... được về đây cùng với chúng con tu tập (nếu đủ điều kiện thỉnh hương linh về đàn chẩn tế thì bạch: và về đàn chẩn tế ngày 19 tháng 2 năm... tại chùa Ba Vàng).

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì không đọc phần này; phát tâm hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):

+ Phát tâm tại khóa lễ: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…

+ Phát tâm về đàn chẩn tế tại chùa: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số)... về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng là…

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con vào khóa lễ, hoan hỷ nghe lời Đức Phật dạy và chúng con xin thành tâm tu tập để sám hối các tội lỗi sát sinh mà chúng con đã gây tạo (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của chúng con).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Dương Trí Tuệ Đức Quán Thế Âm, Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Quán Thế Âm Bồ Tát
Rộng phát Tâm Từ Bi
Công hạnh linh nhiệm mầu
Quán sát các âm thanh
Thấy chúng sanh đau khổ
Hóa độ cứu quần mê
Thoát khỏi muôn vàn khổ
Sớm lên bờ giác ngộ.
Bồ Tát Quán Thế Âm
Bốn mươi loại vô úy
Ba mươi hai hóa thân
Ngàn tay cùng ngàn mắt
Hàng phục chúng Ma Quân.
Đại Từ và Đại Bi
Cứu Khổ và Cứu Nạn
Linh Cảm Quán Thế Âm
Mây Từ nâng tòa sen
Tùy chốn hiện thân vàng
Nước cành Dương ban rải
Giọt Cam Lộ cứu đời
Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ tu tâm từ bi
Chuyển tải ánh sáng Pháp
Giác ngộ khắp chúng sinh
Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ hành hạnh cứu khổ
Chăm chỉ quyết tu hành
Tự giác và giác tha
Sớm xa lìa tám nạn. (1 chuông)
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

5. Tán Dương Chi

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Cành dương nước tịnh,
Rải khắp ba ngàn,
Tánh không tám đức sạch trần gian,
Pháp giới rộng thênh thang,
Tội nghiệp tiêu tan,
Lửa đỏ hóa sen vàng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

6. Lễ Ngũ Bách Danh

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Ấn vào tên bài: 500 lễ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

7. Sám Nguyện Quán Thế Âm

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Bồ tát Quán Thế Âm:
Đại bi, Đại danh xưng,
Bậc vô vàn phương tiện.
Nay đệ tử chúng con,
Thành tâm lễ công hạnh,
Học từ bi trí tuệ
Sám hối mọi tội lỗi
Trong kiếp sống vô minh
Gây khổ lụy chúng sinh,
Bao công đức tạo ra
Nguyện hồi hướng tất cả
Cho khắp pháp giới này. (1 chuông)

Nguyện Ngài cứu khổ nạn,
Tâm từ bi mênh mang
Ánh tịnh quang tỏa khắp,
Màn si ám tiêu tan,
Ban an vui mãi mãi
Cho chúng sinh hoan hỷ. (1 chuông)
Ngài mong muốn tất cả,
Khỏi bệnh não, độc hại,
Giác ngộ lý vô thường
Hành Từ bi vô lượng. (1 chuông)

Con nay cung kính lễ,
Bậc Nghe danh cứu khổ
Con nay tự quy y
Đấng Cha Lành muôn thuở
Cho con đời nay vui,
Sau được vào viên tịch.
Nguyện chúng sinh ba cõi
Giải thoát mọi khổ não
Hữu tình và vô tình
Đều trọn thành Phật đạo. (1 chuông)
Nam mô nhĩ căn viên thông đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

8. Phát Nguyện Bồ Đề 

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Bạch Phát Nguyện

(Mục dành cho Phật tử đang bạch phát nguyện 49, 108 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đệ tử con đang bạch phát nguyện (49, 108) ngày, giờ này con xin được bạch.

a. Văn Bạch Dành Cho 107 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 108 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-108-ngay-c761.html#ii-van-bach-danh-cho-107-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-108-ngay

b. Văn Bạch Dành Cho 48 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 49 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-49-ngay-c4292.html#ii-van-bach-danh-cho-48-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-49-ngay

10. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

11. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát! Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, các công đức tụng kinh cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng (cầu siêu) cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng (cầu an) cho hiện tại nguyện được tiêu trừ các ác nạn, quả báo do nghiệp sát sinh của chúng con và chúng con xin (đọc mong cầu)…

(- Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp Hòa Kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các hương linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Hương linh có oán kết
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

-
aa
+
143,403 lượt xem
05/04/2023

Bình luận (10)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Huong võ

  12/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô đại từ đai bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát! Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân cô chủ nhiệm CLBCV Tâm Chiếu Hoàn Quán đã cho con được thực hành lễ Ngũ Bách Danh, niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con rất hoan hỷ và đã hoàn thành xong 500 lễ. Con thấy thật sảng khoái cảm giác 1 phần tội lỗi sát sinh của mình được hoá giải. Con nguyện thực hành công hạnh Bồ để cầu vô thượng Bồ đề.

 2. H
  H

  Huong võ

  11/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô đại từ đai bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát! Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân cô chủ nhiệm CLBCV Tâm Chiếu Hoàn Quán đã cho con được thực hành lễ Ngũ Bách Danh niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con rất hoan hỷ và đã hoàn thành xong 500 lễ. Con thấy thật sảng khoái cảm giác 1 phần tội lỗi sát sinh của mình được hóa giải. Con nguyện thực hành công hạnh Bồ để cầu vô thượng Bồ đề.

 3. T
  T

  Tạ Hồng Mến

  09/04/2023

  Nghi thức rất chi tiết đầy đủ, con xin thành kính tri ân Cô ạ

 4. T
  T

  Thảo Nguyễn

  09/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng chư đại đức Tăng Ni và Cô CN ạ

 5. X
  X

  Xuân Trần

  09/04/2023

  Con thành kính tri ân Tam Bảo, con tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và cô CN ạ