Nghi thức tu tập lễ Ngũ Bách Danh

Xem thêm: Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - Ngũ Bách Danh 

A. Lời Dẫn Đầu

Kính thưa quý đạo hữu, lễ Ngũ Bách Danh là thực hành lễ 500 lễ hồng danh công hạnh của Đức Quán Thế Âm, nhằm để sám hối các tội lỗi và nhờ sự sám hối đó, nghiệp chướng được tiêu trừ khiến chuyển hóa bệnh tật, thọ mạng được dài thêm, tín tâm được tăng trưởng.
Chư Tăng đại diện cho Tam Bảo, vì lợi ích cho nhân dân Phật tử, mà dẫn lễ sám hối, cho nên khi chúng ta theo chư Tăng lễ bái sám hối trực tiếp/trực tuyến hay lễ bái theo nghi thức này, theo đúng khung thời gian phát nguyện (ngày/giờ) cùng chư Tăng, thì chúng ta sẽ được hòa cùng vào năng lượng tâm thanh tịnh của chư Tăng và đó chính là lợi ích của sự nương tựa Tam Bảo, khiến tâm của chúng ta tăng thượng được thiện pháp và đó cũng là nhân duyên, khiến tiêu trừ bệnh tật hiện đang có và bệnh tật sẽ phát sinh sau này của nghiệp lực.

Khuyến Tu

Trường hợp thân đang có bệnh: Cố gắng sắp xếp thời gian để tu. Nếu ốm mệt quá thì có thể lễ quỳ, mệt quá nữa thì ngồi vái.
Trường hợp không có thời gian theo hết khóa lễ của chư Tăng, thì tùy duyên tham gia.
Phát nguyện tu theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, để có thêm phần công đức thù thắng từ pháp Lục Hòa.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: Nghi thức tu tập lễ Ngũ Bách Danh 

B. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

1. Hai trường hợp thực hành nghi thức
- Không tham gia lễ trực tiếp/trực tuyến theo chư Tăng.
- Tham gia lễ trực tiếp/trực tuyến, thời khóa khác tu theo nghi thức.

2. Cách thực hành nghi thức
- Khai đàn: Thực hành đầy đủ nghi thức. Văn bạch thực hành phần (3.b).
- Các thời khóa tiếp theo trong 3 ngày:

+ Trường hợp tu 1 ngày nhiều thời khóa: Có/không nguyện hương -> Văn bạch thực hành phần (3.a) -> Lễ Ngũ Bách Danh -> Có/không cúng thực -> Phục nguyện theo văn phục nguyện hàng ngày (10.a) -> Bạch hạ lễ (nếu có).

+ Trường hợp tu 1 thời khóa/ngày: Như trường hợp trên, nhưng phần phục nguyện thực hành theo (10.b).

- Kết đàn: Thực hành đầy đủ nghi thức. Văn bạch thực hành phần (3.a).

3. Số lễ trong 1 thời khóa: Tùy duyên.

C. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: [1]

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: [2]

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

a. Văn bạch hàng ngày và kết đàn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!
Đệ tử con tên là… ở tại… Chúng con xin tu (tiếp/kết đàn) lễ Ngũ Bách Danh và cũng xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa), xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh như (các) khóa lễ tu tập trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau:…) hoan hỷ về tại đàn tràng và cùng chúng con tu tập.

Nếu cúng dường hồi hướng thêm tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này.
(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Văn bạch khai đàn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (và hiện tại đang ở trọ tại…) là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng [3])

*Nhóm/đạo tràng: Con xin đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tiếp)

Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh 19/2, hôm nay chúng con xin nương tựa trên Sư Phụ cùng chư Tăng, hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ hồng danh và hạnh nguyện đại từ, đại bi, cứu khổ cứu nạn của Ngài để sám hối, tăng trưởng công đức, hồi hướng tiêu trừ các nghiệp bệnh hiện đang có trên thân (đọc tên bệnh)... của chúng con và xin tiêu trừ ác nghiệp phát sinh các bệnh sau này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu tập lễ bái sám hối, theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) chúng con xin thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch)

Bạch thỉnh các mục tâm linh

Các chúng vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp sát sinh của con từ vô lượng kiếp tới nay, đang báo oán trên thân bệnh mà con đã biết (kể tên bệnh nếu có: trên các bệnh…) và báo oán trên thân bệnh mà con chưa biết, cũng như đang báo oán, sẽ báo oán các việc khác trong cuộc đời này của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này, (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau:…) cũng được về đây cùng chúng con tu tập.

Nếu cúng dường hồi hướng tại khóa lễ này thì bạch [5]: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Dương Trí Tuệ Đức Quán Thế Âm, Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Quán Thế Âm Bồ Tát
Rộng phát Tâm Từ Bi
Công hạnh linh nhiệm mầu
Quán sát các âm thanh
Thấy chúng sanh đau khổ
Hóa độ cứu quần mê
Thoát khỏi muôn vàn khổ
Sớm lên bờ giác ngộ.
Bồ Tát Quán Thế Âm
Bốn mươi loại vô úy
Ba mươi hai hóa thân
Ngàn tay cùng ngàn mắt
Hàng phục chúng Ma Quân.
Đại Từ và Đại Bi
Cứu Khổ và Cứu Nạn
Linh Cảm Quán Thế Âm
Mây Từ nâng tòa sen
Tùy chốn hiện thân vàng
Nước cành Dương ban rải
Giọt Cam Lộ cứu đời
Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ tu tâm từ bi
Chuyển tải ánh sáng Pháp
Giác ngộ khắp chúng sinh
Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ hành hạnh cứu khổ
Chăm chỉ quyết tu hành
Tự giác và giác tha
Sớm xa lìa tám nạn. (1 chuông)
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

5. Tán Dương Chi

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Cành dương nước tịnh,
Rải khắp ba ngàn,
Tánh không tám đức sạch trần gian,
Pháp giới rộng thênh thang,
Tội nghiệp tiêu tan,
Lửa đỏ hóa sen vàng.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

6. Lễ Ngũ Bách Danh

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Ấn vào tên bài: 500 lễ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát

7. Sám Nguyện Quán Thế Âm

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Bồ tát Quán Thế Âm:
Đại bi, Đại danh xưng,
Bậc vô vàn phương tiện.
Nay đệ tử chúng con,
Thành tâm lễ công hạnh,
Học từ bi trí tuệ
Sám hối mọi tội lỗi
Trong kiếp sống vô minh
Gây khổ lụy chúng sinh,
Bao công đức tạo ra
Nguyện hồi hướng tất cả
Cho khắp pháp giới này. (1 chuông)

Nguyện Ngài cứu khổ nạn,
Tâm từ bi mênh mang
Ánh tịnh quang tỏa khắp,
Màn si ám tiêu tan,
Ban an vui mãi mãi
Cho chúng sinh hoan hỷ. (1 chuông)
Ngài mong muốn tất cả,
Khỏi bệnh não, độc hại,
Giác ngộ lý vô thường
Hành Từ bi vô lượng. (1 chuông)

Con nay cung kính lễ,
Bậc Nghe danh cứu khổ
Con nay tự quy y
Đấng Cha Lành muôn thuở
Cho con đời nay vui,
Sau được vào viên tịch.
Nguyện chúng sinh ba cõi
Giải thoát mọi khổ não
Hữu tình và vô tình
Đều trọn thành Phật đạo. (1 chuông)
Nam mô nhĩ căn viên thông đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần. 3 chuông)

8. Phát Nguyện Bồ Đề 

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành, [9]công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực [10]
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!

a. Thời khóa tiếp theo

Đệ tử con xin dừng thời khóa tu tập.

b. Thời khóa khai/kết lễ

Đệ tử chúng con xin hồi hướng các công đức của chương trình tu tập này [11]), công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng (công đức tạo lập được trong ngày hôm nay [12]) về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được tiêu trừ các ác nạn, quả báo do nghiệp sát sinh của chúng con và chúng con xin (đọc mong cầu)…
+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai, các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, thì bạch thêm: Chúng con lại xin hồi hướng…
(Tiếp)
Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

 

141,526 lượt xem
05/04/2023

Bình luận (10)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Huong võ

  09/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô đại từ đai bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát! Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân cô chủ nhiệm CLBCV Tâm Chiếu Hoàn Quán đã cho con được thực hành lễ Ngũ Bách Danh, niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con rất hoan hỷ và đã hoàn thành xong 500 lễ. Con thấy thật sảng khoái cảm giác 1 phần tội lỗi sát sinh của mình được hoá giải. Con nguyện thực hành công hạnh Bồ để cầu vô thượng Bồ đề.

 2. H
  H

  Huong võ

  09/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô đại từ đai bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát! Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư phụ cùng đại Tăng, con xin tri ân cô chủ nhiệm CLBCV Tâm Chiếu Hoàn Quán đã cho con được thực hành lễ Ngũ Bách Danh niệm đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Con rất hoan hỷ và đã hoàn thành xong 500 lễ. Con thấy thật sảng khoái cảm giác 1 phần tội lỗi sát sinh của mình được hóa giải. Con nguyện thực hành công hạnh Bồ để cầu vô thượng Bồ đề.

 3. T
  T

  Trần Thị Hà

  09/04/2023

  Phật tử xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và đại Tăng, xin tri ân cô CN đã vì chúng sinh mà hướng dẫn tu tập theo hạnh nguyện Bồtát Quán Âm để được tiêu trừ nghiệp chướng để có cuộc sống an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 4. X
  X

  Xuân Trần

  08/04/2023

  Con thành kính tri ân Tam Bảo, con tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và cô CN ạ

 5. Đào Thị Hồng Phượng

  08/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nay con vô cùng hoan hỉ được tham gia khóa Lễ Ngũ Bách Danh trực tuyến tại gia. Chân thành cảm ơn cô chủ nhiệm và các đạo hữu CLB Cúc Vàng!