Hướng dẫn điều kiện được thỉnh hương linh trong nghi thức tu và đàn lễ cúng thí thực về đàn chẩn tế

Xem hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm tại link:
https://phamthiyen.com/huong-dan-chung-danh-cho-cac-nghi-thuc-tu-tap-trong-nam-c4447.html

I. Điều Kiện Đủ Được Thỉnh Hương Linh Trong Nghi Thức Tu Tập Về Đàn Chẩn Tế

- Đủ các điều kiện sau:
+ Tu các chương trình tuần tự theo số thứ tự đã có trong các nghi thức (1, 2, 3,…) phù hợp với nhân duyên của mình.
+ Tu đúng/tu bù theo đúng hướng dẫn tại trong link: https://phamthiyen.com/huong-dan-tu-dung-tu-tuy-duyen-tu-bu-tu-duoi-tu-them-c4643.html 

+ Đạo tràng phải đăng ký danh sách tu tập cho Phật tử đúng hạn của câu lạc bộ. 

Lưu ý: Tu tùy duyên, tu đuổi, tu thêm thì không thỉnh hương linh về đàn chẩn tế.

II. Điều Kiện Được Cúng Thí Thực Thỉnh Hương Linh Về Đàn Chẩn Tế

1. Điều kiện

Đủ các nhân duyên sau:
+ Nhân duyên cúng thí thực là nhân duyên tu các chương trình, mà câu lạc bộ hướng dẫn được tùy duyên cúng thí thực để thỉnh hương linh về đàn chẩn tế.
+ Tu đủ/tu bù đúng chương trình, đúng thời gian câu lạc bộ phát động.

2. Các hướng dẫn khác

- Địa điểm cúng thí thực: Tùy duyên
- Hình thức: Cá nhân/nhóm/đạo tràng.
- Số lần cúng: Tùy duyên.
- Thời gian cúng: Trong khoảng thời gian tu tập của chương trình và trước thời gian đàn chẩn tế ở chùa diễn ra. (Lưu ý: nếu chương trình nào câu lạc bộ/chư Tăng khai đàn tu, như chương trình tu theo ba tháng an cư của chư Tăng, thì Phật tử nếu muốn cúng thí thực, thì phải cúng sau thời gian câu lạc bộ/chư Tăng khai đàn).

Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn)

III. Trường Hợp Xin Hủy Lời Đã Bạch Thỉnh Hương Linh Về Đàn Chẩn Tế

1. Các trường hợp phải hủy lời bạch thỉnh hương linh về đàn chẩn tế

- Tu không đúng như hướng dẫn trên (I và II)
- Bạch nhầm các hương linh của các chương trình khác mà câu lạc bộ không hướng dẫn thỉnh về đàn chẩn tế.

2. Các hướng dẫn

- Địa điểm bạch: Trước ban thờ bạch riêng hoặc bạch vào khóa lễ tu; nơi thanh tịnh chắp tay hướng lên hư không.
- Thời gian bạch: Sau khi phát hiện mình không tu đủ điều kiện như hướng dẫn/thỉnh nhầm hương linh.

- Sắp lễ khi bạch: Nếu bạch tại ban thờ thì tùy duyên có/không sắp lễ.

- Số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt.

3. Văn bạch

https://phamthiyen.com/van-bach-lien-quan-den-dan-chan-te-c4460.html#ii-van-bach-sam-hoi-cao-bach-khong-thinh-vong-linh-ve-dan-chan-te-do-khong-tu-du-dieu-kien

4. Văn bạch liên quan đến đàn chẩn tế

Ấn vào tên bài: Văn bạch liên quan đến đàn chẩn tế

 

-
aa
+
20,670 lượt xem
18/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ