Nghi thức nhập quan dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài):

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

A. Hướng Dẫn Gia Đình Bày Lễ

– Trước bát hương thờ Phật: hoa quả, một bát cơm, một cốc nước. Sắp một đĩa cánh hoa cúc để khi nhập quan, rắc vào quan tài.
– Ban thờ vong: theo hướng dẫn trong chương trình sắp lễ bàn thờ vong; mâm khăn tang; sau khi phát tang, sắp một mâm cơm chay.

Link: https://phamthiyen.com/sam-le-thi-gia-tro-duyen-trong-dam-tang/#ii_bay_tri_ban_tho_phat_tho_vong_tai_phong_tang_le 

Trước khi làm lễ cần đọc phần này: Kiến thức cơ bản cần biết trước khi tham gia các đàn lễ tâm linh để có được lợi ích

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html 

2. Hô Chuông

(Đại chúng quỳ gối chắp tay. Chủ sám cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

4. Bạch Phật

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… có (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… , hưởng thọ… tuổi. Phật tử chúng con nương theo pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên, Pháp danh (nếu có))…, sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để tác lễ nhập quan cho thân tứ đại của Phật tử (tên người mất, Pháp danh)…

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh, nếu Phật tử (tên người mất, Pháp danh) sau khi bỏ báo thân, đang trong cảnh giới của thần thức, thì được về trong pháp hội. Chúng con cũng nguyện mong, dù ở cảnh giới nào thì thần thức đạo hữu Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… cũng được hưởng phước báu của đàn lễ này, được xả bỏ ái chấp, giác ngộ vô thường, tứ đại giả hợp, tiếp tục phát tâm Bồ Đề tu hành theo chính đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

5. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ; pháp khí: khánh)

Đấng Pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loài
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Giáo chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

(Chủ lễ cầm đĩa cánh hoa trên ban thờ Phật. Đại chúng cùng tụng thần chú)

Thần Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni:

Nam-mô Phật-đà-da. Nam-mô Đạt-ma-da. Nam-mô Tăng-dà-da. Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát ma-ha tát, cụ đại bi tâm giả. Đát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha. Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng. (3 biến. 3 chuông)

(Chủ lễ cầm đĩa cánh hoa rồi chắp tay bạch Phật)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin được sự gia hộ của Tam Bảo, chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì để chúng con đọc lời khai thị cho thần thức Phật tử và nhập quan cho thân tứ đại của (ông, bà… tên người mất, Pháp danh)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông)

6. Khai Thị Cho Thần Thức Phật Tử

(Phật tử cùng vào chỗ người mất. Đánh một hồi khánh, nếu không có khánh, thì dùng chuông)

Chủ lễ bạch:

Hỡi này thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh, 3 lần)… chúng tôi là đạo hữu của thần thức khi còn mang thân người. Chúng ta đã cùng nhau tu tập trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, dưới sự giáo dưỡng của chư Tăng chùa Ba Vàng. Chúng ta đã được học Phật Pháp, được biết về vô thường, thân tứ đại của chúng ta có sinh ắt có diệt, quyến thuộc của chúng ta là do duyên nghiệp mà thành, còn duyên thì tụ hội, hết duyên thì chia lìa.

Hôm nay, giờ này, thân tứ đại cũng đã đang hoại do vô thường, quyến thuộc cũng đã thuộc về cuộc sống của kiếp trước, giờ đây thần thức Phật tử đã chuyển sang kiếp mới, sang cảnh giới mới.

Bạch thỉnh thần thức Phật tử, khi còn mang thân người, thần thức đã là Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng, tu tập tại chùa Ba Vàng. Thần thức đã được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề. Thần thức đã tự mình, tạo lập được công đức phước báu, tự mình cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo và tu tập, cùng làm rất nhiều các công đức thiện lành Ba-la-mật, cùng các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng. Với tất cả công đức mà thần thức Phật tử đã tạo lập đó, thần thức Phật tử sẽ được phúc quả lớn, an lành hạnh phúc. Hiện nay, người thân của thần thức Phật tử, lại cũng nương tựa Phật Pháp, mà làm các công đức nơi Tam Bảo, để hồi hướng phước đến cho thần thức Phật tử. Vậy thần thức Phật tử, hãy tinh tấn cùng người thân, tiếp tục tu tập, để được lợi ích. Và chúng tôi thay mặt Câu lạc bộ Cúc Vàng, thỉnh thần thức Phật tử, cùng chúng tôi tu tập phận sự, tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. Chúng tôi cũng xin hồi hướng công đức lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, đến cho thần thức Phật tử, nguyện mong thần thức Phật tử, được tăng trưởng phúc duyên, nối tiếp sự tu tập của mình, được tinh tấn, an lạc.

Thần thức Phật tử hãy giác ngộ xả bỏ chấp trước, buông thân giả tạm, để Phật tử chúng tôi theo phong tục thế gian, cùng với gia đình tác lễ nhập quan cho cái thân tứ đại vô thường kiếp quá khứ này và chúng tôi xin tụng chú thỉnh chư Phật gia trì cho thần thức Phật tử.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Thần Chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

(pháp khí khánh hoặc mõ; tụng đến khi nhập quan xong)

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

7. Nhập Quan

Sau khi nhắc nhở thần thức Phật tử, tất cả Phật tử phụ lễ tụng thần chú, còn chủ lễ hướng dẫn tiếp, theo các bước sau:

– Trải vải liệm xuống đất

– Khiêng xác người mất đặt trong vải

– Bó xác bằng ba đoạn dây, ở các vị trí: vai, bụng, bắp chân

– Sáu người đứng hai bên xác, ở ba vị trí vai, bụng, bắp chân và chủ sám nói “Tam xúc địa” rồi khiêng lên đặt xuống tiếp đất ba lần. 

– Khiêng xác ra quan tài, khiêng đầu đi trước

– Rắc cánh hoa vào trong quan tài

– Đặt xác vào quan tài: đầu có gối. Xung quanh chèn bằng quần áo cũ hoặc giấy bản, để khi khiêng xác không bị xô lệch

– Trao nắp quan tài 3 lần.

– Sau khi đóng nắp quan tài, đánh ba chuông

Chủ sám: Hướng dẫn gia đình xá 3 xá, sau đó thỉnh đại chúng ra trước ban thờ vong để làm lễ phát tang

8. Phát Tang

Chủ lễ, phụ lễ đứng cạnh bàn vong

a) Lễ thỉnh thần thức Phật tử

Thỉnh thần thức Phật tử ba lần

– Hướng dẫn gia đình: Gia đình quỳ, cầm dâng hương hoa để thỉnh. Chia người thân để hương hoa theo thứ bậc, phù hợp với ba lần thỉnh. Mỗi lần thỉnh gồm một người chính cầm một nén hương và một cành hoa, những người còn lại cầm hương.

– Lễ thỉnh:

(Một hồi chuông, khai chuông mõ, chủ sám xướng lễ, Phật tử cùng tụng theo)

Nam mô đại Thánh cứu bạt minh đồ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 1 chuông)
Từ bi quảng đại diệu khó lường,
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương,
Tích trượng rung thời khai địa ngục,
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương.
Bi quang cứu tế u minh giới
Pháp lực giương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang
Nam mô tiếp dẫn đạo sư đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 1 chuông)

U minh giáo chủ, Địa Tạng đại sư
Hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi
Quá khứ phụng sự chư Phật,
Nhân hưng vạn thiện.
Hiện tại vì độ quần mê,
Hóa thân Bồ Tát
Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền
Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám
Dẫn chúng sanh vào cửa chánh giác,
Độ khổ thú lên đường Bồ Đề. (1 chuông)

(thỉnh lần thứ nhất)
Chủ sám xướng lễ: Sơ phen triệu thỉnh

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… phụng vì chính tiến thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri gia quyến tác lễ thọ tang.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương thần thức Phật tử, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ thần thức Phật tử)

Chủ sám xướng lễ: Nhị phen triệu thỉnh.

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… phụng vì chính tiến thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh) bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri gia quyến tác lễ thọ tang.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương thần thức Phật tử, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ thần thức Phật tử)

(Thỉnh lần thứ ba)

Chủ sám xướng lễ: Tam phen triệu thỉnh.

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… phụng vì chính tiến thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ… tuổi (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri gia quyến tác lễ thọ tang.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương thần thức Phật tử, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ thần thức Phật tử)

Chủ sám: Hương hoa đã dâng thỉnh, tang quyến lễ thần thức Phật tử tam bái.

(Hướng dẫn cho tất cả mọi người lễ ba lễ)

9. Phát Tang Phục

(Mỗi người khi nhận tang phục, đều vái hai vái, sau khi phát xong, thì đồng đứng dậy mặc tang phục)

– Chủ sám đọc, phụ lễ phát tang:

(Pháp khí: Mõ)

Hội ngộ rồi chia ly
Theo quy luật vô thường
Hội ngộ đã bao năm
Chia sẻ vui cùng buồn
Chưa đủ trả ân nghĩa
Giờ chia ly quyến luyến
Chẳng muốn rời xa nhau
Lấy pháp phục tang lễ
Gửi gắm bao ân tình.
Nguyện nương nhờ Tam Bảo
Nơi hội tụ dài lâu
Kết duyên tình đồng đạo.
Nguyện ân Tam Bảo
Rủ lòng lân mẫn
Hộ niệm cho thần thức Phật tử
Thần thức được khinh an
Tinh tấn tu đạo nghiệp
Được giác ngộ an lành.
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

(Đọc đến khi gia đình mặc xong tang phục. Hướng dẫn gia đình quỳ gối chắp tay trước bàn vong)

– Chủ lễ xướng:

Pháp phục này tỏ tấm lòng son.
Hướng tâm thành nhớ tình huyết thống.
Trước linh sàng, tang quyến lễ thần thức Phật tử nhị lễ.

(Chủ sám hướng dẫn cho tất cả mọi người lễ hai lễ)

10. Cúng Cơm Cho Thần Thức Phật Tử

(Phụ lễ hướng dẫn cho gia đình gắp thức ăn vào bát cơm; phân chia cho gia đình dâng cơm, nước cúng cho thần thức Phật tử)

Chủ lễ:
– Trường hợp người mất còn cha mẹ:

Cơm canh vốn vẫn cùng ăn
Giờ này phân chia đôi ngả
Quỳ gối hướng lòng thành
Mong thần thức thọ cơm.

– Trường hợp người mất là ông bà, cha mẹ:

Cha (mẹ) hỡi ơi cha (mẹ)
Khi còn trên dương thế.
Chữ hiếu kia, con chẳng vẹn toàn
Hôm nay đây
Khi âm dương cách biệt
Dâng bát cơm chén nước
Mong cha (mẹ) rộng lòng thứ tha

(1 chuông. Đại chúng tụng theo mõ)

– Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng (3 lần. 1 chuông)
– Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha (3 lần. 1 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng (3 lần. 3 chuông)

Chủ sám: Toàn thể tang quyến dâng cơm hiến cúng.

(Phụ lễ hướng dẫn tín chủ dâng cơm lên bàn vong. Tín chủ về chỗ quỳ)

Chủ sám: Tang quyến đồng lễ thần thức Phật tử nhị lễ.

(Đại chúng cùng tụng chậm theo mõ)

Mong nguyện cho thần thức Phật tử,
Thọ thực được no đủ,
Thần thức được khinh an,
Cùng nghe kinh thính Pháp,
Tinh tấn tâm quảng đại
Cầu Vô Thượng Bồ Đề
Nam mô Thường Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 1 chuông)

Chủ sám: Nghi lễ thành phục, giờ đã châu viên, tang quyến một lòng, lễ tạ tứ lễ. (hướng dẫn gia đình lễ thần thức Phật tử bốn lễ)

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa toàn thể tang quyến, nghi lễ nhập quan đã hoàn mãn, thỉnh ban tổ chức tiếp tục các việc giúp gia đình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lưu ý: Buổi đêm tùy duyên có hoặc không xoay quan trở mình.

11. Kết Lễ

(Phật tử vân tập về trước ban thờ Phật, kết lễ tri ân, đánh một hồi chuông, cùng chắp tay)

Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đã thực hành xong nghi lễ nhập quan, chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân các vị Hộ Pháp, Thiện Thần đã ủng hộ cho đàn tràng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

(3 chuông, đặt dùi chuông lên miệng chuông để ngắt chuông)

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 6 tháng 5 năm 2023

2,873 lượt xem
08/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ