Nghi thức di quan dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người chết là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hoà)

Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) đầy đủ tại đây:

Link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-dam-tang-danh-cho-dao-trang-di-lam-phan-su-nguoi-mat-la-phat-tu-da-phat-nguyen-bo-de-tu-luc-hoa/

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức đám tang dành cho đạo tràng đi làm phận sự (người mất là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) 

Nghi Thức 

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html 

2. Hô Chuông

(Tùy duyên: có/không thực hành; có/không cầm dâng hương; 3 tiếng chuông, 1 lễ, 1 hồi chuông, vào hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sanh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh 
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Bạch Phật

(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… có (bố, mẹ, em…)… tên là (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm…, hưởng thọ … tuổi. Phật tử chúng con nương theo pháp lục hòa, thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ, sự cho phép của chư Tăng chùa Ba Vàng cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng, sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con tới tại gia chung của gia đình tín chủ, tại địa chỉ… để tác lễ di quan.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh, nếu Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… sau khi bỏ báo thân, đang trong cảnh giới của thần thức, thì được về đây. Chúng con cũng nguyện mong, dù ở cảnh giới nào thì thần thức của đạo hữu Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… cũng được hưởng phước báo của đàn lễ này, được giác ngộ, tiếp tục phát tâm Bồ Đề tu hành theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đỉnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

Chủ sám: Tất cả chúng ta cùng di chuyển về bên bàn vong để cúng cơm di quan

6. Triệu Thỉnh Thần Thức Phật Tử Cúng Cơm Di Quan

a) Thỉnh thần thức Phật tử

(Phật tử đứng cạnh bàn thần thức Phật tử, gia đình quỳ trước bàn thần thức Phật tử cầm hương hoa. Triệu thỉnh thần thức Phật tử một lần. Đánh một hồi chuông)

Chủ sám xướng lễ:

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai,
Khắp phóng hào quang chiếu cửu cai
Trệ phách u hồn mong tiếp dẫn
Đường mê nay hóa đóa sen khai
Nam mô dẫn đạo lộ đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát! (3 lần. 1 chuông)

Chủ sám:

Hương hoa dâng, hương hoa thỉnh.
Nhất tâm – Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách.
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi, Niết Bàn giải thoát (1 chuông)

Nay tại nước Việt Nam, tỉnh… gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… phụng vì chính tiến thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh)… bỏ báo thân vào hồi… ngày… tháng… năm… hưởng thọ… tuổi. (1 chuông)

(Đại chúng cùng tụng; sử dụng đồng thời chuông, mõ)

Nguyện nghe tiếng mõ chuông, y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, chứng tri gia quyến tác lễ di quan.

Chủ sám: Dâng hương hoa thỉnh.

(Chủ sám hướng dẫn gia đình cắm hương vào bát hương thần thức Phật tử, cắm hoa vào bình hoa tại bàn thờ thần thức Phật tử)

b) Cúng cơm di quan

(Phụ lễ hướng dẫn cho gia đình gắp thức ăn vào bát cơm; phân chia cho gia đình dâng cơm, nước cúng cho thần thức Phật tử)

(3 chuông)

Chủ sám:

Thân tứ đại hoại tan
Giờ di quan đã đến
Tay dâng cơm và nước
Quỳ gối hướng lòng thành
Mong thần thức Phật tử (tên người mất, Pháp danh) thọ nhận cơm canh cúng dường.

(1 chuông. Đại chúng tụng theo mõ)

– Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
– Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô ta bà ha. (3 lần. 1 chuông)
– Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Chủ sám: Toàn thể gia đình dâng cơm lên cúng

(Phụ lễ hướng dẫn tín chủ dâng cơm lên bàn vong. Tín chủ về chỗ quỳ)

Chủ sám: Toàn thể tang quyến lễ thần thức Phật tử nhị lễ. (1 chuông)

(3 tiếng chuông)

Chủ lễ xướng:

Mong nguyện cho thần thức Phật tử,
Thọ thực được no đủ,
Thần thức được khinh an,
Nghe kinh cùng thính Pháp,
Bồ Tát tâm khai phát
Bồ Đề nguyện tiếp bước
Tinh tấn không thối chuyển
Đạt tuyệt đối an vui.
Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 1 chuông)

Chủ sám: Nghi lễ di quan, giờ đã châu viên, tang quyến một lòng, lễ tạ tứ lễ. (hướng dẫn gia đình lễ thần thức Phật tử bốn lễ)

Chủ sám: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này xin thỉnh toàn thể tang quyến chúng ta tiến về nơi đặt linh cữu để chúng ta tác lễ khởi quan. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Nghi Thức Khởi Quan Dẫn Lộ

(Chủ lễ đứng đầu quan tài. Đánh một hồi chuông)

Chủ lễ xướng:

Này hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… hãy lắng nghe (3 lần)

Đức Phật dạy cho chúng ta cách xả bỏ chấp trước
Thân xác của chúng sinh
Hợp thành bởi tứ đại
Đất nước và gió lửa.
Có hợp ắt có tan
Theo quy luật vô thường
Thần thức Phật tử
Hãy trú chánh niệm
Nương Phật Pháp Tăng
Tìm cầu sự giác ngộ
Nơi Vô Thượng Bồ Đề
Nam mô Cầu Giác Ngộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

Chủ lễ đập 3 lần vào quan tài để động quan, sau đó hô: Khởi quan

(Phụ lễ hướng dẫn mọi người khiêng quan, phía đầu của thi hài đi trước. Chủ lễ cùng đại chúng tụng: “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật” cho đến khi di chuyển quan tài đến trước bàn thờ vong)

Chủ lễ: Giờ này thỉnh Ban tổ chức tiếp tục các việc giúp cho gia đình làm các việc hành chính.

Sau khi Ban tổ chức tang lễ địa phương và gia đình làm các thủ tục xong, chủ sám đến trước quan tài.

Chủ lễ xướng:

Hỡi thần thức Phật tử (tên, Pháp danh)… hãy lắng nghe lời Phật dạy
Tất cả Pháp hữu vi
Như mộng huyễn ảo ảnh
Như sương cũng như chớp
Hãy quán chiếu như thế
Rời xa mọi ái chấp
Được giải thoát Niết Bàn

Chủ lễ hô: Khởi quan dẫn lộ

(Phụ lễ hướng dẫn mọi người khiêng quan, phía chân của thi hài đi trước. Chủ lễ cùng đại chúng tụng: “Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật” cho đến khi di chuyển quan tài đến trước bàn thờ vong)

HẾT

-
aa
+
2,120 lượt xem
08/03/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.