Xá Lợi Phật là gì? Cúng dường Xá Lợi Phật như thế nào để nhận vô lượng phước báu?

Xá Lợi là gì? Lợi ích và cách cúng dường Xá Lợi Phật được nhiều công đức, phước báu? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây!

Xá Lợi Phật là gì?

Xá Lợi Phật chính là kết tinh đặc biệt từ kim thân của Đức Phật, thu nhận được từ tro cốt của Ngài sau khi làm lễ Trà tỳ (Hỏa táng).

Hình ảnh Xá Lợi của Đức Phật
Hình ảnh Xá Lợi của Đức Phật
Tháp thờ Xá Lợi Phật và Xá Lợi của các vị Thánh Tăng tại chùa Ba Vàng

Tháp thờ Xá Lợi Phật và Xá Lợi của các vị Thánh Tăng tại chùa Ba Vàng

Xá Lợi Phật chính là bảo vật thiêng liêng, vô cùng quý báu, được kết tinh từ các công đức Ba La Mật của Đức Phật, từ Giới - Định - Tuệ - Giải Thoát - Giải Thoát Tri Kiến mà thành. Với lòng từ bi vô lượng thương xót chúng sinh thời mạt Pháp, Ngài đã lưu lại Xá Lợi kim thân giúp chúng sinh được gieo duyên với Tam Bảo, kết duyên với chính Pháp.

Xá Lợi Phật được lưu lại có lợi ích gì cho chúng sinh?

1. Hoan hỷ trước Xá Lợi Phật có nhân sinh lên cõi Trời

Về việc xây tháp thờ Đức Phật, tháp Xá Lợi Phật; kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ kinh Nikaya tập 2, trang 150 - phẩm kinh Đại Bát Niết Bàn có viết: “Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri”. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư Thiên.
Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp”.

Như vậy, theo văn kinh, nếu trước tháp thờ Xá Lợi Phật, người nào có tâm hoan hỷ thì sẽ được phước báo sinh lên cõi Trời. Một niệm hoan hỷ khi nghĩ đến tháp của Thế Tôn khiến cho chúng ta có phước báo sinh lên chư Thiên. Người được sinh lên chư Thiên, đương nhiên nghiệp sẽ chuyển.

Vậy nên, khi chúng ta khởi tâm hoan hỷ, chắp tay lễ bái, chúng ta sẽ được chuyển hóa nghiệp - người nặng thì sẽ chuyển được phần ít, người nhẹ thì sẽ chuyển được phần nhiều, nhưng chung quy là đều sẽ chuyển hóa, bởi vì có chuyển hóa thì sau khi bỏ báo thân mới sinh lên cõi Trời. Đó là theo tư duy nhân quả.

Cho nên, Đức Phật dạy rằng: Tán thán những bậc đáng tán thán có nhân sinh lên cõi Trời. Vì vậy chúng ta hiểu rằng, Xá Lợi của kim thân Đức Phật mang lại công đức phước báo rất lớn cho chúng sinh hậu thế.

Khởi tâm hoan hỷ trước Xá Lợi Phật sẽ được phước báo sinh lên cõi Trời
Khởi tâm hoan hỷ trước Xá Lợi Phật sẽ được phước báo sinh lên cõi Trời

2. Cúng dường Xá Lợi Phật có công đức ngang bằng cúng dường Phật

Trong kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy: “Dù bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá Lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau”. Như vậy, nếu ai có phước duyên sinh ra trong thời Đức Phật tại thế và được cúng dường Ngài thì công đức ngang bằng với người cúng dường Xá Lợi Phật sau khi Ngài nhập diệt.

Qua lời Đức Phật để lại, chúng ta thấy được lòng từ bi vô lượng của Ngài. Dù đã nhập diệt, nhưng Đức Phật vẫn để lại Xá Lợi - là hiện thân cho Giới - Định - Tuệ của Ngài; tiếp tục mang đến lợi ích cho chúng sinh về sau.

Hơn nữa, chúng ta có thể cúng dường hương hoa hay tịnh tài để xây tháp thờ Xá Lợi Phật thì công đức phước báu như chúng ta cúng dường Đức Phật thời tại thế.

Cúng dường hương hoa Xá Lợi Phật cũng được phước báu như cúng dường Đức Phật thời tại thế 
Cúng dường hương hoa Xá Lợi Phật cũng được phước báu như cúng dường Đức Phật thời tại thế 

Công đức, phước báu lớn như vậy nên chiêm bái, đảnh lễ Xá Lợi Phật chắc chắn là điều quý vị không nên bỏ lỡ. Quý nhân dân, du khách có thể tới chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để chiêm bái và đảnh lễ báu vật vô cùng thiêng liêng này.

Cách cúng dường Xá Lợi Phật để được phước báo lớn

1. Đảnh lễ với tâm giác ngộ

Không phải ai chắp tay đảnh lễ Xá Lợi Phật cũng được phước báu vô lượng, mà chúng ta phải đảnh lễ trong sự giác ngộ. Còn những người chỉ đảnh lễ qua với tâm cung kính, chưa có sự giác ngộ thì cũng được phước báu, nhưng phước báu đó nhỏ hơn.

Chắp tay đảnh lễ Xá Lợi Phật với tâm giác ngộ sẽ được phước báu lớn

Chắp tay đảnh lễ Xá Lợi Phật với tâm giác ngộ sẽ được phước báu lớn

Giác ngộ về lòng từ bi kết thành Xá Lợi của Đức Phật

Đức Phật là đấng Cha lành của nhân loại; lòng từ bi của Ngài trải qua vô lượng kiếp đã vì lợi ích chúng sinh mà dùng cả máu thịt của mình, từ bỏ hạnh phúc riêng để tầm cầu chân lý. Lòng từ bi vô tận ấy đã kết tụ thành Xá Lợi và trở thành bảo vật thiêng liêng của nhân, Thiên.

Lòng từ bi, thương xót chúng sinh, mong cho chúng sinh thoát khổ của Đức Phật vẫn luôn hiện hữu cho đến bây giờ và mãi mãi về sau; để sau khi Ngài nhập diệt, những ai đảnh lễ, cúng dường xá lợi của Ngài sẽ có được hạnh phúc và phước báu. Giác ngộ được như vậy khi chiêm bái, đảnh lễ Xá Lợi của Ngài, chúng ta sẽ được vô lượng phước.

Giác ngộ về công đức Ba La Mật của Đức Phật kết tinh thành Xá Lợi

Trong kinh Kim Quang Minh, Đức Phật dạy về phước báu cúng dường Xá Lợi Phật như sau: Xá lợi Phật chính là nhục thân của Phật được kết tinh từ các công đức Ba La Mật, là biểu tượng của tất cả mọi đức tính cao quý của Đấng Giác Ngộ. Xá lợi Phật là ruộng phước tối thượng trên đời.

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng cũng đang được tập thực hành bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật và thiền định Ba La Mật. Tuy mới bước đầu thực hành nhưng đã thấy rất khó khăn, cần vượt qua chướng ngại gia đình, cuộc sống, tham dục,... Vậy mà Đức Phật đã trải qua ba A tăng kỳ kiếp thực hành Ba La Mật để thành tựu Vô thượng Bồ đề.

Cho nên khi đến chiêm bái, đảnh lễ Xá Lợi Phật, từ sự chân thật thực hành, chúng ta niệm về ân đức, lòng từ bi của Đức Thế Tôn và biết rằng đảnh lễ Xá Lợi Phật chính là đảnh lễ công đức Ba La Mật từ vô lượng kiếp trước của Ngài.

Đảnh lễ Xá Lợi Phật chính là đảnh lễ công đức Ba La Mật từ vô lượng kiếp trước của Ngài
Đảnh lễ Xá Lợi Phật chính là đảnh lễ công đức Ba La Mật từ vô lượng kiếp trước của Ngài

2. Cách quán niệm khi đảnh lễ, cúng dường Xá Lợi Phật

Đảnh lễ với tâm mong cầu tinh tấn

Khi đến đảnh lễ Xá Lợi Phật và nhớ niệm ân đức Ba La Mật của Đức Thế Tôn, với công đức Bồ Đề, chúng ta nguyện rằng chúng ta cũng được tinh tấn như Ngài. Đảnh lễ để mong cầu mình tinh tấn, mình thành Phật thì phước báu đó vô lượng, rất nhiều và có nhân duyên thù thắng cho chúng ta tiếp tục thực hành công hạnh Bồ Đề.

danh-le-voi-tam-mong-cau-tinh-tan

Niệm về ân đức, lòng từ bi của Đức Phật đã kết tụ vào Xá Lợi

Khi nhớ nghĩ về công đức của Đức Phật và Xá Lợi của Ngài, chúng ta niệm về ân đức, về lòng từ bi của Đức Phật và công đức quán niệm này khiến cho mỗi lần chắp tay đảnh lễ Xá Lợi Phật, chúng ta sẽ có được cảm thọ về lòng tôn kính và phát nguyện cao quý, mang đến lợi ích cho chính mình. Mỗi người với công năng tu tập của mình, khi đảnh lễ sẽ có những trạng thái tâm khác nhau.

Đặc biệt người nào thiền quán sâu, nhớ nghĩ về ân đức của Xá Lợi Phật qua thiền quán thì khi chắp tay đảnh lễ sẽ có tầng cảm xúc lắng đọng, thanh tịnh rất cao; xuất phát từ tâm cung kính, biết ơn của mình. Khi đảnh lễ như vậy, lợi ích nhận được rất lớn, nghiệp chướng có thể tiêu trừ rất nhanh.

CPhật tử CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng thiền quán niệm ân đức của Đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn aption
CPhật tử CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng thiền quán niệm ân đức của Đức Phật khi ngài nhập Niết Bànaption

-----
Trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng.

Qua chia sẻ của Cô, chúng ta thấy được ân đức to lớn của Đức Phật kết tinh trong Xá Lợi. Từ vô lượng kiếp cho tới kiếp cuối cùng thành Phật, thuyết Pháp 49 năm ròng mang lại con đường thoát khổ cho chúng sinh, đến khi nhập Niết bàn, Ngài cũng vẫn vì chúng sinh làm ruộng phước, vì sự thoát khổ cho chúng sinh.

Hy vọng khi quý vị về chùa Ba Vàng, chúng ta đến đảnh lễ Xá Lợi của Đức Phật và các bậc Thánh Tăng tại tháp Xá Lợi với tâm giác ngộ, tâm mong cầu được tinh tấn và luôn niệm về ân đức, lòng từ bi của các Ngài. Từ đó nhận được những hoan hỷ, sinh được hạnh phúc trong thân tâm và nhận được phước báu từ việc này.

Các bài nên xem:

6,999 lượt xem
23/12/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. h
  h

  hoài yến

  15/03/2023

  Con xin thành kính tri ân đảnh lễ Xá Lợi Phật

 2. H
  H

  Hoàng Phương

  12/03/2023

  Con xin thành kính đảnh lễ công đức cúng dường Xá Lợi Phật. Nguyện cho con đc vượt mọi chướng ngại, tinh tấn tu tập như Ngài

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Thu

  11/03/2023

  Con xin cảm niệm ân đức cao quý trước tôn tượng Ngài, con xin đảnh lễ kim thân Xá Lợi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni