Bài kinh: Thấy Tháp Xá Lợi Tưởng Nhớ Công Đức Giáo Hóa Của Đức Phật - Nhân Sinh Cõi Trời

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, ngự tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành La-duyệt.

…Bấy giờ ngài A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng:
- Sau khi Phật diệt độ, pháp táng phải như thế nào?

Phật bảo A-nan:
- Ông hãy yên tâm lo đạo nghiệp, việc ấy có hàng cư sĩ sẵn lòng lo liệu.

Ngài A-nan hỏi đôi ba lần:
- Sau khi Phật diệt độ phép táng phải như thế nào?

Phật dạy:
- Muốn biết phép táng Đức Như Lai như thế nào, thì hãy theo phép táng của Chuyển luân Thánh vương.

Ngài A-nan thưa:
- Phép táng Chuyển luân Thánh vương như thế nào?

Phật bảo A-nan:
- Phép táng Chuyển luân Thánh vương, trước hết là lấy nước thơm tắm gội thi thể rồi dùng vải bông quấn lại, tiếp theo lấy vải trắng quấn thân thể năm trăm lớp và đặt vào trong kim quan đã tẩm dầu, rồi đặt kim quan ấy vào trong một cái quách lớn bằng sắt, sau hết đặt cái quách sắt này vào trong một cái quách lớn bằng gỗ chiên-đàn khác. Khi xong, chất đầy củi thơm lên trên mà trà tỳ. Trà tỳ xong, thâu nhặt xá-lợi, dựng tháp, treo phan, thờ tại ngã tư đường để dân chúng trong nước đi ngang qua trông thấy tháp Chuyển luân vương nhớ lại sự trị vì chân chánh của ngài, hầu được nhiều lợi ích. A-nan! Ông muốn táng Ta, thì trước hết lấy nước hương tắm gội thi thể, rồi lấy vải bông mới quấn thân lại, sau đó lấy vải trắng quấn năm trăm lớp và đặt thi thể ấy vào trong một kim quan đã được tẩm dầu, rồi đặt kim quan này vào trong một cái quách bằng sắt, sau cùng đặt cái quách bằng sắt này vào trong một cái quách bằng gỗ hương chiên đàn. Khi xong chất đầy củi thơm lên trên mà trà tỳ. Trà-tỳ xong nhặt lấy xá-lợi, dựng tháp, treo phan, thờ tại ngã tư đường để những người đi ngang qua trông thấy tháp Phật mà tưởng nhớ đức Như Lai đã dùng Chánh pháp giáo hóa chúng sanh, ngõ hầu sống được phước lợi, thác được sinh Thiên. Khi ấy đức Thế Tôn lại nhân ý nghĩa này mà nói bài kệ:

A-nan liền đứng dậy,
Quỳ dài bạch Thế Tôn,
Khi Như Lai diệt độ,
Phải tẩm táng thế nào?
A-nan! Hãy yên tâm,
Tư duy về đạo hạnh.
Hàng cư sĩ trong nước,
Sẽ sẵn sàng lo liệu.
A-nan thỉnh ba lần,
Phật dạy táng Chuyển luân.
Muốn tẩm táng Như Lai,
Vải trong, quan quách ngoài,
Dựng tháp tại ngã tư,
Để lợi ích chúng sanh.
Những ai đã kính lễ,
Đều được phước vô lượng.

Phật bảo A-nan: Trong thiên hạ có bốn hạng người đáng được dựng tháp, đốt hương rải hoa, treo phan, kết tụ, trỗi nhạc cúng dường. Bốn hạng ấy là ai? 1. Như Lai, 2. Bích-chi Phật, 3. Thanh Văn, 4. Chuyển luân vương. Bốn hạng trên đây đáng được dựng tháp, đốt hương, rải hoa, treo phan, trổi nhạc cúng dường.

(Trích soạn từ: Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trường A-hàm - Tập 1, Kinh Du Hành, tr.157-161, Chủ tịch hội đồng chứng minh, chỉ đạo, phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam: Hòa thượng Thích Minh Châu)

-
aa
+
11,275 lượt xem
25/12/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị huyền

  22/01/2024
  Nam mô kim thân Xá Lợi Phật
 2. L
  L

  Lê Thị Minh

  11/01/2024
  Chúng con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ, đại Tăng Ni cùng Cô chủ nhiệm đã sách tấn cho chúng con biết đến Phật pháp nhiệm mầu, biết đến ngôi Tam Bảo. Chúng con được thỉnh Xá lợi về thờ ở tại gia. Chúng con vô cùng hoan hỷ, chúng con xin được tu tập tinh tấn để được làm con của Đức Phật ạ.
  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni...!♥️♥️
 3. M
  M

  Mai Nguyen Thi

  03/01/2024
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo trên Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm CLB ạ