Bài kinh: Cúng Dường Xá Lợi Dù Nhỏ Như Hạt Cải Cũng Dẫn Đến Đoạn Tận Được Các Khổ

…Phật dạy: Này Kiều Thi Ca! Ta hỏi lại ông, tùy ý ông đáp. Ý ông nghĩ sao? Nếu có người cung kính, cúng dường, tán thán xá lợi Phật; lại có người tán xá lợi Phật thành hạt nhỏ, rồi đem cúng dường người khác. Trong hai người đó, người nào có phước đức nhiều hơn?

Ngài Thích Đề Hoàn Nhơn đáp: Bạch Thế Tôn! Theo như nghĩa mà con được nghe Phật dạy, thì giữa người cung kính, cúng dường, tán thán xá lợi Phật, và người tán xá lợi Phật thành hạt nhỏ chia đều cho người khác, ắt người sau có phước đức nhiều hơn.
Bạch Thế Tôn! Vì phước lợi cho hết thảy chúng sanh, mà Phật nhập "hỏa châu tam muội" phá nát "kim cang thân" thành nhiều hạt xá lợi. Vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ, người cúng dường xá lợi Phật, dù nhỏ như hạt cải, cũng có được vô lượng, vô biên phước đức, dẫn đến đoạn tận được các khổ.

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy!

(Trích soạn từ: Luận Đại Trí Độ Tập III - Quyển 59. Phẩm thứ ba mươi bảy - Xá Lợi)

-
aa
+
10,922 lượt xem
25/12/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Huyền

  21/01/2024
  Nam mô Xá lợi kim thân Phật
 2. L
  L

  Lã thi thỏa

  03/01/2024
  Con xin đảnh lễ xá lợi Phật