Thời khóa buổi chiều - Nghi thức tu bát quan trai

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html 

A. Hướng Dẫn

I. Trường Hợp Tu Theo Chương Trình Trực Tuyến

Thực hành theo nghi thức trực tuyến

II. Đọc Kỹ Phần Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành Nghi Thức

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4353.html

B. Nghi Thức

I. Thời Khóa Tọa Thiền

Văn Bạch Trước Khi Ngồi Thiền

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép ngồi thiền quán (tiếp), theo các đề mục quán của bài (kinh/pháp)…

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Link:
- Đề mục quán theo kinh Bát Đại Nhân Giác
https://phamthiyen.com/de-muc-quan-theo-kinh-bat-dai-nhan-giac-danh-cho-tu-tap-bat-quan-trai-gioi-tai-nha-c4027.html 
- Đề Mục Quán Của Chương Trình Tu Lục Hòa
https://phamthiyen.com/de-muc-quan-cua-chuong-trinh-tu-luc-hoa-c4356.html

Lưu ý: Thời gian ngồi thiền: Tùy duyên.

II. Nghe Pháp

Văn Bạch Trước Khi Nghe Pháp

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép nghe (tiếp) bài Pháp trong chương trình tu (tên bài pháp)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

III. Văn Bạch Sau Khi Nghe Pháp/Xả Thiền 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con (đã nghe pháp xong/xin xả thiền).
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

>>> Link Thời khóa buổi tối - Nghi thức tu bát quan trai: https://phamthiyen.com/thoi-khoa-buoi-toi-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4359.html 

 

102,892 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (4)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. D
  D

  Diệu Hoa

  16/05/2023

  Bài sách tấn của Cô vô cùng giá trị. Diệu Hoa xin thành kính tri ân cô Chủ nhiệm!

 2. N
  N

  Nguyễn Tỉnh

  11/02/2023

  Con xin thành kính tri ân Cô CN ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Tuần

  10/02/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, Đại Tăng Ni và Cô chủ nhiệm CLB CV ạ

 4. Đào Thị Hạnh

  01/02/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật