Thời khóa buổi tối - Nghi thức tu bát quan trai

Xem nghi thức tu bát quan trai giới tại link: https://phamthiyen.com/nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4363.html 

A. Đọc Kỹ Phần Hướng Dẫn Trước Khi Thực Hành Nghi Thức

Link: https://phamthiyen.com/huong-dan-thuc-hanh-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-gioi-c4353.html

B. Nghi Thức

Có thể tu các nghi thức khác thay cho thời khóa này: Chương trình phát động của câu lạc bộ; bài 8; nghi thức cầu siêu…

I. Tham Gia Thời Khóa Sám Hối Chuyển Hóa Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của chùa từ 5 đến 10 phút hoặc trước khi mở video.
– Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin tham gia thời khóa Sám chuyển hóa theo (chương trình trực tuyến của chùa/video). Chúng con xin thỉnh tất cả các chúng trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời về cùng tu bát quan trai giới, giờ này vân tập về đây cùng chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Thời Khóa Của Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương
(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)
+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin tu tập thời khóa buổi tối của ngày tu Bát quan trai giới. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì)
+ Tu tại nhà/nhóm thì bạch: cùng các vong linh mà chúng con đã thỉnh mời về tu cùng chúng con ngày tu bát quan trai,
+ Tu nhóm, sau đó về nhà tu thì bạch: các vong linh của riêng gia đình chúng con, mà chúng con đã bạch khi tu bát quan trai theo nhóm tại địa chỉ (đọc địa chỉ)...
(Tiếp)
Giờ này vân tập về pháp hội cùng chúng con tu tập.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)
4. Đảnh Lễ
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đầu đà Tôn giả Đại Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trí tuệ Tôn giả Xá Lợi Phất. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thần thông Tôn giả Mục Kiều Liên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Đa văn Tôn giả A Nan. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Trì giới Tôn giả Ưu Ba Ly. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Giải không Tôn giả Tu Bồ Đề. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thuyết pháp Tôn giả Phú Lâu Na. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Luận nghị Tôn giả Ca Chiên Diên. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Thiên nhãn Tôn giả A Nậu Lâu Đà. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đệ nhất Mật hạnh Tôn giả La Hầu La. (1 chuông. 1 lễ)
5. Sám Chuyển Hóa
(Quỳ, pháp khí: mõ)

Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều Ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha

Đệ tử phước duyên thiếu kém
Sống trong thất niệm lâu dài
Không được sớm gặp Chánh Pháp
Bao nhiêu phiền lụy đã gây
Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại
Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu
Tham, sân, tự ái dẫy đầy
Những nghiệp sát, đạo, dâm, vọng
Gây nên từ trước đến nay.
Những điều đã làm, đã nói
Thường gây đổ vỡ hàng ngày.
Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng
Nguyện xin sám hối từ đây.

Đệ tử thấy mình nông nổi
Con đường chánh niệm lãng xa
Chất chứa vô minh phiền não
Tạo nên bao nỗi hận sầu;
Có lúc tâm tư buồn chán
Mang đầy dằn vặt lo âu,
Vì không hiểu được kẻ khác
Cho nên hờn giận, oán cừu;

Lý luận xong rồi trách móc
Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau
Chia cách hố kia càng rộng
Có ngày không nói với nhau
Cũng không muốn nhìn thấy mặt
Gây nên nội kết dài lâu;
Nay con hướng về Tam Bảo
Ăn năn khẩn thiết cúi đầu.

Đệ tử biết trong tâm thức
Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi
Hạt giống thương yêu, hiểu biết
Và bao hạt giống an vui.
Nhưng vì chưa biết tưới tẩm
Hạt lành không mọc tốt tươi
Cứ để khổ đau tràn lấp
Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng
Đuổi theo hạnh phúc xa vời.
Tâm cứ bận về quá khứ
Hoặc lo rong ruổi tương lai
Quanh quẩn trong vòng buồn giận
Xem thường bảo vật trong tay
Dày đạp lên trên hạnh phúc
Tháng năm sầu khổ miệt mài
Giờ đây trầm xông bảo điện
Con nguyện sám hối đổi thay.

Đệ tử tâm thành quy ngưỡng
Hướng về chư Phật mười phương
Cùng với các vị Bồ Tát
Thanh văn, Duyên giác, Thánh hiền.

Chí thành cầu xin sám hối
Bao nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy cam lồ tịnh thủy
Tưới lên dập tắt não phiền.
Xin lấy con thuyền Chánh Pháp
Đưa con vượt nẻo oan khiên.
Xin nguyện sống đời tỉnh thức
Học theo đạo lý chơn truyền.
Thực tập nụ cười hơi thở
Sống đời chánh niệm tinh chuyên.

Đệ tử xin nguyện trở lại
Sống trong hiện tại nhiệm mầu
Vườn tâm ươm hạt giống tốt
Vun trồng hiểu biết, thương yêu.
Xin nguyện học phép quán chiếu
Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp
Thoát ngoài sinh tử trần lao.
Nguyện học nói lời ái ngữ
Thương yêu, chăm sóc sớm chiều
Đem nguồn vui tới mọi nẻo
Giúp người vơi nỗi sầu đau
Đền đáp công ơn cha mẹ
Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu.
Tín thành tâm hương một nén
Đài sen con nguyện hồi đầu.

Nguyện đức từ bi che chở
Trên con đường đạo nhiệm mầu
Nguyện xin chuyên cần tu tập
Vuông tròn đạo quả về sau

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Chư Phật
Nam mô Cầu Sám Hối Phật Đà.

6. Tọa Thiền
(Thời gian tọa thiền: tùy duyên)
a. Văn bạch trước khi ngồi thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép ngồi thiền theo đề mục (đọc đề mục):...
– Quán chiếu các lỗi trong ngày tu, nếu có thì phát tâm sám hối.
– Quán chiếu sự khổ, qua các mối ràng buộc hiện tại.
– Quán tưởng hạnh phúc, khi thoát được các ràng buộc hiện tại.
– Cảm nhận hạnh phúc của giây phút thảnh thơi, không ràng buộc trong hiện tại.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Lưu ý: Thời gian xả thiền: tùy duyên.

b. Văn bạch xả thiền
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin xả thiền.
Chúng con thành kính tri ân Tam Bảo, cùng các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập công đức này.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Phục Nguyện
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay chúng con phát nguyện thọ nhận tu tập Bát quan trai giới một ngày một đêm, chúng con nguyện mang công đức này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, (công đức tu tập Lục Hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng,) (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]), hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.
Và chúng con xin bạch phát nguyện hồi hướng (vào khóa lễ xả giới sáng ngày mai; đọc mong cầu)...
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
8. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

HẾT

Chú thích:
[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.

>>> Link Thời khóa xả giới - Nghi thức tu bát quan trai: https://phamthiyen.com/thoi-khoa-xa-gioi-nghi-thuc-tu-bat-quan-trai-c4361.html

 

86,326 lượt xem
31/01/2023

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Xuân Tố

  14/08/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân công đức trên Sư Phụ, tri ân công đức chư Tôn đức Tăng Ni cùng tri ân công đức Cô Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa đã giúp đỡ cho chúng con được tu tập công đức này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 2. H
  H

  Hà Thị Thắm

  21/04/2023

  Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và Đại Tăng cùng cô CN ạ

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Mai

  01/03/2023

  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và chư Tăng Ni chùa Ba Vàng cùng Cô chủ nhiệm CLB tạo duyên cho chúng con tu tập công đức ạ

 4. T
  T

  Trần Thị Thủy

  24/02/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin thành kính tri ân Tam Bảo! Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, Ni, Cô chủ nhiệm CLBCV chùa Ba Vàng ạ! Nam Mô A Di Đà Phật!🙏🙏🙏

 5. H
  H

  Hà Thị Thắm

  24/02/2023

  Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, tri ân công đức của Sư Phụ và Đại Tăng, cùng Cô CN ạ