Nghi thức tụng kinh - tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp

Xem Nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp tại link:
https://phamthiyen.com/chuong-trinh-tu-tap-ky-niem-ngay-via-to-su-dai-dau-da-ca-diep-c3745.html   

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…: [1]

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm: [2]

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (và hiện đang ở trọ tại…) là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng [3]).

*Nhóm/đạo tràng: Con xin đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
(Tiếp)

Nhân kỷ niệm về Ngài Ma Ha Ca Diếp, chúng con xin tu tập theo “Nghi thức tu kỷ niệm về Ngài Đại Ca Diếp”, để cảm niệm, tán dương pháp hạnh tu đầu đà của tôn giả Ma Ha Ca Diếp và mong nguyện cho chính Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu bù/tu tùy duyên/tu đuổi theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch)

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất
(Hai trường hợp: Tu đúng thời gian câu lạc bộ phát động tu và tu đuổi chương trình. Tu đuổi chương trình không đọc phần mời và cúng dường cho vong linh về đàn chẩn tế)

Chư vị trong cõi tâm linh hữu duyên hộ trì chúng con thực hành phạm hạnh trai giới; chư vị chư Thiên quỷ Thần và vong linh oan gia trái chủ đang tác động và sẽ tác động vào tâm trí chúng con, tác động vào các duyên khác, khiến chúng con ham mê ngũ dục và cản trở các duyên thực hành phạm hạnh trai giới giải thoát của chúng con được về đây cùng chúng con tu tập.

Mời vong linh về đàn chẩn tế: Và chúng con xin phát nguyện tu đầy đủ số ngày theo hướng dẫn của câu lạc bộ, để thỉnh chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì chư vị theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng và thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ. Nguyện mong chư vị được nương tựa Tam Bảo, nghe quý Thầy khai thị, nghe kinh thính Pháp được giác ngộ, phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau.

Nếu cúng dường hồi hướng về đàn chẩn tế thì bạch [4]: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị.

(Tiếp)

+ Tu đúng thời gian câu lạc bộ phát động thì đọc: Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, chúng con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về đàn chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)…

+ Tu đuổi chương trình thì đọc: Và chúng con lại xin thỉnh mời chư vị vong linh (tùy duyên mời)…

Nếu cúng dường hồi hướng tại khóa lễ này thì bạch [5]: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tụng kinh tiếp sau

Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau về đây tu (Tu đúng thời gian câu lạc bộ phát động tu thì đọc thêm: nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)).

Cúng dường hồi hướng (thêm/ngày cuối đọc tổng số) về đàn chẩn tế: Chúng con cũng (xin/đã) phát nguyện (cúng dường, công quả)... (thêm/tổng) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về đàn chẩn tế.

Nếu cúng dường hồi hướng thêm tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này.

(Tiếp chung cho cả a và b)

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Tán Dương

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Niêm hoa vi tiếu
Đức Phật truyền trao
Bổn phận kết tập
Kinh điển truyền thừa
Mật ý Như Lai
Chúng sinh sau này
Đầu đà Pháp hành
Ở nơi bốn chỗ
Thân, thọ, tâm, pháp
Đoạn diệt tham dục
Thẳng tới Niết Bàn. (1 chuông)


Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Mặc y phấn tảo.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Chỉ mặc ba y.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực để sống.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp.  (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Khất thực theo thứ lớp.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ngồi ăn một lần.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ăn bằng bình bát.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không để dành đồ ăn.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Sống trong rừng.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở dưới gốc cây.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở ngoài trời.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Ở nghĩa địa.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Nghỉ ở đâu cũng được.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Pháp hạnh đầu đà Không nằm ngủ.
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp [7]

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh [8]

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông)

Kinh tụng năm thứ nhất

Ngày 1
Bài kinh (ấn vào tên bài): Sự kiện Tổ sư Đại đầu đà Ca Diếp hạ sinh

Ngày 4
Bài kinh (ấn vào tên bài): Tình duyên phạm hạnh của ngài Ca Diếp

Kinh tụng năm thứ hai

Ngày 1
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Phật Tán Dương Hạnh Đầu Đà

Ngày 4
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Ngài Ma Ha Ca Diếp Độ Bà Lão Nghèo (Trích đoạn)

Kinh tụng năm thứ ba

Ngày 1
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Nguyệt Dụ (Phần 1) – Xứng Đáng Đi Vào Nhà Người

Ngày 4
Bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Nguyệt Dụ (Phần 2) – Xứng Đáng Thuyết Pháp Thanh Tịnh

7. Tán Hạnh Đầu Đà

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Làm ruộng phước điền
Khiến người cúng dường
Sinh nơi thiên giới
Khiến người tán thán
Rời ba đường ác
Đầu đà đệ nhất
Giữ gìn chính Pháp
Ở nơi thế gian
Thanh Văn, Duyên Giác
Bồ Tát tam thừa
Thánh Tu Đà Hoàn,
Thánh Tư Đà Hàm,
Thánh A Na Hàm
Thánh A La Hán
Còn mãi ở đời
Tế độ nhân thiên.
Con nay phát nguyện
Hộ trì chư Tăng
Nương tựa Tăng Bảo
Hành hạnh đầu đà
Nguyện cho chính Pháp
Thường trụ thế gian
Khiến cho chúng sinh
An lành hạnh phúc
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Thánh Tăng đệ nhất đầu đà tôn giả Ma Ha Ca Diếp
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 chuông)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành [9]) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)
Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực [10]
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin hồi hướng các công đức của chương trình tu tập này [11], công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, (công đức tạo lập được trong ngày hôm nay [12]) về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.
Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)
+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai, các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, thì bạch thêm: Chúng con lại xin hồi hướng…

(Tiếp)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Mùng 6 tháng 3
Kỷ niệm ngày sinh
Của đức đệ nhất
Đầu đà Tôn giả
Ma Ha Ca Diếp
Đệ tử chúng con
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tu hành
Tụng kinh thiền quán
Tán dương công đức
Và xin phát nguyện
Hộ trì nương tựa
Pháp hạnh đầu đà
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp Hòa Kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày … tháng … năm …

40,573 lượt xem
14/04/2023

Bình luận (7)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đào thị là

  26/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức của đệ nhất đầu đà đại Ca Diếp, thành kính xin tri ân Tam Bảo cùng Sư Phụ, đại Tăng, cô chủ nhiệm CLB đã sách tấn chúng con tu tập ạ

 2. N
  N

  Nguyễn thị Huệ

  23/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của đệ nhất đầu đà Ca Diếp và con xin tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng và tri ân công đức Cô chủ nhiệm ạ!

 3. N
  N

  Nguyễn thị Nguyêt

  21/04/2023

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI🙏CHÚNG CON THÀNH KÍNH TRI ÂN CÔNG ĐỨC NGÀI ĐẠI CA DIẾP

 4. Đồng Diên

  20/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức của Tam Bảo. Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và tri ân công đức của cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã sách tấn cho chúng con tu tập Pháp Phật ạ

 5. K
  K

  Khổng Minh Chiến

  20/04/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân vô lượng công đức trên Tam Bảo, trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng ạ. Con xin trí thiết trí thành đảnh lễ tri ân vô lượng công đức ạ.