Phát nguyện 108 ngày (Phát nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề sám hối hóa giải oán kết)

Xem thêm (ấn vào tên bài): Hướng dẫn các phát nguyện: Tu Lục Hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng cho chúng sinh

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): cập nhật sau
Phát nguyện 108 ngày (Phát nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề sám hối hóa giải oán kết)

A. Hướng Dẫn Và Nội Dung Bạch Tại Nhà Trước 7 Ngày

I. Hướng Dẫn

1. Điều Kiện

- Phật tử đã bạch xong bài 49 ngày [bao gồm cả trường hợp bạch mới và bạch lại bài 49 (cho tinh nghiêm, do xuống thành phần, công hạnh…)] và là Phật tử chính thức từ 3 tháng trở lên.
- Không bạch song song 2 bài 49 và 108, bao gồm cả trường hợp bạch lại.
- Đã tu đủ các chương trình tu theo an cư kiết hạ của chư Tăng và các chương trình tu kỷ niệm các ngày của Đức Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng (phù hợp với duyên vào đạo tràng trước sau: mỗi năm 1 chương trình bao gồm cả tu bù và tu đuổi chương trình).
- Tự giác (không có sự trợ giúp, sách tấn) tu học đầy đủ từ 80% trở lên đối với tất cả các chương trình của câu lạc bộ (tu chính và tu bù) được tính từ khi bạch xong bài 49 ngày trở đi.
- Tự giác (không có sự trợ giúp, sách tấn) chuyển tải Phật pháp trên các trang truyền thông.
- Tinh tấn tự giác tham gia các phận sự của đạo tràng/câu lạc bộ/chùa, phù hợp với công việc gia đình.
- Trường hợp đối trước chư Tăng bạch phát nguyện vào ngày Phát tâm Bồ Đề 19/6: Tu đầy đủ chương trình Khuyến phát tâm Bồ Đề.
- Trường hợp đối trước chư Tăng bạch phát nguyện vào ngày kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo: Tu đầy đủ chương trình tu kỷ niệm Đức Phật Thành Đạo.

2. Đăng Ký
Trước khi bạch cần đăng ký phát nguyện bạch 108 ngày lên đạo tràng, còn đạo tràng sẽ đăng ký danh sách cho Phật tử lên câu lạc bộ theo thời gian quy định của câu lạc bộ.

3. Thời Gian Bạch
- Bạch trước 7 ngày so với ngày đối trước chư Tăng phát nguyện (không bạch nội dung này trùng ngày phát nguyện chư Tăng chứng minh) (không được để cách ngày).

- Có thể bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm và bạch xong toàn bộ nội dung sau 12 giờ đêm.

4. Địa Điểm Bạch
Trước tôn tượng, tôn hình Đức Phật, Bồ Tát (bao gồm cả hệ thống Internet).

5. Cách Thức Bạch
- 1 lần/1 ngày. 3 lượt/1 lần.

- Nếu thất niệm không nhớ đã bạch hay chưa bạch thì bạch lại, một ngày bạch nhiều lần cũng được.

II. Văn Bạch Tại Nhà Trước 7 Ngày

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con được tu học Chính Pháp của Phật dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, được tập thực hành sáu pháp Hòa Kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, con đã được giác ngộ phần nào về nhân quả nghiệp báo, nên con biết từ vô thủy kiếp tới nay, con đã tạo tất cả các tội lỗi do tâm tham ái và làm khổ vô lượng chúng sinh. Con đã vì lợi dưỡng của mình, vì sự chấp ngã nên đã sát hại hoặc làm tổn hại vô số vô lượng chúng sinh, khiến cho chúng sinh khổ đau và oán hờn hận thù con. Con đã vì tà kiến mà ác hại đến Chính Pháp Phật, làm tổn hại Tam Bảo, tổn hại các bậc chân tu.

Các tội lỗi của con vô lượng vô biên. Con được chỉ dạy rằng các tội lỗi đó không thể tiêu trừ nếu chỉ có sám hối bằng lời nói, mà cần phải phát đại tâm cầu vô thượng Bồ Đề và hiện tại phải thực hành Phật Pháp, thực hành thiện nhân quả, thực hành công hạnh Bồ Đề mới thật là chân sám hối.
Con đã được thực hành Phật Pháp và xin hướng về các hương linh có oán kết, phát đại nguyện Bồ Đề cầu vô thượng đạo, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu pháp Hòa Kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật Pháp, Rộng khắp thế gian”.

Con cũng xin các kiếp vị lai luôn được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với hương linh có oán kết .

Và vào ngày (mùng 8/12 nhân buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo; 19/6 nhân ngày phát Bồ Đề tâm…) các Phật tử trong câu lạc bộ đã được sự hứa khả chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, nên hôm nay con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Hộ Pháp ủng hộ cho con vào ngày (mùng 8/12; 19/6)... con được cùng với các Phật tử trong câu lạc bộ bạch phát nguyện.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lượt/3 lễ)

B. Hướng Dẫn Bạch Ngày Thứ Nhất Của Bài Bạch Phát Nguyện 108 Ngày

I. Hướng Dẫn

- Thời gian bạch: Trước từ 5 đến 10 phút khi đại diện câu lạc bộ (Cô Chủ nhiệm) bạch phát nguyện.
- Điều kiện ngày bạch đầu tiên: Phật tử thọ nhận tu Bát quan trai giới trọn vẹn một ngày một đêm.
- Vị trí bạch: Trước tôn tượng, tôn hình Đức Phật, Bồ Tát (bao gồm cả hệ thống Internet).

+ Bạch tại chùa: Nếu nhà cách chùa dưới 400 km.
+ Bạch tại nhóm/đạo tràng: Nếu nhà cách chùa từ 400 km trở lên.
+ Tại nhà: Nếu nhà cách chùa từ 400 km trở lên và nhà cách nhóm tu 20 km trở lên hoặc đạo tràng không tổ chức tu bát quan trai theo nhóm được.

- Lưu ý:

+ Tham gia trước khi đại diện câu lạc bộ bạch (không tham gia bằng hoặc sau thời gian đại diện câu lạc bộ bạch, vì như vậy chưa đủ phước duyên cung kính chư Tăng).
+ Hướng tâm theo Phật tử đại diện của câu lạc bộ Cúc Vàng (Chủ nhiệm câu lạc bộ) bạch chư Tăng.
+ Nếu có sự việc khách quan bất thường Phật tử không được về chùa (ví dụ: dịch bệnh,…) thì câu lạc bộ sẽ có hướng dẫn.

II. Văn Bạch Trước Khi Tham Gia Phát Nguyện

(Nếu không bạch văn bạch này thì sẽ không đắc văn bạch 108 ngày. Lễ 1 lễ trước khi bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc thành phần chính thức.
Điều hy hữu thù thắng là con phát nguyện hướng về các chúng sinh chân thật sám hối bằng cách, sẽ tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề “Phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”, tại câu lạc bộ Cúc Vàng để chân thật cầu Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng công đức cho các chúng sinh hương linh có oán kết từ vô thủy kiếp, do vì tham ái mà con đã ác hại làm cho họ bị đau khổ. Và con xin bạch tiếp 107 ngày nữa, tính từ ngày mai.
Giờ này con xin đồng tâm với Phật tử đại diện của câu lạc bộ Cúc Vàng (Chủ nhiệm câu lạc bộ), khi cung đối trước Tam Bảo, trước Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng dâng lời bạch thỉnh.
Con xin chư Phật chứng minh cho con, con cũng xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì đồng ủng hộ cho con, thỉnh các hương linh hữu duyên cùng con tham dự khóa lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

III. Thực Hành Theo Chương Trình Trực Tiếp/Trực Tuyến

C. Hướng Dẫn Bạch 107 Ngày Tiếp Theo

I. Hướng Dẫn

1. Thời gian: Ngày tiếp theo sau ngày phát nguyện (không được để cách ngày).

2. Địa điểm bạch: Hướng lên hư không tâm tưởng đến tôn tượng, tôn hình Đức Phật hoặc đối trước tôn hình, tôn tượng Phật (bao gồm cả hệ thống Internet). Lưu ý: Không bạch tại các đàn lễ đi trợ duyên.

3. Cách thức bạch:
- Bạch không gián đoạn, không bạch bù ngày.
- Bạch 1 lần/1 ngày; 1 lượt/1 lần.
- Nếu thất niệm không nhớ đã bạch hay chưa bạch thì bạch lại, một ngày bạch nhiều lần cũng được.
- Không bạch bù ngày.
- Có thể bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm và bạch xong toàn bộ nội dung sau 12 giờ đêm.
Lưu ý: Nếu bạch bị gián đoạn, thì dừng lại (xem tại phần E).

II. Văn Bạch Dành Cho 107 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 108 Ngày

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con. Con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quang giáng đàn tràng ủng hộ cho con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… Hiện đang ở tại:…

Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng. Con đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho con hướng về các hương linh có oán kết, hướng về chúng sinh để chân thật sám hối bằng cách phát tâm nguyện Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, chân thật phát nguyện từ nay cho đến trọn kiếp này, thực hành sáu pháp Hòa Kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, trọn kiếp này cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề: “Phát tâm Bồ Đề, Hộ trì Tam Bảo, Chuyển tải Phật pháp, Rộng khắp thế gian”.
Và con xin nguyện các kiếp vị lai cũng được sự gia trì của Tam Bảo, tiếp tục được thực hành công hạnh Bồ Đề cầu vô thượng Bồ Đề, để sám hối tội lỗi với chúng sinh, sám hối với hương linh có oán kết.

Con xin chư Phật chứng minh cho con, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh cho con, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Hộ pháp ủng hộ cho con thực hành được lời phát nguyện này và con xin đem công đức hồi hướng cho các hương linh có oán kết cùng chúng sinh.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

D. Hướng Dẫn Hiến Cúng Vật Thực Cho Hương Linh Hàng Ngày Vào Các Bữa Ăn Sau Khi Bạch Đủ 108 Ngày

I. Hướng Dẫn

- Khi bạch xong 108 ngày thì Phật tử báo đạo tràng không báo lên câu lạc bộ. Nếu quên không báo thì báo lại và phải bạch sám hối lên đạo tràng.
- Tự ý tùy duyên muốn cúng/không muốn cúng.
- Thời điểm cúng: Bạch cúng trước mỗi bữa ăn.
- Vị trí bạch: Bạch trước mâm cơm ngồi ăn hoặc nếu trong gia đình có người không hiểu thì ra vị trí khác, hướng lên hư không bạch, sau đó vào ngồi ăn cơm.
- Vật thực hiến cúng:
Thức ăn mới; thức ăn nấu bữa trước múc ra ăn 1 phần, phần còn lại bữa sau mới múc ra ăn; vật thực đã dâng cúng Phật thì dâng cúng được trong bữa cơm này. Nếu là thịt chúng sinh thì phải đủ duyên sau mới bạch cúng: không tự tay sát sinh, không xui người sát sinh, không vui theo sự sát sinh, giết hại các chúng sinh có trong bữa ăn đó.

Lưu ý:

+ Không lấy đồ cúng gia tiên và chư Thiên, chư Thần Linh để cúng.
+ Chỉ cúng cơm vào các bữa chính và đồ cúng là đồ mới, ngồi ăn trang nghiêm, không cúng vào bữa ăn vặt, ăn quà.

II. Văn Bạch Cúng Trước Khi Ăn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh…
Con đã phát nguyện tu Lục Hòa trọn đời này và nhiều kiếp sau. Con đã đối trước chư Tăng, hướng về các hương linh có oán kết mà phát nguyện Bồ Đề.
Con nguyện với tất cả các thức ăn con ăn ở đây, khi con thọ thực, thì nguyện cho các chúng sinh đang nương gá trên thân của con (có bệnh thì kể bệnh)…, đang nương tựa vào con, cũng được thọ thực. Nguyện khi con no đủ nguyện cho họ cũng được no đủ; với những điều con được học, được nghe, họ cũng đều được giác ngộ như con; những lúc con đi làm phận sự, họ đều cùng với con đi làm phận sự, kết duyên pháp lữ với con và đều được hưởng trọn công đức mà con đã tạo lập.”
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

III. Lưu Ý Chung

Các trường hợp dừng cúng cơm.

1. Phật tử không trong ban cán sự đạo tràng
- Trường hợp không thực hành Lục Hòa: Phật tử đã đủ duyên bạch xong 108 ngày, mà không thực hành Lục Hòa (quy định tu tập, phận sự: đủ các chương trình chính và từ 80% chương trình tu tập các chương trình khác, chuyển tải Phật pháp tương ứng với công đức cần tạo lập theo phát nguyện 108 ngày này), thì không đủ công đức phát sinh từ pháp Lục Hòa, để hồi hướng cho hương linh, thì hương linh không đủ phước để thọ thực. (bao giờ thực hành Lục Hòa đủ thì mới cúng cơm cho hương linh).
- Trường hợp gây/có mâu thuẫn: Phật tử đã đủ duyên bạch xong bài 108, nếu gây/có mâu thuẫn thì phải dừng việc cúng cơm cho hương linh. (bao giờ giải quyết xong mâu thuẫn thì mới cúng cơm cho hương linh).

Lưu ý: Cả hai trường hợp trên, không phải bạch lại bài 108 ngày.

2. Phật tử thuộc ban cán sự đạo tràng: Phật tử thuộc ban cán sự đạo tràng, ngoài các quy định chung theo các Phật tử, nếu ban cán sự đạo tràng không thực hành quy định về Lục Hòa giữa các đạo tràng của câu lạc bộ/làm mâu thuẫn giữa các đạo tràng, thì cũng thực hành như trên. (1)

E. Các Trường Hợp Phải Bạch Lại Bài 108 Ngày

Khi thực hành, mà mắc vào các lỗi dưới đây, thì dừng bạch và xem tại phần (F), để biết trường hợp của mình phải bạch lại từ phần nào.

1. Bạch Tại Nhà Trước 7 Ngày

- Bị chuyển đổi thành phần xuống thành phần dưới.
- Trong thời gian bạch, cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Bạch không đúng theo các bước hướng dẫn.
- Bạch gián đoạn (Lưu ý: Nếu trong khóa lễ tu có bài bạch mà thời gian tu của khóa lễ có thể quá 12 giờ đêm thì phải bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm, sau đó mới tu vào khóa lễ, để tránh bị bạch gián đoạn).

2. Ngày Bạch Thứ Nhất Của Phát Nguyện 108 Ngày (Trực Tiếp/Trực Tuyến)

- Không thọ giới bát quan trai đầy đủ (Lưu ý: Trường hợp thọ giới tại chùa/nhóm buổi tối có thể về nhà, nhưng phải giữ tinh nghiêm giới tại nhà).
- Bạch không đúng theo các bước hướng dẫn.
- Trước khi tham gia trực tiếp/trực tuyến với bất cứ lý do gì mà tham gia muộn hơn lúc thỉnh chư Tăng ngồi vào bàn chứng minh, chưa đầy đủ duyên cung kính chư Tăng thì đều không đắc.
- Không tham gia đầy đủ chương trình 108 ngày sám hối phát nguyện Bồ Đề, được chư Tăng chứng minh.
- Xem lại chương trình đã phát.

3. 107 Ngày Tiếp Theo

- Thực hiện không đúng hướng dẫn.
- 107 ngày bạch tiếp theo bị gián đoạn. (Lưu ý: Nếu trong khóa lễ tu có bài bạch mà thời gian tu của khóa lễ có thể quá 12 giờ đêm thì phải bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm, sau đó mới tu vào khóa lễ, để tránh bị bạch gián đoạn).
- Trong thời gian bạch, làm các việc tà kiến.
- Bị chuyển đổi thành phần Phật tử xuống thành phần dưới.
- Lưu ý:

Đối với đạo tràng Phật tử xa xứ:

+ Tùy chọn mốc thời gian theo giờ Việt Nam hoặc giờ của nước sở tại nhưng phải tinh nghiêm theo đúng khung giờ đã chọn.
+ Khi bạch Phật ngày đầu tiên thì bạch luôn chọn theo khung giờ Việt Nam hay nước sở tại.

4. Sau Khi Bạch Xong Phát Nguyện 108 Ngày

- Còn thấy nghi ngờ về sự tinh nghiêm khi bạch của mình.
- Tự mình cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Bị chuyển đổi thành phần Phật tử xuống thành phần dưới.
- Không thực hành được các điều kiện tại mục A.I.1

F. Hướng Dẫn Cách Bạch Lại Bài Phát Nguyện 108 Ngày

I. Trường Hợp Phải Bạch Lại Từ Bài Bạch Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

- Mắc các lỗi lớn về quy định của câu lạc bộ, nên bị chuyển thành phần Phật tử xuống Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Mất niệm quy y do cố ý, chủ động tự mình làm, xui người làm, dù biết đó là việc tà kiến. (Phải xuống thành Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề).

II. Trường Hợp Bạch Lại Từ Phần A (Bạch Trước 7 Ngày)

Tất cả các trường hợp bạch không đắc, phải bạch lại từ phần đầu của bài bạch 108 ngày.

-
aa
+
32,769 lượt xem
30/10/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thắng

  26/02/2024
  Con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và Cô Chủ Nhiệm nhiều ạ
 2. M
  M

  Mai Nguyen Thi

  14/02/2024
  Con thành kính tri ân ân đức Tam Bảo, trên Sư Phụ và Đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm CLB ạ.
 3. V
  V

  Vũ Thị Bích

  22/12/2022
  Em xin ghi nhớ lời Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy ạ. Em xin tri ân công đức trên Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni