Phát nguyện 49 ngày (Thực hành công hạnh Bồ Đề: Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên)

Xem thêm (ấn vào tên bài)Hướng dẫn các phát nguyện: tu lục hòa, bạch 49 ngày, bạch 108 ngày hồi hướng cho chúng sinh

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Phát nguyện 49 ngày (Thực hành công hạnh Bồ Đề: Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên) 

A. Hướng Dẫn Và Nội Dung Đọc Tại Nhà Trước 3 Ngày

I. Hướng Dẫn

1. Điều Kiện
- Phật tử dự thính đã bạch xong phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Thực hành tinh nghiêm quy định về Lục Hòa tại đạo tràng, câu lạc bộ; tu từ 50% trở lên các chương trình ngoài chương trình tu bắt buộc của câu lạc bộ và chuyển tải Phật Pháp từ 50% trở lên.

2. Ý Nghĩa: Đọc tại nhà để hiểu và quyết định kết duyên thực hành công hạnh Bồ Đề.

3. Đăng Ký: Trước khi đọc cần đăng ký phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề lên đạo tràng, còn đạo tràng sẽ đăng ký danh sách cho Phật tử lên câu lạc bộ theo thời gian quy định của câu lạc bộ.

4. Thời Gian Đọc: Trước 3 ngày chùa tổ chức tu bát quan trai.

5. Địa Điểm Đọc: Tùy duyên nơi có thể tĩnh tâm tư duy để hiểu được nội dung.

6. Cách Thức Bạch: Bạch liền 3 ngày; mỗi ngày 1 lần; mỗi lần 1 lượt. Nếu trong ngày không nhớ đã bạch chưa thì có thể bạch thêm. Không bạch bù, bạch dồn ngày.

II. Nội Dung Đọc Tại Nhà Trước 3 Ngày

1. Nhân duyên thứ nhất

Kính thưa quý đạo hữu! Nhân duyên Tâm Chiếu Hoàn Quán viết bài tâm sự cùng đạo hữu trên trang Ban Điều Hành của câu lạc bộ nhân dịp kỷ niệm Đức Phật Đản Sinh, bài viết có nội dung Tâm Chiếu Hoàn Quán giãi bày tâm sự cùng các đạo hữu và thỉnh các đạo hữu cùng tu pháp Lục Hòa để giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hành bổn nguyện của mình. Sau đó, Tâm Chiếu Hoàn Quán được biết (từ tâm linh công đức tu tập) về công đức thù thắng của việc này là: Sau khi bạch phát nguyện tu Lục Hòa, thực hành công hạnh Bồ Đề 49 ngày, thì cứ sau 7 ngày thực hành tu Lục Hòa, sẽ phát sinh được ra một lượng công đức Lục Hòa, hồi hướng chuyển hóa được cho các vong linh oan gia trái chủ, mà không cần có sự chứng minh trực tiếp của chư Tăng (thực hành Lục Hòa là đã nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng).

2. Nhân duyên thứ hai: Nội dung bài “Giãi bày tâm sự”

“Kính thưa quý đạo hữu! Nhân dịp kỷ niệm Đức Phật đản sinh, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin giãi bày tâm tư của mình cùng các quý đạo hữu, xin các quý đạo hữu hoan hỷ.
Tâm Chiếu Hoàn Quán đã hứa với Đức Phật rằng: “Đức Phật đã trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành tựu được đạo quả. Đức Phật đã đem thành quả cao quý được kết tụ bằng xương máu đó của Ngài, mà trao hết cho chúng sinh. Con sẽ nương tựa Tam Bảo để tu tập; con sẽ nương tựa Tam Bảo tu tập để dần dần hưởng thọ từng phần thành quả ấy của Phật; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập đạo tràng cho các đạo hữu Phật tử cùng tu tập; con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng (công hạnh Bồ Đề); con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng tu tập sáu pháp Hòa Kính (công hạnh Bồ Đề); con sẽ nương tựa Tam Bảo, hướng dẫn và sách tấn các Phật tử thực hành sáu pháp Hòa Kính và Phật tử sẽ được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh (công hạnh Bồ Đề).”
Lời hứa này có năm phần Tâm Chiếu Hoàn Quán cần thực hành ngay trong kiếp này, còn một phần Tâm Chiếu Hoàn Quán, cần tiếp tục thực hành trong kiếp này và trong các kiếp tiếp theo.
Phần Tâm Chiếu Hoàn Quán cần thực hành tiếp trong các kiếp sau đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo tu tập để dần dần hưởng thọ từng phần thành quả ấy của Đức Phật”.
Trong năm phần cần thực hiện được trong kiếp này, một phần Tâm Chiếu Hoàn Quán tự mình thực hiện, còn bốn phần cần đạo hữu giúp đỡ mới thực hiện được.
Một phần trong kiếp này Tâm Chiếu Hoàn Quán tự mình đã thực hiện được và tiếp tục tự mình thực hiện đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo để tu tập”.
Hai phần các đạo hữu đã giúp đỡ Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện xong rồi đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập đạo tràng cho các đạo hữu Phật tử cùng tu tập (đạo tràng Từ Tâm đầu tiên); con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng” (đó chính là câu lạc bộ Cúc Vàng).
Còn hai phần lời hứa cần thực hiện ngay trong hiện kiếp này, Tâm Chiếu Hoàn Quán cần tiếp tục có sự giúp đỡ của tất cả các đạo hữu trong câu lạc bộ thì mới hoàn thành được. Hai phần đó là: “Con sẽ nương tựa Tam Bảo thành lập nhiều đạo tràng tu tập sáu pháp Hòa Kính; con sẽ nương tựa Tam Bảo, hướng dẫn và sách tấn các Phật tử thực hành sáu pháp Hòa Kính và Phật tử sẽ được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh”. Và Tâm Chiếu Hoàn Quán rất mong các đạo hữu giúp cho Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện được các phần lời hứa này.
Kính thưa quý đạo hữu, Tâm Chiếu Hoàn Quán vô cùng biết ơn quý đạo hữu đã giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán thực hiện được hai phần lời hứa và mong quý đạo hữu nhận lời giúp Tâm Chiếu Hoàn Quán hoàn thành hai phần tiếp của lời hứa.”

3. Kết

Kính thưa quý đạo hữu! Từ hai nhân duyên trên Tâm Chiếu Hoàn Quán biết được, nếu các đạo hữu cùng phát nguyện kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh Bồ Đề cùng Tâm Chiếu Hoàn Quán, thì các đạo hữu và Tâm Chiếu Hoàn Quán sẽ cùng có duyên với các chúng vong linh oan gia trái chủ của các đạo hữu, nên các đạo hữu có thể bạch chúng qua Tâm Chiếu Hoàn Quán và như vậy Tâm Chiếu Hoàn Quán có thể kết duyên và hồi hướng công đức của mình cũng như công đức Lục Hòa của câu lạc bộ cho chúng. Đây là duyên tu tập vô cùng vi diệu của các đạo hữu và Tâm Chiếu Hoàn Quán. Và cũng qua nhân duyên thấy biết về công đức kết duyên Bồ Đề này, mà Tâm Chiếu Hoàn Quán nói riêng và các đạo hữu nói chung, chúng ta tự mình chứng nghiệm được lời Đức Phật dạy, về công đức của pháp Lục Hòa là vô cùng cao quý, hạnh nguyện Bồ Đề đem đến lợi ích vô cùng thù thắng cho chúng sinh.
Tâm Chiếu Hoàn Quán xin tùy hỷ các đạo hữu đã từ sự giác ngộ, mà nguyện kết duyên Bồ Đề với Tâm Chiếu Hoàn Quán, để chúng ta cùng trợ duyên cho nhau tu tập từ kiếp này cho tới ngày thành Phật, làm lợi ích giải thoát cho mình và giúp chúng sinh bỏ ác làm lành cũng nương tựa Phật Pháp tu tập cầu giải thoát.
Xin tùy hỷ và tán dương quý đạo hữu!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

B. Hướng Dẫn Bạch Ngày Thứ Nhất Của Bài Bạch Phát Nguyện 49 Ngày

I. Hướng Dẫn

- Thời gian bạch: Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, ngày 19/6, 23/8 âm lịch hoặc vào ngày tu thay đổi mà chùa/câu lạc bộ thông báo. (Tu chuyển ngày không bạch được).
Bạch sau khi nhận Bát quan trai giới.

- Điều kiện ngày bạch đầu tiên: Phật tử thọ nhận tu Bát quan trai giới trọn vẹn một ngày một đêm.

- Vị trí bạch: Trước tôn tượng, tôn hình Đức Phật, Bồ Tát (bao gồm cả hệ thống Internet).
+ Bạch tại chùa: Nếu nhà cách chùa dưới 400 km.
+ Bạch tại nhóm/đạo tràng: Nếu nhà cách chùa từ 400 km trở lên (nếu không về chùa được).
+ Tại nhà: Nếu nhà cách chùa từ 400 km trở lên và nhà cách nhóm tu 20 km trở lên hoặc đạo tràng không tổ chức tu bát quan trai theo nhóm được (nếu không về chùa được).

Lưu ý: Nếu có sự việc khách quan bất thường Phật tử không được về chùa (ví dụ: dịch bệnh,…) thì câu lạc bộ sẽ có hướng dẫn.

II. Văn Bạch Ngày Thứ Nhất Của 49 Ngày

Văn bạch gồm 2 phần: 1 và 2.
Cách bạch: Đọc phần 1 của văn bạch một lượt, sau đó đọc liền luôn phần 2 của văn bạch 7 lượt (không đọc tách rời làm 2 khung thời gian).

1. Bạch 1 lượt: “Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là…, là thành viên (chính thức, dự thính) của đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con cùng với đạo hữu Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) tu tập, con xin phát nguyện thực hành tu tập theo sáu pháp Hòa Kính tại câu lạc bộ Cúc Vàng, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng. Con xin hứa nguyện tinh tấn Lục Hòa, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề “phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian, cầu Vô Thượng Bồ Đề”, theo nội quy pháp Lục Hòa của câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con nguyện mong tinh tấn, để được hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt của Ngài trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.
Tính từ ngày hôm nay con xin bạch bài phát nguyện trong 49 ngày không gián đoạn, đó là tâm thành kính tinh tấn cầu thỉnh của con. Con xin chư Phật chứng minh và gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!” (1 lượt/1 lễ)

2. Bạch 7 lượt: “Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam Bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu pháp Hòa Kính trong đạo tràng… và trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!” (7 lượt/7 lễ)

C. Hướng Dẫn Bạch 48 Ngày Tiếp Theo

I. Hướng Dẫn

1. Thời Gian: Ngày tiếp theo sau ngày phát nguyện (không được để cách ngày).

2. Địa Điểm Bạch: Hướng lên hư không tâm tưởng đến tôn tượng, tôn hình Đức Phật hoặc đối trước tôn hình, tôn tượng Phật (bao gồm cả hệ thống internet). Lưu ý: Không bạch tại các đàn lễ đi trợ duyên.

3. Cách Thức Bạch
- Bạch không gián đoạn.
- Bạch 1 lần/1 ngày; 1 lượt/1 lần.
- Nếu thất niệm không nhớ đã bạch hay chưa bạch thì bạch lại, một ngày bạch nhiều lần cũng được.
- Không được bạch bù ngày.
- Có thể bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm và bạch xong toàn bộ nội dung sau 12 giờ đêm. 

Lưu ý: Nếu bạch bị gián đoạn, thì dừng lại (xem tại phần E).

II. Văn Bạch Dành Cho 48 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 49 Ngày

Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con tên là… Pháp danh… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng chùa Ba Vàng, con xin hứa sẽ nương tựa Tam Bảo, trong hạnh vâng lời, tu tập theo sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn sách tấn của Chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành sáu pháp Hòa Kính trong đạo tràng… và trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để được thọ hưởng phần nào thành quả mà Đức Phật đã xây đắp bằng máu thịt trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 lần/1 lễ)

D. Hướng Dẫn Và Văn Bạch Hồi Hướng Công Đức Sau Khi Bạch Xong 49 Ngày

I. Hướng Dẫn

1. Các Vấn Đề Liên Quan Đến Thời Gian

- Cách tính thời gian được hồi hướng, sau khi bạch đủ 49 ngày: Bắt đầu tính từ ngày thứ 50 đến ngày thứ 56 là hồi hướng công đức 7 ngày tu Lục Hòa. Sau đó muốn hồi hướng, nên tính theo tuần, ví dụ: nếu ngày thứ 56 rơi vào thứ 5, thì cứ tới thứ 5 hàng tuần lại bạch hồi hướng.
- Khoảng thời gian xin hồi hướng: Có thể bạch xin hồi hướng theo đợt: 7, 14, 21… ngày,... 1, 2, 3… tháng; 1, 2,… năm hoặc hồi hướng mãi mãi (nếu vẫn đủ duyên trong pháp Lục Hòa).

2. Các Vấn Đề Liên Quan Đến Hồi Hướng
- Khi bạch xong bài 49 ngày thì Phật tử báo lên đạo tràng và không báo cáo lên câu lạc bộ. Nếu quên không báo thì báo lại và phải bạch sám hối lên đạo tràng.
- Tùy duyên có/không hồi hướng, sau khi bạch xong 49 ngày.
- Có thể hồi hướng gián đoạn, tương ứng với tâm mong cầu.
- Tùy duyên hồi hướng vào thời gian trong ngày.
- Nếu trong thời gian xin hồi hướng công đức Lục Hòa, mà vi phạm quy định tu Lục Hòa, thì không có công đức Lục Hòa hồi hướng, nên chủ động dừng hồi hướng và bạch xin thực hành để hồi hướng lại (hướng dẫn tại phần văn bạch dưới).

3. Đăng Ký Hồi Hướng
Tất cả hai trường hợp Phật tử dự thính và Phật tử chính thức, tùy duyên hồi hướng, không đăng ký lên đạo tràng/câu lạc bộ.

II. Hướng Dẫn Thực Hành Văn Bạch Hồi Hướng Công Đức Lục Hòa

1. Hướng Dẫn

Có 2 văn bạch: (a) văn bạch ngày đầu phát nguyện tu Lục Hòa; văn bạch (b) văn bạch hồi hướng sau 7 ngày tu.

- Nếu chỉ hồi hướng 7 ngày thì ngày đầu thực hành phần văn bạch (a), ngày thứ 7 thực hành phần văn bạch (b).
- Nếu trước chỉ phát nguyện hồi hướng 7 ngày, sau lại muốn hồi hướng thêm, thì bạch tiếp tục tại phần (b).
- Nếu phát nguyện hồi hướng theo đợt nhiều ngày/tháng/năm, thì chỉ bạch phần (a) một lần, sau đó cứ sau 7 ngày lại hồi hướng theo văn bạch hồi hướng tại phần (b).
- Nếu đã hồi hướng hết đợt phát nguyện xin hồi hướng rồi, mà muốn hồi hướng đợt khác, thì lại thực hành văn bạch xin hồi hướng ngày thứ nhất tại phần (a).
- Nếu sau khi đã bạch phát nguyện tu 7 ngày tu tại phần (a), nhưng sau đó ngày nào không thực hành Lục Hòa thì dừng lại và bạch lại từ văn bạch tại phần (a). Ví dụ: bạch phát nguyện phần (a) vào thứ 5, tu 7 ngày để đến thứ 5 tuần sau sẽ bạch hồi hướng phần (b), nhưng tu đến ngày chủ nhật bị mắc lỗi không Lục Hòa, thì sẽ bạch sám hối xin dừng phát nguyện và đến thứ hai sẽ bạch phát nguyện mới tại phần (a), để đến thứ hai tuần sau cho đủ 7 ngày mới bạch hồi hướng tại phần (b).

2. Văn Bạch Hồi Hướng Công Đức Sau Khi Bạch Xong 49 Ngày

a. Văn bạch xin hồi hướng công đức Lục Hòa ngày thứ nhất (đã bạch xong 49 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng. Con đã phát nguyện tu Lục Hòa trọn đời,

+ Trường hợp không thực hành Lục Hòa, bạch sám hối: Trước con đã phát nguyện hồi hướng theo đợt (7,... 21… ngày; 2, 3... tháng; 1, 2… năm) rồi, nhưng vì nhân duyên con đã không thực hành được Lục Hòa, qua việc (kể sự việc)… con xin thành tâm sám hối và bạch lại cộng thêm số ngày cho đủ theo phát nguyện.

(Tiếp cho cả hai trường hợp)
Hôm nay con xin bạch trong (7, 14, 21… ngày,... 1, 2, 3… tháng; 1, 2,… năm…) từ hôm nay đến ngày/tháng/năm…, con xin hồi hướng công đức tu Lục Hòa để chuyển hóa nghiệp… hồi hướng cho các vong linh (đọc mục vong linh…, nếu đang tu bài 8 thì bạch: mà con đã thỉnh bạch trong chương trình tu cầu siêu hóa giải oán kết).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! ( 1 lần/1 lễ)

Lưu ý: Văn bạch này dùng cả cho 2 trường hợp: Bạch ngày đầu tiên xin phát nguyện hồi hướng công đức và sám hối bạch lại, vì vi phạm Lục Hòa.

b. Văn hồi hướng sau 7 ngày công đức Lục Hòa (đã bạch xong 49 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại… tu tập tại đạo tràng… Trong 7 ngày vừa qua, con đã thực hành tu tập Lục Hòa qua các sự việc (kể các việc làm trong 1 tuần: tu tập, nghe pháp, chia sẻ,… cùng làm phận sự phân công:….). Với oai lực công đức của pháp Lục Hòa, con xin như pháp thỉnh các chúng vong linh hữu duyên mà con đã bạch xin hồi hướng, được cùng con kết duyên với chủ nhiệm câu lạc bộ và nương về câu lạc bộ Cúc Vàng cùng tu tập sáu pháp Hòa Kính, thực hành công hạnh Bồ Đề, để được lợi ích tu tập giải thoát. Con xin hồi hướng cho con các nghiệp hiện tại này được chuyển hóa (đọc mong cầu)…
Con nhất tâm thỉnh (riêng câu này đọc 49 lần) (Phật tử nào đã phát nguyện xong nguyện 108 ngày, thì đọc câu này 3 lần).

Trường hợp tiếp tục hồi hướng thì đọc: Con lại xin tiếp tục tu tập Lục Hòa xin hồi hướng công đức 7 ngày từ ngày mai đến ngày/đến thứ… để hồi hướng công đức Lục Hòa xin chuyển hóa nghiệp… và hồi hướng cho các vong linh (nếu hồi hướng tiếp nghiệp cũ thì đọc: như con bạch hồi hướng ở trên; nếu thêm hoặc bớt các nghiệp/mục vong linh, thì bạch: và hồi hướng cho các mục tâm linh: …)

(Tiếp cho cả hai trường hợp)
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

E. Các Trường Hợp Phải Bạch Lại Bài 49

Khi thực hành, mà mắc vào các lỗi dưới đây, thì dừng bạch và xem tại phần (F), để biết trường hợp của mình phải bạch lại từ phần nào.

I. Bạch Trước Tại Nhà 3 Ngày

- Bị chuyển đổi thành phần xuống thành phần dưới.
- Trong thời gian bạch, cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Đọc không đúng theo các bước hướng dẫn.
- Đọc gián đoạn.

II. Ngày Bạch Thứ Nhất Của Phát Nguyện 49 Ngày

- Không thọ giới bát quan trai đầy đủ (Lưu ý: Trường hợp thọ giới tại chùa/nhóm buổi tối có thể về nhà, nhưng phải giữ tinh nghiêm giới tại nhà).
- Bạch không đúng theo các bước hướng dẫn.

III. 48 Ngày Tiếp Theo

- Thực hiện không đúng hướng dẫn.
- 48 ngày bạch tiếp theo bị gián đoạn. (Lưu ý: Nếu trong khóa lễ tu có bài bạch mà thời gian tu của khóa lễ có thể quá 12 giờ đêm thì phải bắt đầu bạch bài bạch trước 12 giờ đêm, sau đó mới tu vào khóa lễ, để tránh bị bạch gián đoạn).

- Đối với đạo tràng Phật tử xa xứ:

+ Tùy chọn mốc thời gian theo giờ Việt Nam hoặc giờ của nước sở tại nhưng phải tinh nghiêm theo đúng khung giờ đã chọn.
+ Khi bạch Phật ngày đầu tiên thì bạch luôn chọn theo khung giờ Việt Nam hay nước sở tại.

- Tự mình cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Trong 48 ngày này (Trước khi bạch xong bài Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên) thì phải giải xong các nơi thờ tà kiến. Nơi thờ tà kiến của gia đình không do Phật tử tạo lập nên thì không liên quan đến Phật tử, nên Phật tử không cần giải. Nếu Phật tử là người tạo lập nơi thờ tà kiến/bùa chú, thì Phật tử cần giải. Có hai cách giải: (1) thuận duyên: giải và an vị bát hương thờ Phật, chư Thiên, chư Thần Linh, gia tiên; (2): không thuận duyên, thì giải phần tâm linh (cầu siêu cho các phần tâm linh nơi tà kiến đó).

IV. Sau Khi Bạch Xong Phát Nguyện 49 Ngày

- Còn thấy nghi ngờ về sự tinh nghiêm khi bạch của mình.
- Tự mình cố ý tự làm hoặc xui người làm các việc tà kiến, dù biết rõ đó là việc tà kiến, thì phải quy y lại và chuyển thành phần và bạch lại từ bài phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.

F. Hướng Dẫn Cách Bạch Lại Bài Phát Nguyện 49 Ngày

I. Trường Hợp Phải Bạch Lại Từ Bài Bạch Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

- Mắc các lỗi lớn về quy định của câu lạc bộ, nên bị chuyển thành phần Phật tử xuống Phật tử dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa.
- Mất niệm quy y do cố ý, chủ động tự mình làm, xui người làm, dù biết đó là việc tà kiến.

II. Trường Hợp Bạch Lại Từ Phần A (Bạch Trước 3 Ngày)

- Thực hành không đúng hướng dẫn và các việc phải bạch lại tại phần (E.I) ở trên.

III. Trường Hợp Bạch Lại Từ Phần B (Bạch Ngày Thứ Nhất Của 49 Ngày)

- Thực hành không đúng hướng dẫn và phải bạch lại tại phần (E.II, E. III, E.IV) ở trên, thì dừng lại để tháng tiếp theo thọ giới bát quan trai và bạch phát nguyện lại từ Ngày thứ nhất của bài bạch phát nguyện 49 ngày, sau tiếp tục bạch 48 ngày không gián đoạn.

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 27 tháng 7 năm 2023

98,794 lượt xem
21/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ