Bài kinh: Lợi Ích Của Lòng Tin Và Quy Y Tam Bảo

Đức Phật dạy về lợi ích của lòng tin và quy y Tam Bảo.

Kinh “Lòng Tin Là Tài Sản Tối Thượng”, Đức Phật dạy: 

“Lòng tin đối với người, là tài sản tối thượng. Chánh pháp khéo hành trì, đem lại chơn an lạc. Chân lý giữa các vị, là vị ngọt tối thượng. Phải sống với trí tuệ, được gọi là sống tối thượng”.

Kinh “Biểu Hiện Của Lòng Tin”, Đức Phật dạy: 

“Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin. Thế nào là ba?

Ưa thấy người có giới hạnh; ưa nghe diệu pháp; với tâm ly cấu uế xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.”

Kinh “Lợi Ích Của Lòng Tin”, Đức Phật dạy: 

“Các thiện nam tử có lòng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ.”

Kinh “Đức Tin Nơi Tam Bảo Và Quả Báu”, Đức Phật dạy: 

Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật; đặt lòng tin vào Pháp ly tham; đặt lòng tin vào chúng Tăng, là  họ đặt lòng tin vào tối thượng.

Kinh “Nhiều Lợi Ích” Đức Phật dạy: 

“Do người nào, này các Tỷ-kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Ðây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác.”

Kinh: “Chuyện Pháp Tối Thượng” Đức Phật dạy: 

“Những ai quy y Phật
Sẽ không đi đọa xứ,
Từ bỏ thân làm người
Sẽ tràn đầy thiên giới.

Những ai quy y Pháp
Sẽ không đi đọa xứ,
Từ bỏ thân làm người
Sẽ tràn đầy thiên giới.

Những ai quy y Tăng
Sẽ không đi đọa xứ,
Từ bỏ thân làm người
Sẽ tràn đầy thiên giới.

Loài Người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp,
Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng,
Quy y các chỗ ấy
Không thoát mọi khổ đau


Ai quy y Ðức Phật,
Chánh Pháp và chư Tăng,
Ai dùng chánh tri kiến
Thấy được Bốn sự thật,
Thấy Khổ và Khổ tập,
Thấy sự khổ vượt qua,
Thấy đường Thánh tám ngành
Ðưa đến khổ não tận.
Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau”. 

Kính bạch Tam Bảo!
Chúng con được học nghe
Lời Đức Phật chỉ dạy:
Với lòng tin nơi Tam Bảo 
Quy y Phật Pháp Tăng 
Chân thật thọ trì Pháp
Mang lại nhiều lợi ích
Thiết thực cho đời này 
Đời sau sinh thiên giới 
Đưa đến khổ não tận 
Được Niết-bàn an vui.
Lợi ích lớn như vậy
Đệ tử chúng con
Nguyện tinh tấn phụng hành
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Trích soạn: từ ý của nhiều bài kinh)

-
aa
+
1 lượt xem
08/06/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ