Bài kinh: Công Đức Chiêm Ngưỡng Và Tôn Kính Thánh Tích

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Câu Thi Na (Kusinara), U-pa-va-ta-ma (Upavatama), rừng sa-la của dòng họ Mạt-la (Malla)…
Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan (Ananda):
- Này A-nan, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn?
"Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
"Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác", này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
"Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
"Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn", này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
Này A-nan, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này A-nan, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư:
"Đây là chỗ Như Lai đản sanh",
"Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác",
"Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng",
"Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn".
Này A-nan, những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích này, mà từ trần với tâm thâm tín, hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên.
(Trích soạn tại: Kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ kinh – Tập 2, Kinh Đại Bát Niết Bàn, tụng phẩm V, tr.147-148, Hòa thượng Thích Minh Câu – Việt dịch)

73 lượt xem
29/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ