Bài kinh: Công Đức Chiêm Ngưỡng Và Tôn Kính Thánh Tích

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Câu Thi Na (Kusinara), U-pa-va-ta-ma (Upavatama), rừng sa-la của dòng họ Mạt-la (Malla)…
Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan (Ananda):
- Này A-nan, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thế nào là bốn?
"Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
"Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác", này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
"Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
"Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn", này A-nan, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.
Này A-nan, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này A-nan, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ sẽ đến với niềm suy tư:
"Đây là chỗ Như Lai đản sanh",
"Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác",
"Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng",
"Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết Bàn".
Này A-nan, những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích này, mà từ trần với tâm thâm tín, hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên.
(Trích soạn tại: Kinh Tạng Nam Truyền, Trường Bộ kinh – Tập 2, Kinh Đại Bát Niết Bàn, tụng phẩm V, tr.147-148, Hòa thượng Thích Minh Câu – Việt dịch)

-
aa
+
73 lượt xem
29/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.