Bài kinh: Cần Có “Quyết Định Tâm” Đối Với Pháp Lục Hòa (Kinh Cần Phải Nhớ)

Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthì), tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), tại khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika).

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo: “Này các Tỳ-kheo”.

– “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Thế Tôn dạy như sau:
….
– Có sáu pháp cần phải ghi nhớ này, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là sáu?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú thân làm từ đối với các vị đồng Phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú lời nói từ đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an trú ý nghĩ từ đối với các vị đồng Phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.

Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với các lợi dưỡng đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các vị đồng Phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.

Này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo đối với các Giới Luật không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, không bị uế nhiễm, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến Thiền định, Tỳ-kheo sống thành tựu Giới Luật trong các Giới Luật ấy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.

Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đối với các tri kiến thuộc bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chơn chánh diệt tận khổ đau, Tỳ-kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng.

Đây là sáu pháp cần phải ghi nhớ, này các Tỳ-kheo, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.

Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.

(Trích soạn từ: Bài kinh Cần Phải Nhớ 2, Hòa thượng Thích Minh Châu – Việt dịch. Xem: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 3, Chương 6: Sáu Pháp, Phẩm Cần Phải Nhớ, tr. 339-340)

 

4,848 lượt xem
03/05/2022

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thọ Lý

  16/12/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ!

 2. K
  K

  Khổng Minh Chiến

  16/12/2022

  Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân vô lượng công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm CLB Cúc Vàng nhiều lắm ạ.