Bài kinh: Phước Báu Tưởng Nhớ Ân Phật Khi Viếng Thăm Thánh Tích

Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, ngự tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành La-duyệt…

Bấy giờ A-nan, vén lộ vai áo phải, gối phải chấm đất bạch Phật rằng:
- Thưa Thế Tôn, hôm nay các Sa-môn khắp nơi, gồm có những vị kì cựu, đa văn, thông hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái yết Phật, nhân đó con được lễ kính, hỏi han, gần gũi, nhưng sau khi Phật diệt độ rồi, họ không đến nữa, con làm sao có dịp để gặp gỡ hỏi han như thế?

Phật dạy:
- Này A-nan, Ngươi chớ lo, các hàng đệ tử sẽ có bốn chỗ để tưởng nhớ. Bốn chỗ nào?
Một là: Tưởng nhớ chỗ có Phật sanh, ghi nhớ không quên, sanh lòng luyến mộ.
Hai là: Tưởng nhớ chỗ Phật mới thành đạo, mà vui mừng muốn thấy, ghi nhớ không quên, sanh lòng luyến mộ.
Ba là: Tưởng nhớ chỗ Phật chuyển Pháp luân lần đầu, vui mừng muốn thấy, ghi nhớ không quên, sanh lòng luyến mộ.
Bốn là: Tưởng nhớ chỗ Phật vào Niết Bàn, vui mừng muốn thấy, ghi nhớ không quên, sanh lòng luyến mộ.
Này A-nan, sau khi Ta nhập Niết Bàn, các đệ tử dù nam hay nữ nhớ tới khi Phật giáng sanh, có những công đức như thế, khi Phật đắc đạo, có những thần lực như thế, khi Phật chuyển Pháp luân có những sự hóa độ như thế, khi Phật sắp diệt độ có những lời di chúc như thế; rồi mỗi người đều nên đi đến bốn nơi đó. Sau khi lễ kính, xây dựng chùa tháp, thì sau khi thác đều được sanh về cõi trời, trừ những người đắc đạo.

Phật dạy:
- Này A-nan, sau khi Ta diệt độ, có các người dòng họ Thích đến cầu đạo hãy nhận cho họ xuất gia, thọ giới cụ túc chớ để lâu. Cho đến những người tu học theo giáo Pháp khác đến cầu đạo, cũng nhận cho họ xuất gia, thọ giới cụ túc chớ có để trải qua bốn tháng thử thách. Vì sao? Vì những người kia vốn có học sẵn các luận thuyết khác, nếu để lâu, thì những sự hiểu biết sai lầm trước đây của họ sẽ có cơ hội tái phát.

(Nguồn: Đại tạng kinh Việt Nam, Kinh Trường A-Hàm Tập 1, Kinh Du Hành, tr. 202-204, Việt dịch: Viện Cao đẳng Phật học Huệ nghiêm)

64 lượt xem
29/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ