Bài kinh: Tứ Động Tâm

Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tại tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), gọi các Tỷ kheo:
Có bốn trú xứ, này các Tỷ kheo, khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỷ kheo, chỗ Như Lai sanh. Đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỷ kheo, chỗ Như Lai giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác. Đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỷ kheo, chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng. Đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỷ kheo, chỗ Như Lai nhập Niết Bàn. Đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy, cần phải xúc động mãnh liệt.
Có bốn trú xứ này, một tín nam khi nhìn thấy, cần phải xúc động mãnh liệt.

(Đại tạng kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ tập 2, chương 4, phẩm Ke-si, phần Xúc động, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, năm 1996, tr.44)

65 lượt xem
29/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ