Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà - Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu

Lời Nói Đầu

Kính thưa quý vị và các bạn! Đức Phật là bậc đại giác ngộ, Ngài thấy biết rõ về sự thật sự vận hành nhân quả luân chuyển trong sáu cõi của tất cả chúng hữu tình. Ngài chỉ dạy cho người thân, muốn cứu cho người mất ra khỏi cảnh khổ của cõi ngã quỷ vong linh, chỉ có cách duy nhất là nương tựa vào Tam Bảo, cúng dường tới chư Tăng hồi hướng phúc cho vong linh, ngã quỷ, thì chúng đó sẽ thoát khổ được an nhàn.

Chương trình tu tập, dành cho nhân dân Phật tử, muốn nương tựa Tam Bảo, cúng dường đến chư Tăng hồi hướng công đức cầu siêu cho vong linh người thân, nhưng không về chùa được xin gửi danh sách vong linh về chùa để quý Thầy tác lễ cầu siêu và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu của chùa hoặc không về chùa được, cũng không tham gia được lễ cầu siêu trực tuyến của chùa.

Quý vị và các bạn đọc kỹ để hiểu trước khi thực hành.

Chương trình có ba phần: (A) Hướng Dẫn; (B) Nghi Thức Tu Tập; (C) Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà - Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu (Dành cho chủ lễ là nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Bài 4 – Nghi thức làm lễ tại nhà - Gửi danh sách vong linh về chùa cầu siêu (Dành cho chủ lễ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Phần A. Hướng Dẫn

I. Thời Gian Lễ Cầu Siêu Tại Chùa Ba Vàng

– Sáng ngày 14, 30 âm lịch hàng tháng (29 tháng thiếu)
– Ngày mùng 8/7 âm lịch hàng năm
Lưu ý: Không bắt buộc sắm lễ dâng cúng về chùa.

II. Đối Tượng Tu Tập

Nghi thức dành cho hai đối tượng:
- Nhân dân (chưa quy y Tam Bảo) và Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa).
- Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (Phật tử là thành phần chính thức trong các đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày).
Lưu ý: Chủ sám là đối tượng nào, thì thực hành nghi thức dành cho đối tượng đó.

III. Hướng Dẫn Tu Tập Trong Chương Trình

1. Cách Thức Tu Tập

- Làm lễ tại nhà từ 3 ngày đến 7 ngày, để các vong linh biết được tâm mong muốn của gia đình và hiểu được lợi ích được hưởng, hoan hỷ với gia đình, hoan hỷ tu tập, hoan hỷ nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ.

- Thời gian làm lễ: Do gia đình bố trí công việc mà sắp xếp thời gian phù hợp để làm lễ, không kiêng kỵ ngày giờ.

2. Nội Dung Chương Trình
Nghi thức: lễ tán Phật, tụng kinh, cúng thực.

Nếu tu 3 ngày thì tụng các bài kinh:
Ngày 1: Tụng kinh Địa tạng phẩm bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất
Ngày 2: Tụng kinh Tam Bảo
Ngày 3: Tụng kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

Nếu tu 7 ngày thì tụng các bài kinh:
Ngày 1 và ngày 2: Tụng kinh Địa tạng phẩm bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất
Ngày 3 và ngày 4: Tụng kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường
Ngày 5 và ngày 6: Tụng kinh Tam Bảo
Ngày 7: tụng kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

IV. Đồ Lễ - Cách Sắp Lễ

1. Ngày đầu:
- Trường hợp có bàn thờ Phật:
+ Lễ cúng Phật: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.
+ Lễ cúng chư Thiên, chư Thần Linh: Hoa, quả, nước, xôi chè hoặc bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.
+ Lễ cúng vong linh: Mâm cơm làm từ rau củ quả hoặc thịt tam tịnh nhục và 1 cốc sữa tươi (các đồ lễ, sau khi lễ xong thì thọ thực).
- Trường hợp không có bàn thờ Phật: Không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn cúng theo nghi thức.
- Trường hợp không thờ Phật và chư Thiên, chư Thần Linh: Không sắm lễ, nhưng vẫn cúng theo nghi thức.

Lưu ý: Cúng Phật và chư Thiên, chư Thần Linh cũng có thể cúng tam tịnh nhục (không tự mình giết, không xui người giết, không nhìn thấy chúng đó bị giết). Đức Phật và chư Thánh khi còn tại thế vẫn sử dụng vật thực tam tịnh nhục.

2. Các ngày sau: Tại các nơi thờ lễ cúng là bát cơm trắng, nước chè hoặc nước trắng.

V. Tâm Linh

Thỉnh mời các mục tâm linh: Muốn cầu siêu cho mục vong linh nào, thì thỉnh mục vong linh đó (gia tiên, các vong linh có tên cụ thể, vong linh mới mất, vong linh trên đất, oan gia trái chủ)

Nếu gia đình giải cây hương, ban thờ, bát hương, thì thỉnh các mục vong linh: Chư Thiên, chư Thần Linh, gia tiên, vong linh tà kiến, vong linh do yểm nương gá, có duyên tại bát hương, cây hương, ban thờ.
Lưu ý: Chư Thiên, chư Thần Linh, gia tiên chỉ hồi hướng tùy duyên, các mục vong linh còn lại thì cầu siêu.

VI. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các vong linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các vong linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.
– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các vong linh đã thỉnh đó.

VII. Cúng Dường Tam Bảo

- Ý nghĩa: Cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh và hồi hướng phúc cho gia đình.
- Các trường hợp cúng dường:
+ Cúng dường tùy duyên: tùy tâm (có hoặc không; hoặc ít, hoặc nhiều).
+ Cúng dường trai viên: số tịnh tài cúng dường đủ để làm một bữa cơm cho chư tôn đức Tăng Ni.
+ Cúng dường trai tăng: số tịnh tài đủ tứ sự: Y áo, thuốc men, đồ dùng cá nhân, giường chõng chỗ ngủ chăn màn cho chư tôn đức Tăng Ni.

VIII. Hướng Dẫn Gửi Danh Sách Cầu Siêu Về Chùa

Gửi danh sách về chùa cầu siêu trước ngày cầu siêu 3 ngày hoặc 7 ngày để quý Thầy bạch thỉnh vong linh.
Phật tử thuộc các đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh theo các nhóm thông tin của chùa, Câu lạc bộ.
Nhân dân Phật tử không thuộc đạo tràng của chùa, Câu lạc bộ, thì gửi danh sách thông tin của gia đình và vong linh vào số điện thoại hoặc nhắn tin qua zalo: 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội Dung Tin Nhắn

Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… tháng… năm...
Con xin cầu siêu cho vong linh vào ngày… tháng… năm... ( Âm lịch)
Con xin gửi danh sách để sư Thầy thỉnh vong linh ạ:
(Viết các mục vong linh)
Nếu cúng dường Tam Bảo thì viết: Con xin cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là:… Con bạch quý Thầy chứng minh và hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con cũng xin sư Thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật, hiện tại được (viết mong cầu)…
(Tiếp)
Con xin thành kính tri ân Thầy ạ!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

IX. Hướng Dẫn Cách Gửi Cúng Dường

1. Văn Khấn Tại Nhà Trước Khi Đi Gửi Tịnh Tài Về Chùa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con; chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỉ ủng hộ cho chúng con. Hôm nay là ngày… tháng… năm… con đi gửi tiền cúng dường Tam Bảo mà con đã bạch về chùa Ba Vàng, theo số tài khoản 0141005656888, con xin hồi hướng công đức phúc báu này đến cho các chư vị (chư Thiên, chư Thần Linh; vong linh: gia tiên, thai nhi, oan gia trái chủ…) được về chùa Ba Vàng, nương tựa Tam Bảo nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, an vui và nguyện chư vị từ nay tới vô lượng kiếp về sau kết duyên pháp lữ với con, để trợ duyên cho nhau tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Con lại xin hồi hướng phúc báu đến cho (tên)… được (đọc mong cầu)… 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Tài Khoản Chùa Ba Vàng

Nếu cúng dường Tam Bảo, quý Phật tử gửi tịnh tài qua số tài khoản dưới đây:

TÀI KHOẢN CHÙA BA VÀNG
– Số tài khoản: 0141005656888.
– Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.
– Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.
– Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.

Lưu ý:
Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý Phật tử muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:
Quý Phật tử kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:
https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

Phần B. Nghi Thức Tu Tập

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

I. Nghi Thức Dành Cho Chủ Lễ Là Nhân Dân Và Phật Tử Chưa Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng đàn tràng ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… Hiện đang ở tại:…
(Tùy duyên có/không đọc phần này: con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.
Hôm nay là ngày… tháng… năm…, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng thỉnh mời tất cả chư vị vong linh (đọc các vong linh muốn cầu siêu):… về đây chứng giám cho lòng thành của con/chúng con.
Con/chúng con xin phát nguyện sẽ gửi về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... với số tịnh tài (tiền) là…, để hồi hướng phúc báu cầu siêu cho vong linh vào ngày (ngày cầu siêu của chùa)… tháng… năm…
Nên hôm nay, giờ này con/chúng con xin nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh hoan hỷ về tại đàn tràng, nghe kinh thính Pháp và thọ nhận vật thực hiến cúng của gia đình con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

a. Ngày 1 + ngày 2

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất, Đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho vong linh, thì nên làm cỗ chay và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành. Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật sắm sửa vật thực hiến cúng cho vong linh và con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh và thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Ngày 3 + ngày 4

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong bài Kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường: từ thời Đức Phật quá khứ Phất Sa, có nhóm người không tin kính Tam Bảo, họ đã sinh tâm bất mãn với sự cung kính, cúng dường Tam Bảo của những người đệ tử Phật. Sau khi làm mọi cách, ngăn cản người khác đóng góp tài vật, công sức cho việc cúng dường, thì chính họ lại ăn các phẩm vật cúng dường đó và còn làm việc ác nữa là nổi lửa đốt trai đường, nơi thọ thực của chư Tăng.
Do các ác nghiệp, mà nhóm người đó gây nên, sau khi chết họ bị đọa làm quỷ, chịu đói khát than khóc 92 kiếp, sau đó họ gặp Đức Phật Ca Diếp và được Đức Phật Ca Diếp chỉ dạy: “Trong chín mươi hai kiếp nữa kể từ đây, sẽ là quyến thuộc của chư vị, là vua Bình Sa. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường Đức Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị, sau đó chư vị sẽ được an lạc.”
Vậy là chúng quỷ đó, đã phải chịu 184 kiếp khổ đói kêu gào, sau được đức vua Bình Sa dâng lễ cúng dường trai Tăng, đến cho Đức Phật Thích Ca và chư Tăng, hồi hướng phúc cho chúng, nhờ phúc báu đó mà chúng ngạ quỷ, đã được siêu thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sinh về cõi trời, hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh và thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

c. Ngày 5 + ngày 6

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong bài kinh Tam Bảo, Đức Phật dạy rằng: Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là ruộng phước lành tối thượng, nếu ai cúng dường, tán dương công đức của Tam Bảo, thì sẽ được phúc lành, an lành và hạnh phúc và được chư Thiên, chư Thần Linh… hộ trì. Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh và thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

d. Ngày 7

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong bài Kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo, Đức Phật dạy rằng: vị trời Đế Thích nhờ công đức xin quy y Đức Phật mà được thoát kiếp làm súc sinh, chỉ còn dư báo đọa vào bụng con lừa trong giây lát. Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh, để các vong linh được duyên phước quý thầy cho quy y Tam Bảo trong lễ cầu siêu. Con/chúng con lại thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực.

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực phẩm chế biến từ rau củ quả và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.
(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Mười Hạnh Phổ Hiền

(Quỳ gối, chắp tay)

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; chư Thiên, chư Thần Linh hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin nguyện đem công đức tu hành này, cùng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, phúc báo chân thật phát nguyện sẽ gửi tiền về chùa cúng dường Tam Bảo, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, hồi hướng cho các vong linh (đọc mục vong linh)… được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con/chúng con cùng với các vong linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Một lần nữa con/chúng con xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu.
Trong hiện tại con/chúng con xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu):…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 3 chuông)

9. Hồi Hướng

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

 

 

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Phần C. Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến

Không sắp lễ cúng cho vong linh tại nhà trước và trong khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.

I. Trường Hợp Không Tham Gia Trực Tuyến Được

Bạch lễ tại nhà vào buổi sáng ngày lễ cầu siêu của chùa

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có)… ở tại địa chỉ….
Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa và đã gửi số tịnh tài (tiền) là… về chùa, đã được quý Thầy chứng minh và hồi hướng phước cho các vong linh và gia đình. Con/chúng con hôm nay do gia duyên (đọc lý do)..., nên không tham dự lễ trực tuyến để trợ duyên cho các vong linh được, con/chúng con nguyện mong các vong linh được nương đức của chư Tăng, vân tập về chùa Ba Vàng, dự pháp nghe kinh, thọ nhận vật thực hiến cúng, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Con/chúng con cũng nguyện được kết duyên pháp lữ với chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh, để cùng trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Một lần nữa, con/chúng con xin các vong linh hoan hỷ cho con/chúng con.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

1. Hướng Dẫn

Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút

Vị trí bạch

* Trước bàn thờ:
- Trường hợp vong linh còn trong 49 ngày: thắp hương và bạch trước ban thờ vong.
- Trường hợp các vong linh khác: thắp hương tại ban thờ.

Sau đó có thể ở tại đó hoặc di chuyển đến trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.

* Ở vị trí khác: Mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật, hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

2. Văn Bạch

Xem tại bài: Văn bạch tham gia các chương trình trực tuyến của chùa/Câu lạc bộ (ấn vào link):
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại trang Youtube:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/videos)

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Chủ Lễ Là Phật Tử Đã Phát Nguyện Bồ Đề Tu Lục Hòa (Đã Bạch Xong Phát Nguyện 49 Ngày)

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho gia đình con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh… Hiện đang ở tại:…
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Hôm nay là ngày… tháng… năm…, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, thỉnh mời tất cả chư vị vong linh (đọc các vong linh muốn cầu siêu):… về đây chứng giám cho lòng thành của con/chúng con.
Con/chúng con xin phát nguyện sẽ gửi về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... với số tịnh tài (tiền) là…, để hồi hướng phúc báu cầu siêu cho vong linh vào ngày (ngày cầu siêu của chùa)… tháng… năm…
Nên hôm nay, giờ này con/chúng con xin nhất tâm cung thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì cùng các vong linh hoan hỷ về tại đàn tràng, nghe kinh thính Pháp và thọ nhận vật thực hiến cúng của gia đình con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

a. Ngày 1 + ngày 2

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng Phẩm Bảy: Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất, Đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho vong linh, thì nên làm cỗ chay và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành. Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật sắm sửa vật thực hiến cúng cho vong linh và con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh và thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Ngày 3 + ngày 4

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong bài Kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường: từ thời Đức Phật quá khứ Phất Sa, có nhóm người không tin kính Tam Bảo, họ đã sinh tâm bất mãn với sự cung kính, cúng dường Tam Bảo của những người đệ tử Phật. Sau khi làm mọi cách, ngăn cản người khác đóng góp tài vật, công sức cho việc cúng dường, thì chính họ lại ăn các phẩm vật cúng dường đó và còn làm việc ác nữa là nổi lửa đốt trai đường, nơi thọ thực của chư Tăng.
Do các ác nghiệp, mà nhóm người đó gây nên, sau khi chết họ bị đọa làm quỷ, chịu đói khát than khóc 92 kiếp, sau đó họ gặp Đức Phật Ca Diếp và được Đức Phật Ca Diếp chỉ dạy: “Trong chín mươi hai kiếp nữa kể từ đây, sẽ là quyến thuộc của chư vị, là vua Bình Sa. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường Đức Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị, sau đó chư vị sẽ được an lạc.”
Vậy là chúng quỷ đó, đã phải chịu 184 kiếp khổ đói kêu gào, sau được đức vua Bình Sa dâng lễ cúng dường trai Tăng, đến cho Đức Phật Thích Ca và chư Tăng, hồi hướng phúc cho chúng, nhờ phúc báu đó mà chúng ngạ quỷ, đã được siêu thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, sinh về cõi trời, hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh và thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

c. Ngày 5 + ngày 6

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong bài kinh Tam Bảo, Đức Phật dạy rằng: Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là ruộng phước lành tối thượng, nếu ai cúng dường, tán dương công đức của Tam Bảo, thì sẽ được phúc lành, an lành và hạnh phúc và được chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì... hộ trì. Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh và thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

d. Ngày 7

Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong bài Kinh Thiên Đế Thích Tự Quy Y Tam Bảo, Đức Phật dạy rằng: vị trời Đế Thích nhờ công đức xin quy y Đức Phật mà được thoát kiếp làm súc sinh, chỉ còn dư báo đọa vào bụng con lừa trong giây lát. Con/chúng con cũng y theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con sẽ gửi tiền về chùa Ba Vàng cúng dường (tùy duyên, trai viên, trai tăng)... số tiền là… để trùng hưng Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh, để các vong linh được duyên phước quý thầy cho quy y Tam Bảo trong lễ cầu siêu. Con/chúng con lại thỉnh mời vong linh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu của chùa vào ngày… tháng… năm… Con/chúng con xin thỉnh các vong linh đã nghe kinh hoan hỷ với tâm thành của con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

6. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực.

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực phẩm chế biến từ rau củ quả và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.
(Tiếp)

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Mười Hạnh Phổ Hiền

(Quỳ gối, chắp tay)

Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập theo mười nguyện lớn của đức Phổ Hiền Bồ Tát:
Một là kính lễ chư Phật
Hai là xưng tán Như Lai
Ba là rộng tu cúng dường
Bốn là sám hối nghiệp chướng
Năm là tùy hỷ công đức
Sáu là thỉnh Phật chuyển Pháp
Bảy là thỉnh Phật trụ thế
Tám là thường theo học Phật
Chín là hằng thuận chúng sinh
Mười là hồi hướng khắp tất cả

8. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin nguyện đem công đức tu hành này, cùng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, phúc báo chân thật phát nguyện sẽ gửi tiền về chùa cúng dường Tam Bảo, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, hồi hướng cho các vong linh (đọc mục vong linh)… được về chùa Ba Vàng nghe học Phật Pháp sớm được siêu thoát, từ nay tới vô lượng kiếp về sau con/chúng con cùng với các vong linh, được tu tập theo giáo Pháp của Phật cho tới ngày được thành Phật. Một lần nữa con/chúng con xin thỉnh các vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu.
Trong hiện tại con/chúng con xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu):…
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần. 3 chuông)

9. Hồi Hướng

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

 

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

Phần C. Nghi Thức Tham Gia Cầu Siêu Trực Tuyến

Không sắp lễ cúng cho vong linh tại nhà trước và trong khi tham gia lễ cầu siêu trực tuyến.

I. Trường Hợp Không Tham Gia Trực Tuyến Được

Bạch lễ tại nhà vào buổi sáng ngày lễ cầu siêu của chùa

Văn bạch

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ….
Hôm nay là ngày… tháng… năm… là ngày chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho các vong linh, con/chúng con đã bạch thỉnh vong linh về chùa và đã gửi số tịnh tài (tiền) là… về chùa, đã được quý Thầy chứng minh và hồi hướng phước cho các vong linh và gia đình. Con/chúng con hôm nay do gia duyên (đọc lý do)..., nên không tham dự lễ trực tuyến để trợ duyên cho các vong linh được, con/chúng con nguyện mong các vong linh được nương đức của chư Tăng, vân tập về chùa Ba Vàng, dự pháp nghe kinh, thọ nhận vật thực hiến cúng, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ. Con/chúng con cũng nguyện được kết duyên pháp lữ với chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì và các vong linh, để cùng trợ duyên cho nhau tu hành, cho tới ngày thành Phật. Một lần nữa, con/chúng con xin các vong linh hoan hỷ cho con/chúng con.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

II. Trường Hợp Tham Gia Lễ Cầu Siêu Trực Tuyến

1. Hướng Dẫn

Bạch trước khi chùa phát trực tuyến từ 5 đến 10 phút

Vị trí bạch

* Trước bàn thờ:
- Trường hợp vong linh còn trong 49 ngày: thắp hương và bạch trước ban thờ vong.
- Trường hợp các vong linh khác: thắp hương tại ban thờ.

Sau đó có thể ở tại đó hoặc di chuyển đến trước thiết bị, để tham gia khóa lễ trực tuyến.

* Ở vị trí khác: mở màn hình trực tuyến có hình Đức Phật, hoặc hình Phật ở khung hình khác để đọc văn bạch, sau đó vào tham gia khóa lễ trực tuyến.

2. Văn Bạch

Xem tại bài: Văn bạch tham gia các chương trình trực tuyến của chùa/Câu lạc bộ (ấn vào link):
https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

(Nghe chương trình phát trực tiếp của chùa tại trang Youtube:
* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.youtube.com/c/ChuaBaVangQN/videos)

Xem nghi thức đầy đủ

LIÊN HỆ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:
Phật tử: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
– Ban Liên Lạc của Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): 0984243810
– Nhắn tin vào facebook:
Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
– Đăng lên nhóm facebook:
Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
– Email: phamthiyen.tchq1970@gmail.com

263,205 lượt xem
28/09/2021

Bình luận (23)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. B
  B

  Bùi Thị sinh

  11/08/2022

  Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay 14/7/2022, con tên Bùi Thị Sinh ở tại Tân Phước Khánh, Bình Dương, xin được cầu siêu cho các vong linh: Mẹ Bùi Thị Thương sinh năm 1944 mất ngày 16/8/2006; anh Bùi Văn Trường sinh năm 1974, mất ngày 17/6/2019 và các thai nhi của con. Con xin cảm ơn các quý Thầy đã cầu siêu cho các vong linh. Con đã nhờ người chuyển khoản cúng dường rồi ạ. Cầu Phật cùng các quý Thầy hoan hỷ, hồi hướng cho các vong linh và gia đình con được mọi sự như ý ạ. Nam mô A Di Đà Phật.

  1. Ban quản trị

   23/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Bùi Thị Sinh và xin gửi bạn thông tin sau:
   Ở gần khu vực của bạn có đạo tràng Thái Tuệ Bến Cát Bình Dương đang sinh hoạt theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng. Nếu bạn muốn đăng ký tham gia tu tập cùng đạo tràng để được lợi ích, bạn liên hệ theo thông tin sau:
   - Phật tử Nguyễn Thị Thanh
   - SĐT: 0983168349
   Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây:
   Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 2. Đoàn gia huấn

  05/08/2022

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con là Đoàn Gia Huấn, cư trú tại tổ 15, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên. Con xin tri ân trên Sư Phụ cùng các Tăng Ni chùa Ba Vàng. Con là bệnh nhân chạy thận nhân tạo 18 năm, tuần 3 buổi. Con thường xuyên nghe Pháp, con cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nay con muốn biết được cách tu tập dễ nhất để tu, mong phần nào chuyển hóa. Con xin tri ân Thầy và Cô Chủ nhiệm ạ.

  1. Ban quản trị

   23/08/2022

   Ban Quản trị trang xin chào bạn Đoàn Gia Huấn và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   1. Một trong những cái khổ của con người chính là bệnh tật. Khi bị bệnh chính là lúc chúng ta trả quả bởi chúng ta đã làm nhiều việc bất thiện. Chỉ có Phật Pháp mới giúp chúng ta chuyển hóa được bệnh khổ đó. Ban Quản trị xin chia sẻ với bạn các video dưới đây để bạn hiểu hơn về nhân quả và có thể áp dụng cho mình:
   Nhân duyên của bệnh tật
   - Về bệnh của bạn, gia đình bạn có thể tu tập theo chương trình Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - Tu tập tại nhà, bạn kiên trì tu tập (có thể phải tu mấy lần 49 ngày) chắc chắn sẽ có kết quả chuyển hóa.
   Bài 8 - Cầu siêu giải oán kết - Tu tập tại nhà
   2. Đã có rất nhiều Phật tử nhờ tu tập mà được chuyển hóa nghiệp, Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu tại phần Câu Chuyện Chuyển Nghiệp trong chuyên mục Tâm Linh Nghi Lễ trên website Phạm Thị Yến.
   3. Ở gần khu vực của bạn có đạo tràng Trúc Hội Thái Nguyên đang sinh hoạt theo sự hướng dẫn của chùa Ba Vàng. Nếu bạn muốn đăng ký tham gia tu tập cùng đạo tràng để được lợi ích, bạn liên hệ theo thông tin sau:
   - Phật tử Phạm Thị Tám
   - SĐT: 0353738187
   Ban Quản trị cũng sẽ liên lạc trước với đạo tràng, để đạo tràng lưu ý đến liên lạc của bạn. Nếu bạn cần đạo tràng giúp, hướng dẫn việc tu tập, bạn cứ nói chuyện với đạo tràng. Theo quy định, các đạo tràng thuộc chùa Ba Vàng, Phật tử chỉ giúp đỡ tu tập, không lấy tiền công hay bất cứ loại tiền nào cả. Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây: Thông báo về quy định tiếp nhận đóng góp, cúng dường của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng
   Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!

 3. H
  H

  Hòng Thị Khuyên

  14/07/2022

  Bạch thỉnh vong linh về đàn lễ cầu siêu vào ngày 14/5/ND ngày 1 đã bạch – đã tu

 4. H
  H

  Hoàng Thị Thúy

  14/07/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng Ni chùa Ba Vàng đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống ạ.

 5. N
  N

  Nguyễn Thị Lan

  14/07/2022

  Con xin cung kính đảnh lễ tri ân Tam Bảo ạ. Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng ạ. Em thành kính tri ân công đức Cô CNCLB ạ