Kinh Vu Lan Bồn

(Trích soạn)
Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,
Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung,
Mục Kiều Liên quỳ bạch Phật rằng:
Con dùng thần lực kiếm tìm mẫu thân
Thấy đọa lạc trong loài ngạ quỷ
Thân hình gầy tiều tụy vô cùng,
Con liền khất thực thức ăn
Dâng lên cúng mẹ đỡ cơn đói lòng. (1 chuông)
Mắt nhìn con mẫu thân mừng tủi,
Đưa tay ra bốc vội cơm canh
Đột nhiên lửa cháy bùng bùng
Cơm canh kia đã biến thành đống tro.
Mẹ gào thét trong cơn đói khát. (1 chuông)
Xin Thế Tôn chỉ dạy cho con
Làm sao cứu được mẫu thân
Cùng loài quỷ đói thoát vòng khổ đau.
Lòng từ mẫn ân cần Phật dạy:
Vì mẹ Ông gốc tội rất sâu
Khi xưa sống ở trên đời
Làm điều gian ác đọa đày bầy tôi
Lại ham thích làm điều tà kiến
Sát hại nhiều vô số chúng sinh
Làm đàn lễ cúng linh đình,
Không tin nhân quả, nặng lời chúng Tăng. (1 chuông)
Lòng hiếu thảo của Ông dầu lớn,
Cùng thần lực đệ nhất thần thông
Cũng không cứu nổi mẹ Ông,
Hoặc kêu cầu tám phương ba cõi
Các thầy tà ngoại đạo nhân thiên
Lập đàn cúng tế ngày đêm
Cùng nhau hợp sức kêu cầu khấn van
Thì mẹ Ông cũng không thoát khổ. (1 chuông)
Ta nay đây truyền dạy Mục Liên
Và người con hiếu chúng sinh sau này
Muốn mà báo hiếu mẹ cha
Ba tháng hạ vào kỳ tự tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Đồ ăn thức uống trái cây
Thuốc men trị bệnh áo y đủ đầy
Tứ sự cúng dâng lên Tăng chúng
Phước phần này vong giả siêu sinh
Về nơi cảnh giới an lành
Tu theo Phật Pháp thoát vòng trầm luân.
Lại thêm phần phước cho cha mẹ
Hiện ở đời mạnh khỏe an nhàn. (1 chuông)
Mục Liên Ông hãy dạy răn
Cho chúng sinh rõ phước Tăng rất dày
Ba tháng hạ Thánh Tăng đầy đủ,
Dầu ở đâu cũng tụ hội về,
Như người thiền định sơn khê,
Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na. (1 chuông)
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả,
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh.
Hoặc người thọ hạ kinh hành,
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người được Lục thông tấn phát,
Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn,
Hoặc chư Bồ-tát mười phương,
Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh,
Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh,
Ðạo đức dày chánh định chơn tâm.
Tất cả các bậc Thánh, phàm,
Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm Lục hòa. (1 chuông)
Phật lại dạy mười phương Tăng chúng,
Khi thọ nhận tứ sự cúng dâng,
Phải cầu chú nguyện đủ đầy
Cho người thí chủ mọi điều tốt tươi
Khi thọ dụng, nên an vật thực,
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung.
Chư Tăng chú nguyện viên dung,
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. (1 chuông)
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,
Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng,
Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng,
Nhờ ân Phật tổ chúng sinh thoát nàn.
Mục Liên mẫu cũng nương pháp ấy,
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan. (1 chuông)
Mục Liên bạch với Phật rằng:
Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn.
Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.
Phật lại dạy hai hàng Tăng chúng
Sau này dùng diệu pháp Lan Bồn
Độ cho cha mẹ, chúng sinh
Thoát vòng khổ ải khỏi đàng quỷ ma. (1 chuông)
Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam nữ,
Hay Quốc vương, Thái tử, Ðại thần,
Tam công, Tể tướng, Bá quan
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần.
Vì lòng hiếu thảo ân thâm
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Dâng cúng dường chư Phật, chư Tăng.
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu,
Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ,
Mới phải là Thích tử Thiền môn. (1 chuông)
Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.
Mục Liên với bốn ban Phật tử,
Nguyện một lòng tín sự phụng hành.
Trước là trả nghĩa sanh thành,
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.
NAM MÔ ÐẠI HIẾU MỤC KIỀU LIÊN BỒ TÁT. (3 lần. 3 chuông)

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 17 tháng 8 năm 2023

41,605 lượt xem
24/07/2021

Bình luận (22)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thắng

  23/08/2023

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni và cô Chủ Nhiệm đã chỉ dạy cho chúng con tu tập

 2. N
  N

  Ngô Thị Phương

  09/08/2023

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ và Cô chủ nhiệm ạ.

 3. Đồng Thị Chiêu

  11/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Hương

  07/05/2023

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 5. Đồng Thị Chiêu

  30/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân Tam Bảo, con xin tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô CN ạ.