Nghi thức tụng kinh - tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

Xem nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia tại link: Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html 

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Chúng con (đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng) là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)...
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
* Tu riêng tại nhà:
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
* Tu tại nhóm/đạo tràng:
Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)
(Tiếp)
Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia, chúng con xin tác lễ tu tập cảm niệm tán dương công đức xuất gia cao quý vì hạnh phúc muôn loài của Bồ tát Thái Tử Tất Đạt Đa.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu bù/tu đuổi, theo hướng dẫn của câu lạc bộ, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) chúng con xin thỉnh mời các chúng trong cõi tâm linh sau được vân tập về pháp hội này cùng chúng con tu tập:
(Tu nhóm Phật tử tự bạch)

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất
Các vong linh oan gia trái chủ đang báo oán chúng con do các tội lỗi tham ái tình, dâm vọng; đang tác động cản trở (tình duyên; hạnh phúc gia đình; cản trở tu tập, giữ giới)..., qua các hiện tượng (hiện tượng thực tế và cả các giấc mơ, bóng đè liên quan đến tình ái)…
Các vong linh oan gia trái chủ do duyên vô minh mà chúng con đã cản trở, quấy nhiễu người xuất gia tu theo chính pháp của Đức Phật, khiến họ không xuất gia được hoặc từ bỏ đời sống xuất gia quay về đời sống thế tục.

Mời vong linh về tu và về đàn chẩn tế: Và chúng con sẽ tu đủ số ngày phát nguyện theo hướng dẫn của câu lạc bộ, nên theo hướng dẫn của câu lạc bộ, chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Và chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau.

Nếu cúng dường hồi hướng về đàn chẩn tế thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị.
(Tiếp)
+ Tu đúng chương trình thì đọc: Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, chúng con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)…
+ Tu đuổi chương trình thì đọc: Chúng con lại xin thỉnh mời chư vị vong linh (tùy duyên mời)…
Nếu cúng dường hồi hướng tại đàn lễ thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về đàn lễ này.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tu tụng kinh tiếp sau
Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch thêm: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau về đây tu nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)
Nếu cúng dường hồi hướng thêm về đàn chẩn tế thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về đàn chẩn tế.
Nếu cúng dường hồi hướng thêm tại đàn lễ thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về đàn lễ này.
(Tiếp chung cho cả a và b)

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Chắp tay con đảnh lễ
Ba a tăng kỳ kiếp
Bồ tát Tất Đạt Đa
Lòng từ bi vô lượng
Tinh tấn các thiện Pháp
Mong hạnh phúc chúng sinh
Cho tới kiếp cuối cùng
Xót xa cảnh trầm luân
Muôn loại chúng hữu tình
Bởi sinh già bệnh chết
Vào trung tuần tháng Hai
Đêm thanh trăng sáng trong
Bồ Tát đã từ bỏ
Cung thành và điện ngọc
Danh vọng hạnh phúc riêng
Xuất gia cầu chân lý
Cứu khổ cho muôn loài. (1 chuông)

Nhất thiết cung kính – nhất tâm kính lễ:
Chí tâm đảnh lễ: Ba a tăng kỳ kiếp, Bồ tát Tất Đạt Đa, lòng từ bi vô lượng, tinh tấn các thiện pháp, mong hạnh phúc chúng sinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát Tất Đạt Đa, từ bỏ danh vị thái tử, xuất gia cầu chân lý, vì hạnh phúc muôn loài.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát Tất Đạt Đa, từ bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia cầu chân lý, vì hạnh phúc muôn loài.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát Tất Đạt Đa, từ bỏ hạnh phúc riêng, vợ đẹp và con yêu, xuất gia cầu chân lý vì hạnh phúc muôn loài.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát Tất Đạt Đa, xuất gia cầu chân lý vì hạnh phúc muôn loài, gởi lời về tâu trước bệ rồng, cầu vương phụ giải lòng trông đợi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát Tất Đạt Đa, lòng từ bi vô lượng, xót xa cảnh trầm luân, muôn loại chúng hữu tình, bởi sinh già bệnh chết, xuất gia cầu chân lý vì hạnh phúc muôn loài.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Bồ tát Tất Đạt Đa, vào trung tuần tháng Hai, theo tiếng gọi lòng từ giục nhắc, lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc, hướng đường lên Hy Mã Lạp Sơn, quyết tìm ra con đường chân lý, cứu khổ cho muôn loại hữu tình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi, Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Sám Tưởng Niệm Đức Phật Xuất Gia

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Hướng về ngày tám tháng Hai
Chúng con vân tập trước đài liên hoa
Kỷ niệm Thái tử Đạt Đa
Ngai vàng từ bỏ xuất gia tu hành. (1 chuông)
Nơi vương thành Ca Tỳ La Vệ
Chốn hoàng cung tráng lệ nguy nga
Thái tử tên Tất Đạt Đa
Con vua Tịnh Phạn, Ma Da mẫu từ.
Từ thuở bé vẹn toàn trí đức
Tướng phi phàm của bậc chuyển luân
Khiến cho tất cả muôn dân
Nghĩ đến Thái tử muôn vàn kính yêu. (1 chuông)
Vua Tịnh Phạn nhiều lần lo lắng
Xưa tiên nhân đoán tướng xuất gia
Tấm lòng của bậc làm cha
Tìm nhiều phương cách để mà giữ chân.
Ba cung vui vì Ngài xây dựng
Kén mỹ nhân thật xứng lứa đôi
Chọn ngày định tháng truyền ngôi
Mong sao Thái tử chẳng rời hoàng cung. (1 chuông)
Bình minh nọ chợt tâu vương phụ
Ra hoàng môn ngự giá dạo chơi
Vua cha dù chấp thuận lời
Lệnh truyền già bệnh kịp thời lánh xa.
Chốn đô thành trầm hoa bái vọng
Khắp đế kinh lồng lộng nhạc trời
Nam thanh nữ tú vui cười
Nhà nhà phú túc người người lạc hoan.
Lòng Thái tử rộn ràng sung sướng
Cảnh thanh bình ví tưởng thiên cung
Mỉm cười xa giá thong dong
Muôn dân hạnh phúc dám mong thế này.
Chợt cụ già da nhăn tóc bạc
Chân run run ngơ ngác bên đường
Lưng còng má hóp trơ xương
Thân hình tiều tụy xót thương kiếp người.
Bước vân du cửa Đông bỏ lại
Qua cửa Nam gặp phải bệnh nhân
Phong cùi lở loét thương tâm
Tanh hôi ruồi nhặng trên thân bám đầy.
Ưu não lòng cửa Tây xa giá
Gặp tử thi xác rã thịt tan
Bọ dòi nhung nhúc mủ vàng
Ác cầm cắn xé âm vang thảm sầu.
Quá xúc cảm nghiêng đầu thương xót
Ngẫm nhân hoàn chịu lẽ điêu linh
Ngắn thay một kiếp phù sinh
Sanh già đau chết khổ hình phải mang.
Bước hồi cung miên man suy nghĩ
Ðời thế ư khổ lụy mà thôi
Bánh xe sinh tử quay hoài
Mù tăm vô định cõi người nào an.
Ra cửa Bắc lòng đang nặng trĩu
Gặp Sa-môn thanh thản thoát trần
Ðắp y mang bát nghiêm trang
Từ hòa nét mặt thanh nhàn bước chân.
Xe dừng lại chắp tay tham vấn
Hỏi căn nguyên ăn vận khác thường
Lý do độc bộ du phương
Bánh cơm bố thí bên đường là sao.
Nhìn Thái tử chào truyền oai lực:
“Xả ly ấy hạnh bần tăng
Cơm mười phương góp phước sinh mọi nhà.
Lẽ sống chết bệnh già chi phối
Bận lòng chi muôn mối buộc ràng
Ðây đường thoát tục tịnh an
Tự thân giải thoát thế gian nương nhờ”. (1 chuông)
Như hết bệnh mắt mờ được sáng
Thái tử bừng trí rạng như gương
Bấy lâu ngủ giấc mộng trường
Nay bình minh hiện con đường thênh thang.
Quyết xuất gia cung vàng bỏ lại
Lìa thê nhi luyến ái bên lòng
Ðêm cùng Xa Nặc ruổi dong
Vó câu Kiền Trắc băng sông vượt ngàn.
A Nô Ma trường giang dừng bước
Cởi cẩm bào khoác chiếc y vàng
Gươm thiêng đoạn xả tóc xanh
Mang nhờ Xa Nặc tấu trình phụ vương.
Giữa rừng già tuyết sương mưa nắng
Ăn trái chua củ đắng qua ngày
Bạn cùng trăng gió cỏ cây
Cội tùng vách đá chọn thay cung vàng.
Quyết tầm ra con đàng chân lý
Cứu sinh linh thoát khỏi lầm than
Chúng con sống ở cõi trần,
Hôm nay nhắc tích bội phần cảm cung.
Xuất gia sử Phật bi hùng,
Ðã là con Phật phải cùng nhớ ghi
Học đòi giác ngộ từ bi,
Ðể mong giải thoát tham si não phiền.
Nương theo các bậc Thánh Hiền
Tinh cần nghe Pháp, tập thiền, tụng kinh.
Ước mong nguyện lực độ sinh,
Gia trì đệ tử vô minh sớm trừ.
Noi theo pháp hạnh Phật từ,
Ðời đời nguyện lấy chân như làm nhà.
Nhớ ngày Đức Phật xuất gia,
Chúng con đảnh lễ Thích Ca cha lành.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

Mỗi năm tương ứng với 1 lần tu. Để đảm bảo sự tiếp thu kiến thức Phật Pháp, các Phật tử tu theo tuần tự từ năm thứ 1-> 2-> 3…
Lưu ý: Nếu tu đuổi thì cũng tu theo tuần tự các năm.
(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông)

Kinh tụng năm thứ nhất

Ngày 1
Bài kinh (ấn vào tên bài)Công Đức Xuất Gia
Ngày 4
Bài kinh (ấn vào tên bài)Công Đức Của Việc Cho Người Đi Xuất Gia

Kinh tụng năm thứ hai

Ngày 1
Bài kinh (ấn vào tên bài)Hạnh Phúc Xuất Gia
Ngày 4
Bài kinh (ấn vào tên bài)Khó Làm

Kinh tụng năm thứ ba

Ngày 1
Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Thánh Cầu
Ngày 4
Bài kinh (ấn vào tên bài)Tiếng Kêu Gọi Lìa Bỏ Năm Dục Trên Hư Không

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. 

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch

(Chủ sám quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện 

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con thành tâm tu tập đem công đức này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, (công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng,) (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]), các công đức tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền của Nghi thức tu kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) xuất gia này hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền hồi hướng cho (đọc mong cầu)...

+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai, các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, thì bạch thêm: Chúng con lại xin hồi hướng…

(Tiếp)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

(Đại chúng cùng đọc)

Nhân ngày kỷ niệm
Đức Phật xuất gia
Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên đàn lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp lục hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại.
(3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ.)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Chú thích:
[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.


 

37,196 lượt xem
17/02/2023

Bình luận (11)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị thanh Nga

  21/02/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

 2. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  20/02/2023

  Em xin thành kính tri ân công đức Tam Bảo, kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã ban bố cho chúng con chương trình tu tập thật lợi ích cảm niệm ân đức xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa ạ.

 3. H
  H

  HONGGAM NGUYEN

  20/02/2023

  Con thành kính tri ân trên Sư Phụ, em tri ân Cô chủ nhiệm, lần đầu tiên đệ tử con tham gia chương trình tu 7 ngày mừng kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia và đã được tham gia tu kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, rất ý nghĩa

 4. T
  T

  Trần Thị Hà

  20/02/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, xin tri ân Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng, xin tri ân cô CN đã hướng dẫn dẫn cho hàng Phật tử tu tập để hiểu biết và tưởng nhớ đến Đức Phật của chúng ta.

 5. V
  V

  Văn Thị Mai

  20/02/2023

  Chương trình tu vô cùng ý nghĩa. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và đại Tăng, và xin tri ân Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã cho chúng con chương trình tu tập vô cùng lợi ích này ạ.