Nghi thức tu tập hồi hướng cầu nguyện cho các sự kiện (Dành cho các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức này chỉ thực hành khi có phát động của chùa/Câu lạc bộ Cúc Vàng

A. Lời Dẫn

Kính thưa quý đạo hữu! Tất cả các sự kiện Phật giáo do chùa/Câu lạc bộ tổ chức hoặc tham gia với vai trò tổ chức chủ chốt, thì đều nằm trong hạnh nguyện Bồ Đề, là pháp nhân duyên, để chuyển tải Phật Pháp đến cho chúng sinh, của tứ chúng chùa Ba Vàng, vì vậy các sự kiện là duyên thù thắng, để cho chúng sinh hướng về Phật Pháp và đó cũng là các phận sự công đức của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng ta.

Đức Phật dạy “nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”, tất cả cảnh giới, thời tiết, đất đai,… hoàn cảnh sống: khổ, vui… của mỗi chúng ta là kết quả của tâm thiện hay bất thiện trong quá khứ và hiện tại của chúng ta tạo nên. Thời tiết của một vùng, là kết quả của một loại nghiệp chung thiện hay bất thiện của con người, của chúng sinh vùng đó, trong quá khứ và hiện tại, nên được hưởng sự tốt đẹp hay phải chịu sự khắc nghiệt đau khổ. Ví như vị A La Hán ở nơi nào, thì trong khoảng 160 dặm thời tiết được phù hợp, khiến con người được an ổn, cây cối được tươi tốt, mùa màng được bội thu. Như vậy, nhân dân vùng nào mà có vị A La Hán trú ngụ, thì trong quá khứ hoặc hiện tại họ đã cùng nhau gieo trồng phước duyên lành lớn. Trong kinh Tam Bảo khi thành Vesali bị nạn hạn hán dịch bệnh, khi Đức Phật và các vị Thánh Tăng tới, trời liền đổ mưa. Và các trải nghiệm của các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng ta, khi gia đình Phật tử có đám cưới… cả đạo tràng cùng tu hồi hướng hay chùa có việc cả Câu lạc bộ tu hồi hướng, hoặc có cơn bão nào to mà chúng ta thấy gây ảnh hưởng lớn Sư Phụ đã cho tất cả chư Tăng cùng Phật tử tu để hồi hướng, thì đều có sự thay đổi linh diệu. Tất cả sự trải nghiệm của chúng ta đã khẳng định lời dạy của Đức Phật là chân thật và cũng là khẳng định sự tu tập chân thật của chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta.

Vì vậy việc mong cầu cho thời tiết được thuận hợp, công việc phận sự được hoàn mãn, mọi người được tiêu trừ nghiệp chướng bình an hoan hỷ, là mong cầu đúng pháp, đúng tâm nguyện Bồ Đề, là thiện cầu và cũng là bố thí Ba-la-mật. Và sự tu tập với tâm Bồ Đề này, mang lại công đức thù thắng cho các Phật tử, để hồi hướng cho các việc hiện tại và tăng thêm sự tinh tấn trong các kiếp vị lai.

Thành phần tu tập là tất cả thành phần: a, b, c. Nếu đạo tràng nào thấy Phật tử gieo duyên mà thuộc thân tín, muốn tu thì cho tu để cho Phật tử lấy công đức hồi hướng cho các việc của gia đình. Vì việc tu tập này có công đức của tâm Bồ Đề.

Chúc các đạo hữu tinh tấn trong thiện pháp, trong các công hạnh Ba-la-mật cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây: cập nhật sau

Nghi thức dành cho chủ sám là nhân dân Phật tử 

Nghi thức dành cho chủ sám là Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày

>>> Xem thêm: Nghi thức tu bát quan trai giới

B. Hướng Dẫn

Có thể thay nghi thức này cho kinh phụ số 8 trong thời gian phát động tu của Câu lạc bộ, nhưng không bạch các mục vong linh bài số 8 về đàn chẩn tế

I. Cách Thực Hành Nghi Lễ

1. Đối Tượng Làm Chủ Lễ

- Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (đã quy y Tam Bảo, nhưng chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.)
- Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa (Phật tử trong các đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong phát nguyện tu lục hòa 49 ngày)

Lưu ý:
– Thực hành nghi thức chung: Nếu trong gia đình/hội chúng, có cả thành viên đã phát nguyện tu lục hòa và thành viên chưa phát nguyện tu lục hòa, thì sẽ dùng chung chương trình dành cho Phật tử đã phát nguyện tu lục hòa.

2. Nội Dung Chương Trình

Chương trình gồm có 2 nội dung:
– C. Văn bạch dành cho người đã tu nhiều chương trình khác, không có thời gian tu tập/các ngày Phật tử bận làm phận sự phục vụ sự kiện.
– D. Nghi Thức

II. Hướng Dẫn Tu Tập

1. Thời Gian
– Theo hướng dẫn của Câu lạc bộ.

– Mốc thời gian cần hồi hướng cho các đại lễ hàng năm/sự kiện: tu trước từ 10 đến 15 ngày

2. Phương Thức Tu Tập
– Tu theo cá nhân, gia đình, hoặc nhóm, hoặc cả đạo tràng

III. Sắm Lễ

– Không làm lễ khai đàn, kết đàn.
– Tùy duyên có/không bày lễ. Lễ gồm: hoa, nước trà hoặc nước trắng, quả, thực (bát cơm hoặc bánh và cần thay mới mỗi khi cúng).
Lưu ý: Nếu không cúng thực thì không sắp lễ.

IV. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất dành để cúng dường cầu an cầu siêu sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

C. Văn Bạch Dành Cho Người Đã Tu Nhiều Chương Trình Khác, Không Có Thời Gian Tu Tập/Các Ngày Phật Tử Bận Làm Phận Sự Phục Vụ Sự Kiện

(Phải tụng kinh ít nhất là một buổi đầu tiên)

1. Trường hợp nhân dân Phật tử 
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại… diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản)…
Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề sớm được khai phát, khởi sinh được tâm hướng về cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn, nên đã cùng nhau phát nguyện tu tập (đọc phần thực hành của mình qua phát động của Câu lạc bộ: tụng kinh, thọ bát quan trai giới, từ thiện, phóng sinh…)… để hồi hướng cầu nguyện cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn, khiến tất cả các chúng trong các cõi đều được hoan hỷ.

Con/chúng con đã phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng vào (các) buổi tu tập trước,
Trường hợp đã tu nhiều chương trình khác, không có thời gian tu tập: nhưng ngày hôm nay vì gia duyên nên con/chúng con không có thời gian tu tập được.
Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: và ngày hôm nay con/chúng con xin làm phận sự (kể phận sự của sự kiện)… trong công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng là:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Để nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh.
(Tiếp)

Từ sự chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)..., thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và cũng xin thỉnh chư vị tương tác vào các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…
(Tiếp)

Con/chúng con xin hồi hướng công đức phát nguyện tu tập, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con), công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật, (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]) đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)... (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: các vong linh oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con/chúng con), được tăng trưởng phước lành, giác ngộ Phật Pháp, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý, ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của Phật tử chúng con, và được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về (đọc địa chỉ diễn ra sự kiện)… tham dự tất cả các chương trình của (kể tên sự kiện)

Nếu hồi hướng phước báu cho các chúng tâm linh tại khi bạch thỉnh này thì bạch: Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) với số tịnh tài là…/phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)… đã thỉnh mời.

Nếu thỉnh về đàn chẩn tế và phát nguyện hồi hướng phước báu tại đàn chẩn tế thì bạch: Con/chúng con xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh liên quan tới mong cầu ủng hộ trên về trai đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… và con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo (thêm) về đàn chẩn tế với số tịnh tài là…/phát nguyện (thêm) về đàn chẩn tế số ngày công quả là…/phát nguyện sẽ tinh tấn khi làm công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/Câu lạc bộ, để hồi hướng cho các chúng.
(Tiếp)

Nếu hồi hướng công đức cho các chúng tâm linh khác thì bạch: Con/chúng con lại xin hồi hướng công đức từ tâm mong cầu cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn này hồi hướng đến cho các chúng vong linh (tên)… được nương tựa Tam Bảo kết duyên pháp lữ với con/chúng con và các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng tu hành cho tới ngày thành Phật.
Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…

Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

2. Trường hợp Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, đã bạch xong bài 49 ngày
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh… Ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại… diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản)…
Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn, nên đã cùng nhau phát nguyện tu tập (đọc phần thực hành của mình qua phát động của Câu lạc bộ: tụng kinh, thọ bát quan trai giới, từ thiện, phóng sinh…)… để hồi hướng cầu nguyện cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn, khiến tất cả các chúng trong các cõi đều được hoan hỷ.
Con/chúng con đã phát nguyện tu tập tùy duyên theo hướng dẫn của Câu lạc bộ Cúc Vàng vào (các) buổi tu tập trước,

Trường hợp đã tu nhiều chương trình khác, không có thời gian tu tập: nhưng ngày hôm nay vì gia duyên nên con/chúng con không có thời gian tu tập được.
Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: và ngày hôm nay con/chúng con xin làm phận sự (kể phận sự của sự kiện)… trong công hạnh Bồ Đề của Câu lạc bộ Cúc Vàng là:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Để nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh.
(Tiếp)

Từ sự chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)..., thỉnh các vị tương tác khiến cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và cũng xin thỉnh chư vị tương tác vào các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.
Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Tiếp)

Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, công đức phát nguyện tu tập, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con), (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]) đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)... (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch: các vong linh oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con/chúng con), được tăng trưởng phước lành, giác ngộ Phật Pháp, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý, ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của Phật tử chúng con, và cùng với con/chúng con nương tựa Tam Bảo, kết duyên tu tập tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về (đọc địa chỉ diễn ra sự kiện)… tham dự tất cả các chương trình của (kể tên sự kiện)…

Nếu hồi hướng phước báu cho các chúng tâm linh tại khi bạch thỉnh này thì bạch: Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) với số tịnh tài là…/phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)… đã thỉnh mời.

Nếu thỉnh về đàn chẩn tế và phát nguyện hồi hướng phước báu tại đàn chẩn tế thì bạch: Con/chúng con xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh liên quan tới mong cầu ủng hộ trên về trai đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… và con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo (thêm) về đàn chẩn tế với số tịnh tài là…/phát nguyện (thêm) về đàn chẩn tế số ngày công quả là…/phát nguyện sẽ tinh tấn khi làm công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/Câu lạc bộ, để hồi hướng cho các chúng.

(Tiếp)

Nếu hồi hướng công đức cho các chúng tâm linh khác thì bạch: Con/chúng con lại xin hồi hướng công đức từ tâm mong cầu cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn này hồi hướng đến cho các chúng vong linh (tên)… được nương tựa Tam Bảo kết duyên pháp lữ với con/chúng con và các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…
Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành pháp lục hòa được hạnh phúc an vui, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

D. Nghi Thức

Quý đạo hữu thực hiện 1 trong 2 nghi thức dưới đây:

 

I. Nghi Thức Dành Cho Chủ Sám Là Nhân Dân Phật Tử 

Nếu tu tập tại nơi thờ tà kiến, thì chắp tay bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo nghi thức của câu lạc bộ, con/chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào thầy tà kiến đã tạo lập nên nơi thờ tự này.

Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Lưu ý: Sau khi bạch thì được cắm hương vào các bát hương tại nơi thờ tà kiến đó)

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.

Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại… diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)…

Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, khởi sinh được tâm hướng về cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn, nên đã cùng nhau phát nguyện tu tập (đọc phần thực hành của mình qua phát động của Câu lạc bộ: tụng kinh, thọ bát quan trai giới, từ thiện, phóng sinh…)… để hồi hướng cầu nguyện cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn, khiến tất cả các chúng trong các cõi đều được hoan hỷ.

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)..., thỉnh các vị về đây cùng con/chúng con tu tập và tương tác khiến cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và cũng xin thỉnh chư vị tương tác vào các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…
(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh chư vong linh (tùy thỉnh, trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con/chúng con)..., vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; tu lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại)

Bài kinh số 1: Kinh Tam Bảo

Bài kinh số 2: Chuyện con chim cút (tiền thân Vattaka)

Bài kinh số 3: Kinh Quán Âm Quảng Trần

(Lưu ý: lễ theo phần thân kinh; có thể tu làm 2-3 buổi)

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì không thực hiện phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, cùng các chúng có liên quan tới các công việc của sự kiện mà con/chúng con đã thỉnh ở trên.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh.
 (1 chuông. 1 lễ) 

8. Bạch Hồi Hướng Phước Báu Cho Các Chúng Tâm Linh Trong Khóa Lễ
(Tùy duyên có/không thực hành. Nếu thực hành phần nào thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)
(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên này, con/chúng con mong muốn tạo thêm phúc báu từ Tam Bảo.

– Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) với số tịnh tài là…/phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)… đã thỉnh mời trong đàn lễ này.

– Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) với số tịnh tài là…/phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng phúc báo cho các vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Mời Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế
(Tùy duyên có/không mời)

a. Văn bạch
(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… là Phật tử (dự thính chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.

Con/chúng con xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh liên quan tới mong cầu ủng hộ sự kiện (kể tên sự kiện)..., vào ngày… tháng… năm… (nếu đã biết ngày thay đổi đàn chẩn tế tháng sau thì bạch ngày đó), về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu,

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch: con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo về đàn chẩn tế (thêm) số tịnh tài là… để hồi hướng cho tất cả chư vị.
+ Trường hợp hồi hướng công đức ngày công quả/phát nguyện tinh tấn trong công việc phận sự: và con/chúng con xin phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ để hồi hướng công đức cho các chúng.

(Tiếp)

Và có thể có thí chủ cúng dường thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
Và con/chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì con/chúng con xin bạch lại sau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Văn bạch dành cho trường hợp chùa thay đổi ngày chẩn tế cố định

(Thời gian bạch: trước thời gian diễn ra đàn chẩn tế ít nhất là 1 ngày; số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Được sự hướng dẫn của chùa/Câu lạc bộ, con/chúng con xin bạch thỉnh lại tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng,  khi tu cầu nguyện cho các sự kiện (nếu có thêm các mục tâm linh của chương trình tu khác đã được phép thỉnh về đàn chẩn tế thì bạch thêm: Và các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế tại nghi thức/chương trình…)

Vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng tham dự đàn chẩn tế, thay cho lời thỉnh mời lúc trước của con/chúng con, xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

10. Phục Nguyện
(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con/chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật cùng công đức phát nguyện tu tập, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con), công đức tạo lập trong đàn lễ này, (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]), nguyện cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và hồi hướng cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương; hồi hướng cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Con/chúng con lại xin hồi hướng đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu; liên quan tới các công các việc của sự kiện; các sự việc liên quan tới sức khỏe của người tham gia phận sự, người dự lễ; các sự việc liên quan tới an ninh, an toàn của sự kiện, nguyện cho tất cả các chúng được tăng trưởng phước lành, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý và ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của con/chúng con, và được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về (đọc địa chỉ diễn ra sự kiện) … tham dự tất cả các chương trình của (kể tên sự kiện)…

Nếu hồi hướng công đức cho các chúng tâm linh khác thì bạch: Con/chúng con lại xin hồi hướng công đức từ tâm mong cầu cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn này hồi hướng đến cho các chúng vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời được nương tựa Tam Bảo kết duyên pháp lữ với con/chúng con và các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…
Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được đủ duyên giác ngộ Phật Pháp, cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ
Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp. (1 lễ)

14. Bạch Hạ Lễ
(Đối với trường hợp sắm lễ cúng. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Chú thích:
[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.

Xem nghi thức đầy đủ

II. Nghi Thức Dành Cho Chủ Sám Là Phật Tử Trong Câu Lạc Bộ Cúc Vàng, Đã Bạch Xong Bài 49 Ngày

Nếu tu tập tại nơi thờ tà kiến, thì chắp tay bạch:
*Tu riêng tại nhà:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo nghi thức của câu lạc bộ, con/chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào thầy tà kiến đã tạo lập nên nơi thờ tự này.
Con/chúng con xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

* Tu tại nhóm/đạo tràng:
Chủ sám bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng... trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Hôm nay, chúng con xin tập trung tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)… để cùng nhau tu tập theo nhóm.
Chúng con xin hướng về Tam Bảo, và thực hành theo nghi thức của chùa/câu lạc bộ, chúng con không nương tựa vào pháp của ngoại đạo, không nương tựa vào thầy tà kiến đã tạo lập nên nơi thờ tự này.
Chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Lưu ý: Sau khi bạch thì được cắm hương vào các bát hương tại nơi thờ tà kiến đó)

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn
(Quỳ gối, chắp tay bạch)
(2 trường hợp: tu riêng và tu nhóm/đạo tràng)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
* Trường Hợp Tu Riêng Tại Nhà
Đệ tử con tên là… Pháp danh… Ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)
Con/chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại… diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)…

Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn, nên đã cùng nhau phát nguyện tu tập (đọc phần thực hành của mình qua phát động của Câu lạc bộ: tụng kinh, thọ bát quan trai giới, từ thiện, phóng sinh…)… để hồi hướng cầu nguyện cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn, khiến tất cả các chúng trong các cõi đều được hoan hỷ.

Từ sự tu tập chân thật này, con/chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)..., thỉnh các vị về đây cùng con/chúng con tu tập và tương tác khiến cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và cũng xin thỉnh chư vị tương tác vào các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện: Và con/chúng con cũng xin gia hộ cho con/chúng con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con/chúng con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…
(Tiếp)

Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, xin thỉnh chư vong linh (tùy thỉnh, trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con/chúng con)..., vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

* Trường Hợp Tu Theo Nhóm/Đạo Tràng

Chủ sám bạch: Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… con xin đại diện cho các Phật tử thuộc nhóm/đạo tràng… chúng con xin tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

Chúng con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nhân duyên vào ngày… tháng… năm… tại… diễn ra sự kiện: (khai xuân, Đức Phật xuất gia, tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản…)…

Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con với ý thanh tịnh: mong muốn cho mình và cho các loài chúng sinh nương vào sự kiện (kể tên sự kiện)… mà được tăng trưởng lòng kính tín hoan hỷ với Tam Bảo, tâm Bồ Đề được khai phát, hạnh nguyện Bồ Đề được sung mãn thêm, để hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại được tiêu trừ nghiệp chướng, được an lành tinh tấn, nên đã cùng nhau phát nguyện tu tập (đọc phần thực hành của mình qua phát động của Câu lạc bộ: tụng kinh, thọ bát quan trai giới, từ thiện, phóng sinh…)… để hồi hướng cầu nguyện cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn, khiến tất cả các chúng trong các cõi đều được hoan hỷ.

Từ sự tu tập chân thật này, chúng con cầu thỉnh sự gia trì của Tam Bảo, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)..., thỉnh các vị về đây cùng chúng con tu tập và tương tác khiến cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và cũng xin thỉnh chư vị tương tác vào các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương, cũng lại thỉnh chư vị hộ trì khiến cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện (mỗi người đọc thầm phần này): Và con cũng xin gia hộ cho con trong công việc (kể tên phận sự được giao)… mà con được đảm nhận, từ sự giao phó của Câu lạc bộ Cúc Vàng, chùa Ba Vàng được thành tựu (đọc mong cầu sự thành công của công việc)…

(Chủ sám đọc tiếp)
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, chúng con đồng xin bạch.

(Mọi người cùng bạch thầm)

Đệ tử con tên là… Pháp danh:… ở tại… con xin thỉnh chư vong linh (tùy thỉnh, trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: oan gia trái chủ cản trở công việc phận sự này của con)... vân tập về nơi đàn tràng pháp hội nghe kinh, tu tập (nếu cúng thực thì đọc: và thọ tài ẩm thực hiến cúng của chúng con).

(Chủ sám đọc tiếp)

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Bà Thi Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thi Khí Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ca Diếp Phật. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Quý Phật tử ấn vào tên bài kinh để xem nội dung; tu lần lượt các bài kinh, hết rồi vòng lại)

Bài kinh số 1: Kinh Tam Bảo

Bài kinh số 2: Chuyện con chim cút (tiền thân Vattaka)

Bài kinh số 3: Kinh Quán Âm Quảng Trần

(Lưu ý: lễ theo phần thân kinh; có thể tu làm 2-3 buổi)

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì không thực hiện phần này)

a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây, chư linh Thần hộ trì, cùng các chúng có liên quan tới các công việc của sự kiện mà con/chúng con đã thỉnh ở trên.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

 

7. Phát Nguyện Bồ Đề
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ) 


8. Bạch Hồi Hướng Phước Báu Cho Các Chúng Tâm Linh Trong Khóa Lễ
(Tùy duyên có/không thực hành. Nếu thực hành phần nào thì đọc phần đó. Nếu tu nhóm/đạo tràng thì mỗi Phật tử tự đọc thầm)
(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên này, con/chúng con mong muốn tạo thêm phúc báu từ Tam Bảo.
– Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) với số tịnh tài là…/phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh có liên quan đến các mong cầu ủng hộ cho sự kiện (kể tên sự kiện)… đã thỉnh mời trong đàn lễ này.

– Con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo (thêm) với số tịnh tài là…/phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng phúc báo cho các vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Mời Vong Linh Về Đàn Chẩn Tế
(Tùy duyên có/không mời)

a. Văn bạch
(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… Pháp danh… là Phật tử (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)… đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng.
Con/chúng con xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh liên quan tới mong cầu ủng hộ sự kiện (kể tên sự kiện)..., vào ngày… tháng… năm… (nếu đã biết ngày thay đổi đàn chẩn tế tháng sau thì bạch ngày đó), về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu,

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch: con/chúng con xin thành tâm cúng dường Tam Bảo về đàn chẩn tế (thêm) số tịnh tài là… để hồi hướng cho tất cả chư vị,
+ Trường hợp hồi hướng công đức ngày công quả/phát nguyện tinh tấn trong công việc phận sự: và con/chúng con xin phát nguyện phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh mà chùa, câu lạc bộ giao phó (thêm) số ngày công quả là.../bằng sự cố gắng tinh tấn trong công việc phận sự được giao (tên phận sự)… của chùa/câu lạc bộ, để hồi hướng công đức cho các chúng.

(Tiếp)

Và có thể có thí chủ cúng dường thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.
Và con/chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì con/chúng con xin bạch lại sau.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

b. Văn bạch dành cho trường hợp chùa thay đổi ngày chẩn tế cố định

(Thời gian bạch: trước thời gian diễn ra đàn chẩn tế ít nhất là 1 ngày; số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Được sự hướng dẫn của chùa/Câu lạc bộ, con/chúng con xin bạch thỉnh lại tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, khi tu cầu nguyện cho các sự kiện (nếu có thêm các mục tâm linh của chương trình tu khác đã được phép thỉnh về đàn chẩn tế thì bạch thêm: Và các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế tại nghi thức/chương trình…)

Vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng tham dự đàn chẩn tế, thay cho lời thỉnh mời lúc trước của con/chúng con, xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

10. Phục Nguyện
(Quỳ, chắp tay bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng cùng công đức phát nguyện tu tập, (trường hợp làm phận sự phục vụ sự kiện thì bạch thêm: công đức tạo lập từ công việc phận sự của con/chúng con), công đức tạo lập trong đàn lễ này, (tùy duyên đọc thêm: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay[1]), nguyện cho thời tiết được thuận hợp để triển khai các công tác chuẩn bị cho sự kiện, các công việc diễn ra trong và sau sự kiện được hanh thông và hồi hướng cho các chúng nhân có chức trách bổn phận liên quan tới việc tổ chức sự kiện đồng gia tâm ủng hộ, để công việc được hanh thông, Phật Pháp được tuyên dương; hồi hướng cho Phật tử nhân dân tham gia phận sự trong sự kiện hoặc dự lễ được tiêu trừ ác nghiệp, hoan hỷ, mạnh khỏe, bình an và sự kiện được thành công viên mãn.

Con/chúng con lại xin hồi hướng đến cho các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư Long Vương, chư Dạ Xoa, La Sát cùng đẳng đẳng các chúng trong cõi tâm linh, có liên quan đến việc điều tiết khí hậu; liên quan tới các công các việc của sự kiện; các sự việc liên quan tới sức khỏe của người tham gia phận sự, người dự lễ; các sự việc liên quan tới an ninh, an toàn của sự kiện, nguyện cho tất cả các chúng được tăng trưởng phước lành, oai lực được thêm lớn, hiện tại được thiện cầu như ý và ủng hộ cho thời tiết và công việc theo lời thỉnh cầu của con/chúng con, và cùng với con/chúng con nương tựa Tam Bảo, kết duyên tu tập tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề. Và theo sự hướng dẫn của Câu lạc bộ, xin thỉnh tất cả chư vị về (đọc địa chỉ diễn ra sự kiện) … tham dự tất cả các chương trình của (kể tên sự kiện)…

Nếu hồi hướng công đức cho các chúng tâm linh khác thì bạch: Con/chúng con lại xin hồi hướng công đức từ tâm mong cầu cho sự kiện (kể tên sự kiện)… được thành công viên mãn này hồi hướng đến cho các chúng vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời được nương tựa Tam Bảo kết duyên pháp lữ với con/chúng con và các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con lại xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con được (đọc mong cầu)…
Con/chúng con nguyện cầu cho Phật Pháp được xiển dương, những giá trị của Phật Pháp được lan tỏa đến khắp muôn nơi, toàn thể gia đình con/chúng con được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành Pháp lục hòa được hạnh phúc an vui, cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng
(Quỳ; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)


12. Tam Tự Quy
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ
Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.
Trường hợp tu cùng đại chúng thì tất cả cùng nói thêm: Xin tùy hỷ công đức tu tập của các đạo hữu. (1 lễ)

14. Bạch Hạ Lễ
(Đối với trường hợp sắm lễ cúng. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Chú thích:
[1] Công đức tạo lập được trong ngày hôm nay: Công đức làm phận sự, cúng dường, công quả, tu tập, chia sẻ, tán thán Pháp,... tất cả các việc làm thiện trong ngày tạo ra công đức.
Nếu tất cả các công đức tạo lập được trong ngày hồi hướng cho các mục tâm linh trong chương trình này thì tại phần phục nguyện đọc: cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay. Còn hồi hướng cho các mục tâm linh khác thì không đọc.

Xem nghi thức đầy đủ

III. Văn Bạch Thỉnh Lại Khi Chùa Thay Đổi Ngày Chẩn Tế

- Trường hợp khi tu đã bạch về đàn chẩn tế, sau đó chùa thay đổi lịch, thì bạch theo văn bạch này, mà không cần tu cả nghi thức.

- Địa điểm bạch: Tại trước ban thờ hoặc chắp tay hướng lên hư không ở các nơi thanh tịnh.

- Thời gian bạch: Trước thời gian diễn ra đàn chẩn tế ít nhất là 1 ngày; số lần bạch: 1 lần và bạch 3 lượt.

Khi tham gia đàn chẩn tế, bạch theo văn bạch của hướng dẫn tham gia trực tiếp/trực tuyến.
Link: https://phamthiyen.com/van-bach-tham-gia-cac-chuong-trinh-truc-tuyen-cua-chuacau-lac-bo-c4246.html

- Văn bạch:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con.
Được sự hướng dẫn của chùa/Câu lạc bộ, con/chúng con xin bạch thỉnh lại tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã bạch thỉnh về đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, khi tu cầu nguyện cho các sự kiện (nếu có thêm các mục tâm linh của chương trình tu khác đã được phép thỉnh về đàn chẩn tế thì bạch thêm: Và các chúng mà con/chúng con đã thỉnh mời về đàn chẩn tế tại nghi thức/chương trình…)

Vào ngày… tháng… năm… về chùa Ba Vàng tham dự đàn chẩn tế, thay cho lời thỉnh mời lúc trước của con/chúng con, xin tất cả chư vị trong cõi tâm linh hoan hỷ.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

E. Văn Bạch Chuyển Đổi Nghi Thức

1. Hướng Dẫn
- Dành cho trường hợp đang tu theo các nghi thức của câu lạc bộ, mà chuyển đổi thành phần Phật tử.
- Sau khi nguyện hương xong, cắm hương lên bát hương và bạch trước phần văn bạch của nghi thức.
- Bạch 1 lần.

2. Văn Bạch
(Chắp tay, quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử con tên là… Pháp danh… ở tại địa chỉ… con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.
Nhân duyên con vừa chuyển thành phần Phật tử, từ thành phần... sang thành phần… Vì vậy con xin chuyển nghi thức tu tập, từ nghi thức… sang nghi thức…
Con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con được tiến tu, chư Thiên, chư Thần Linh (Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) gia hộ cho con.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 lễ)

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

124,500 lượt xem
28/12/2022

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đồng Thị Diên

  11/12/2022

  Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ

 2. Đồng Thị Diên

  11/12/2022

  Con xin thành kính đảnh lễ tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ

 3. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  02/12/2022

  Con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ

 4. V
  V

  Vũ Thị Lâm

  02/12/2022

  Con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ

 5. Đào thi LIÊN

  02/12/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo và Sư Phụ cùng toàn thể chư Tăng và Cô chủ nhiệm đã cho chúng con được tu tập ạ.