Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng đi làm phận sự

Xem thêm: (ấn vào tên bài)

>>> Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn)

>>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

Trường hợp thực hành: Đạo tràng đi làm phận sự; nhóm/đạo tràng tổ chức cúng thí thực: tu tập, liên hoan, cúng nghĩa trang, làng xóm…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng đi làm phận sự

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn nghi thức cúng thí thực

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Hô Chuông

(Tùy duyên có/không thực hành. Quỳ/đứng, chắp tay. Chủ sám cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)
+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Được sự cắt cử của nhóm/đạo tràng, hướng dẫn từ câu lạc bộ,

Trường hợp tín chủ thỉnh làm lễ: và thể theo lời thỉnh cầu của…, nên chúng con đã đến tại địa chỉ này thuộc… để tác lễ (tên khóa lễ chính)… và các tín chủ có sắp lễ cúng thí thực, nên

(Tiếp)
giờ này chúng con xin được tác lễ cúng thí thực. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi khu vực địa cuộc

- Trường hợp làm lễ tại nghĩa trang thì đọc: nghĩa trang
(Tiếp)
này, cùng chư vị linh Thần hộ trì, đồng gia tâm ủng hộ, chúng con xin nhất tâm thỉnh mời các (cúng tại nghĩa trang liệt sĩ thì đọc: vong linh anh hùng liệt sĩ,) vong linh cô hồn ngạ quỷ không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, vong linh có duyên trong khu vực này, có duyên với khóa lễ này, được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh, được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con)

Trường hợp cúng dường hồi hướng tại khóa lễ (tín chủ bạch; Phật tử bạch chung hoặc riêng):
Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh, mà chúng con đã mời về khóa lễ này.

- Trường hợp mời vong linh về đàn chẩn tế, đã được hướng dẫn từ câu lạc bộ: Theo hướng dẫn của câu lạc bộ trong chương trình tu (tên chương trình tu được mời vong linh về đàn chẩn tế)… chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị có duyên trong khóa lễ này về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm…
Nếu cúng dường hồi hướng về đàn chẩn tế thì bạch: và cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị.
Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Và chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau.
(Tiếp)
Chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

6. Tán Pháp

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

(Ngồi hoặc đứng. Pháp khí: mõ, chuông)

Bài kinh (ấn vào tên bài)Kinh Cúng linh

Bài kinh (ấn vào tên bài): Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

Cúng tại nghĩa trang liệt sĩ thì tụng thêm bài kinh (ấn vào tên bài)Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

8. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng đọc, đại chúng ngồi/đứng chắp tay hướng theo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các vong linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong hai bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con)...
Kính thưa chư vị vong linh, nội dung bài kinh “Cúng Linh” mà chúng con đã đọc ở trên, Đức Phật dạy: người mất khi tái sinh làm vong linh ngạ quỷ, thì thọ nhận được thức ăn (đúng pháp không sát sinh) hiến cúng của con người.
Và nội dung bài kinh “Chuyện tiểu chủ ngân khố” nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm vong linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.
Nhân duyên ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm vong linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường, sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người con gái đã sắm sửa, đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các vong linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế, thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

- Trường hợp tại nghĩa trang liệt sĩ đọc thêm: Và xin thỉnh anh linh anh hùng liệt sĩ, các anh vì nghĩa lớn, tâm lớn hy sinh thân mình để mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân đất nước, Phật tử chúng tôi do học lời Đức Phật dạy mới phát sinh được sự giác ngộ, sự biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ cha ông các anh. Nay Đức Phật có dạy về 7 cách khiến cho đất nước được hưng thịnh, không rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, nhân dân được ấm no hạnh phúc, mong rằng các anh nương tựa Tam Bảo, tinh tấn hộ trì cho các cấp lãnh đạo cũng như nhân dân thực hành được 7 pháp cao quý này, để tâm nguyện của các anh càng lớn thêm, thành tựu tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sinh.
- Trường hợp đã bạch cúng dường: Vâng theo lời Đức Phật dạy, trong khóa lễ này (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con)... đã bạch phát nguyện (cúng dường Tam Bảo/làm công quả)..., để hồi hướng cho tất cả các chúng trong cõi tâm linh được mời về khóa lễ này. Thỉnh chư vị hoan hỷ thọ nhận, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm thoát khổ.
(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

9. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. lễ 1 lễ/1 vái)

10. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực.
Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc: Nhân duyên hội chúng nhân ở đây, chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong khóa lễ này, chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.
(Tiếp)
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con) mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

11. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng công đức trong khóa lễ hiến cúng này, công đức tùy hỷ, tu tập Lục Hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, (cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của các tín chủ/nhóm/đạo tràng chúng con)... hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề và hiện tiền hồi hướng đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nguyện cho chư vị được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực; hồi hướng cho tất cả các vong linh đã thỉnh mời, đã thọ nhận phước báu, vật thực trong khóa lễ hiến cúng này mà được tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện tất cả chư vị được kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, được thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hiện tại hộ trì trong các công các việc được hanh thông thuận lợi theo thiện cầu của (các tín chủ/Phật tử trong nhóm/đạo tràng chúng con).

Chúng con cũng xin hồi hướng đến cho các tín chủ, Phật tử tham gia trong khoá lễ và phận sự này/tu tập ngày hôm nay, nguyện được nương công đức tu tập, phận sự lục hòa, mà gia đình cũng được hóa giải oán kết, tiêu trừ nghiệp chướng, bình an hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc hanh thông và được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành pháp Lục Hòa được hạnh phúc an vui, phát sinh nhân duyên cùng nhau tu tập cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Thí thực công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô thượng giác. (3 chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, thì khi xong phần hồi hướng này, sẽ chuyển sang tác lễ phóng sinh và thực hành hết lễ phóng sinh, sau đó mới bạch hạ lễ)
Ấn vào tên bài: Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

14. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.
Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu! (1 lễ)

15. Bạch Hạ Lễ

(Đối với trường hợp sắm lễ cúng. Tùy duyên đạo tràng hạ lễ hộ hoặc gia đình hạ lễ sau. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2023

 

88,332 lượt xem
02/03/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  24/03/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã cho chúng con nghi thức tu tập thật lợi ích ạ.

 2. B
  B

  Bùi Thị Anh

  18/11/2022

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và chư tôn đức Tăng Ni cùng Cô Chủ Nhiệm đã sách tấn cho chúng con hiểu và tu tập được đúng Pháp ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!