Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng đi làm phận sự

Xem thêm (ấn vào tên bài)
>>> Các nghi thức cúng thí thực (cô hồn)
>>> Tổng hợp các nghi thức cúng lễ

Trường hợp thực hành: Đạo tràng đi làm phận sự; nhóm/đạo tràng tổ chức cúng thí thực: tu tập, liên hoan, cúng nghĩa trang, làng xóm…

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức cúng thí thực dành cho đạo tràng đi làm phận sự

A. Hướng Dẫn 

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn nghi thức cúng thí thực

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)
Link:
https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Hô Chuông

(Tùy duyên có/không thực hành. Quỳ/đứng, chắp tay. Chủ sám cầm hương hô chuông)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)
+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

4. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, hiện đang tu tập tại chùa Ba Vàng. Được sự cắt cử của nhóm/đạo tràng, hướng dẫn từ câu lạc bộ, [nếu tín chủ thỉnh làm lễ: và thể theo lời thỉnh cầu của…, nên chúng con đã đến tại địa chỉ này thuộc… để tác lễ (tên khóa lễ chính)… và các tín chủ có sắp lễ cúng thí thực, nên] giờ này chúng con xin được tác lễ cúng thí thực. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa, xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cai quản nơi khu vực địa cuộc (nếu làm lễ tại nghĩa trang thì đọc: nghĩa trang) này, cùng chư vị linh Thần hộ trì, đồng gia tâm ủng hộ, chúng con xin nhất tâm thỉnh mời các (cúng tại nghĩa trang liệt sĩ thì đọc: hương linh anh hùng liệt sĩ,) hương linh không nơi nương tựa, không người cấp đỡ lang thang đói khổ, hương linh có duyên trong khu vực này, có duyên với khóa lễ này, được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh, được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con)

[- Nếu mời hương linh về đàn chẩn tế, đã được hướng dẫn từ câu lạc bộ: Theo hướng dẫn của câu lạc bộ trong chương trình tu (tên chương trình tu được mời hương linh về đàn chẩn tế)… chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị có duyên trong khóa lễ này về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm…

- Nếu phát tâm công đức thì đọc (hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó, tín chủ bạch/Phật tử bạch chung hoặc riêng):
+ Phát tâm tại khóa lễ: Chúng con xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…
+ Phát tâm về đàn chẩn tế tại chùa: Chúng con xin phát tâm công đức về Tam Bảo, để hồi hướng phước cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng là…]

Chúng con nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

6. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)
Bài kinh: Kinh Cúng Linh
Bài kinh: Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

Cúng tại nghĩa trang liệt sĩ thì tụng thêm bài kinh: Bảy Pháp Khiến Đất Nước Không Bị Diệt Vong

8. Khai Thị Cho Hương Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng đọc, đại chúng ngồi/đứng chắp tay hướng theo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được nương oai lực của Tam Bảo, nói cho các hương linh về ý nghĩa lời Đức Phật dạy trong hai bài kinh liên hệ với việc làm hôm nay của (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con)...
Kính thưa chư vị hương linh, nội dung bài kinh “Cúng Linh” mà chúng con đã đọc ở trên, Đức Phật dạy: người mất khi tái sinh làm hương linh ngạ quỷ, thì thọ nhận được thức ăn (đúng pháp không sát sinh) hiến cúng của con người.

Và nội dung bài kinh “Chuyện tiểu chủ ngân khố” nói về ông tiểu chủ ngân khố, khi sống trên đời, vì có tiền của, ham hưởng dục lạc, làm nhiều việc ác, không tạo công đức bố thí, cúng dường. Sau khi chết, vì không có phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa làm hương linh ngạ quỷ, phải chịu quả báo đói khát đau đớn. Vì khổ như vậy, nên ông thường đến bà con thân quyến, để mong được giúp đỡ. Nhưng do họ có tà kiến, họ cho rằng, sau khi con người chết đi, sẽ lại được sinh trở lại làm người, ở đâu đó trong chốn nhân gian này, nên họ chẳng để ý đến việc cứu giúp ông.

Nhân duyên ông có người con gái có đức tin, nghĩ rằng do hành nghiệp ác của ông, nên sau khi chết, ông có thể sinh làm hương linh ngạ quỷ, có thể phải chịu khổ, nên con gái ông đã sắm sửa đồ ăn, vật dụng cúng dường, đến cho các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn, để mong các Bà La Môn, sau khi thọ nhận sự cúng dường, sẽ hồi hướng phúc báu đến cho ông, để ông được siêu sinh, được an lành hạnh phúc. Nghĩ như vậy, người con gái đã sắm sửa, đồ dùng vật thực, dâng cúng dường, các thầy tu ngoại đạo Bà La Môn và khấn mời ông đến đó, để nhận phần phúc, do các Bà La Môn hồi hướng. Nhưng do các thầy Bà La Môn, tu tà kiến, không sinh được công đức phước báu, để cứu các hương linh ngạ quỷ, nên khi các thầy Bà La Môn hồi hướng, ông chẳng nhận được gì. Sau đó ông đã được vua A Xà Thế, thiết lễ cúng dường tứ sự, cho Đức Phật và tập thể chư Tăng, tu tập trai giới phạm hạnh và hồi hướng phúc báu đó đến cho ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, mà phúc báu đã phát sinh đến cho ông và ông đã thoát kiếp ngạ quỷ đói, được trở thành một vị thần đầy oai lực, được sống sung túc.

[- Nếu tại nghĩa trang liệt sĩ đọc thêm: Và xin thỉnh anh linh anh hùng liệt sĩ, các anh vì nghĩa lớn, tâm lớn hy sinh thân mình để mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân đất nước, Phật tử chúng tôi do học lời Đức Phật dạy mới phát sinh được sự giác ngộ, sự biết ơn sâu sắc đối với công lao của thế hệ cha ông các anh. Nay Đức Phật có dạy về 7 cách khiến cho đất nước được hưng thịnh, không rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, nhân dân được ấm no hạnh phúc, mong rằng các anh nương tựa Tam Bảo, tinh tấn hộ trì cho các cấp lãnh đạo cũng như nhân dân thực hành được 7 pháp cao quý này, để tâm nguyện của các anh càng lớn thêm, thành tựu tâm Bồ Đề cầu đạo vô thượng giải thoát cho mình và giải thoát cho chúng sinh.

- Nếu đã bạch cúng dường: Vâng theo lời Đức Phật dạy, trong khóa lễ này (các tín chủ; nhóm/đạo tràng chúng con)... đã bạch phát nguyện cúng dường Tam Bảo.., về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả các chúng trong cõi tâm linh được mời về khóa lễ này. Thỉnh chư vị hoan hỷ thọ nhận, nương tựa Tam Bảo tu hành sớm thoát khổ.]
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

9. Cúng Thực

(Quỳ hoặc đứng, chủ sám chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này, chúng con xin tác lễ cúng dường vật thực thanh tịnh (nếu có vật thực do tự tay giết/xui người giết thì đọc: và chúng con không dâng cúng phần vật thực không thanh tịnh).  

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ và thực hành công hạnh Bồ Đề:
(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN
CẦU VÔ THƯỢNG ĐẠO. (1 chuông. 1 lễ)

11. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Chủ sám bạch)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính và công đức trong khóa lễ hiến cúng này, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng đến cho chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nguyện cho chư vị được tăng trưởng phúc lành, tăng thêm oai lực; hồi hướng cho tất cả các hương linh đã thỉnh mời, đã thọ nhận (trên bàn có tịnh tài thì bạch: phước báu,) vật thực trong khóa lễ hiến cúng này mà được tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp. Nguyện tất cả chư vị được kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, được thực hành công hạnh Bồ Đề tại câu lạc bộ Cúc Vàng, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hiện tại hộ trì trong các công các việc được hanh thông thuận lợi theo thiện cầu của (các tín chủ/Phật tử trong nhóm/đạo tràng chúng con).
Chúng con cũng xin hồi hướng đến cho các tín chủ, Phật tử tham gia trong khóa lễ và phận sự này/tu tập ngày hôm nay, nguyện được nương công đức tu tập, phận sự lục hòa, mà gia đình cũng được tiêu trừ nghiệp chướng, bình an hạnh phúc, con cháu thảo hiền, công việc hanh thông và được thắng duyên nương tựa Tam Bảo, thực hành Phật Pháp, thực hành pháp Lục Hòa được hạnh phúc an vui, phát sinh nhân duyên cùng nhau tu tập cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Cúng thí công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, thì khi xong phần hồi hướng này, sẽ chuyển sang tác lễ phóng sinh và thực hành hết lễ phóng sinh, sau đó mới bạch hạ lễ)
Link: Nghi thức lễ phóng sinh dành cho đạo tràng thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng đi làm phận sự

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ.)

14. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Chủ sám bạch: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.
Tất cả cùng hòa: Xin tùy hỷ công đức của các đạo hữu! (1 lễ)

15. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

-
aa
+
111,720 lượt xem
02/03/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. V
  V

  Vũ thị toan

  02/11/2023
  Con xin tri ân Tam Bảo,
  tri ân Sư Phụ cùng các đại tăng ni và cô chủ nhiệm đã giúp đỡ gia đình con được tu tập đúng pháp ạ
 2. H
  H

  Hoàng Thị Lý

  31/03/2023

  Chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã cho chúng con nghi thức tu tập thật lợi ích ạ.

 3. B
  B

  Bùi Thị Anh

  19/11/2022
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và chư tôn đức Tăng Ni cùng Cô Chủ Nhiệm đã sách tấn cho chúng con hiểu và tu tập được đúng Pháp ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!