Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt…) vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

A. Lời Dẫn

Chuyển tiểu, cốt vô danh là việc làm vô cùng phức tạp về tâm linh. Vong linh do còn mê chấp, nên họ chấp phần xương, thậm chí cho tới phần xương cốt đã mục, đã hóa đất là chính thân của họ và họ chấp tiểu, chấp chỗ chôn cất chính là nhà của họ, từ đó họ sẽ sân hận, báo thù nếu ai vi phạm vào thân và chỗ ở của họ, việc này hợp với tính tự nhiên trong nhân quả.
Nhân quả của việc phạm vào mộ, tiểu, cốt vô danh: các chúng sinh đều bình đẳng nhân quả với nhau, đều có quyền sở hữu về thân thể và vật chất. Về thân thể, nếu chúng sinh nào làm tổn hại về thân của chúng sinh khác thì sẽ chịu báo ứng về thân, ví như chuyện của Đức Phật trong tiền kiếp xưa Ngài có gõ vào đầu cá ba cái, sau đó Ngài có bị đau đầu 3 ngày. Về chỗ ở, chúng nào đến ở trước thì chỗ đó thuộc về chúng sinh đó, con người phân định trước sau với con người và thực hành theo các quy định về sở hữu giữa người với người, nhưng con người lại không thể đặt ra quyền sở hữu vật chất, đất đai, chỗ ở giữa người với vong linh quỷ thần được. Vì vậy có phần nhiều những trường hợp đào đất làm nhà, làm mộ,… đào phải tiểu, cốt… mặc dù đã di dời đi, nhưng sau đó có thể gặp phải các chuyện không tốt về sức khỏe, công việc, thậm chí có thể có các duyên không tốt phát sinh khiến mất nhà, tán gia bại sản, còn phần ít sau khi phạm phải tiểu, cốt mà vẫn bình yên là do tiểu, cốt đó không có phần tâm linh, do người chết có tiểu, cốt đó đã đi tái sinh vào các kiếp sống khác, không phải là vong linh quỷ thần nữa. Tất cả điều đó cũng từ nhân quả phạm phải vong linh quỷ thần.

Nghi thức này áp dụng từ lời Đức Phật dạy, giúp tín chủ sám hối với vong linh quỷ thần khi phạm vào chỗ ở của họ và chôn cất họ sang chỗ mới rồi cầu siêu cho họ, khiến cho họ được giác ngộ, hoan hỷ và gia đình tín chủ được bình an.

Khi đạo tràng đi giúp gia đình tín chủ chuyển tiểu, cốt vô danh, thì nên hướng dẫn gia đình làm lễ cầu siêu cho vong linh, để đảm bảo an toàn tốt đẹp cho gia đình tín chủ và các Phật tử gia duyên giúp đỡ gia đình.

Đạo tràng hướng dẫn cho gia đình chọn một trong hai hình thức tham gia lễ cầu siêu cho vong linh: về chùa tham gia trực tiếp vào các ngày 14 và 30 hoặc 29 (tháng thiếu) âm lịch hàng tháng và tham gia trực tuyến lễ cầu siêu tại các kênh truyền thông:

* Chùa Ba Vàng: Đường link: https://www.facebook.com/chuabavang.com.vn

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài)

Các nghi thức cúng lễ chuyển tiểu (cốt...) vô danh (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

B. Hướng Dẫn

1. Các Nghi Thức

- Nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…) vô danh
- Nghi thức cúng lễ động thổ, hạ huyệt tiểu (cốt…) vô danh
- Nghi thức khai/kết đàn tu tập hồi hướng tại nhà (chuyển tiểu cốt vô danh)

Lưu ý: Đạo tràng hướng dẫn cho gia đình tín chủ tham dự lễ cầu siêu trực tuyến hoặc trực tiếp về chùa cầu siêu cho vong linh.

2. Thời Gian

Tuần tự thời gian làm các nghi lễ, sau khi đào phải tiểu (cốt…) vô danh.
- Thực hiện nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…) vô danh. (Mỗi nghi thức thực hiện 1 lần)
- Thực hiện nghi thức động thổ, hạ huyệt tiểu (cốt…) vô danh, có thể thực hiện đồng thời với nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…) vô danh. (Mỗi nghi thức thực hiện 1 lần)
- Bạch tại mộ sau khi hạ huyệt xong.
- Tại nhà khai đàn tu tập hồi hướng cho vong linh, nhưng không thỉnh vong linh về nhà tu tập.
- Cầu siêu cho vong linh bằng 1 trong 2 hình thức: trực tuyến hoặc trực tiếp.
- Kết lễ tu tập tại nhà.

3. Sắm Lễ

- Chung cho tất cả các nghi thức cúng lễ tại tiểu (cốt…), mộ: Hoa quả, nước, một bát cơm trắng, 1 quả trứng gà không có giống, ba bát cháo trắng, một đĩa muối, một đĩa gạo; bánh kẹo tùy duyên có/không.

- Lễ cúng tại nhà: không sắp lễ cúng vong linh, tùy duyên có/không sắp lễ khi tu tập.

4. Bày Lễ

- Tại địa điểm tiểu (cốt...) muốn chuyển đi: đặt lên mâm/bàn trước phần tiểu.
- Tại địa điểm chôn mới: chỗ phù hợp tại phần huyệt, mộ.

5. Pháp Khí

Tùy duyên có/không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.

Lưu ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

6. Các Phần Tâm Linh Phát Sinh Và Cách Hóa Giải

– Trong quá trình gia đình làm công việc này, nếu có các sự việc: gia đình bất hòa khác thường, các nạn, giấc mơ khác thường, các sự bất thường khác… thì bạch thỉnh các vong linh tác động tạo thành sự việc, hiện tượng (kể tên hiện tượng, sự việc)…, các vong linh có liên quan qua điềm báo bằng các sự việc, hiện tượng đó.

– Bạch thỉnh vào trong các khóa tu và phát nguyện cầu siêu cho các vong linh đã thỉnh đó.

7. Hướng Dẫn Cho Phật Tử Ở Xa Muốn Cúng Dường Tam Bảo Về Chùa Ba Vàng

Thể theo nguyện vọng của Phật tử ở xa muốn cúng dường về chùa thông qua tài khoản. Chùa Ba Vàng xin thông báo số tài khoản duy nhất sau đây:
Link: https://chuabavang.com/thong-bao-so-tai-khoan-cua-chua-ba-vang-d781.html

C. Nghi Thức Cúng Lễ

I. Nghi Thức Cúng Lễ Tại Phần Tiểu (Cốt…) Vô Danh

1. Hướng Dẫn
- Phần tiểu (cốt...) còn nằm ngầm trong đất hoặc đã đưa lên mặt đất.
- Cắm hương lên mâm bày trước phần tiểu (cốt…) vô danh.

2. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html  

3. Hô Chuông

(Tùy duyên có/không thực hành phần này)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

4. Nguyện Hương

(Tùy duyên có/không thực hành phần này)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

5. Văn Bạch Phật
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thực hành đúng Pháp lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… đệ tử chúng con thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… địa chỉ ở tại…, cùng sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi đây và cáo bạch với vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh mà gia đình tín chủ đã đào phải khi (làm nhà/sang cát/đào đất,...), gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… xin được di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang (đọc địa chỉ mới)... vào ngày (hôm nay…)…

Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin được sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần, để cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh hoan hỷ với lời chia sẻ của chúng con và các việc làm thành tâm thành ý đúng lời Đức Phật dạy của gia đình, để các vong linh được lợi ích nương tựa vào Tam Bảo, vào Phật Pháp tu hành mau thoát khổ.

Nhất tâm bạch thỉnh vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh (3 lần)

Phật tử chúng tôi thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ, chúng tôi nương tựa Tam Bảo, nương tựa oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin nhất tâm thỉnh bạch với chư vị vong linh về việc gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… ở tại… vì nhân duyên (đọc nhân duyên)… nên đã đào phạm vào phần tiểu (cốt…) của vong linh. Đây là việc mà gia đình tín chủ và chúng tôi thảy đều không mong muốn, xin thỉnh vong linh thấy biết tâm thành chân thật này của gia đình tín chủ. Vì công việc ở cõi người có các quy định ràng buộc, có nỗi khổ riêng, từ sự ràng buộc với nhiều người khác, mà gia đình tín chủ vẫn phải tiến hành công việc tại đây và để cho vong linh có lợi ích an lành cao nhất, gia đình tín chủ xin được di chuyển tiểu (cốt…) của vong linh đến địa điểm khác, cùng xin vâng theo lời Đức Phật dạy xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, gia đình cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho các vong linh. Việc làm này là việc làm đúng theo lời Đức Phật dạy cho người sống cứu giúp cho thân quyến quá vãng, việc làm này của gia đình, là việc làm trân trọng đối với vong linh như thân nhân của mình. Vong linh vốn dĩ đã chẳng có người thân coi sóc nơi mồ mả (xương cốt…)… nay gia đình tín chủ thỉnh vong linh về chùa nhận phần phúc báu hồi hướng từ sự cúng dường của gia đình, để nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng, hàng ngày được thọ thực, nghe kinh, thính Pháp tu hành sớm thoát khổ. Đây là duyên lành cho vong linh đến với Tam Bảo. Vậy xin vong linh hoan hỷ với thiện ý của gia đình và hộ trì cho gia đình tín chủ mọi công việc được hanh thông, tốt đẹp.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

6. Cúng Thực

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên này, gia đình tín chủ sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng, chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của gia đình tín chủ, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi đây. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh cùng các vong linh ở tại nơi đây. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của gia đình tín chủ mà được thọ thực no đủ.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.  (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Cúng Dường Tam Bảo
(Gia đình tín chủ quỳ tự bạch phần này)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con xin thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ Thần coi sóc tại nơi đây, cùng các vong linh.

– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ Thần tại nơi đây.

– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh.

– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh có duyên trong buổi lễ hôm nay.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (1 lễ)

8. Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

9. Tụng Kinh

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này chúng con xin phép được tụng Pháp bảo tôn kinh: Bài Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm 7: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất. Chúng con kính thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, thỉnh vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và các vong linh cùng nghe kinh.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Ấn vào tên bài kinh: Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Phẩm 7: Lợi Ích Của Kẻ Còn Người Mất

(Tụng kinh xong thì đọc tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con đã được hiểu lời Đức Phật dạy trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm 7: Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất, Đức Phật dạy rằng: Khi làm lễ cúng cho vong linh, thì nên làm cỗ chay, không sát mạng chúng sinh và làm lễ dâng cúng dường đến chư Tăng, thì người mất sẽ sớm siêu thoát và người sống tăng trưởng phúc lành.

Gia đình tín chủ đã hứa thực hành theo lời Đức Phật dạy, xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo, chư Tăng để hồi hướng phúc cầu siêu cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh và xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng, theo lời triệu thỉnh của chư Tăng, thọ nhận phần phước báu cúng dường Tam Bảo của gia đình và kết duyên với Tam Bảo, chư Tăng để tu hành sớm được an lành giải thoát. Gia đình tín chủ cũng xin phát nguyện tu tại (đọc địa chỉ tu)… trong (số)… ngày để hồi hướng công đức cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh này.

Nếu di chuyển tiểu (cốt…) ngay thì bạch: Và giờ này gia đình tín chủ xin di chuyển phần tiểu (cốt…) của vong linh đến chôn cất tại (đọc địa chỉ chôn tiểu (cốt…) vô danh mới)…, xin vong linh hoan hỷ. Chúng con xin Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia trì, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần ủng hộ cho gia đình làm việc thiện công đức này được hanh thông, gia đình được bình an, vong linh tại tiểu (cốt…) vô danh được lợi ích, được hoan hỷ.

(Tiếp)
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Tự Quy
(Pháp khí: khánh)

Thỉnh các vong linh cùng với chúng tôi quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Khấn xong di chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh sang chỗ mới để hạ huyệt)

II. Nghi Thức Cúng Lễ Động Thổ, Hạ Huyệt Tiểu (Cốt…) Vô Danh

Có ba trường hợp công việc (đã có trong văn khấn):

- Trường hợp động thổ (thời gian khác mới hạ huyệt)

- Trường hợp hạ huyệt (đã động thổ và làm huyệt)

- Trường hợp kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html  

2. Hô Chuông

(Tùy duyên có/không thực hành phần này)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Tùy duyên có/không thực hành phần này)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

4. Văn Bạch Phật
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.
Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thực hành đúng Pháp lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, đệ tử chúng con thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ (tên tín chủ, Pháp danh (nếu có))… địa chỉ ở tại…, cùng sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thay gia đình cáo bạch lên hết thảy chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc tại nơi địa cuộc nghĩa trang này về việc gia đình tín chủ… ở tại địa chỉ… hôm nay xin được

Trường hợp động thổ: động thổ đào huyệt để chuyển phần tiểu (cốt…) vô danh từ (địa chỉ cũ)… về an táng tại phần đất này, gia đình tín chủ xin được tùy duyên dọn dẹp, động thổ xây huyệt.

Trường hợp hạ huyệt: hạ huyệt tiểu (cốt…) an táng cho vong linh vô danh tại nơi đây.

Trường hợp kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt: động thổ đào huyệt và an táng cho vong linh vô danh tại nơi đây.

(Tiếp)
Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, sự ủng hộ của chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần hoan hỷ hộ trì, giúp cho các chúng sinh nào nương gá nơi này, xin được di chuyển đi không bị tổn hại khi gia đình tín chủ làm các công việc và gia hộ khiến cho các công việc được hanh thông tốt đẹp.
Nhân duyên này, gia đình tín chủ sắm sửa hương hoa vật thực thành tâm dâng cúng, chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của gia đình tín chủ, sau chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, quỷ Thần coi sóc nơi địa cuộc nghĩa trang này. Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho

Trường hợp kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt: vong linh tại tiểu (cốt)…vô danh, cùng

(Tiếp)
các vong linh đã có duyên trước trên mảnh đất này và các vong linh ở tại nơi địa cuộc nghĩa trang này. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của gia đình tín chủ mà được thọ thực no đủ.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình tín chủ phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì đạo tràng cho gia đình tín chủ quỳ tự bạch phần này, nếu gia đình tín chủ không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần in đậm:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, nên con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con muốn cho các vong linh bớt khổ nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ Thần coi sóc nơi địa cuộc nghĩa trang này, cùng các vong linh.

– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, chư quỷ Thần tại nơi nghĩa trang…

– Gia đình con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh có duyên trong buổi lễ hôm nay.)

(Tiếp)

– Trường hợp động thổ: giờ này gia đình tín chủ xin được động thổ và xin đến (thời gian)… được hạ huyệt an táng cho vong linh thuộc tiểu (cốt…) vô danh tại nơi đây.

–  Trường hợp hạ huyệt: giờ này gia đình tín chủ xin được hạ huyệt an táng cho vong linh thuộc tiểu (cốt…) vô danh tại nơi đây.

– Trường hợp kết hợp động thổ, đào huyệt và hạ huyệt: giờ này gia đình tín chủ xin được động thổ xây huyệt và hạ huyệt an táng cho vong linh tại tiểu (cốt…) vô danh ở nơi đây.

(Tiếp)

Chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình tín chủ tất cả các công việc được hanh thông, viên mãn. Và chúng con xin tụng kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân, con/chúng con xin chư Phật gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ cho con/chúng con cùng các vong linh hoan hỷ nhận phúc và được hiểu nghĩa lý để tu tâm chuyển hóa nghiệp lực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Kệ Khai Kinh

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông) 

6. Tụng Kinh

Ấn vào tên bài kinh: Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân

7. Phục Nguyện
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của gia đình tín chủ,

(Nếu tín chủ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc phần in đậm: cùng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng)

về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho gia đình tín chủ được tiêu trừ ác nghiệp, được (gia đình tín chủ đọc mong cầu):…, được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia.
Hồi hướng cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh cùng các vong linh có duyên trong đàn lễ hôm nay, chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cho các chúng hữu duyên với Phật tử tham gia phận sự tại đàn lễ này, nguyện các vong linh sẽ cùng với chúng con kết duyên pháp lữ cùng nhau tu pháp lục hòa từ nay cho tới ngày được thành Phật.

Nguyện cho các Phật tử tham gia đàn lễ hôm nay, nương công đức tu tập, phận sự lục hòa mà gia đình cũng được hóa giải oán kết, bình an và kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ, tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

8. Tam Tự Quy

(Pháp khí: khánh)

Thỉnh các vong linh cùng với chúng tôi quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

III. Bạch Tại Mộ Sau Khi Hạ Huyệt Xong

Thắp hương lên mộ

Văn bạch:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì ủng hộ, giờ này gia đình tín chủ đã hoàn mãn công việc, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân. (1 vái)

Kính thỉnh vong linh nơi tiểu (cốt…) vô danh, giờ này công việc an trí chỗ mới cho vong linh, gia đình tín chủ đã làm xong và xin thỉnh vong linh vào ngày… tháng… năm… vân tập về chùa Ba Vàng theo lời triệu thỉnh của chư Tăng và bạch lễ của gia đình, gia đình cũng xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… thỉnh chư Tăng chứng minh và hồi hướng phúc báu đến cho vong linh. Gia đình tín chủ sẽ tu tập từ nay cho đến ngày hôm đó để hồi hướng công đức cho vong linh. Nguyện cho vong linh được nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ. Chúng tôi xin được cáo lui.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

IV. Nghi thức khai/kết đàn tu tập hồi hướng tại nhà (chuyển tiểu cốt vô danh)

Lưu ý: Không thỉnh vong linh tại tiểu (cốt…) vô danh về nhà, chỉ hồi hướng công đức tu tập cho vong linh.

Nếu gia đình đang tu chương trình khác, thì vẫn tu thêm thời khóa này riêng. Nếu tu bài số 8 thì thay kinh phụ bằng nghi thức này.

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html  

2. Hô Chuông

(Tùy duyên có/không thực hành phần này)

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ 
Trí tuệ lớn, Bồ Đề sinh 
Lìa địa ngục, thoát vô minh
Nguyện thành Phật, độ chúng sinh
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương 
Nam mô Giáo chủ cõi U Minh Bồ Tát Địa Tạng Vương! (dồn hết hồi chuông)

3. Nguyện Hương

(Tùy duyên có/không thực hành phần này)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

 

4. Văn Bạch Phật
(Quỳ gối; chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh, chư linh Thần hộ trì quang giáng đàn tràng ủng hộ cho chúng con.

Đệ tử chúng con thuộc đạo tràng… thực hành đúng Pháp lục hòa tại Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, đệ tử chúng con thể theo lời thỉnh cầu của gia đình tín chủ địa chỉ ở tại… cùng sự cắt cử phân công của đạo tràng, chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa,

- Dành cho ngày khai lễ/tu tập hàng ngày thì bạch: chúng con xin khai lễ tụng kinh/tác lễ tu tập hàng ngày cho gia đình tín chủ, để hồi hướng công đức cho vong linh tại phần tiểu (cốt…) vô danh.

Và thể theo lời đã hứa với vong linh, gia đình tín chủ xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng hồi hướng phúc báu cho vong linh, để vào ngày… tháng… năm… vong linh theo sự triệu thỉnh của chư Tăng về chùa thọ thực, nghe kinh thính pháp, quy y Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ.

- Dành cho ngày kết lễ tu tập sau ngày cầu siêu: chúng con xin kết lễ tu tập theo phát nguyện hồi hướng cho vong linh tại tiểu (cốt…) vô danh.

(Tiếp)

Giờ này chúng con xin được tác lễ tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

5. Đảnh Lễ Phật

a) Đảnh lễ Phật ngày khai đàn/kết đàn sau cầu siêu
(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đấng pháp vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người
Cha lành chung bốn loại.
Quy y trọn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng
Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật bảo, hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng. (3 chuông. 1 lễ)

b) Đảnh lễ Phật hàng ngày

Đại từ đại bi thương chúng sinh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

6. Tán Pháp
(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh
(Ngồi tụng kinh)

- Ngày Khai Lễ:
Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm Thứ Bảy: Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất.

- Các Ngày Tiếp Theo: (Mỗi khóa lễ tụng 1 bài kinh và tụng lần lượt các bài kinh)

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Vô Thường 

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Chuyện Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp

Bài kinh (ấn vào tên bài kinh): Kinh Vu Lan Bồn

- Ngày Kết Lễ:
Tụng bài kinh (ấn vào tên bài): Kinh Điềm Lành Tối Thượng

8. Phục Nguyện
(Quỳ gối; chắp tay; chủ sám bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Đệ tử chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của gia đình tín chủ,

(Nếu tín chủ là Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa thì đọc phần in đậm: cùng công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng)

về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho gia đình tín chủ được tiêu trừ ác nghiệp, được (gia đình tín chủ đọc mong cầu):…, được thuận duyên trong các công việc để an ổn tu tập theo Pháp của người Phật tử tại gia.
Chúng con cũng xin hồi hướng công đức đến cho vong linh tại phần tiểu (cốt...) vô danh, chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu tập lục hòa cho các chúng hữu duyên với Phật tử tham gia phận sự tại đàn lễ này, được nương tựa Tam Bảo tu hành mau thoát khổ.

Nguyện cho các Phật tử tham gia đàn lễ hôm nay, nương công đức tu tập, phận sự lục hòa mà gia đình cũng được hóa giải oán kết, bình an và kết duyên pháp lữ với gia đình tín chủ, tinh tấn tu hành cầu Vô Thượng Bồ Đề.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi vô thượng giác. (3 chuông)

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

11. Gia Chủ Lễ Tạ

(Phật tử trợ duyên ngồi, chủ sám đọc, gia đình tín chủ quỳ lễ theo tiếng chuông)
Giờ này khóa lễ đã châu long, tín chủ một lòng lễ tạ tứ lễ. (4 lễ)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin Câu lạc bộ Cúc Vàng: 0984243810
II. Facebook:
Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa:
1. Trang cá nhân
facebook.com/PhamThiYen.TamChieuHoanQuan1970
2. Fanpage
facebook.com/CLBCucVangTapTuLucHoa
facebook.com/cophamthiyentamchieuhoanquan
3. Đăng lên nhóm facebook: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán):
facebook.com/groups/PhamThiYenTCHQ
4. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
https://www.facebook.com/groups/422743472129808
III. Email: [email protected]

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 9 tháng 5 năm 2023

 

1,963 lượt xem
13/12/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ