Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Vu Lan Bồn

Bài kinh: Kinh Vu Lan Bồn

Ta từng nghe lời tạc như vầy:
Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,
Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung,
Mục Liên mới đặng Lục thông,
Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân.
Công dưỡng dục thâm ân dốc trả,
Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
Làm con hiếu hạnh vi tiên,
Bèn dùng tuệ nhãn dưới trên kiếm tầm.
Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ,
Không uống ăn tiều tụy hình hài,
Mục Liên thấy vậy bi ai!
Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm.
Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu,
Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu,
Thấy cơm, mẹ rất lo âu,
Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt,
Sợ chúng ma cướp giật của bà,
Cơm đưa chưa đến miệng đà,
Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.
Thấy như vậy âu sầu thê thảm,
Mục Kiền Liên bi cảm xót thương,
Mau mau về tới giảng đường,
Bạch cùng Sư Phụ tìm phương giải nàn.
Phật mới bảo rõ ràng căn cội:
Rằng mẹ Ông gốc tội rất sâu,
Dầu Ông thần lực nhiệm mầu,
Một mình không thể ai cầu được đâu.
Lòng hiếu thảo của Ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến cửu Thiên,
Cùng là các bậc Thần kỳ,
Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương.
Cộng ba cõi sáu phương tụ tập,
Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi,
Muốn cho cứu được mạng người,
Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng.
Pháp cứu tế Ta toan giảng nói,
Cho mọi người thoát khỏi ách nàn.
Bèn kêu Mục thị đến gần,
Truyền cho diệu Pháp ân cần thiết thi.
Rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ,
Mười phương Tăng đều dự lễ này,
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.
Lại phải sắm giường nằm nệm lót,
Cùng thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu,
Món ăn tinh sạch báu mầu,
Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng.
Chư Ðại đức mười phương thọ thực,
Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng,
Lại thêm cha mẹ hiện tiền,
Ðặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàn.
Vì ngày ấy Thánh Tăng đầy đủ,
Dầu ở đâu cũng tụ hội về,
Như người thiền định sơn khê,
Tránh điều phiền não chăm về Thiền-na.
Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả,
Công tu hành nguyện thỏa vô sanh.
Hoặc người thọ hạ kinh hành,
Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng.
Hoặc người được Lục thông tấn phát,
Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn,
Hoặc chư Bồ-tát mười phương,
Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh,
Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh,
Ðạo đức dày chánh định chân tâm.
Tất cả các bậc Thánh, phàm,
Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm Lục hòa.
Người nào có sắm ra vật thực,
Ðặng cúng dường Tự tứ Tăng thời,
Hiện tiền phụ mẫu của người,
Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn.
Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi,
Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên,
Như còn cha mẹ hiện tiền,
Nhờ đó cũng được bách niên thọ trường;
Như cha mẹ bảy đời quá vãng,
Sẽ hóa sinh về cõi Thiên cung.
Người thời tuấn tú hình dung,
Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân,
Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng,
Phải tuân theo thể thức sau này:
Trước khi thọ thực đàn chay,
Phải cầu chú nguyện cho người tín gia.
Cầu thất thế mẹ cha thí chủ,
Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên,
Cho xong định ý hành thiền,
Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng.
Khi thọ dụng, nên an vật thực,
Trước Phật đài hoặc tự tháp trung.
Chư Tăng chú nguyện viên dung,
Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa.
Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt,
Mục Liên cùng Bồ-tát chư Tăng,
Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng,
Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn.
Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy,
Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan,
Mục Liên bạch với Phật rằng:
Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn.
Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo,
Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra.
Như sau đệ tử xuất gia,
Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh.
Ðộ cha mẹ còn đương tại thế,
Hoặc bảy đời có thể được không?
Phật rằng: Lời hỏi rất thông,
Ta vừa muốn nói, con thời hỏi theo.
Thiện nam tử, Tỳ-kheo nam nữ,
Cùng Quốc vương, Thái tử, Ðại thần,
Tam công, Tể tướng, Bá quan
Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần.
Như chí muốn đền ơn cha mẹ,
Hiện tại cùng thất thế tình thâm.
Ðến Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về,
Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ,
Phải sắm sanh bá vị cơm canh,
Ðựng trong bình bát tinh anh,
Chờ giờ Tự tứ, chúng Tăng cúng dường.
Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ,
Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi,
Cùng cầu thất thế đồng thì,
Lìa nơi ngạ quỷ sinh về nhơn thiên.
Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp,
Lại xa lìa nạn khổ cực thân.
Môn sanh Phật tử ân cần,
Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên.
Thường cầu nguyện thung huyên an hảo,
Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh,
Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,
Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.
Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,
Ngỏ cúng dường chư Phật, chư Tăng.
Ấy là báo đáp thù ân,
Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu,
Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ,
Mới phải là Thích tử Thiền môn.
Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,
Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan.
Mục Liên với bốn ban Phật tử,
Nguyện một lòng tín sự phụng hành.
Trước là trả nghĩa sinh thành,
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.
NAM MÔ ÐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT. (3 lần. 3 chuông)

vu-lan-bao-hieu

Các bài nên xem: 

5.645 lượt xem
24/07/2021

Bình luận (5)

 1. N
  N

  Nguyễn Ngọc Quảng

  15/08/2021

  Chúng con ân trên Sư Phụ và Đại Tăng và của Cô chủ nhiệm đã hướng dẫn chúng con biết cách báo hiếu cho ông bà cha mẹ quá khứ và ông bà cha mẹ hiện đời đúng cách. Chúng con cảm niệm công đức trên Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm ạ.

 2. Đ
  Đ

  Đỗ Ánh Nguyệt

  15/08/2021

  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, Đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng đã chỉ dạy và hướng dẫn Phật tử biết cách báo hiếu cha mẹ, tổ tiên, ông bà
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 3. T
  T

  Trịnh Thị Khuyên

  15/08/2021

  Con xin kính tri ân Tam Bảo, con xin kính tri ân trên Sư Phụ cùng Tăng đoàn và Cô CN CLB đã cho con học và hiểu về ân nghĩa cha mẹ và con được báo hiếu cha mẹ của con

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Lan

  15/08/2021

  Con xin cung kính đảnh lễ tri ân Tam Bảo. Con thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và Đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm

 5. T
  T

  Trần Thị Sáu

  15/08/2021

  Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Xem nhiều nhất trong chuyên mục