Bài kinh: Niệm Thiên - Pháp Môn Tu Được Cảm Giác Lạc Thọ Giải Thoát

“Một thời Thế Tôn trú ở Tỳ-xá-ly (Vesàli), tại Trùng Các giảng đường. Rồi Ma-ha-li (Mahàli), người Ly-xa (Licchavi) đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết Thiên chủ Đế Thích (Sakka) không?

- Này Ma-ha-li, Ta biết Đế Thích và các pháp tác thành Đế Thích. Chính do chấp trì các pháp ấy Đế Thích được địa vị Thiên chủ. Này Ma-ha-li, thuở xưa, khi Thiên chủ Đế Thích còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy cấm giới túc. Thế nào là bảy cấm giới túc? (1 chuông)

- Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng với cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng các bậc gia trưởng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm xa lìa cấu uế và xan tham, tôi sống với tâm bố thí; hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các nhu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ; nếu tôi phẫn nộ, sẽ mau chóng dẹp trừ.

- Nhờ chấp trì bảy cấm giới túc này, Đế Thích được địa vị Thiên chủ.

Như vậy, bảy cấm giới túc là nhân hạnh để Đế Thích được làm vua của cõi trời Đao Lợi (trời Ba mươi ba). (1 chuông)

Và vào một thời khác, khi Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatthu), khu vườn Ni Câu Đà (Nigrodha). Rồi họ Thích Ma-ha-nam (Mahànàma) đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích Ma-ha-nam bạch Thế Tôn:
– Vị Thánh đệ tử này, bạch Thế Tôn, đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một cách sung mãn?
– Này Ma-ha-nam, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách sung mãn. (1 chuông)

Lại nữa, này Ma-ha-nam, Thánh đệ tử tu tập tùy niệm Thiên: “Có chư Thiên bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, có chư Thiên Dạ Ma (Yàma), có chư Thiên Đâu-suất (Tusità), có chư Thiên Hóa lạc Thiên, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. (1 chuông)

Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta.

Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta.

Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta.

Đầy đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta.

Đầy đủ với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng đầy đủ nơi ta”. (1 chuông)

Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí và Tuệ của tự mình và chư Thiên ấy; trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào chư Thiên. Và này Ma-ha-nam, Thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. (1 chuông)

Này Ma-ha-nam, về vị Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với quần chúng không bình thản, vị ấy sống bình thản. Với quần chúng có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Thiên”.

Này Ma-ha-nam, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sống một cách sung mãn với nếp sống này. (3 chuông)

(Trích soạn từ: Kinh Tương Ưng bộ (chương 11, phẩm 2, phần Chư Thiên) và kinh Tăng Chi bộ (chương 11, phần Tùy Niệm))

1,509 lượt xem
01/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ