Bài kinh: Một Pháp Đưa Đến Giác Ngộ Giải Thoát

Một thời, Thế Tôn trú ở Xá-vệ (Sàvatthi), rừng Kỳ-đà (Jetavana). Tại đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo:

Có một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.

Chính một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. 

Có một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm pháp… niệm Tăng… niệm Giới… niệm Thí… niệm Thiên… niệm Hơi thở ra, Hơi thở vô… niệm Chết… niệm Thân… niệm An tịnh.

Chính một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. 

(Trích soạn nguồn: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, chương 1: Một pháp, Phẩm Một Pháp, bài Niệm Phật, tr. 38, Việt dịch - Hòa thượng Thích Minh Châu)

-
aa
+
5,362 lượt xem
17/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ