Bài kinh: Niệm Pháp - Trai Giới Của Bậc Thánh

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở thành Xá-vệ (Savatthi), Đông Viên (Pubbarama), lâu đài của mẹ Mi-ga-ra. Rồi Tỳ-xá-khư (Visàkhà), mẹ của Mi-ga-ra, trong ngày Bố-tát - trai giới (Uposatha) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỳ-xá-khư, mẹ của Mi-ga-ra đang ngồi xuống một bên:
- Này Tỳ-xá-khư, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này?

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 

…Đức Phật dạy bà Tỳ-xá-khư về cách niệm Pháp cần thực hành.

- Này Tỳ-xá-khư, tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Tỳ-xá-khư, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi?

Ở đây, này Tỳ-xá-khư, Thánh đệ tử niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”. Do vị ấy niệm Pháp, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Tỳ-xá-khư, thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 

Và này Tỳ-xá-khư, thế nào là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên đá bọt dùng để chà lưng (sottim), do duyên bột tắm, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Tỳ-xá-khư, là thân uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Tỳ-xá-khư, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. 

Và như thế nào, này Tỳ-xá-khư, là tâm uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi?

Ở đây, này Tỳ-xá-khư, Thánh đệ tử niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu”. Do người ấy niệm Pháp, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Tỳ-xá-khư, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành Pháp trai giới, vị ấy sống với Pháp. Chính nhờ Pháp, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Tỳ-xá-khư, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 

(Trích soạn từ: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, chương 3: Ba pháp, Đại phẩm, U-po-sa-tha, tr. 266-270, Việt dịch - Hòa thượng Thích Minh Châu)

-
aa
+
8,196 lượt xem
23/06/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Liên

  08/11/2023
  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm ạ
 2. L
  L

  Lê Thị Mai

  10/07/2023

  Con xin thành kính tri ân trên Tam Bảo, tri ân công đức Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và Cô chủ nhiệm ạ