Bài kinh: Niệm Tăng - Thành Tựu Tịnh Tín Đoạn Trừ Phiền Não

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở thành Xá-vệ (Savatthi), Đông Viên (Pubbarama), lâu đài của mẹ Mi-ga-ra. Rồi Tỳ-xá-khư (Visàkhà), mẹ của Mi-ga-ra, trong ngày Bố-tát - trai giới (Uposatha) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỳ-xá-khư, mẹ của Mi-ga-ra đang ngồi xuống một bên:
- Này Tỳ-xá-khư, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này?

- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 

… Đức Phật dạy bà Tỳ-xá-khư về cách niệm Tăng cần thực hành:
- Này Tỳ-xá-khư, tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Tỳ-xá-khư, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi?

Ở đây, này Tỳ-xá-khư, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”. Do vị ấy niệm Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như, này Tỳ-xá-khư, một tấm vải bị uế được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 

Và này Tỳ-xá-khư, thế nào là một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi?

Do duyên đất mặn (usam) do duyên nước tro (khàram), do duyên phân bò, do duyên nước, do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Tỳ-xá-khư, một tấm vải bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Tỳ-xá-khư, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 

Này Tỳ-xá-khư, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi?

Ở đây, này Tỳ-xá-khư, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng tôn trọng, đáng cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời”. Nhờ vị ấy niệm Tăng, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Tỳ-xá-khư, đây gọi là Thánh đệ tử thực hành chúng Tăng trai giới, sống với chúng Tăng. Chính nhờ chúng Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Tỳ-xá-khư, là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. 

(Trích soạn nguồn: Kinh Tạng Nam Truyền, Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1, chương 3: Ba pháp, Đại phẩm, U-po-sa-tha, tr. 266-272, Việt dịch - Hòa thượng Thích Minh Châu)

-
aa
+
5,650 lượt xem
29/06/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Thu

  22/07/2023

  Con xin tri ân công đức TAM BẢO, tri ân Sư Phụ, Đại Tăng, Cô Chủ Nhiệm đã cho chúng con tu tập công đức này ạ

 2. X
  X

  Xuân Nguyễn Thị

  22/07/2023

  Con xin thành kính tri ân Phật, Pháp, Tăng!