Bài kinh: Tự Tứ

Một thời, Thế Tôn trú ở thành Xá Vệ (Sàvatthi), tại Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu, cùng đại chúng khoảng năm trăm vị Tỷ kheo, tất cả đều chứng quả A la hán.

Lúc bấy giờ, nhân ngày trăng tròn Bố tát Tự tứ, Thế Tôn ngồi giữa đại chúng, sau khi nhìn quanh đại chúng im lặng, liền bảo các Tỷ kheo:
Này các Tỷ kheo, Ta mời các ông nói lên, các ông có điều gì chỉ trích Ta hay không, về thân hay về lời nói? (1 chuông)

Được nghe như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất (Sàriputta) từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Thế Tôn:
Bạch Thế Tôn, chúng con không có chỉ trích gì Thế Tôn về thân hay lời nói. Và bạch Thế Tôn, con xin mời Thế Tôn nói lên, Thế Tôn có điều gì chỉ trích con hay không, về thân hay về lời nói?

Này Xá Lợi Phất, Ta không có gì chỉ trích ông về thân hay về lời nói.

Bạch Thế Tôn, đối với năm trăm Tỷ kheo này, Thế Tôn có gì chỉ trích về thân và lời nói hay không?

Này Xá Lợi Phất, đối với năm trăm Tỷ kheo này, ta không có gì chỉ trích về thân hay về lời nói. (3 chuông)

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 8, phần Tự tứ [lược], VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.419)

901 lượt xem
20/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ