Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài 1: Kính Pháp: Sống ở Rừng | Tu Tập Tại Rừng Lần 1

Đức Phật luôn dạy cho đệ tử của Ngài sống một cuộc đời thiểu dục tri túc, viễn ly dục ở thế gian. Tâm ham dục sẽ mang lại cho mình những đau khổ và phiền não. Vậy chúng ta phải tư duy quán sát như thế nào để luôn được tự tại trong mọi hoàn cảnh?
=========
Phật tử Phạm Thị Yến – Bài học 01 từ rừng
KINH TĂNG CHI BỘ 2, CHƯƠNG 5, PHẨM 19
1.Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là năm?
2. Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng;
Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người này sống ở rừng.
3. Trong năm hạng người này sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.
Ví như này các Tỷ-kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Ðây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỷ-kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.

124 lượt xem
18/01/2017

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục