Nghi thức tụng kinh - sám hối nghiệp sát sinh

Xem thêm (ấn vào tên bài): Tổng hợp nghi thức tu tập sám hối lễ Ngũ Bách Danh

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức Cúng Lễ

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

(Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng tùy duyên bạch trước văn bạch này)

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).

(Đệ tử con được phân làm chủ sám, đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…)

(Nếu đã/đang làm nghề có sát sinh thì bạch (tu nhóm Phật tử tự bạch): Nhân duyên trong hiện kiếp này, con đã/và đang làm nghề:…)

Nhân duyên trong hiện kiếp này, và vô lượng kiếp về trước, khi chúng con trong các thân: Trời, Người, Súc Sinh, Ngã quỷ từ sự ác tâm vô minh tham sắc; tham tiền tài, danh lợi, mà đã sát hại, xúi giục kẻ khác sát hại, tùy hỷ với việc sát hại đồng loại, khác loại để phục vụ mục đích phi pháp ác tâm của mình; chúng con vì tham ăn đắm vị, mà sát hại đủ loại để ăn, bán, cho, biếu… hoặc phục vụ mục đích phi pháp ác tâm của mình. Nay chúng con nhờ được học Phật Pháp, nên đã thẩm thấu được lời dạy của Đức Phật rằng: “Tất cả chúng sinh đều yêu quý mạng sống của mình, tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau”, vì thế khi bị xâm hại chúng sinh sẽ rất khổ đau và sẽ mang tâm oán hận để trả thù như chúng con không khác, nên chúng con biết việc sát sinh trước là làm khổ chúng sinh, sau là quả khổ cho chính mình.

Chúng con kính bạch chư Phật! Cũng nhờ sự giác ngộ đó, chúng con đã chân thật sám hối bằng cách (đã/sẽ) quy y Tam Bảo, chúng con (đã/đang tập/sẽ tập) thọ trì giới “không sát sinh”, để chân thật sám hối với tất cả chúng sinh mà chúng con đã sát hại, hiện đang báo oán trong thân tứ đại này của chúng con hoặc đang báo oán các việc khác trong cuộc đời của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu bù/tu tùy duyên, theo hướng dẫn của câu lạc bộ.

Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh (và chư linh Thần hộ trì) về đây ủng hộ cho pháp hội tu tập của chúng con.

Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho hương linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa) chúng con xin nhất tâm thỉnh mời (Tu nhóm Phật tử tự bạch):

- Thỉnh hương linh

+ Ngày tu thứ nhất:

Các chúng hương linh có oán kết trên nghiệp sát sinh của chúng con từ vô lượng kiếp tới nay, đang báo oán trên thân bệnh mà chúng con đã biết (kể tên bệnh nếu có: trên các bệnh…) và báo oán trên thân bệnh mà chúng con chưa biết, cũng như đang báo oán, sẽ báo oán các việc khác trong cuộc đời này của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này, cũng được về đây cùng chúng con tu tập. (Tu đủ điều kiện mời hương linh về đàn chẩn tế thì bạch: Và chúng con đã phát nguyện tu đủ 500 lễ trong thời gian quy định của chương trình lễ Ngũ Bách Danh, để đủ điều kiện được thỉnh hương linh về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng, nên chúng con xin thỉnh tất cả chư vị đến ngày… tháng… năm... về tại chùa Ba Vàng, nương tựa Tam Bảo, tham dự đàn chẩn tế, để sám hối tội lỗi, tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phước lành, quy y Tam Bảo, thọ tài ẩm thực.)

Và theo hướng dẫn của chương trình tu, chúng con lại xin thỉnh mời chư vị hương linh sau đây về cùng với chúng con tu tập, nhưng không mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng (tùy duyên mời)…

+ Ngày tu tiếp theo:

Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh.

Nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: Và chúng con cũng xin thỉnh thêm các hương linh… cũng được về đây cùng chúng con tu tập.

- Phát tâm công đức (nếu không phát tâm thì không đọc phần này; phát tâm hồi hướng cho mục nào, thì đọc mục đó):

+ Phát tâm tại khóa lễ: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm) về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về khóa lễ này là…

+ Phát tâm về đàn chẩn tế tại chùa: Chúng con xin phát tâm công đức (thêm/tổng số)... về Tam Bảo, để hồi hướng phước (cầu siêu) cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà đã được thỉnh mời về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng là…

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con vào khóa lễ, hoan hỷ nghe lời Đức Phật dạy và chúng con xin thành tâm tu tập để sám hối các tội lỗi sát sinh mà chúng con đã gây tạo (nếu cúng thực thì đọc: và thọ lễ vật thực hiến cúng của chúng con).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

[Nếu thờ Xá Lợi thì lễ thêm: Chí tâm đảnh lễ: Kim Thân Xá Lợi Chư Phật, Chư Thánh Hiền Tăng. (3 chuông. 1 lễ)]

5. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông. Ấn vào tên bài)

Ngày 1: Bài kinh: Chuyện Con Cá Dùng Nguyện Lực Cứu Đồng Loại
Ngày 2: Bài kinh: Nhân Quả Vây Bắt Cá
Ngày 3: Bài kinh: Quả Báo Đời Sau Của Việc Sát Sinh

7. Sám Hối

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Kính lạy Đức Phật
Lòng từ bao la
Thương xót chúng sinh
Chứng minh đệ tử
Dâng lời sám hối
Tội nghiệp sát sinh (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Chân, tay, càng, cánh
Chạy nhảy bay bơi
Vui thích thỏa thuê
Như con không khác
Mà con ác tâm
Chặt chân bẻ càng
Tay cánh đứt ngang
Không hề thương xót
Nay con quán tưởng
Cảnh đau đớn đó
Rơi vào thân con
Bàng hoàng kinh hãi.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Tội lỗi chặt cắt
Chân tay càng cánh
Đuôi vây chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Da bảo vệ thân
Mắt để nhìn ngó
Cảm nhận an nguy
Như con không khác
Mà con ác tâm
Lột da, chọc mắt
Chẳng chút đoái thương
Nay con quán tưởng
Cảnh đó thuộc mình
Sinh tâm hoảng loạn
Ân hận xót xa.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Tội lỗi lột da
Tróc vảy, chọc mắt
Đến khắp chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Hít thở khoan thai
Phước quả tự nhiên
Trên bờ dưới nước
Như con không khác
Mà con ác tâm
Phun độc, hun khói
Cạn nước, bắt vây
Khiến cho chúng sinh
Nghẹn, ngộp, dứt hơi
Chẳng thở lìa đời
Chết trong đau khổ
Nay con quán tưởng
Cảnh đó thuộc mình
Giãy đạp lung tung
Gắng tìm sự sống
Nước mắt tuôn rơi.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Với các chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Kiếm tìm thức ăn
Nuôi thân dưỡng mạng
Mà con ác tâm
Dùng mồi để nhử
Móc câu, màng lưới
Trói buộc đớn đau
Tổn hại mạng sống
Nay con quán tưởng
Cảnh đến với mình
Thình lình thất kinh
Vô cùng đau khổ.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Yêu quý mạng sống
Như con không khác
Mà con ác tâm
Cắt cổ, đập đầu
Mổ bụng phanh thây
Đau từng phút giây
Đón nhận sự chết
Nay con quán tưởng
Thân con như vậy
Thấy sợ thấy run
Bủn rủn trong lòng.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Yêu quý gia đình
Bầy đàn quyến thuộc
Như con không khác
Mà con ác tâm
Hoặc giết tất cả
Hoặc bắt chứng kiến
Giết hại thân quyến,
Nay con quán tưởng
Cảnh đó về mình
Sinh tâm sợ hãi
Hoảng loạn hoang mang.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Những tội lỗi xưa
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

Chúng sinh muôn loài
Có sinh có tử
Già bệnh và chết
Nghiệp ắt phải mang
Như con không khác
Vậy mà ác tâm
Con khiến chúng sinh
Thêm phần khổ sở
Chết oan chết uổng
Câu, lưới, kích điện
Luộc, rán, ướp sống
Nóng lạnh chua cay
Hành hạ phanh thây
Nhổ lông cắt cổ
Nay con quán tưởng
Chết uổng thuộc mình
Đủ mọi cực hình
Thất kinh điên đảo
Chịu sao cho xiết.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Đến các chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

 Kính lạy Đức Phật 

Nhân quả phân minh

Ác với chúng sinh 

Thân mình phải gánh 

Đuối nước, lửa thiêu

Nạn tai bầm dập

Tim gan đầu não

Ruột phổi thận hư

Ung thư, nóng rát

Bệnh tật triền miên

Khù khờ điên dại
Tài sản thất thoát

Thân quyến chia lìa

Đánh giết lẫn nhau

Nay con giác ngộ

Nhân quả công bằng

Chẳng dám oán than

Chỉ chăm sám hối

Tội ác đã gây
Ở trong các loài
Hoặc người hoặc trời
Cầm thú ngã quỷ
Giết hại đồng loại
Hoặc giết khác loài

Vô tình vô nghĩa

Tham sắc tham tài 

Tham danh lợi dưỡng

Chẳng biết vô thường

Đắm vị tham ăn

Sát hại sinh linh

Nay bị gia hình

Bao điều khốn khổ.

Chúng con thành tâm
Trên cầu chư Phật
Dưới sám chúng sinh
Nguyện tu Phật pháp
Bỏ ác làm lành
Theo lời Đức Phật
Tu phúc cúng dường
Hồi hướng sám hối
Tới các chúng sinh
Trong thân ngoài thân
Hiện đang sân hận
Báo oán tội xưa.
Nguyện xin từ nay
Cho đến muôn vàn
Muôn kiếp về sau
Dứt trừ việc ác
Nương nơi Tam Bảo
Cùng với chúng sinh
Kết duyên bạn lữ
Làm đệ tử Phật
Chân thật hành thiện
Phát tâm Bồ Đề
Cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông)

Cúi xin Đức Phật
Oai lực vô biên
Khiến các chúng sinh
Cảm nhận thấu hiểu
Tâm niệm ăn năn
Chân thành sám hối
Hồi hướng phát nguyện
Của đệ tử con
Bồ Tát Thánh Tăng
Dang tay che chở
Chư Thiên ủng hộ
Chư Thần hỷ hoan
Khiến chúng đệ tử
Tinh tấn không ngừng
Cùng với chúng sinh
Được vui giác ngộ
Dứt khổ an lành
Sau thành Phật quả.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay. Chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

(Đại chúng cùng bạch)

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Bạch Phát Nguyện

(Mục dành cho Phật tử đang bạch phát nguyện 49, 108 ngày)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đệ tử con đang bạch phát nguyện (49, 108) ngày, giờ này con xin được bạch.

a. Văn Bạch Dành Cho 107 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 108 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-108-ngay-c761.html#ii-van-bach-danh-cho-107-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-108-ngay

b. Văn Bạch Dành Cho 48 Ngày Tiếp Theo Của Phát Nguyện 49 Ngày

Link: https://phamthiyen.com/phat-nguyen-49-ngay-c4292.html#ii-van-bach-danh-cho-48-ngay-tiep-theo-cua-phat-nguyen-49-ngay

10. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
(Quỳ, chủ sám bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng hương linh mà chúng con đã thỉnh mời.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Tụng. Mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các hương linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

11. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin hồi hướng công đức tùy hỷ (và tu tập) sáu pháp Hòa Kính, các công đức tụng kinh cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng (cầu siêu) cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng cầu an cho hiện tại nguyện được tiêu trừ các ác nạn, quả báo do nghiệp sát sinh của chúng con và chúng con xin (đọc mong cầu)…

(- Nếu hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các hương linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Hương linh có oán kết
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

- Nếu xin nghỉ tu: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ lễ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

-
aa
+
115,017 lượt xem
18/03/2023

Bình luận (31)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đ
  Đ

  Đinh thị huê

  30/04/2024
  Chúng con đã thực hành xong rồi ạ
 2. T
  T

  Tịnh Khiết

  26/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm CLB đã lập nên pháp đàn sám hối Ngũ Bách Danh để cho chúng con nương theo tu tập sám hối những tội lỗi của mình, do vô minh đã gây ra từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng con nguyện tinh tấn tu tập sám hối và thực hành lời Phật dạy để được hạnh phúc và an lạc ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
 3. N
  N

  Ngô thị Len

  24/03/2024
  Chúng con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, Đại Tăng, tri ân Cô Chủ Nhiệm CLB Cúc Vàng đã tạo duyên cho chúng con được sám hối, học Pháp tu tập cho tối ngày liễu thoát luân hồi sinh tử ạ.


 4. Đ
  Đ

  Đỗ Thị Hiền

  24/03/2024
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô chủ nhiệm
 5. Đ
  Đ

  Đào Thị Hạnh

  09/04/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật