Nghi thức tụng kinh - tu sám hối nghiệp sát sinh

Xem thêm (ấn vào tên bài): Nghi thức sám hối nghiệp sát sinh - lễ Ngũ Bách Danh

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức Cúng Lễ

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Chung cho các trường hợp)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…) là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng),

*Nhóm/đạo tràng: Con xin đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

+ Trường hợp đã/đang làm nghề có sát sinh thì bạch (tu nhóm Phật tử tự bạch): Nhân duyên trong hiện kiếp này, con đã/và đang làm nghề:….

(Tiếp)

Nhân duyên trong hiện kiếp này, và vô lượng kiếp về trước, khi chúng con trong các thân: Trời, Người, Súc Sinh, Ngã quỷ từ sự ác tâm vô minh tham sắc; tham tiền tài, danh lợi, mà đã sát hại, xúi giục kẻ khác sát hại, tùy hỷ với việc sát hại đồng loại, khác loại để phục vụ mục đích phi pháp ác tâm của mình; chúng con vì tham ăn đắm vị, mà sát hại đủ loại để ăn, bán, cho, biếu… hoặc phục vụ mục đích phi pháp ác tâm của mình. Nay chúng con nhờ được học Phật Pháp, nên đã thẩm thấu được lời dạy của Đức Phật rằng: “Tất cả chúng sinh đều yêu quý mạng sống của mình, tất cả chúng sinh bình đẳng với nhau”, vì thế khi bị xâm hại chúng sinh sẽ rất khổ đau và sẽ mang tâm oán hận để trả thù như chúng con không khác, nên chúng con biết việc sát sinh trước là làm khổ chúng sinh, sau là quả khổ cho chính mình.

Chúng con kính bạch chư Phật! Cũng nhờ sự giác ngộ đó, chúng con đã chân thật sám hối bằng cách (đã/sẽ) quy y Tam Bảo, chúng con (đã/đang tập/sẽ tập) thọ trì giới “không sát sinh”, để chân thật sám hối với tất cả chúng sinh mà chúng con đã sát hại, hiện đang báo oán trong thân tứ đại này của chúng con hoặc đang báo oán các việc khác trong cuộc đời của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu bù theo phát nguyện.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch)

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhất
Các chúng vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp sát sinh của con từ vô lượng kiếp tới nay, đang báo oán trên thân bệnh mà con đã biết (kể tên bệnh nếu có: trên các bệnh…) và báo oán trên thân bệnh mà con chưa biết, cũng như đang báo oán, sẽ báo oán các việc khác trong cuộc đời này của chúng con hoặc chưa đủ duyên báo oán chúng con đời này kiếp này, cũng được về đây cùng chúng con tu tập.

Mời vong linh về đàn chẩn tế: Và chúng con đã phát nguyện tu đầy đủ số ngày, và lễ đủ 500 lễ của chương trình Ngũ Bách Danh theo hướng dẫn của câu lạc bộ, để thỉnh chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì chư vị theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng và thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ. Nguyện mong chư vị được nương tựa Tam Bảo, nghe quý Thầy khai thị, nghe kinh thính Pháp được giác ngộ, phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. Chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau.

Nếu cúng dường hồi hướng về đàn chẩn tế thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị.
(Tiếp)
Và theo hướng dẫn từ câu lạc bộ, chúng con xin chỉ thỉnh mời chư vị sau đây về tại đàn tràng tu tập, nhưng không thỉnh chư vị về đàn chẩn tế của chùa (tùy duyên mời)
Nếu cúng dường hồi hướng tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này.

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tụng kinh tiếp sau
Các chúng trong cõi tâm linh như (các) hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh sau về đây tu nhưng không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa:…)
Cúng dường hồi hướng (thêm/ngày cuối đọc tổng số) về đàn chẩn tế: Chúng con cũng (xin/đã) phát nguyện (cúng dường, công quả)... (thêm/tổng) số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về đàn chẩn tế.
- Nếu cúng dường hồi hướng thêm tại khóa lễ này thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện (cúng dường, công quả)... thêm số tịnh tài/ngày, giờ là… để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này.
(Tiếp chung cho cả a và b)
Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con vào khóa lễ, hoan hỷ nghe lời Đức Phật dạy và chúng con xin thành tâm tu tập để sám hối các tội lỗi sát sinh mà chúng con đã gây tạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông)

Năm thứ nhất

(Ấn vào tên bài)

Ngày 1: Bài kinh: Chuyện Con Cá Dùng Nguyện Lực Cứu Đồng Loại
Ngày 4: Bài kinh: Nhân Quả Vây Bắt Cá
Ngày 7: Bài kinh: Quả Báo Đời Sau Của Việc Sát Sinh

7. Sám Hối

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Kính lạy Đức Phật
Lòng từ bao la
Thương xót chúng sinh
Chứng minh đệ tử
Dâng lời sám hối
Tội nghiệp sát sinh (1 chuông)

1. Chúng sinh muôn loài
Chân, tay, càng, cánh
Chạy nhảy bay bơi
Vui thích thỏa thuê
Như con không khác
Mà con ác tâm
Chặt chân bẻ càng
Tay cánh đứt ngang
Không hề thương xót
Nay con quán tưởng
Cảnh đau đớn đó
Rơi vào thân con
Bàng hoàng kinh hãi.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Tội lỗi chặt cắt
Chân tay càng cánh
Đuôi vây chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

2. Chúng sinh muôn loài
Da bảo vệ thân
Mắt để nhìn ngó
Cảm nhận an nguy
Như con không khác
Mà con ác tâm
Lột da, chọc mắt
Chẳng chút đoái thương
Nay con quán tưởng
Cảnh đó thuộc mình
Sinh tâm hoảng loạn
Ân hận xót xa.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Tội lỗi lột da
Tróc vảy, chọc mắt
Đến khắp chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

3. Chúng sinh muôn loài
Hít thở khoan thai
Phước quả tự nhiên
Trên bờ dưới nước
Như con không khác
Mà con ác tâm
Phun độc, hun khói
Cạn nước, bắt vây
Khiến cho chúng sinh
Nghẹn, ngộp, dứt hơi
Chẳng thở lìa đời
Chết trong đau khổ
Nay con quán tưởng
Cảnh đó thuộc mình
Giãy đạp lung tung
Gắng tìm sự sống
Nước mắt tuôn rơi.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Với các chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

4. Chúng sinh muôn loài
Kiếm tìm thức ăn
Nuôi thân dưỡng mạng
Mà con ác tâm
Dùng mồi để nhử
Móc câu, màng lưới
Trói buộc đớn đau
Tổn hại mạng sống
Nay con quán tưởng
Cảnh đến với mình
Thình lình thất kinh
Vô cùng đau khổ.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

5. Chúng sinh muôn loài
Yêu quý mạng sống
Như con không khác
Mà con ác tâm
Cắt cổ, đập đầu
Mổ bụng phanh thây
Đau từng phút giây
Đón nhận sự chết
Nay con quán tưởng
Thân con như vậy
Thấy sợ thấy run
Bủn rủn trong lòng.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

6. Chúng sinh muôn loài
Yêu quý gia đình
Bầy đàn quyến thuộc
Như con không khác
Mà con ác tâm
Hoặc giết tất cả
Hoặc bắt chứng kiến
Giết hại thân quyến,
Nay con quán tưởng
Cảnh đó về mình
Sinh tâm sợ hãi
Hoảng loạn hoang mang.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Những tội lỗi xưa
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

7. Chúng sinh muôn loài
Có sinh có tử
Già bệnh và chết
Nghiệp ắt phải mang
Như con không khác
Vậy mà ác tâm
Con khiến chúng sinh
Thêm phần khổ sở
Chết oan chết uổng
Câu, lưới, kích điện
Luộc, rán, ướp sống
Nóng lạnh chua cay
Hành hạ phanh thây
Nhổ lông cắt cổ
Nay con quán tưởng
Chết uổng thuộc mình
Đủ mọi cực hình
Thất kinh điên đảo
Chịu sao cho xiết.
Đức Phật chứng minh
Chúng sinh chứng giám
Con xin sám hối
Đến các chúng sinh
Nguyện xin chừa đổi. (1 chuông)

 8. Kính lạy Đức Phật 

Nhân quả phân minh

Ác với chúng sinh 

Thân mình phải gánh 

Đuối nước, lửa thiêu

Nạn tai bầm dập

Tim gan đầu não

Ruột phổi thận hư

Ung thư, nóng rát

Bệnh tật triền miên

Khù khờ điên dại
Tài sản thất thoát

Thân quyến chia lìa

Đánh giết lẫn nhau

Nay con giác ngộ

Nhân quả công bằng

Chẳng dám oán than

Chỉ chăm sám hối

Tội ác đã gây
Ở trong các loài
Hoặc người hoặc trời
Cầm thú ngã quỷ
Giết hại đồng loại
Hoặc giết khác loài

Vô tình vô nghĩa

Tham sắc tham tài 

Tham danh lợi dưỡng

Chẳng biết vô thường

Đắm vị tham ăn

Sát hại sinh linh

Nay bị gia hình

Bao điều khốn khổ.

9. Chúng con thành tâm
Trên cầu chư Phật
Dưới sám chúng sinh
Nguyện tu Phật pháp
Bỏ ác làm lành
Theo lời Đức Phật
Tu phúc cúng dường
Hồi hướng sám hối
Tới các chúng sinh
Trong thân ngoài thân
Hiện đang sân hận
Báo oán tội xưa.
Nguyện xin từ nay
Cho đến muôn vàn
Muôn kiếp về sau
Dứt trừ việc ác
Nương nơi Tam Bảo
Cùng với chúng sinh
Kết duyên bạn lữ
Làm đệ tử Phật
Chân thật hành thiện
Phát tâm Bồ Đề
Cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông)

10. Cúi xin Đức Phật
Oai lực vô biên
Khiến các chúng sinh
Cảm nhận thấu hiểu
Tâm niệm ăn năn
Chân thành sám hối
Hồi hướng phát nguyện
Của đệ tử con
Bồ Tát Thánh Tăng
Dang tay che chở
Chư Thiên ủng hộ
Chư Thần hỷ hoan
Khiến chúng đệ tử
Tinh tấn không ngừng
Cùng với chúng sinh
Được vui giác ngộ
Dứt khổ an lành
Sau thành Phật quả.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

 

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ, chắp tay)
Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)
b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin đem các công đức trong chương trình tu tập này, công đức tùy hỷ theo sáu pháp Hòa Kính của Đức Phật, (công đức tu tập lục hòa của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay), hồi hướng cho các chúng liên quan tới nghiệp sát sinh của chúng con và nguyện xin cùng nhau hồi hướng công đức về Vô Thượng Bồ Đề.
Và hiện tiền chúng con cũng xin được hồi hướng cho (đọc mong cầu)...
+ Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai, các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, thì bạch thêm: Chúng con lại xin hồi hướng…
(Tiếp)
Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tùy hỷ công đức
Phát nguyện tinh tấn
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo. (1 chuông)
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

115,142 lượt xem
18/03/2023

Bình luận (27)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị Huệ

  06/04/2023

  Con xin tri ân công đức của Sư Phụ cùng đại Tăng Ni Chùa Ba Vàng. Con xin tri ân công đức Cô chủ nhiệm ạ.

 2. Đào Thị Hạnh

  06/04/2023

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 3. Đỗ thị khuyên

  06/04/2023

  Con xin thành kính tri ân công đức của Sư Phụ và chư Tăng Ni chùa Ba Vàng ạ. Xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm ạ

 4. V
  V

  Vo thi my xuyen

  06/04/2023

  Con xin tri ân công đức trên Sư Phụ, đại Tăng và Cô chủ nhiệm vì đã cho con một môi trường tu tập như vậy. Lần đầu tiên con tu chương trình sám hối nghiệp sát sinh, con mới biết mình là người ác đã từng sát hại vô lượng chúng sinh ngày hôm nay khi con quán tưởng lại cảnh con giết chúng sinh và cảnh con bị bệnh đau đớn trên thân và nhiều nghiệp khổ khác con mới biết là chúng sinh oán hận con như thế nào. Con xin thành tâm sám hối tội lỗi của mình từ vô lượng kiếp đến hôm nay nguyện xin từ nay chừa đổi.

 5. Đinh thị huyền pd huyền diệu duyên

  06/04/2023

  Chúng con xin tha thiết sám hối tội lỗi nghiệp sát sinh ạ. Gia đình chúng con xin được nương tựa vào Tam Bảo và Sư Phụ cùng các đại Tăng Ni và Cô cn ạ.