Nghi thức tụng kinh - tu khuyến phát tâm Bồ Đề

Xem Nghi thức tu khuyến phát tâm Bồ Đề tại link: https://phamthiyen.com/cac-chuong-trinh-tu-khuyen-phat-tam-bo-de-c3757.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.
Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức

1. Văn Khấn Tại Các Nơi Thờ Khi Chưa/Đã Biết Rõ Là Không Đúng Pháp

Link: https://phamthiyen.com/van-khan-tai-cac-noi-tho-khi-chuada-biet-ro-la-khong-dung-phap-c4438.html

2. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

3. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng)
* Nhóm/đạo tràng: Đệ tử con được phân làm chủ sám, đại diện cho các tín chủ Phật tử, tập trung tu tập tại địa chỉ… của gia đình tín chủ Phật tử (tên)…

(Tiếp)
Nhân kỷ niệm ngày Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo 19/6, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho Phật tử Phát Tâm Bồ Đề.
Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu/tu tùy duyên/tu đuổi, theo hướng dẫn của câu lạc bộ.
Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh có duyên tại nơi đất thuộc địa chỉ…, (chư linh Thần hộ trì) vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.
Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng (oai lực công đức Bồ Đề của pháp Lục Hòa,) chúng con xin thỉnh mời:

(Tu nhóm Phật tử tự bạch.)
Các chúng trong cõi tâm linh mà từ các kiếp trước chúng con đã cản phá khiến họ từ bỏ sự phát tâm Bồ Đề, từ bỏ thực hành công hạnh Bồ Đề cùng các chư vị đang hộ trì cho con phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề, thỉnh tất cả chư vị về đây tu cùng chúng con. [Tu đúng thời gian, tu đúng chương trình và đủ điều kiện mời vong linh về đàn chẩn tế theo hướng dẫn của câu lạc bộ thì bạch: Và chúng con được biết rằng phát nguyện tu đầy đủ chương trình này theo hướng dẫn của câu lạc bộ, là sự sám hối chân thật, cầu giác ngộ giải thoát thâm nhập chánh kiến một cách chân thật, khiến phát sinh ra công đức, trí tuệ, nên chúng con xin phát nguyện tu đầy đủ theo hướng dẫn của câu lạc bộ, để hồi hướng công đức cho chư vị và đủ duyên thỉnh chư vị về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng vào ngày… tháng… năm… Và có thể trong đàn lễ chẩn tế sẽ có thí chủ cúng dường, thì chư vị theo duyên của thí chủ mà nhận thêm phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng và thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ. Nguyện mong chư vị được nương tựa Tam Bảo, nghe quý Thầy khai thị, nghe kinh thính Pháp chư vị nào chưa giác ngộ thì được giác ngộ, phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát; chư vị nào đã giác ngộ, đang hộ trì chúng con thì được tăng thêm oai lực để hộ trì cho chúng sinh và chúng con cũng được tinh tấn Bồ Đề. Chúng con cũng xin cáo bạch với chư vị, nếu chùa thay đổi ngày cúng lễ chẩn tế thì chúng con xin bạch lại sau. (Nếu công đức về đàn chẩn tế thì bạch [2]: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức số tịnh tài/ngày, giờ là… về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để hồi hướng cho tất cả chư vị.)]

Và chúng con lại xin thỉnh mời chư vị vong linh (tùy duyên mời)… được về đây cùng với chúng con tu tập.
+ Trường hợp phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ [3]: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức số tịnh tài/ngày, giờ là… về chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời về khóa lễ này.
+ Trường hợp sau khóa lễ này, sẽ chuyển về tại địa chỉ khác hoặc xin tùy duyên tu ở các địa điểm khác thì bạch: Và sau buổi lễ này chúng con xin (chuyển về địa chỉ tại…; cũng tùy duyên ở các địa chỉ khác) để tiếp tục tu tập theo phát nguyện.

(Tiếp)
Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

4. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Chư Phật Bồ Tát
Từ bi vô lượng
Thương xót chúng sinh
Phát nguyện Bồ Đề
A tăng kỳ kiếp
Ở các cõi giới
Chẳng tiếc thân mạng
Thực hành các Ba-la-mật
Bố thí trì giới
Tinh tấn nhẫn nhục
Thiền định trí tuệ
Dùng mọi phương tiện
Chuyển tải Phật Pháp
Khai ngộ độ mê
Dẫn dắt chúng sinh
Dứt hẳn luân hồi
Vào dòng giải thoát.
Đệ tử chúng con
Chí thành đảnh lễ. (1 chuông)

5. Đảnh Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời hết thảy chư Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 chuông. 1 lễ)

6. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

7. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông, ấn vào tên bài)

Chương trình số 1:
Bài kinh: Tiền thân Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành sáu ba la mật
Chương trình số 2:
Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề do kính tín Phật Pháp thương xót chúng sinh
Chương trình số 3:
Bài kinh: Đức Phật Thích Ca khi phát tâm Bồ Đề phát nguyện thực hành đại bi

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
+ Trường hợp tham gia lễ phát tâm Bồ Đề trực tiếp/trực tuyến (tu theo nhóm thì Phật tử tự bạch): Vào ngày 19 tháng 6, Sư Phụ chúng con và chư Tăng chùa Ba Vàng tổ chức cho Phật tử phát Bồ Đề tâm nguyện, nay chúng con xin xả hết tất cả các lời nguyện, những lời thề nguyền tà kiến, tham dục, bất thiện trái với chí nguyện, hạnh nguyện và công hạnh Bồ Đề, chúng con nhất tâm nương tựa Tam Bảo, phát đại nguyện Bồ Đề, nhận công hạnh Bồ Đề, chúng con xin chư Phật chứng minh cho chúng con. Chúng con lại xin bạch phát nguyện công hạnh Bồ Đề của câu lạc bộ Cúc Vàng.

(Tiếp)
Chúng con xin tùy hỷ (và thực hành [4]) công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch

(Chủ sám quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh (chư linh Thần hộ trì).
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.
Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Bạch Phát Nguyện Trước Khi Bạch 108 Ngày

Dành cho trường hợp Phật tử đủ điều kiện bạch bài 108 ngày vào ngày tu phát tâm Bồ Đề 19/6.
Xem tại link (ấn vào tên bài): Phát nguyện 108 ngày (Phát nguyện tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề sám hối hóa giải oán kết)

11. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử chúng con xin đem các công đức tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này, công đức tùy hỷ (tu tập) sáu pháp Hòa Kính của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Trường hợp tham gia lễ phát tâm Bồ Đề 19/6 trực tiếp/trực tuyến: Chúng con xin thỉnh mời tất cả chư vị trong cõi tâm linh có hữu duyên với chúng con, dù là thiện duyên hay ác duyên thì cũng được cùng với chúng con (về chùa Ba Vàng) tham gia lễ phát tâm Bồ Đề trực tiếp/trực tuyến.

(Tiếp)
Chúng con xin hồi hướng cho thời tiết trong ngày diễn ra lễ Phát tâm Bồ Đề 19/6/Quý Mão được râm mát; tất cả các duyên liên quan đến lễ Phát tâm Bồ Đề đều được tốt lành viên mãn, tất cả các chúng phát tâm hộ trì đều được tăng trưởng phước lành, thiện cầu sớm được thành tựu; trời người muôn loài được hoan hỷ trong thiện pháp cao quý này.

Trường hợp hồi hướng cho dịch bệnh, thiên tai/các hướng dẫn hồi hướng của câu lạc bộ, đạo tràng: Chúng con lại xin hồi hướng…

Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…

+ Trường hợp nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)
Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:
(Tu nhóm: Đại chúng cùng đọc. Pháp khí: mõ, chuông)

Đệ tử chúng con
Nguyện mong chư Phật
Bồ Tát Thánh Hiền
Gia trì chúng con
Bồ Đề tâm khai phát
Kiên cố trong chánh niệm Bồ Đề
Trên cầu thành Phật
Dưới độ chúng sinh
Hiện tại kiếp này
Tinh tấn tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Cùng với công hạnh
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Theo gương Bồ Tát
Phát nguyện Bồ Đề
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu pháp Lục Hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Các chúng hữu duyên
Trong pháp giới này
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Hữu duyên khóa lễ,
Pháp hội hôm nay,
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của pháp Lục Hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Toàn dân tu pháp Lục Hòa
Yêu thương giúp đỡ nhau
Sống đời an lạc
Đất nước hưng thịnh. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, Thiện Thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Chúng con lại xin
Tri ân Tam Bảo
Sư Phụ đại Tăng
Thiện hữu tri thức
Giúp con tu hành
Tùy hỷ tất cả
Chư Thiên, chư Thần
Tất cả các vị
Nhân cùng phi nhân
Trong đàn tràng này.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

13. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

14. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Điều chỉnh, bổ sung và cập nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023

5,399 lượt xem
29/07/2023

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Yến

  02/08/2023

  Chương trình vô cùng ý nghĩa. Chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và chư Tăng Ni. Công đức của Cô CN Phạm Thị Yến đã cho chúng con tu tập, hiểu được sự cao quý của tâm vô thượng và được phát đại Bồ Đề Tâm ạ. Xin tùy hỷ công đức của cả các bậc thiện hữu tri thức đã hộ trì cho chúng con tu tập ạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Thu

  02/08/2023

  Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và các bậc thiện hữu tri thức đã giúp cho con tu tập công đức này 🙏🙏🙏