Bài kinh: Phát tâm Bồ Đề do kính tín Phật Pháp thương xót chúng sinh

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Đức Phật trú tại khu vườn rừng Kỳ Đà – Cấp Cô Độc, nơi Tinh xá Tu Đạt Đa thuộc nước Xá Vệ, cùng với năm trăm đại Tỳ-khưu tăng hội đủ, Bồ Tát gồm một ngàn vị. 

… Lúc bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Ly, bạch Đức Phật về Bồ Tát phát tâm Bồ Đề. Đức Phật dạy tôn giả Ưu Ba Ly và đại chúng:
Tâm Bồ Đề này gồm có bốn nhân. Thế nào là bốn?

Một là nếu có thiện nam thiện nữ hoặc thấy hoặc nghe chư Phật, Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, lúc ấy liền sinh tâm cung kính, tin nhận và nghĩ suy: Việc của Phật, Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Nếu có thể đạt được việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cũng sẽ phát tâm cầu đạt đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Vì thế nên chí tâm nghĩ đến Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề. 

Hai là lại có người không thấy sự việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, chỉ nghe tạng bí mật của chư Phật, Bồ Tát, nghe rồi liền sinh tâm cung kính tin nhận, do được tâm tín nên vì đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng và đại trí mà phát tâm Bồ Đề. 

Ba là lại có người không thấy sự việc không thể nghĩ bàn của chư Phật, Bồ Tát, cũng không được nghe pháp, nhưng khi thấy pháp diệt liền suy nghĩ đến Pháp Phật vô thượng, có thể diệt hết vô lượng khổ não và làm lợi ích cho chúng sinh, chỉ có chư Bồ Tát có thể khiến cho Pháp Phật ở đời lâu không diệt. Tôi nay cũng sẽ phát tâm Bồ Đề, khiến các chúng sinh xa lìa phiền não cùng những sự khổ lớn, ủng hộ Pháp Phật ở đời lâu dài, vì trụ ở đời phát tâm Bồ Đề. 

Bốn là lại có người không thấy Pháp Phật diệt, chỉ thấy các chúng sinh trong đời ác, đầy đủ phiền não tham sân si, không biết xấu hổ, chỉ có keo kiệt, ganh ghét, ưu sầu khổ não, biếng nhác, không tin giáo Pháp. Thấy như vậy rồi liền suy nghĩ: Vào thời đại ác, chúng sinh đại ác, không thể tu thiện, thời ác như vậy còn không thể phát tâm Nhị thừa huống là phát tâm cầu đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Ta nay sẽ phát tâm Bồ Đề, phát tâm này rồi sẽ giáo hóa tất cả chúng sinh khiến họ cũng phát tâm cầu đạt đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng. Cho nên Bồ Tát ở trong đời ác, chúng sinh xấu ác mà phát tâm Bồ Đề.

… Tôn giả Ưu Ba Ly và đại chúng nghe Phật giảng nói xong liền hoan hỷ đảnh lễ đi nhiễu quanh Phật rồi lui ra. 

(Trích soạn từ: Kinh Bồ Tát Thiện Giới Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam Tạng Cầu Na Bạt Ma. Xem: Quyển 1, Phẩm 3: Phát tâm Bồ Đề của địa Bồ Tát)

Các bài nên xem:

-
aa
+
4,248 lượt xem
03/05/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ