Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng trực tuyến

A. Lời Dẫn Đầu

Khi Đức Phật thành tựu giác ngộ thì chưa có Tam Bảo. Có Đức Phật, Đức Phật truyền Pháp, chư Tăng xuất hiện mới có Tam Bảo. Chư Tăng đại diện được cho Tam Bảo. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đối trước hiện tiền Tam Bảo sám hối. Đối diện trước chư Tăng sám hối là đã có lòng tin, tín với chư Phật, với giáo Pháp và với chư Tăng. Tín tâm với Tam Bảo sẽ sinh ra nhân duyên tốt lành cho việc thông hiểu chính kiến giải thoát, tinh tấn trau dồi giới đức dài lâu, thành tựu giải thoát. Đối trước tôn hình, tôn tượng chư Phật, chư Bồ tát có thể chưa có tín tâm với Tam Bảo, với chư Tăng; có thể chưa có nhân duyên gặp được chư vị chân tu giới đức, nên sẽ bị hạn chế về việc học chính kiến, thực hành Phật Pháp và có thể phát sinh nhân duyên ngã mạn về mình, coi thường chúng Tăng (các bậc Thánh trong tương lai).

Chính vì vậy, trong giới luật của chư Tăng, Đức Phật có chỉ dạy có những tội lỗi phải đối trước 20 vị Tăng giới đức sám hối mới tiêu trừ được tội. Nên duyên được đối trước chư Tăng sám hối là nhân duyên thù thắng tốt lành cho những người chân thật sám hối.

Đối trước chư Tăng chân thật sám hối, tiêu trừ được tội lỗi, giảm trừ được khổ quả và là nhân duyên thù thắng để thành Phật trong mai sau.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (ấn vào tên bài): Nghi thức tu tập trước khi sám hối chư Tăng trực tuyến

B. Hướng Dẫn

I. Thành Phần – Điều Kiện Tu Tập Được Tham Gia

1. Thành Phần

Phật tử đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa.

2. Điều Kiện Tu Tập Đủ Để Tham Gia

a. Đang tu bài 8
– Trường hợp tu bài 8 có tụng kinh phụ: Thay phần kinh phụ bằng nghi thức này.
– Trường hợp tu bài 8, không tụng kinh phụ: Tu bài 8 và tu thêm phần “Nghi thức tu tập trước khi tham gia sám hối chư Tăng trực tuyến”.

b. Không tu bài 8
Thực hành nghi thức này.

c. Thời gian tu tập
– Trước khi sám hối tu 7 ngày
– Sau khi sám hối tu 10 ngày

Lưu ý: không có trường hợp ngoại lệ.

II. Các Nghiệp

– Hiện đời tạo nghiệp.
– Nghiệp đã/đang tu mà chưa/chậm chuyển hóa.

III. Cách Thức – Thời Gian Tham Gia

1. Cách Thức
– Đăng ký lên đạo tràng.
– Đạo tràng đăng ký lên Câu lạc bộ đúng thời hạn để bạch chư Tăng danh sách.

2. Thời Gian 
– 09h30: An vị lô hương, tôn tượng, tôn hình Phật, Bồ Tát/giải bùa chú, bát hương, cây hương, ban thờ…, chú nguyện tượng Phật, Bồ Tát, khánh treo… cho xe ô tô
– 15h30: Sám hối chư Tăng
– 19h30: Chẩn tế

C. Nghi Thức

I. Nghi Thức Tu Tập Trước Khi Tham Gia Lễ Sám Hối Chư Tăng Trực Tuyến

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của con/chúng con.
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

– Các trường hợp sám hối:

+ Trường hợp được quán nghiệp: Con do nhân duyên, mà biết rằng kiếp trước con đã làm (kể tội nghiệp)… khiến nay con bị quả báo (kể)

+ Trường hợp đang bị quả báo khổ: Hiện tại con đang bị quả báo khổ (kể)… Con nhờ học Phật Pháp mà giác ngộ nhân quả, nên con nghĩ rằng quá khứ con đã tạo các tội khiến chúng sinh cũng bị khổ như con hoặc hơn con bây giờ, con thấy rất khổ và rất tội lỗi.

+ Trường hợp tạo tội trong kiếp này, nhưng chưa bị quả báo: Hiện tại kiếp này con đã gây tội (kể tội và sự việc cụ thể: bất hiếu, bất kính, vô ơn, lừa gạt, trộm cắp, sát sinh, tà dâm, cùng các ác nghiệp gây tạo nơi Tam Bảo)… con biết các việc này, nếu không sám hối, sẽ chịu quả báo khổ đau hoặc ngay hiện tại kiếp này hoặc các kiếp về sau.

(Tiếp)
Nay con/chúng con xin phát nguyện tinh tấn tu tập, thực hành sáu pháp hòa kính tại đạo tràng, tại Câu lạc bộ Cúc Vàng, học Pháp, giữ giới, cúng dường, làm các việc thiện, tập xả tâm tham, sân, ái, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, để chân thật sám hối các nghiệp ác này và phát tâm Bồ Đề cầu Vô thượng đạo.

Vào ngày… tháng… năm…, con/chúng con xin đối trước chư Tăng qua lễ sám hối trực tuyến, nương oai đức Tam Bảo, tâm từ của chư Tăng chứng minh cho con/chúng con chân thật sám hối.

– Các trường hợp thỉnh mời vong linh:

+ Trường hợp cúng dường Tam Bảo, thỉnh mời các mục tâm linh trên nghiệp sám hối về tu, về đàn chẩn tế thì bạch: Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, xin thỉnh chư vị vong linh oan gia trái chủ trên nghiệp (kể tên nghiệp sám hối chư Tăng)… về đây để con/chúng con thành tâm sám hối.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư vị vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời liên quan tới nghiệp con/chúng con xin bạch sám hối chư Tăng.
– Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần có duyên với pháp hội.

+ Trường hợp kết hợp tu bài 8 thì bạch: Con/chúng con cũng xin thỉnh mời các vong linh trên nghiệp (kể tên nghiệp)… mà con/chúng con đã thỉnh mời trong chương trình tu tập bài 8 cầu siêu hóa giải oán kết về đây cùng tu tập (thỉnh về tu tại nhà, không thỉnh về đàn chẩn tế tại chùa. Nếu muốn cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho vong linh thì bạch thêm tại phần này. Nếu nghiệp đang tu bài 8, trùng với nghiệp sám hối ở trên, thì bạch tại phần trên.)

(Tiếp)
Nguyện các vong linh được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, mà được vân tập về pháp hội đàn tràng, nghe kinh thính Pháp, (nếu cúng thực thì đọc: thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con).
Giờ này con/chúng con xin được tác lễ tu tập.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Quỳ; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Sám Hối Ba Nghiệp

(Quỳ, pháp khí: mõ)

Chúng con đồng đến trước Phật đài
Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật
Tất cả Bồ Tát trong ba đời
Thanh Văn, Bích Chi, chúng Hiền Thánh
Đồng đến chứng minh con phát lồ. (1 chuông)
Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp
Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường
Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi
Tội ác chiêu hoài không biết dừng.
Hôm nay tỉnh giác con sám hối
Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm
Cầu xin chư Phật đồng chứng giám
Bồ Tát, Thanh Văn thảy hộ trì.
Khiến con tội cũ như sương tuyết
Hiện tại đời con đang sống đây
Tuy có duyên lành gặp Phật Pháp
Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.
Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn
Sân si tật đố hạnh tà mê
Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá
Gạt lường ác khẩu lời vu oan
Sát sinh hại vật thân gây tạo
Thương tổn sinh linh để lợi mình
Tam Bảo chứng minh con sám hối.
Dứt tâm tương tục kể từ đây
Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ
Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng
Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn
Kiến tính viên minh tâm nhất như.
Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói
Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời
Liễu sinh thoát tử không ngăn ngại
Tam giới ra vào độ chúng sinh.
Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ
Đưa hết sinh linh lên giác ngạn
Công đức tu hành xin hồi hướng
Tất cả chúng sinh đều Niết bàn
Vào nhà chư Phật ngồi tòa báu
Mặc áo Như Lai chứng pháp thân
Đồng phát Bồ Đề tâm bất thoái
Đồng ngộ vô sinh pháp giới chân
Đồng lên Phật quả vào Diệu giác
Đồng nhập chân như thể sáng tròn. (1 chuông)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần) (3 chuông. 1 lễ)

6. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)
a. Văn bạch
(Quỳ, chắp tay)
Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con.
Đệ tử con/chúng con xin được tác lễ cúng dường vật thực:
Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa, con/chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.

b. Tụng thần chú cúng thực
(Ngồi, pháp khí: chuông, mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện chư Thiên, chư Thần
Cùng các chúng vong linh
Thọ thực được no đủ
Hộ trì cho chúng sinh
Tinh tấn hành trì giới
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

7. Ngồi Thiền

a. Tọa thiền
(Thời gian tọa thiền: tùy duyên)
Tùy duyên có thể quán 1, 2, 3… nhiều đề mục trong 1 buổi thiền quán.

Văn bạch: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này con/chúng con xin phép ngồi thiền, theo đề mục:

+ Trường hợp được quán nghiệp và trường hợp đang bị quả báo khổ:
Ngày 1: Quán sự khổ của mình trong hiện tại.
Ngày 2: Đối tượng đem đến sự khổ cho mình.
Ngày 3: Khi chưa tu mình muốn làm gì các đối tượng gây khổ cho mình.
Ngày 4: Quán nhân quả: kiếp trước mình cũng làm chúng sinh khổ như/hơn mình bây giờ.
Ngày 5: Chúng sinh đó đã căm hận mình và duyên đã đủ đang trả thù mình theo sự căm hận đó.
Ngày 6: Tư duy nhân quả, rõ biết nhân đã gieo quả phải trả không tránh được, để phát nguyện tu tập dứt trừ tâm bất thiện: tham lam, sân hận
Ngày 7: Thành tâm sám hối với các vong linh, nguyện sẽ gắng tâm tu tập, thực hành lời Phật dạy để hồi hướng cho vong linh (nếu cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cho vong linh, thì quán sát tâm xả thí hay keo rít).

+ Trường hợp tạo tội trong kiếp này, nhưng chưa bị quả báo:
Ngày 1: Nhớ lại các tội lỗi của mình.
Ngày 2: Tâm lúc gây tội chủ ý hay vô tình không biết.
Ngày 3: Sự khổ của đối tượng mình đã gây tội lỗi.
Ngày 4: Tâm thù hằn của đối tượng đó ra sao.
Ngày 5: Sau này có cơ hội, chúng sẽ trả thù mình thế nào.
Ngày 6: Quả báo của mình hiện kiếp này hoặc kiếp sau sẽ thế nào.
Ngày 7: Thành tâm sám hối nguyện sẽ gắng tâm tu tập, thực hành lời Phật dạy để hồi hướng cho đối tượng mà mình đã gây tội lỗi (nếu cúng dường Tam Bảo hồi hướng phúc cho đối tượng đó, thì quán sát tâm xả thí hay keo rít).

(Tiếp)
Con/chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo, chư Thiên, chư Thần Linh và xin thỉnh các chúng có hữu duyên nơi đàn tràng này cùng tùy duyên tu tập.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Xả thiền
(Ba tiếng chuông, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin xả thiền.

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin nguyện cùng các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa phát nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
HỘ TRÌ TAM BẢO
CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP
RỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.

Hôm nay con/chúng con tu tập cúng lễ, con/chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng đến cho các vong linh theo lời Đức Phật dạy.

+ Trường hợp cúng dường Tam Bảo, thỉnh mời các mục tâm linh trên nghiệp sám hối về tu, về đàn chẩn tế thì bạch: và con/chúng con cũng xin thỉnh các vong linh trên các nghiệp con/chúng con bạch sẽ sám hối chư Tăng, vào ngày… tháng… năm… về tại chùa Ba Vàng, tham dự buổi lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Tiếp. Đại chúng cùng đọc)

Đệ tử chúng con
Vâng lời Phật dạy
Tu giới, học Pháp
Chân thật tập thực hành
Sáu pháp hòa kính
Chúng con nguyện xin
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Đều gặp Minh Sư
Bậc thiện tri thức
Tu nguyện Bồ Đề
Thực hành công hạnh
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian
Lợi mình lợi người
Hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp sau
Nương nơi Tam Bảo
Kiến lập pháp hội
Tu Pháp lục hòa giải thoát
Khiến cho chúng sinh
Hoan hỷ thực hành
Lợi ích nhân thiên. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện cầu
Bậc Thánh sớm giáng trần
Dẫn độ chúng sinh
Vào dòng giải thoát. (1 chuông)
Nguyện cầu Sư trưởng
Tứ đại điều hòa
Trụ thế Sa Bà dài lâu
Tuyên dương chính Pháp Phật
Lợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)
Nguyện cho hết thảy
Chư Thiên, chư Thần
Cùng với cha mẹ
Hiện tại kiếp này
Và muôn kiếp trước
Thân bằng quyến thuộc
Và các vong linh
Gia tiên tiền tổ
Oan gia trái chủ
Của cả gia đình
Nương nhờ công đức
Của Pháp lục hòa
Mà được duyên lành
Được nương Tam Bảo
Giác ngộ Phật Pháp
Cùng với chúng con
Kết duyên pháp lữ
Trợ duyên cho nhau
Tu đạo Bồ Đề. (1 chuông)
Cùng xin hồi hướng
Cho cả gia đình
Bình an mạnh khỏe
Gia đạo hưng long
Ác nạn tiêu trừ
Công việc hanh thông
Tu theo Phật Pháp. (1 chuông)
Lại hướng nguyện cho
Đạo Phật hưng thịnh
Trên toàn thế giới
Đất nước Việt Nam
Luôn có minh quân
Lãnh đạo đất nước
Hưởng ân Tam Bảo
Như thuở vua Trần Nhân Tông
Đất nước thịnh hưng.
Nhân dân an lạc. (1 chuông)
Chúng con lại nguyện
Chư Thiên, thiện thần
Gia tâm ủng hộ
Thời tiết thuận hòa
Giảm bớt thiên tai
Hạn hán, động đất
Dịch bệnh, mất mùa
Chiến tranh loạn lạc
Khiến cho:
Quốc thái dân an
Thế giới hòa bình (1 chuông)
Nguyện cho:
Pháp giới chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng cho gia đình của con/chúng con các việc hiện tại (đọc các việc cụ thể, mà gia đình đang mong cầu, hoặc mong cầu chuyển nghiệp của bài số 8):…

(Năm nào có dịch bệnh, thiên tai, thì đọc phần dưới tùy duyên thay đổi cho phù hợp)

Con/chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét, lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng Hành Bệnh Quỷ Vương, Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương… Huyết Lệ Sầu Quỷ Vương, cùng các tiểu quỷ tử (theo kinh Địa Tạng) có liên quan tới ác nạn dịch bệnh covid của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này, được nương các công đức tu tập Pháp lục hòa của con/chúng con, mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật Pháp, từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với con/chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề chuyển tải Phật Pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng cho gia đình con/chúng con không rơi vào các ác nạn, ác dịch này, nạn dịch bệnh sớm được hóa giải để cho chúng nhân được bình an hạnh phúc tu theo chính đạo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

II. Nghi Thức Tham Gia Lễ Sám Hối Chư Tăng Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chọn nơi thanh tịnh có thể quỳ lễ, đọc thành tiếng sám hối phát nguyện theo chư Tăng, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.

– Văn khấn:
(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

+ Trường hợp cúng dường Tam Bảo, thỉnh mời các mục tâm linh trên nghiệp sám hối về đàn chẩn tế thì bạch: Con/chúng con cũng xin thỉnh các vong linh trên các nghiệp (đọc tên nghiệp)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng tối ngày hôm nay, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng. Nguyện cho các vong linh, được nương tựa Tam Bảo, chư Tăng, nghe học lời Phật dạy, được an vui giải thoát.

(Tiếp)

Giờ này con/chúng con xin đối trước chư Tăng qua lễ sám hối trực tuyến, nương oai đức Tam Bảo, tâm từ của chư Tăng chứng minh cho con/chúng con chân thật sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần)

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

III. Nghi Thức Tham Gia Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến

– Thời gian: Trước thời gian phát trực tuyến của Câu lạc bộ từ 5 đến 10 phút.

– Địa điểm:
+ Trước ban thờ: mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.
+ Trường hợp khác, không thể thực hành trước ban thờ, thì chỉ cần chọn chỗ thích hợp, rồi mở thiết bị điện tử để tham gia chương trình, qua video được phát trực tuyến của Câu lạc bộ.

– Văn khấn
(Quỳ. Chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa) thuộc đạo tràng… trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

Con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo về chùa Ba Vàng và tham gia sắm lễ cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh (đọc phần vong linh thỉnh về đàn chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn chẩn tế tại chùa Ba Vàng, để thọ nhận phần phúc báu cúng dường Tam Bảo hồi hướng của con/chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, quý Thầy nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. (đọc 3 lần)

Con/chúng con xin tham dự Đàn Chẩn Tế Trực Tuyến.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Quý Phật tử tu theo chương trình phát trực tuyến của Câu lạc bộ)

HẾT

40.396 lượt xem
09/11/2021

Bình luận (17)

 1. M
  M

  Mai Thị Hồng Bích

  10/11/2021

  Con xin nương tựa Tam Bảo, nương đức của Sư Phụ và Đại Tăng chùa Ba Vàng, nương đức của Cô Chủ Nhiệm để tu tập. Chúng con nguyện sẽ tinh tấn tu tập ạ.

 2. H
  H

  Huê Nguyễn

  10/11/2021

  Phật tử con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Tăng đoàn và Cô CN ạ.

 3. V
  V

  Vũ Thị Nhuệ

  10/11/2021

  Con xin tri ân công đức của Cô đã chỉ dạy chúng con rất chi tiết và đầy đủ ạ.

 4. Ban Quản Trị

  09/11/2021

  Con xin tri ân công đức Cô ạ, con xin tùy hỷ các đạo hữu ạ

 5. N
  N

  Nguyễn Hồng Nhung

  09/11/2021

  Con vô cùng hạnh phúc được nương đức của Cô để tu tập. Con nguyện sẽ tinh tấn tu tập chuyển hoá thân tâm gột rửa tất cả cấu uế trong tâm để được làm người tốt mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Sống vui, sống khoẻ và mang yêu thương đến với tất cả mọi người

Xem nhiều nhất trong chuyên mục